Ulubione
 1. Strona główna
 2. DYLEMATY POLITYKI MAKROEKONOMICZNEJ W WARUNKACH KRYZYSU ZADŁUŻENIOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

DYLEMATY POLITYKI MAKROEKONOMICZNEJ W WARUNKACH KRYZYSU ZADŁUŻENIOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Autor: red. Piotr Albiński Zbigniew Polański
Kod produktu: 978-83-7378-964-7
Cena regularna:
35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
DYLEMATY POLITYKI MAKROEKONOMICZNEJ W WARUNKACH KRYZYSU ZADŁUŻENIOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
DYLEMATY POLITYKI MAKROEKONOMICZNEJ W WARUNKACH KRYZYSU ZADŁUŻENIOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

 

[[[separator]]]

Kryzys finansów publicznych oraz towarzyszące mu kryzysy sektora bankowego i sfery realnej stały się przedmiotem światowej debaty nad kształtem polityki makroekonomicznej, szczególnie w strefie euro oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Kryzysowy stan zadłużenia publicznego w wielu krajach strefy euro wskazuje, że ze stabilizacyjnego punktu widzenia polityka fiskalna była do tej pory niedostatecznie skuteczna zarówno w poszczególnych państwach, jak i w dziedzinie jej koordynacji na szczeblu unijnym. Niskie tempo wzrostu gospodarczego uniemożliwia wielu rządom rozwiązanie problemu wysokiego bezrobocia oraz narastania długu publicznego. Zjawiskom tym nie jest też w stanie zapobiec polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, która znalazła się w pułapce płynności. Zrozumiały w tej sytuacji stał się np. apel jego prezesa Mario Draghiego z października 2014 r. o skupienie się na polityce reform strukturalnych, w tym w odniesieniu do sektora finansowego, nakierowanych na podniesienie produktu potencjalnego. Postuluje on również, aby nie przeciwstawiać polityce nakierowanej na wzrost popytu, polityki mającej na celu wzrost podaży, gdyż oba wspomniane jej rodzaje służą jednocześnie wzrostowi potencjalnego PKB.

Wspomniana debata stała się inspiracją dla autorów prezentowanej Czytelnikom książki, aby dokonać analizy nurtu dyskusji, który dotyczy głównego obecnie dylematu polityki makroekonomicznej w UE, tj. tego, jak zrealizować jednocześnie dwa, sprzeczne na pierwszy rzut oka, cele, tzn. przywrócenie stabilnego wzrostu gospodarczego i zahamowanie pogłębiania się zadłużenia publicznego.

W państwach najbardziej dotkniętych kryzysem, tj. w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, we Włoszech i na Cyprze, a także w gospodarce państw dobrze radzących sobie ze zjawiskami kryzysowymi, jak np. Niemcy, od 2010 r. położono nacisk w polityce stabilizacyjnej na programy oszczędnościowe, zwłaszcza na redukcję wydatków sektora publicznego Efektami tego były spowolnienie wzrostu w wielu państwach strefy euro oraz recesja, przed czym ostrzegano w toczącej się od wybuchu kryzysu polemice na temat skuteczności tego rodzaju programów Wskazywano, że priorytetem powinna być polityka prowzrostowa, którą warunkuje utrzymanie wydatków publicznych na poziomie niezbędnym dla zachowania potencjału rozwojowego.

Celem badań omawianych w książce było przedstawienie dylematów szczegółowych polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w UE o poszukiwanie odpowiedzi na związane z nimi pytania badawcze:

 • Czy istnieje sprzężenie zwrotne między programem oszczędnościowym a długoterminowym wzrostem?
 • Czy skuteczny program oszczędnościowy jest warunkiem wstępnym zrównoważonego długoterminowego wzrostu?
 • Czy wszystkie kraje strefy euro powinny równocześnie realizować programy oszczędnościowe?

W związku z powyższymi pytaniami badano, jakie znaczenie i charakter od początku obecnej dekady miała w UE polityka pieniężna, a jakie polityka fiskalna.

