Ulubione
 1. Strona główna
 2. DOSKONALENIE DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ W ORGANIZACJI

DOSKONALENIE DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ W ORGANIZACJI

53,00 zł
47,70 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,30 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 47,70 zł
Autor: Mateusz Juchniewicz
Kod produktu: 978-83-8030-267-9
Cena regularna:
53,00 zł
47,70 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,30 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 47,70 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
DOSKONALENIE DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ W ORGANIZACJI
DOSKONALENIE DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ W ORGANIZACJI
[[[separator]]]

 

 

Cechą wspólną dokonań naszej cywilizacji było i jest działanie zorganizowane. Stanowi ono podstawowe źródło rozwoju zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym. Dotyczy również wszystkich wymiarów rozwoju - od indywidualnego, poprzez rozwój zespołów ludzkich, organizacji, regionów czy krajów, aż po wymiar globalny. Obserwacja działalności ludzkiej prowadzi jednak do konkluzji, że może ona osiągać różne stopnie sprawności. Istnieją organizacje działające w sposób sprawny, jak również takie, które nie osiągają założonych celów i marnotrawią posiadane zasoby - można zatem mówić o różnych stopniach zorganizowania . Z tego względu organizacja, zarówno w znaczeniu przedmiotowym, jak i atrybutowym oraz czynnościowym   , od początku była obiektem zainteresowań i przedmiotem badań, analiz, refleksji. Głównym celem tych wysiłków było dążenie do jej doskonalenia.

Doskonalenie to odbywa się przy pomocy bardzo zróżnicowanych instrumentów, które mogą przyjmować formę określonych idei, koncepcji, metod. Rozwiązania te są rozwijane w praktyce zarządzania od wielu lat. Ich dynamiczny rozwój przypada na okres od lat 60. XX w. do chwili obecnej. Wówczas powstały najważniejsze metody w tym zakresie, takie jak m.in. Total Quality Management, podejście Lean, Six Sigma, Reengineering, Benchmarking itp. Rozwiązania te skupiają się w znacznej mierze na usprawnianiu procesów w ramach tzw. działalności powtarzalnej.

Tymczasem od lat 90. XX w. można zaobserwować postępujący wzrost znaczenia przedsięwzięć niepowtarzalnych - określanych mianem projektów - w działalności organizacji. Stwarza to nowe wyzwania dla organizacji. Projekty, przez długi czas traktowane jako działalność dodatkowa, coraz częściej stanowią stały (a często wręcz kluczowy) element działalności. Organizacja musi zatem poszukiwać równowagi między działalnością powtarzalną, eksploatacyjną (run-the-business) i niepowtarzalną, eksploracyjną (change-the-business). Zdolność ta określana jest często mianem oburęczności (lub dwuręczności - ambidexterity). W obliczu tych zjawisk celowe stają się zatem pytania:

 • Czy metody doskonalenia organizacji, które powstały głównie na potrzeby działalności powtarzalnej, mogą stanowić wsparcie w doskonaleniu działalności projektowej?
 • Czy wzrost znaczenia projektów kształtuje zmiany w podejściu do doskonalenia organizacji?
 • Jakie rozwiązania stosują organizacje w celu doskonalenia działalności projektowej?

Dostrzegając te wyzwania i dylematy, autor podjął się opracowania monografii poświęconej doskonaleniu działalności projektowej w organizacji. Wybór tematu ma uzasadnienie naukowe, praktyczne, jak i osobiste.

Uzasadnienie naukowe wynika przede wszystkim ze wzrostu znaczenia podejścia dynamicznego w naukach o zarządzaniu. Spowodowany jest on postępującą złożonością środowiska funkcjonowania organizacji, rosnącą presją ze strony klientów na indywidualizację produktów i usług oraz koniecznością coraz lepszego gospodarowania zasobami, które stają się coraz trudniej dostępne. Zagadnienie doskonalenia organizacji, ze względu na dynamiczny rozwój, wymaga uporządkowania terminologii oraz usystematyzowania koncepcji/modeli/metod stosowanych w praktyce. Równie ważnym czynnikiem decydującym o wyborze tematyki monografii jest wzrost znaczenia projektów i zarządzania projektami w działalności organizacji. W drugiej kolejności można wskazać uzasadnienie praktyczne. Jak już wspomniano, doskonalenie działalności organizacji jest obszarem głównego zainteresowania kadry kierowniczej. Wzrost znaczenia projektów w działalności organizacji przekłada się na rosnące potrzeby w zakresie usprawniania również tego obszaru działalności. Ponadto w obliczu wyzwań stojących przed współczesnymi organizacjami coraz częściej kładzie się nacisk na wdrażanie rozwiązań kompleksowych w miejsce wycinkowych. Ważne jest również rozpoznanie głównych przeszkód w doskonaleniu działalności projektowej w organizacji. O wyborze tematu zadecydowały również względy osobiste autora - wieloletnie zainteresowanie tematyką zarządzania projektami oraz doświadczenia związane z wdrażaniem rozwiązań wspierających doskonalenie działalności projektowej - zarówno w podmiotach prywatnych, jak i publicznych.

Głównym celem monografii jest określenie kierunków i sposobów doskonalenia działalności projektowej w organizacji na tle dotychczasowych doświadczeń w zakresie doskonalenia organizacji.

Cel główny został uszczegółowiony poprzez cele naukowe monografii, które autor uporządkował z perspektywy składników wiedzy. W zakresie wiedzy terminologicznej autor zdefiniował następujące cele:

 • sformułowanie podstawowych terminów związanych z doskonaleniem organizacji,
 • zdefiniowanie ?organizacji doskonałej" jako wzorca do dalszych rozważań,
 • określenie relacji między doskonałością organizacji a terminami pokrewnymi,
 • zdefiniowanie terminu ?doskonałości w działalności projektowej".