W wypadku polityki pieniężnej chodziło o znalezienie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

 • Jaka była rola polityki pieniężnej w kształtowaniu środowiska monetarnego wobec polityki zacieśnienia fiskalnego w UE?
 • Jakie było znaczenie polityki pieniężnej EBC w ograniczaniu fragmentacji finan­sowej i ujednolicaniu otoczenia monetarnego strefy euro?
 • Jakie rodzaje polityki pieniężnej stosowały banki centralne państw UE nienależących do strefy euro?

W odniesieniu do polityki fiskalnej podjęto próbę wyjaśnienia genezy jej kryzysu w UE i dylematów programów oszczędnościowych. Ponadto zbadano, na czym polegają nowe mechanizmy jej koordynacji na szczeblu unijnym oraz jakie rezultaty osiągnięto, zwłaszcza w obszarze redukcji deficytu i długu sektora finansów publicznych, w wybranych państwach strefy euro i pozostających poza nią.

Czytelnik znajdzie w książce wyjaśnienie, na czym polegają aktualne działania stabilizacyjne najważniejszych instytucji unijnych, jakie zastosowano kombinacje polityki fiskalnej i pieniężnej oraz - szerzej - jak była prowadzona w ostatnich latach w państwach UE polityka stabilizacyjna. Autorzy podjęli próbę zbadania wspomnianego wcześniej dylematu, tj. jak pogodzić politykę oszczędnościową (austerity), mającą za zadanie w pierwszej kolejności ograniczenie ekspansji wydatków i zadłużenia, ze wzrostem gospodarczym, zwłaszcza w krajach UE najbardziej dotkniętych kryzysem.

Pierwszy rozdział ma charakter definicyjny i wprowadzający. Zawiera wyjaśnienie, jakie działania są podejmowane w ramach polityki stabilizacyjnej oraz jakie znaczenie mają antycykliczna polityka fiskalna i polityka pieniężna, w tym ich kombinacje, tj. tzw. policy mix. Wobec rosnącego znaczenia polityki fiskalnej w polityce stabilizacyjnej UE, w tym kontrowersyjnych programów zacieśnienia fiskalnego nazywanych w anglojęzycznej literaturze fiscal austerity lub fiscal consolidation, względnie fiscal exit strategy, wyjaśniono istotę szerzej rozumianej polityki oszczędnościowej, a także główne współzależności pojęciowe w obrębie polityki stabilizacyjnej, w tym antycyklicznej polityki fiskalnej i pieniężnej Umożliwiło to dalszą analizę wielu dylematów w toczącej się dyskusji dotyczącej polityki oszczędnościowej i wzrostu w kontekście faz kryzysu oraz polityki stabilizacyjnej w UE.

[[[separator]]]

Wykaz skrótów

 

Od Autorów

 

Piotr Albiński

Rozdział 1. Polityka stabilizacyjna a polityka fiskalna w dobie kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej

1.1. Wprowadzenie

1.2. Polityka stabilizacyjna a antycykliczna polityka fiskalna - uwagi definicyjne

1.3. Polityka oszczędnościowa (zacieśnienie fiskalne i dochodowe)

1.4. Główne współzależności pojęciowe polityki stabilizacyjnej

1.5. Kryzys finansowo?ekonomiczny oraz polityka stabilizacyjna w UE i jej skutki

1.5.1. Dwie fazy kryzysu w UE

1.5.2. Dwie fazy polityki stabilizacyjnej w UE

1.6. Polityka oszczędnościowa a wzrost gospodarczy

1.6.1. Wpływ polityki oszczędnościowej na wzrost

1.6.2. Wielkość długu publicznego a wzrost

1.6.3. Strategia polityki oszczędnościowej

1.7. Podsumowanie

Bibliografia

 

Zbigniew Polański

Rozdział 2. Otoczenie monetarne dla polityki zacieśnienia fiskalnego

2.1. Wprowadzenie

2.2. Strefa euro

2.2.1. Kryzys finansowy, programy pomocowe oraz fragmentacja otoczenia monetarnego

2.2.2. Polityka pieniężna EBC

2.2.2.1. Cele EBC a sytuacja inflacyjna w strefie euro

2.2.2.2. Polityka stopy procentowej

2.2.2.3. Instrumenty niekonwencjonalne

2.2.2.4. Rezultaty i dylematy polityki EBC

2.3. Pozostałe kraje Unii Europejskiej

2.3.1. Zróżnicowanie krajów spoza strefy euro

2.3.2. Polityka pieniężna

2.3.2.1. Polityka stopy procentowej (i kursu walutowego)

2.3.2.2. Instrumenty niekonwencjonalne

2.3.2.3. Rezultaty i dylematy polityki pieniężnej w pozostałych krajach UE

2.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Marczewski

Rozdział 3. Refleksje teoretyczne nad polityką stabilizacyjną

3.1. Wprowadzenie

3.2. Kwestia przyczyny kryzysu finansów publicznych w strefie euro

3.3. Kwestia warunków stosowania polityki zacieśnienia fiskalnego

3.3.1. Problem poziomu relacji długu do PKB

3.3.2. Problem poziomu mnożnika fiskalnego

3.4. Dewaluacja wewnętrzna jako mechanizm dostosowawczy w warunkach nierównowagi zewnętrznej

3.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Marek Chrzanowski

Rozdział 4. Polityka fiskalna w wybranych państwach

4.1. Wprowadzenie

4.2. Koordynacja polityki fiskalnej w UE

4.2.1. Nierównowaga fiskalna i koordynacja polityki gospodarczej

4.2.2. Sytuacja fiskalna w UE

4.3. Polityka fiskalna w wybranych krajach strefy euro

4.3.1. Niemcy

4.3.2. Francja

4.3.3. Hiszpania

4.3.4. Grecja

4.3.5. Portugalia

4.3.6. Cypr

4.4. Polityka fiskalna - poza strefą euro

4.4.1. Wielka Brytania

4.4.2. Polska

4.4.3. Czechy

4.4.4. Węgry

4.4.5. Litwa

4.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Piotr Albiński

 

Zakończenie - wnioski

 

Spis tabel

Spis rysunków

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 162

 

Wstęp

Kryzys finansów publicznych oraz towarzyszące mu kryzysy sektora bankowego i sfery realnej stały się przedmiotem światowej debaty nad kształtem polityki makroekonomicznej, szczególnie w strefie euro oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Kryzysowy stan zadłużenia publicznego w wielu krajach strefy euro wskazuje, że ze stabilizacyjnego punktu widzenia polityka fiskalna była do tej pory niedostatecznie skuteczna zarówno w poszczególnych państwach, jak i w dziedzinie jej koordynacji na szczeblu unijnym. Niskie tempo wzrostu gospodarczego uniemożliwia wielu rządom rozwiązanie problemu wysokiego bezrobocia oraz narastania długu publicznego. Zjawiskom tym nie jest też w stanie zapobiec polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, która znalazła się w pułapce płynności. Zrozumiały w tej sytuacji stał się np. apel jego prezesa Mario Draghiego z października 2014 r. o skupienie się na polityce reform strukturalnych, w tym w odniesieniu do sektora finansowego, nakierowanych na podniesienie produktu potencjalnego. Postuluje on również, aby nie przeciwstawiać polityce nakierowanej na wzrost popytu, polityki mającej na celu wzrost podaży, gdyż oba wspomniane jej rodzaje służą jednocześnie wzrostowi potencjalnego PKB.

Wspomniana debata stała się inspiracją dla autorów prezentowanej Czytelnikom książki, aby dokonać analizy nurtu dyskusji, który dotyczy głównego obecnie dylematu polityki makroekonomicznej w UE, tj. tego, jak zrealizować jednocześnie dwa, sprzeczne na pierwszy rzut oka, cele, tzn. przywrócenie stabilnego wzrostu gospodarczego i zahamowanie pogłębiania się zadłużenia publicznego.

W państwach najbardziej dotkniętych kryzysem, tj. w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, we Włoszech i na Cyprze, a także w gospodarce państw dobrze radzących sobie ze zjawiskami kryzysowymi, jak np. Niemcy, od 2010 r. położono nacisk w polityce stabilizacyjnej na programy oszczędnościowe, zwłaszcza na redukcję wydatków sektora publicznego Efektami tego były spowolnienie wzrostu w wielu państwach strefy euro oraz recesja, przed czym ostrzegano w toczącej się od wybuchu kryzysu polemice na temat skuteczności tego rodzaju programów Wskazywano, że priorytetem powinna być polityka prowzrostowa, którą warunkuje utrzymanie wydatków publicznych na poziomie niezbędnym dla zachowania potencjału rozwojowego.