W zakresie wiedzy faktualnej autor postawił następujące cele:

 • analiza znaczenia projektów w działalności organizacji,
 • określenie wyzwań stojących przed organizacjami w obliczu zjawisk wzrostu znaczenia projektów i wymagań określanych mianem tzw. oburęczności,
 • analiza treści, zakresu i ograniczeń koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji,
 • opracowanie autorskiego modelu klasyfikacji koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji oparte na metodzie analizy morfologicznej,
 • opracowanie autorskiego modelu doskonalenia działalności projektowej w organizacji oparte na wynikach badań obcych,
 • zbadanie możliwości i stopnia stosowania określonych rozwiązań w zakresie doskonalenia działalności projektowej w organizacji.

Z rozwojem wiedzy kazualnej związane są następujące cele:

 • zbadanie wpływu parametrów opisujących charakter organizacji na stosowanie określonych rozwiązań w zakresie doskonalenia działalności projektowej w organizacji,
 • zbadanie głównych czynników stanowiących przeszkody w rozwoju doskonalenia działalności projektowej w organizacji.

Obok celów naukowych autor sformułował również cele praktyczne monografii:

 • dostarczenie narzędzia umożliwiającego porównywanie między sobą koncepcji/modeli/metod doskonalenia i ułatwiającego wybór narzędzi dopasowanych do potrzeb organizacji,
 • opracowanie rekomendacji dotyczących kluczowych czynników sukcesu w procesie doskonalenia działalności projektowej w organizacji.

Osiągnięcie sformułowanych celów wymagało podjęcia programu badawczego, który autor zrealizował w latach 2012-2018. Składał się on z trzech głównych projektów:

1.            Badania wstępne - które obejmowały swoim zakresem analizę terminologiczną, przegląd stosowanych koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji, opracowanie autorskiego modelu klasyfikacji koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji, opracowanie modelu doskonalenia działalności projektowej w organizacji.

2.            Badania zasadnicze - pierwszy etap - które obejmowały swoim zakresem wszystkie obszary doskonalenia zdefiniowane przez autora w modelu doskonalenia działalności projektowej. Ich celem była weryfikacja przyjętych założeń i zaprojektowanie drugiego etapu badań.

3.            Badania zasadnicze - etap drugi - które miały na celu wypełnienie ?białych plam" zdefiniowanych po zrealizowaniu etapu pierwszego. Wyniki badań z dwóch etapów pozwoliły sformułować wnioski końcowe, ograniczenia badania i perspektywy dalszych badań.

Ze względu na złożoność poruszanej tematyki oraz pojawianie się wielu terminów, które mogą być wielorako rozumiane w naukach o zarządzaniu, autor przyjął określone założenia poznawcze.

Przyjęte założenia ontologiczne definiują istotę przedmiotu poznania. Na potrzeby monografii autor przyjął, że przedmiotem tym jest organizacja i istota jej działalności oraz projekty. Termin organizacja został użyty w tytule monografii w znaczeniu rzeczowym - jako zespół ludzi dobrany do realizacji wspólnych celów, wyposażony we właściwe instrumenty oraz zasoby i powiązany ze sobą w trwały sposób . Z kolei projekty są rozumiane jako złożone, niepowtarzalne przedsięwzięcia, o określonych ramach czasowych i zasobowych, odznaczające się wysokim ryzykiem .

W wymiarze epistemologicznym i metodologicznym autor skupił swoją uwagę na badaniu skali zjawisk będących przedmiotem monografii oraz relacji pomiędzy poszczególnymi ich elementami. W tym celu posłużył się szerokim spektrum metod:

 • w zakresie badań wstępnych - metodą analizy literaturowej i etymologicznej, wnioskowanie indukcyjne,
 • w zakresie badań zasadniczych - metodami wywiadów i ankiet bezpośrednich, analizą statystyczną, wnioskowaniem indukcyjnym .

Założenia aksjologiczne skupiają się wokół istoty doskonałości i doskonalenia w zarządzaniu. Autor przyjął, że doskonałość stanowi najwyższe możliwe stadium rozwoju, natomiast dążenie do niego można określić jako doskonalenie. Zatem ocenie poddano głównie to, na jakim etapie w procesie doskonalenia znajdują się organizacje.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym autor dokonał przeglądu terminologii związanej z doskonaleniem i doskonałością organizacji. Na tej podstawie opracował definicję doskonałości i doskonalenia organizacji. Zaprezentował również model VUCA, który określa środowisko funkcjonowania współczesnych organizacji. Zagadnienia te stanowiły punkt wyjścia do dalszych rozważań. W rozdziale drugim autor przedstawił szczegółowe rozważania na temat istoty projektów i zarządzania projektami. Opisał również zjawisko wzrostu znaczenia projektów, często określane mianem projektyzacji. Autor zaprezentował kształtowanie się tego zjawiska na poziomie całych gospodarek, organizacji oraz jednostki. Zaprezentował również syntetycznie wyniki badań własnych nad skalą projektyzacji. Jako podsumowanie tego rozdziału autor opisał wyzwania stojące przed organizacjami, które są konsekwencją wzrostu znaczenia projektów, a określane są mianem tzw. oburęczności (ambidexterity). Rozważania nad tymi zjawiskami pozwoliły autorowi zakończyć rozdział drugi definicją doskonałości organizacji w działalności projektowej.