Celem badań omawianych w książce było przedstawienie dylematów szczegółowych polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w UE o poszukiwanie odpowiedzi na związane z nimi pytania badawcze:

 • Czy istnieje sprzężenie zwrotne między programem oszczędnościowym a długoterminowym wzrostem?
 • Czy skuteczny program oszczędnościowy jest warunkiem wstępnym zrównoważonego długoterminowego wzrostu?
 • Czy wszystkie kraje strefy euro powinny równocześnie realizować programy oszczędnościowe?

W związku z powyższymi pytaniami badano, jakie znaczenie i charakter od początku obecnej dekady miała w UE polityka pieniężna, a jakie polityka fiskalna.

W wypadku polityki pieniężnej chodziło o znalezienie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

 • Jaka była rola polityki pieniężnej w kształtowaniu środowiska monetarnego wobec polityki zacieśnienia fiskalnego w UE?
 • Jakie było znaczenie polityki pieniężnej EBC w ograniczaniu fragmentacji finan­sowej i ujednolicaniu otoczenia monetarnego strefy euro?
 • Jakie rodzaje polityki pieniężnej stosowały banki centralne państw UE nienależących do strefy euro?

W odniesieniu do polityki fiskalnej podjęto próbę wyjaśnienia genezy jej kryzysu w UE i dylematów programów oszczędnościowych. Ponadto zbadano, na czym polegają nowe mechanizmy jej koordynacji na szczeblu unijnym oraz jakie rezultaty osiągnięto, zwłaszcza w obszarze redukcji deficytu i długu sektora finansów publicznych, w wybranych państwach strefy euro i pozostających poza nią.

Czytelnik znajdzie w książce wyjaśnienie, na czym polegają aktualne działania stabilizacyjne najważniejszych instytucji unijnych, jakie zastosowano kombinacje polityki fiskalnej i pieniężnej oraz - szerzej - jak była prowadzona w ostatnich latach w państwach UE polityka stabilizacyjna. Autorzy podjęli próbę zbadania wspomnianego wcześniej dylematu, tj. jak pogodzić politykę oszczędnościową (austerity), mającą za zadanie w pierwszej kolejności ograniczenie ekspansji wydatków i zadłużenia, ze wzrostem gospodarczym, zwłaszcza w krajach UE najbardziej dotkniętych kryzysem.

Pierwszy rozdział ma charakter definicyjny i wprowadzający. Zawiera wyjaśnienie, jakie działania są podejmowane w ramach polityki stabilizacyjnej oraz jakie znaczenie mają antycykliczna polityka fiskalna i polityka pieniężna, w tym ich kombinacje, tj. tzw. policy mix. Wobec rosnącego znaczenia polityki fiskalnej w polityce stabilizacyjnej UE, w tym kontrowersyjnych programów zacieśnienia fiskalnego nazywanych w anglojęzycznej literaturze fiscal austerity lub fiscal consolidation, względnie fiscal exit strategy, wyjaśniono istotę szerzej rozumianej polityki oszczędnościowej, a także główne współzależności pojęciowe w obrębie polityki stabilizacyjnej, w tym antycyklicznej polityki fiskalnej i pieniężnej Umożliwiło to dalszą analizę wielu dylematów w toczącej się dyskusji dotyczącej polityki oszczędnościowej i wzrostu w kontekście faz kryzysu oraz polityki stabilizacyjnej w UE.

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Od Autorów

 

Piotr Albiński

Rozdział 1. Polityka stabilizacyjna a polityka fiskalna w dobie kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej

1.1. Wprowadzenie

1.2. Polityka stabilizacyjna a antycykliczna polityka fiskalna - uwagi definicyjne

1.3. Polityka oszczędnościowa (zacieśnienie fiskalne i dochodowe)

1.4. Główne współzależności pojęciowe polityki stabilizacyjnej

1.5. Kryzys finansowo?ekonomiczny oraz polityka stabilizacyjna w UE i jej skutki

1.5.1. Dwie fazy kryzysu w UE

1.5.2. Dwie fazy polityki stabilizacyjnej w UE

1.6. Polityka oszczędnościowa a wzrost gospodarczy

1.6.1. Wpływ polityki oszczędnościowej na wzrost

1.6.2. Wielkość długu publicznego a wzrost

1.6.3. Strategia polityki oszczędnościowej

1.7. Podsumowanie

Bibliografia

 

Zbigniew Polański

Rozdział 2. Otoczenie monetarne dla polityki zacieśnienia fiskalnego

2.1. Wprowadzenie

2.2. Strefa euro

2.2.1. Kryzys finansowy, programy pomocowe oraz fragmentacja otoczenia monetarnego

2.2.2. Polityka pieniężna EBC

2.2.2.1. Cele EBC a sytuacja inflacyjna w strefie euro

2.2.2.2. Polityka stopy procentowej

2.2.2.3. Instrumenty niekonwencjonalne

2.2.2.4. Rezultaty i dylematy polityki EBC

2.3. Pozostałe kraje Unii Europejskiej

2.3.1. Zróżnicowanie krajów spoza strefy euro

2.3.2. Polityka pieniężna

2.3.2.1. Polityka stopy procentowej (i kursu walutowego)

2.3.2.2. Instrumenty niekonwencjonalne

2.3.2.3. Rezultaty i dylematy polityki pieniężnej w pozostałych krajach UE

2.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Marczewski

Rozdział 3. Refleksje teoretyczne nad polityką stabilizacyjną

3.1. Wprowadzenie

3.2. Kwestia przyczyny kryzysu finansów publicznych w strefie euro

3.3. Kwestia warunków stosowania polityki zacieśnienia fiskalnego

3.3.1. Problem poziomu relacji długu do PKB

3.3.2. Problem poziomu mnożnika fiskalnego

3.4. Dewaluacja wewnętrzna jako mechanizm dostosowawczy w warunkach nierównowagi zewnętrznej

3.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Marek Chrzanowski

Rozdział 4. Polityka fiskalna w wybranych państwach

4.1. Wprowadzenie

4.2. Koordynacja polityki fiskalnej w UE

4.2.1. Nierównowaga fiskalna i koordynacja polityki gospodarczej

4.2.2. Sytuacja fiskalna w UE

4.3. Polityka fiskalna w wybranych krajach strefy euro

4.3.1. Niemcy

4.3.2. Francja

4.3.3. Hiszpania

4.3.4. Grecja

4.3.5. Portugalia

4.3.6. Cypr

4.4. Polityka fiskalna - poza strefą euro

4.4.1. Wielka Brytania

4.4.2. Polska

4.4.3. Czechy

4.4.4. Węgry

4.4.5. Litwa

4.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Piotr Albiński

 

Zakończenie - wnioski

 

Spis tabel

Spis rysunków

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 162

 

Kryzys finansów publicznych oraz towarzyszące mu kryzysy sektora bankowego i sfery realnej stały się przedmiotem światowej debaty nad kształtem polityki makroekonomicznej, szczególnie w strefie euro oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Kryzysowy stan zadłużenia publicznego w wielu krajach strefy euro wskazuje, że ze stabilizacyjnego punktu widzenia polityka fiskalna była do tej pory niedostatecznie skuteczna zarówno w poszczególnych państwach, jak i w dziedzinie jej koordynacji na szczeblu unijnym. Niskie tempo wzrostu gospodarczego uniemożliwia wielu rządom rozwiązanie problemu wysokiego bezrobocia oraz narastania długu publicznego. Zjawiskom tym nie jest też w stanie zapobiec polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, która znalazła się w pułapce płynności. Zrozumiały w tej sytuacji stał się np. apel jego prezesa Mario Draghiego z października 2014 r. o skupienie się na polityce reform strukturalnych, w tym w odniesieniu do sektora finansowego, nakierowanych na podniesienie produktu potencjalnego. Postuluje on również, aby nie przeciwstawiać polityce nakierowanej na wzrost popytu, polityki mającej na celu wzrost podaży, gdyż oba wspomniane jej rodzaje służą jednocześnie wzrostowi potencjalnego PKB.