Wnioski z rozdziałów pierwszego i drugiego stanowiły punkt wyjścia do opracowania autorskiego modelu klasyfikacji koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji. Został on zaprezentowany w rozdziale trzecim. W dalszej części tego rozdziału, posługując się opracowanym modelem, autor dokonał charakterystyki wybranych koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji. To pozwoliło zakończyć ten rozdział wskazaniem głównych kierunków ewolucji podejścia do doskonalenia organizacji. Przegląd z rozdziału trzeciego stanowił punkt wyjścia do opracowania autorskiego modelu doskonalenia działalności projektowej w organizacji. Został on zaprezentowany w rozdziale czwartym. Autor opisał strukturę modelu wraz z uzasadnieniem wyboru określonych podejść. Rozdział ten autor zakończył obszernym przeglądem badań obcych z zakresu doskonalenia działalności projektowej w organizacji z podziałem na publikacje polskie i zagraniczne. To pozwoliło określić luki badawcze w tym zakresie. Wyniki badań empirycznych zrealizowanych przez autora zostały przedstawione w rozdziale piątym. Poprzedzone zostały określeniem celów badawczych, prezentacją trybu postępowania i modelu badawczego. W tym rozdziale autor skupił się na charakterystyce prób badawczych z poszczególnych etapów programu badawczego oraz prezentacji wyników analiz statystycznych. Rozdział został podzielony na trzy główne części - w każdej opisano wyniki dla poszczególnych obszarów doskonalenia zdefiniowanych wcześniej w autorskim modelu.

Wyniki badań pozwoliły sformułować wnioski naukowe, metodyczne i praktyczne, które zostały przedstawione w rozdziale szóstym. Monografię autor zakończył przedstawieniem perspektyw rozwoju problematyki.

[[[separator]]]

 

Wstęp

1. Doskonalenie organizacji - rozważania i ustalenia terminologiczne

2. Projekty w organizacji

2.1. Projekty - istota, definicja

2.2. Wzrost znaczenia projektów w organizacji

2.3. Zarządzanie projektami

2.4. Kluczowe czynniki sukcesu projektów

2.5. ?Oburęczność" organizacji w kontekście doświadczeń projektowych

2.6. Doskonalenie działalności projektowej - istota zagadnienia

 

3. Przegląd i analiza koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji

3.1. Model klasyfikacji koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji

3.2. Przegląd najważniejszych koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji

3.2.1. Total Quality Management (TQM)

3.2.2. Lean Management

3.2.3. Balanced Scorecard - Zrównoważona Karta Wyników

3.2.4. Sześć Sigma (Six Sigma)

3.2.5. Reengineering

3.2.6. Metodyka IDEALS

3.2.7. Koncepcja dojrzałości organizacji

3.2.8. Ewaluacja projektów

3.2.9. Dwanaście filarów doskonałości w zarządzaniu projektami (The 12 Pillars of Project Excellence)

3.3.0. IPMA Project Excellence Model

 

4. Autorski model doskonalenia działalności projektowej w organizacji

 

5. Wyniki badań nad doskonaleniem działalności projektowej organizacji

5.1. Cel badań

5.2. Założenia metodyczne

5.3. Doskonalenie w domenie personalnej

5.3.1. Charakterystyka respondentów - część pierwsza badania

5.3.2. Charakterystyka organizacji - część pierwsza badania

5.3.3. Wyniki badań w domenie personalnej - część pierwsza

5.3.4. Charakterystyka respondentów - część druga badania

5.3.5. Charakterystyka organizacji - część druga badania

5.3.6. Wyniki badań w domenie personalnej - część druga

5.4. Doskonalenie w domenie funkcjonalnej

5.4.1. Charakterystyka próby badawczej - część pierwsza badania

5.4.2. Wyniki badań w domenie funkcjonalnej - część pierwsza badania

5.4.3. Charakterystyka próby badawczej - część druga badania

5.4.4. Wyniki badań w domenie funkcjonalnej - część druga badania

5.5. Doskonalenie w domenie instytucjonalnej

5.5.1. Charakterystyka próby badawczej - część pierwsza

5.5.2. Wyniki badań w domenie instytucjonalnej - część pierwsza

5.5.3. Charakterystyka próby badawczej - część druga badania

5.5.4. Wyniki badań w domenie instytucjonalnej - część druga badania

 

6. Podsumowanie

6.1. Wnioski merytoryczne

6.2. Wnioski metodyczne

6.3. Wnioski praktyczne

6.4. Perspektywy rozwoju problematyki

 

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 277

Wstęp

 

 

Cechą wspólną dokonań naszej cywilizacji było i jest działanie zorganizowane. Stanowi ono podstawowe źródło rozwoju zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym. Dotyczy również wszystkich wymiarów rozwoju - od indywidualnego, poprzez rozwój zespołów ludzkich, organizacji, regionów czy krajów, aż po wymiar globalny. Obserwacja działalności ludzkiej prowadzi jednak do konkluzji, że może ona osiągać różne stopnie sprawności. Istnieją organizacje działające w sposób sprawny, jak również takie, które nie osiągają założonych celów i marnotrawią posiadane zasoby - można zatem mówić o różnych stopniach zorganizowania . Z tego względu organizacja, zarówno w znaczeniu przedmiotowym, jak i atrybutowym oraz czynnościowym   , od początku była obiektem zainteresowań i przedmiotem badań, analiz, refleksji. Głównym celem tych wysiłków było dążenie do jej doskonalenia.

Doskonalenie to odbywa się przy pomocy bardzo zróżnicowanych instrumentów, które mogą przyjmować formę określonych idei, koncepcji, metod. Rozwiązania te są rozwijane w praktyce zarządzania od wielu lat. Ich dynamiczny rozwój przypada na okres od lat 60. XX w. do chwili obecnej. Wówczas powstały najważniejsze metody w tym zakresie, takie jak m.in. Total Quality Management, podejście Lean, Six Sigma, Reengineering, Benchmarking itp. Rozwiązania te skupiają się w znacznej mierze na usprawnianiu procesów w ramach tzw. działalności powtarzalnej.