Wspomniana debata stała się inspiracją dla autorów prezentowanej Czytelnikom książki, aby dokonać analizy nurtu dyskusji, który dotyczy głównego obecnie dylematu polityki makroekonomicznej w UE, tj. tego, jak zrealizować jednocześnie dwa, sprzeczne na pierwszy rzut oka, cele, tzn. przywrócenie stabilnego wzrostu gospodarczego i zahamowanie pogłębiania się zadłużenia publicznego.

W państwach najbardziej dotkniętych kryzysem, tj. w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, we Włoszech i na Cyprze, a także w gospodarce państw dobrze radzących sobie ze zjawiskami kryzysowymi, jak np. Niemcy, od 2010 r. położono nacisk w polityce stabilizacyjnej na programy oszczędnościowe, zwłaszcza na redukcję wydatków sektora publicznego Efektami tego były spowolnienie wzrostu w wielu państwach strefy euro oraz recesja, przed czym ostrzegano w toczącej się od wybuchu kryzysu polemice na temat skuteczności tego rodzaju programów Wskazywano, że priorytetem powinna być polityka prowzrostowa, którą warunkuje utrzymanie wydatków publicznych na poziomie niezbędnym dla zachowania potencjału rozwojowego.

Celem badań omawianych w książce było przedstawienie dylematów szczegółowych polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w UE o poszukiwanie odpowiedzi na związane z nimi pytania badawcze:

 • Czy istnieje sprzężenie zwrotne między programem oszczędnościowym a długoterminowym wzrostem?
 • Czy skuteczny program oszczędnościowy jest warunkiem wstępnym zrównoważonego długoterminowego wzrostu?
 • Czy wszystkie kraje strefy euro powinny równocześnie realizować programy oszczędnościowe?

W związku z powyższymi pytaniami badano, jakie znaczenie i charakter od początku obecnej dekady miała w UE polityka pieniężna, a jakie polityka fiskalna.

W wypadku polityki pieniężnej chodziło o znalezienie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

 • Jaka była rola polityki pieniężnej w kształtowaniu środowiska monetarnego wobec polityki zacieśnienia fiskalnego w UE?
 • Jakie było znaczenie polityki pieniężnej EBC w ograniczaniu fragmentacji finan­sowej i ujednolicaniu otoczenia monetarnego strefy euro?
 • Jakie rodzaje polityki pieniężnej stosowały banki centralne państw UE nienależących do strefy euro?

W odniesieniu do polityki fiskalnej podjęto próbę wyjaśnienia genezy jej kryzysu w UE i dylematów programów oszczędnościowych. Ponadto zbadano, na czym polegają nowe mechanizmy jej koordynacji na szczeblu unijnym oraz jakie rezultaty osiągnięto, zwłaszcza w obszarze redukcji deficytu i długu sektora finansów publicznych, w wybranych państwach strefy euro i pozostających poza nią.

Czytelnik znajdzie w książce wyjaśnienie, na czym polegają aktualne działania stabilizacyjne najważniejszych instytucji unijnych, jakie zastosowano kombinacje polityki fiskalnej i pieniężnej oraz - szerzej - jak była prowadzona w ostatnich latach w państwach UE polityka stabilizacyjna. Autorzy podjęli próbę zbadania wspomnianego wcześniej dylematu, tj. jak pogodzić politykę oszczędnościową (austerity), mającą za zadanie w pierwszej kolejności ograniczenie ekspansji wydatków i zadłużenia, ze wzrostem gospodarczym, zwłaszcza w krajach UE najbardziej dotkniętych kryzysem.