Tymczasem od lat 90. XX w. można zaobserwować postępujący wzrost znaczenia przedsięwzięć niepowtarzalnych - określanych mianem projektów - w działalności organizacji. Stwarza to nowe wyzwania dla organizacji. Projekty, przez długi czas traktowane jako działalność dodatkowa, coraz częściej stanowią stały (a często wręcz kluczowy) element działalności. Organizacja musi zatem poszukiwać równowagi między działalnością powtarzalną, eksploatacyjną (run-the-business) i niepowtarzalną, eksploracyjną (change-the-business). Zdolność ta określana jest często mianem oburęczności (lub dwuręczności - ambidexterity). W obliczu tych zjawisk celowe stają się zatem pytania:

 • Czy metody doskonalenia organizacji, które powstały głównie na potrzeby działalności powtarzalnej, mogą stanowić wsparcie w doskonaleniu działalności projektowej?
 • Czy wzrost znaczenia projektów kształtuje zmiany w podejściu do doskonalenia organizacji?
 • Jakie rozwiązania stosują organizacje w celu doskonalenia działalności projektowej?

Dostrzegając te wyzwania i dylematy, autor podjął się opracowania monografii poświęconej doskonaleniu działalności projektowej w organizacji. Wybór tematu ma uzasadnienie naukowe, praktyczne, jak i osobiste.

Uzasadnienie naukowe wynika przede wszystkim ze wzrostu znaczenia podejścia dynamicznego w naukach o zarządzaniu. Spowodowany jest on postępującą złożonością środowiska funkcjonowania organizacji, rosnącą presją ze strony klientów na indywidualizację produktów i usług oraz koniecznością coraz lepszego gospodarowania zasobami, które stają się coraz trudniej dostępne. Zagadnienie doskonalenia organizacji, ze względu na dynamiczny rozwój, wymaga uporządkowania terminologii oraz usystematyzowania koncepcji/modeli/metod stosowanych w praktyce. Równie ważnym czynnikiem decydującym o wyborze tematyki monografii jest wzrost znaczenia projektów i zarządzania projektami w działalności organizacji. W drugiej kolejności można wskazać uzasadnienie praktyczne. Jak już wspomniano, doskonalenie działalności organizacji jest obszarem głównego zainteresowania kadry kierowniczej. Wzrost znaczenia projektów w działalności organizacji przekłada się na rosnące potrzeby w zakresie usprawniania również tego obszaru działalności. Ponadto w obliczu wyzwań stojących przed współczesnymi organizacjami coraz częściej kładzie się nacisk na wdrażanie rozwiązań kompleksowych w miejsce wycinkowych. Ważne jest również rozpoznanie głównych przeszkód w doskonaleniu działalności projektowej w organizacji. O wyborze tematu zadecydowały również względy osobiste autora - wieloletnie zainteresowanie tematyką zarządzania projektami oraz doświadczenia związane z wdrażaniem rozwiązań wspierających doskonalenie działalności projektowej - zarówno w podmiotach prywatnych, jak i publicznych.

Głównym celem monografii jest określenie kierunków i sposobów doskonalenia działalności projektowej w organizacji na tle dotychczasowych doświadczeń w zakresie doskonalenia organizacji.

Cel główny został uszczegółowiony poprzez cele naukowe monografii, które autor uporządkował z perspektywy składników wiedzy. W zakresie wiedzy terminologicznej autor zdefiniował następujące cele:

 • sformułowanie podstawowych terminów związanych z doskonaleniem organizacji,
 • zdefiniowanie ?organizacji doskonałej" jako wzorca do dalszych rozważań,
 • określenie relacji między doskonałością organizacji a terminami pokrewnymi,
 • zdefiniowanie terminu ?doskonałości w działalności projektowej".

W zakresie wiedzy faktualnej autor postawił następujące cele:

 • analiza znaczenia projektów w działalności organizacji,
 • określenie wyzwań stojących przed organizacjami w obliczu zjawisk wzrostu znaczenia projektów i wymagań określanych mianem tzw. oburęczności,
 • analiza treści, zakresu i ograniczeń koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji,
 • opracowanie autorskiego modelu klasyfikacji koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji oparte na metodzie analizy morfologicznej,
 • opracowanie autorskiego modelu doskonalenia działalności projektowej w organizacji oparte na wynikach badań obcych,
 • zbadanie możliwości i stopnia stosowania określonych rozwiązań w zakresie doskonalenia działalności projektowej w organizacji.

Z rozwojem wiedzy kazualnej związane są następujące cele:

 • zbadanie wpływu parametrów opisujących charakter organizacji na stosowanie określonych rozwiązań w zakresie doskonalenia działalności projektowej w organizacji,
 • zbadanie głównych czynników stanowiących przeszkody w rozwoju doskonalenia działalności projektowej w organizacji.

Obok celów naukowych autor sformułował również cele praktyczne monografii:

 • dostarczenie narzędzia umożliwiającego porównywanie między sobą koncepcji/modeli/metod doskonalenia i ułatwiającego wybór narzędzi dopasowanych do potrzeb organizacji,
 • opracowanie rekomendacji dotyczących kluczowych czynników sukcesu w procesie doskonalenia działalności projektowej w organizacji.

Osiągnięcie sformułowanych celów wymagało podjęcia programu badawczego, który autor zrealizował w latach 2012-2018. Składał się on z trzech głównych projektów:

1.            Badania wstępne - które obejmowały swoim zakresem analizę terminologiczną, przegląd stosowanych koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji, opracowanie autorskiego modelu klasyfikacji koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji, opracowanie modelu doskonalenia działalności projektowej w organizacji.

2.            Badania zasadnicze - pierwszy etap - które obejmowały swoim zakresem wszystkie obszary doskonalenia zdefiniowane przez autora w modelu doskonalenia działalności projektowej. Ich celem była weryfikacja przyjętych założeń i zaprojektowanie drugiego etapu badań.

3.            Badania zasadnicze - etap drugi - które miały na celu wypełnienie ?białych plam" zdefiniowanych po zrealizowaniu etapu pierwszego. Wyniki badań z dwóch etapów pozwoliły sformułować wnioski końcowe, ograniczenia badania i perspektywy dalszych badań.

Ze względu na złożoność poruszanej tematyki oraz pojawianie się wielu terminów, które mogą być wielorako rozumiane w naukach o zarządzaniu, autor przyjął określone założenia poznawcze.

Przyjęte założenia ontologiczne definiują istotę przedmiotu poznania. Na potrzeby monografii autor przyjął, że przedmiotem tym jest organizacja i istota jej działalności oraz projekty. Termin organizacja został użyty w tytule monografii w znaczeniu rzeczowym - jako zespół ludzi dobrany do realizacji wspólnych celów, wyposażony we właściwe instrumenty oraz zasoby i powiązany ze sobą w trwały sposób . Z kolei projekty są rozumiane jako złożone, niepowtarzalne przedsięwzięcia, o określonych ramach czasowych i zasobowych, odznaczające się wysokim ryzykiem .

W wymiarze epistemologicznym i metodologicznym autor skupił swoją uwagę na badaniu skali zjawisk będących przedmiotem monografii oraz relacji pomiędzy poszczególnymi ich elementami. W tym celu posłużył się szerokim spektrum metod:

 • w zakresie badań wstępnych - metodą analizy literaturowej i etymologicznej, wnioskowanie indukcyjne,
 • w zakresie badań zasadniczych - metodami wywiadów i ankiet bezpośrednich, analizą statystyczną, wnioskowaniem indukcyjnym .

Założenia aksjologiczne skupiają się wokół istoty doskonałości i doskonalenia w zarządzaniu. Autor przyjął, że doskonałość stanowi najwyższe możliwe stadium rozwoju, natomiast dążenie do niego można określić jako doskonalenie. Zatem ocenie poddano głównie to, na jakim etapie w procesie doskonalenia znajdują się organizacje.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym autor dokonał przeglądu terminologii związanej z doskonaleniem i doskonałością organizacji. Na tej podstawie opracował definicję doskonałości i doskonalenia organizacji. Zaprezentował również model VUCA, który określa środowisko funkcjonowania współczesnych organizacji. Zagadnienia te stanowiły punkt wyjścia do dalszych rozważań. W rozdziale drugim autor przedstawił szczegółowe rozważania na temat istoty projektów i zarządzania projektami. Opisał również zjawisko wzrostu znaczenia projektów, często określane mianem projektyzacji. Autor zaprezentował kształtowanie się tego zjawiska na poziomie całych gospodarek, organizacji oraz jednostki. Zaprezentował również syntetycznie wyniki badań własnych nad skalą projektyzacji. Jako podsumowanie tego rozdziału autor opisał wyzwania stojące przed organizacjami, które są konsekwencją wzrostu znaczenia projektów, a określane są mianem tzw. oburęczności (ambidexterity). Rozważania nad tymi zjawiskami pozwoliły autorowi zakończyć rozdział drugi definicją doskonałości organizacji w działalności projektowej.

Wnioski z rozdziałów pierwszego i drugiego stanowiły punkt wyjścia do opracowania autorskiego modelu klasyfikacji koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji. Został on zaprezentowany w rozdziale trzecim. W dalszej części tego rozdziału, posługując się opracowanym modelem, autor dokonał charakterystyki wybranych koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji. To pozwoliło zakończyć ten rozdział wskazaniem głównych kierunków ewolucji podejścia do doskonalenia organizacji. Przegląd z rozdziału trzeciego stanowił punkt wyjścia do opracowania autorskiego modelu doskonalenia działalności projektowej w organizacji. Został on zaprezentowany w rozdziale czwartym. Autor opisał strukturę modelu wraz z uzasadnieniem wyboru określonych podejść. Rozdział ten autor zakończył obszernym przeglądem badań obcych z zakresu doskonalenia działalności projektowej w organizacji z podziałem na publikacje polskie i zagraniczne. To pozwoliło określić luki badawcze w tym zakresie. Wyniki badań empirycznych zrealizowanych przez autora zostały przedstawione w rozdziale piątym. Poprzedzone zostały określeniem celów badawczych, prezentacją trybu postępowania i modelu badawczego. W tym rozdziale autor skupił się na charakterystyce prób badawczych z poszczególnych etapów programu badawczego oraz prezentacji wyników analiz statystycznych. Rozdział został podzielony na trzy główne części - w każdej opisano wyniki dla poszczególnych obszarów doskonalenia zdefiniowanych wcześniej w autorskim modelu.

Wyniki badań pozwoliły sformułować wnioski naukowe, metodyczne i praktyczne, które zostały przedstawione w rozdziale szóstym. Monografię autor zakończył przedstawieniem perspektyw rozwoju problematyki.

Spis treści

 

Wstęp

1. Doskonalenie organizacji - rozważania i ustalenia terminologiczne

2. Projekty w organizacji

2.1. Projekty - istota, definicja

2.2. Wzrost znaczenia projektów w organizacji

2.3. Zarządzanie projektami

2.4. Kluczowe czynniki sukcesu projektów

2.5. ?Oburęczność" organizacji w kontekście doświadczeń projektowych

2.6. Doskonalenie działalności projektowej - istota zagadnienia

 

3. Przegląd i analiza koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji

3.1. Model klasyfikacji koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji

3.2. Przegląd najważniejszych koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji

3.2.1. Total Quality Management (TQM)

3.2.2. Lean Management

3.2.3. Balanced Scorecard - Zrównoważona Karta Wyników

3.2.4. Sześć Sigma (Six Sigma)

3.2.5. Reengineering

3.2.6. Metodyka IDEALS

3.2.7. Koncepcja dojrzałości organizacji

3.2.8. Ewaluacja projektów

3.2.9. Dwanaście filarów doskonałości w zarządzaniu projektami (The 12 Pillars of Project Excellence)

3.3.0. IPMA Project Excellence Model

 

4. Autorski model doskonalenia działalności projektowej w organizacji

 

5. Wyniki badań nad doskonaleniem działalności projektowej organizacji

5.1. Cel badań

5.2. Założenia metodyczne

5.3. Doskonalenie w domenie personalnej

5.3.1. Charakterystyka respondentów - część pierwsza badania

5.3.2. Charakterystyka organizacji - część pierwsza badania

5.3.3. Wyniki badań w domenie personalnej - część pierwsza

5.3.4. Charakterystyka respondentów - część druga badania

5.3.5. Charakterystyka organizacji - część druga badania

5.3.6. Wyniki badań w domenie personalnej - część druga

5.4. Doskonalenie w domenie funkcjonalnej

5.4.1. Charakterystyka próby badawczej - część pierwsza badania

5.4.2. Wyniki badań w domenie funkcjonalnej - część pierwsza badania

5.4.3. Charakterystyka próby badawczej - część druga badania

5.4.4. Wyniki badań w domenie funkcjonalnej - część druga badania

5.5. Doskonalenie w domenie instytucjonalnej

5.5.1. Charakterystyka próby badawczej - część pierwsza

5.5.2. Wyniki badań w domenie instytucjonalnej - część pierwsza

5.5.3. Charakterystyka próby badawczej - część druga badania

5.5.4. Wyniki badań w domenie instytucjonalnej - część druga badania

 

6. Podsumowanie

6.1. Wnioski merytoryczne

6.2. Wnioski metodyczne

6.3. Wnioski praktyczne

6.4. Perspektywy rozwoju problematyki

 

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 277

 

 

Cechą wspólną dokonań naszej cywilizacji było i jest działanie zorganizowane. Stanowi ono podstawowe źródło rozwoju zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym. Dotyczy również wszystkich wymiarów rozwoju - od indywidualnego, poprzez rozwój zespołów ludzkich, organizacji, regionów czy krajów, aż po wymiar globalny. Obserwacja działalności ludzkiej prowadzi jednak do konkluzji, że może ona osiągać różne stopnie sprawności. Istnieją organizacje działające w sposób sprawny, jak również takie, które nie osiągają założonych celów i marnotrawią posiadane zasoby - można zatem mówić o różnych stopniach zorganizowania . Z tego względu organizacja, zarówno w znaczeniu przedmiotowym, jak i atrybutowym oraz czynnościowym   , od początku była obiektem zainteresowań i przedmiotem badań, analiz, refleksji. Głównym celem tych wysiłków było dążenie do jej doskonalenia.

Doskonalenie to odbywa się przy pomocy bardzo zróżnicowanych instrumentów, które mogą przyjmować formę określonych idei, koncepcji, metod. Rozwiązania te są rozwijane w praktyce zarządzania od wielu lat. Ich dynamiczny rozwój przypada na okres od lat 60. XX w. do chwili obecnej. Wówczas powstały najważniejsze metody w tym zakresie, takie jak m.in. Total Quality Management, podejście Lean, Six Sigma, Reengineering, Benchmarking itp. Rozwiązania te skupiają się w znacznej mierze na usprawnianiu procesów w ramach tzw. działalności powtarzalnej.

Tymczasem od lat 90. XX w. można zaobserwować postępujący wzrost znaczenia przedsięwzięć niepowtarzalnych - określanych mianem projektów - w działalności organizacji. Stwarza to nowe wyzwania dla organizacji. Projekty, przez długi czas traktowane jako działalność dodatkowa, coraz częściej stanowią stały (a często wręcz kluczowy) element działalności. Organizacja musi zatem poszukiwać równowagi między działalnością powtarzalną, eksploatacyjną (run-the-business) i niepowtarzalną, eksploracyjną (change-the-business). Zdolność ta określana jest często mianem oburęczności (lub dwuręczności - ambidexterity). W obliczu tych zjawisk celowe stają się zatem pytania:

 • Czy metody doskonalenia organizacji, które powstały głównie na potrzeby działalności powtarzalnej, mogą stanowić wsparcie w doskonaleniu działalności projektowej?
 • Czy wzrost znaczenia projektów kształtuje zmiany w podejściu do doskonalenia organizacji?
 • Jakie rozwiązania stosują organizacje w celu doskonalenia działalności projektowej?

Dostrzegając te wyzwania i dylematy, autor podjął się opracowania monografii poświęconej doskonaleniu działalności projektowej w organizacji. Wybór tematu ma uzasadnienie naukowe, praktyczne, jak i osobiste.

Uzasadnienie naukowe wynika przede wszystkim ze wzrostu znaczenia podejścia dynamicznego w naukach o zarządzaniu. Spowodowany jest on postępującą złożonością środowiska funkcjonowania organizacji, rosnącą presją ze strony klientów na indywidualizację produktów i usług oraz koniecznością coraz lepszego gospodarowania zasobami, które stają się coraz trudniej dostępne. Zagadnienie doskonalenia organizacji, ze względu na dynamiczny rozwój, wymaga uporządkowania terminologii oraz usystematyzowania koncepcji/modeli/metod stosowanych w praktyce. Równie ważnym czynnikiem decydującym o wyborze tematyki monografii jest wzrost znaczenia projektów i zarządzania projektami w działalności organizacji. W drugiej kolejności można wskazać uzasadnienie praktyczne. Jak już wspomniano, doskonalenie działalności organizacji jest obszarem głównego zainteresowania kadry kierowniczej. Wzrost znaczenia projektów w działalności organizacji przekłada się na rosnące potrzeby w zakresie usprawniania również tego obszaru działalności. Ponadto w obliczu wyzwań stojących przed współczesnymi organizacjami coraz częściej kładzie się nacisk na wdrażanie rozwiązań kompleksowych w miejsce wycinkowych. Ważne jest również rozpoznanie głównych przeszkód w doskonaleniu działalności projektowej w organizacji. O wyborze tematu zadecydowały również względy osobiste autora - wieloletnie zainteresowanie tematyką zarządzania projektami oraz doświadczenia związane z wdrażaniem rozwiązań wspierających doskonalenie działalności projektowej - zarówno w podmiotach prywatnych, jak i publicznych.

Głównym celem monografii jest określenie kierunków i sposobów doskonalenia działalności projektowej w organizacji na tle dotychczasowych doświadczeń w zakresie doskonalenia organizacji.

Cel główny został uszczegółowiony poprzez cele naukowe monografii, które autor uporządkował z perspektywy składników wiedzy. W zakresie wiedzy terminologicznej autor zdefiniował następujące cele:

 • sformułowanie podstawowych terminów związanych z doskonaleniem organizacji,
 • zdefiniowanie ?organizacji doskonałej" jako wzorca do dalszych rozważań,
 • określenie relacji między doskonałością organizacji a terminami pokrewnymi,
 • zdefiniowanie terminu ?doskonałości w działalności projektowej".

W zakresie wiedzy faktualnej autor postawił następujące cele:

 • analiza znaczenia projektów w działalności organizacji,
 • określenie wyzwań stojących przed organizacjami w obliczu zjawisk wzrostu znaczenia projektów i wymagań określanych mianem tzw. oburęczności,
 • analiza treści, zakresu i ograniczeń koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji,
 • opracowanie autorskiego modelu klasyfikacji koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji oparte na metodzie analizy morfologicznej,
 • opracowanie autorskiego modelu doskonalenia działalności projektowej w organizacji oparte na wynikach badań obcych,
 • zbadanie możliwości i stopnia stosowania określonych rozwiązań w zakresie doskonalenia działalności projektowej w organizacji.

Z rozwojem wiedzy kazualnej związane są następujące cele:

 • zbadanie wpływu parametrów opisujących charakter organizacji na stosowanie określonych rozwiązań w zakresie doskonalenia działalności projektowej w organizacji,
 • zbadanie głównych czynników stanowiących przeszkody w rozwoju doskonalenia działalności projektowej w organizacji.

Obok celów naukowych autor sformułował również cele praktyczne monografii:

 • dostarczenie narzędzia umożliwiającego porównywanie między sobą koncepcji/modeli/metod doskonalenia i ułatwiającego wybór narzędzi dopasowanych do potrzeb organizacji,
 • opracowanie rekomendacji dotyczących kluczowych czynników sukcesu w procesie doskonalenia działalności projektowej w organizacji.

Osiągnięcie sformułowanych celów wymagało podjęcia programu badawczego, który autor zrealizował w latach 2012-2018. Składał się on z trzech głównych projektów:

1.            Badania wstępne - które obejmowały swoim zakresem analizę terminologiczną, przegląd stosowanych koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji, opracowanie autorskiego modelu klasyfikacji koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji, opracowanie modelu doskonalenia działalności projektowej w organizacji.

2.            Badania zasadnicze - pierwszy etap - które obejmowały swoim zakresem wszystkie obszary doskonalenia zdefiniowane przez autora w modelu doskonalenia działalności projektowej. Ich celem była weryfikacja przyjętych założeń i zaprojektowanie drugiego etapu badań.

3.            Badania zasadnicze - etap drugi - które miały na celu wypełnienie ?białych plam" zdefiniowanych po zrealizowaniu etapu pierwszego. Wyniki badań z dwóch etapów pozwoliły sformułować wnioski końcowe, ograniczenia badania i perspektywy dalszych badań.

Ze względu na złożoność poruszanej tematyki oraz pojawianie się wielu terminów, które mogą być wielorako rozumiane w naukach o zarządzaniu, autor przyjął określone założenia poznawcze.

Przyjęte założenia ontologiczne definiują istotę przedmiotu poznania. Na potrzeby monografii autor przyjął, że przedmiotem tym jest organizacja i istota jej działalności oraz projekty. Termin organizacja został użyty w tytule monografii w znaczeniu rzeczowym - jako zespół ludzi dobrany do realizacji wspólnych celów, wyposażony we właściwe instrumenty oraz zasoby i powiązany ze sobą w trwały sposób . Z kolei projekty są rozumiane jako złożone, niepowtarzalne przedsięwzięcia, o określonych ramach czasowych i zasobowych, odznaczające się wysokim ryzykiem .

W wymiarze epistemologicznym i metodologicznym autor skupił swoją uwagę na badaniu skali zjawisk będących przedmiotem monografii oraz relacji pomiędzy poszczególnymi ich elementami. W tym celu posłużył się szerokim spektrum metod:

 • w zakresie badań wstępnych - metodą analizy literaturowej i etymologicznej, wnioskowanie indukcyjne,
 • w zakresie badań zasadniczych - metodami wywiadów i ankiet bezpośrednich, analizą statystyczną, wnioskowaniem indukcyjnym .

Założenia aksjologiczne skupiają się wokół istoty doskonałości i doskonalenia w zarządzaniu. Autor przyjął, że doskonałość stanowi najwyższe możliwe stadium rozwoju, natomiast dążenie do niego można określić jako doskonalenie. Zatem ocenie poddano głównie to, na jakim etapie w procesie doskonalenia znajdują się organizacje.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym autor dokonał przeglądu terminologii związanej z doskonaleniem i doskonałością organizacji. Na tej podstawie opracował definicję doskonałości i doskonalenia organizacji. Zaprezentował również model VUCA, który określa środowisko funkcjonowania współczesnych organizacji. Zagadnienia te stanowiły punkt wyjścia do dalszych rozważań. W rozdziale drugim autor przedstawił szczegółowe rozważania na temat istoty projektów i zarządzania projektami. Opisał również zjawisko wzrostu znaczenia projektów, często określane mianem projektyzacji. Autor zaprezentował kształtowanie się tego zjawiska na poziomie całych gospodarek, organizacji oraz jednostki. Zaprezentował również syntetycznie wyniki badań własnych nad skalą projektyzacji. Jako podsumowanie tego rozdziału autor opisał wyzwania stojące przed organizacjami, które są konsekwencją wzrostu znaczenia projektów, a określane są mianem tzw. oburęczności (ambidexterity). Rozważania nad tymi zjawiskami pozwoliły autorowi zakończyć rozdział drugi definicją doskonałości organizacji w działalności projektowej.

Wnioski z rozdziałów pierwszego i drugiego stanowiły punkt wyjścia do opracowania autorskiego modelu klasyfikacji koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji. Został on zaprezentowany w rozdziale trzecim. W dalszej części tego rozdziału, posługując się opracowanym modelem, autor dokonał charakterystyki wybranych koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji. To pozwoliło zakończyć ten rozdział wskazaniem głównych kierunków ewolucji podejścia do doskonalenia organizacji. Przegląd z rozdziału trzeciego stanowił punkt wyjścia do opracowania autorskiego modelu doskonalenia działalności projektowej w organizacji. Został on zaprezentowany w rozdziale czwartym. Autor opisał strukturę modelu wraz z uzasadnieniem wyboru określonych podejść. Rozdział ten autor zakończył obszernym przeglądem badań obcych z zakresu doskonalenia działalności projektowej w organizacji z podziałem na publikacje polskie i zagraniczne. To pozwoliło określić luki badawcze w tym zakresie. Wyniki badań empirycznych zrealizowanych przez autora zostały przedstawione w rozdziale piątym. Poprzedzone zostały określeniem celów badawczych, prezentacją trybu postępowania i modelu badawczego. W tym rozdziale autor skupił się na charakterystyce prób badawczych z poszczególnych etapów programu badawczego oraz prezentacji wyników analiz statystycznych. Rozdział został podzielony na trzy główne części - w każdej opisano wyniki dla poszczególnych obszarów doskonalenia zdefiniowanych wcześniej w autorskim modelu.

Wyniki badań pozwoliły sformułować wnioski naukowe, metodyczne i praktyczne, które zostały przedstawione w rozdziale szóstym. Monografię autor zakończył przedstawieniem perspektyw rozwoju problematyki.

 

Wstęp

1. Doskonalenie organizacji - rozważania i ustalenia terminologiczne

2. Projekty w organizacji

2.1. Projekty - istota, definicja

2.2. Wzrost znaczenia projektów w organizacji

2.3. Zarządzanie projektami

2.4. Kluczowe czynniki sukcesu projektów

2.5. ?Oburęczność" organizacji w kontekście doświadczeń projektowych

2.6. Doskonalenie działalności projektowej - istota zagadnienia

 

3. Przegląd i analiza koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji

3.1. Model klasyfikacji koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji

3.2. Przegląd najważniejszych koncepcji/modeli/metod doskonalenia organizacji

3.2.1. Total Quality Management (TQM)

3.2.2. Lean Management

3.2.3. Balanced Scorecard - Zrównoważona Karta Wyników

3.2.4. Sześć Sigma (Six Sigma)

3.2.5. Reengineering

3.2.6. Metodyka IDEALS

3.2.7. Koncepcja dojrzałości organizacji

3.2.8. Ewaluacja projektów

3.2.9. Dwanaście filarów doskonałości w zarządzaniu projektami (The 12 Pillars of Project Excellence)

3.3.0. IPMA Project Excellence Model

 

4. Autorski model doskonalenia działalności projektowej w organizacji

 

5. Wyniki badań nad doskonaleniem działalności projektowej organizacji

5.1. Cel badań

5.2. Założenia metodyczne

5.3. Doskonalenie w domenie personalnej

5.3.1. Charakterystyka respondentów - część pierwsza badania

5.3.2. Charakterystyka organizacji - część pierwsza badania

5.3.3. Wyniki badań w domenie personalnej - część pierwsza

5.3.4. Charakterystyka respondentów - część druga badania

5.3.5. Charakterystyka organizacji - część druga badania

5.3.6. Wyniki badań w domenie personalnej - część druga

5.4. Doskonalenie w domenie funkcjonalnej

5.4.1. Charakterystyka próby badawczej - część pierwsza badania

5.4.2. Wyniki badań w domenie funkcjonalnej - część pierwsza badania

5.4.3. Charakterystyka próby badawczej - część druga badania

5.4.4. Wyniki badań w domenie funkcjonalnej - część druga badania

5.5. Doskonalenie w domenie instytucjonalnej

5.5.1. Charakterystyka próby badawczej - część pierwsza

5.5.2. Wyniki badań w domenie instytucjonalnej - część pierwsza

5.5.3