Pierwszy rozdział ma charakter definicyjny i wprowadzający. Zawiera wyjaśnienie, jakie działania są podejmowane w ramach polityki stabilizacyjnej oraz jakie znaczenie mają antycykliczna polityka fiskalna i polityka pieniężna, w tym ich kombinacje, tj. tzw. policy mix. Wobec rosnącego znaczenia polityki fiskalnej w polityce stabilizacyjnej UE, w tym kontrowersyjnych programów zacieśnienia fiskalnego nazywanych w anglojęzycznej literaturze fiscal austerity lub fiscal consolidation, względnie fiscal exit strategy, wyjaśniono istotę szerzej rozumianej polityki oszczędnościowej, a także główne współzależności pojęciowe w obrębie polityki stabilizacyjnej, w tym antycyklicznej polityki fiskalnej i pieniężnej Umożliwiło to dalszą analizę wielu dylematów w toczącej się dyskusji dotyczącej polityki oszczędnościowej i wzrostu w kontekście faz kryzysu oraz polityki stabilizacyjnej w UE.

Wykaz skrótów

 

Od Autorów

 

Piotr Albiński

Rozdział 1. Polityka stabilizacyjna a polityka fiskalna w dobie kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej

1.1. Wprowadzenie

1.2. Polityka stabilizacyjna a antycykliczna polityka fiskalna - uwagi definicyjne

1.3. Polityka oszczędnościowa (zacieśnienie fiskalne i dochodowe)

1.4. Główne współzależności pojęciowe polityki stabilizacyjnej

1.5. Kryzys finansowo?ekonomiczny oraz polityka stabilizacyjna w UE i jej skutki

1.5.1. Dwie fazy kryzysu w UE

1.5.2. Dwie fazy polityki stabilizacyjnej w UE

1.6. Polityka oszczędnościowa a wzrost gospodarczy

1.6.1. Wpływ polityki oszczędnościowej na wzrost

1.6.2. Wielkość długu publicznego a wzrost

1.6.3. Strategia polityki oszczędnościowej

1.7. Podsumowanie

Bibliografia

 

Zbigniew Polański

Rozdział 2. Otoczenie monetarne dla polityki zacieśnienia fiskalnego

2.1. Wprowadzenie

2.2. Strefa euro

2.2.1. Kryzys finansowy, programy pomocowe oraz fragmentacja otoczenia monetarnego

2.2.2. Polityka pieniężna EBC

2.2.2.1. Cele EBC a sytuacja inflacyjna w strefie euro

2.2.2.2. Polityka stopy procentowej

2.2.2.3. Instrumenty niekonwencjonalne

2.2.2.4. Rezultaty i dylematy polityki EBC

2.3. Pozostałe kraje Unii Europejskiej

2.3.1. Zróżnicowanie krajów spoza strefy euro

2.3.2. Polityka pieniężna

2.3.2.1. Polityka stopy procentowej (i kursu walutowego)

2.3.2.2. Instrumenty niekonwencjonalne

2.3.2.3. Rezultaty i dylematy polityki pieniężnej w pozostałych krajach UE

2.4. Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Marczewski

Rozdział 3. Refleksje teoretyczne nad polityką stabilizacyjną

3.1. Wprowadzenie

3.2. Kwestia przyczyny kryzysu finansów publicznych w strefie euro

3.3. Kwestia warunków stosowania polityki zacieśnienia fiskalnego

3.3.1. Problem poziomu relacji długu do PKB

3.3.2. Problem poziomu mnożnika fiskalnego

3.4. Dewaluacja wewnętrzna jako mechanizm dostosowawczy w warunkach nierównowagi zewnętrznej

3.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Marek Chrzanowski

Rozdział 4. Polityka fiskalna w wybranych państwach

4.1. Wprowadzenie

4.2. Koordynacja polityki fiskalnej w UE

4.2.1. Nierównowaga fiskalna i koordynacja polityki gospodarczej

4.2.2. Sytuacja fiskalna w UE

4.3. Polityka fiskalna w wybranych krajach strefy euro

4.3.1. Niemcy

4.3.2. Francja

4.3.3. Hiszpania

4.3.4. Grecja

4.3.5. Portugalia

4.3.6. Cypr

4.4. Polityka fiskalna - poza strefą euro

4.4.1. Wielka Brytania

4.4.2. Polska

4.4.3. Czechy

4.4.4. Węgry

4.4.5. Litwa

4.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Piotr Albiński

 

Zakończenie - wnioski

 

Spis tabel

Spis rysunków

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel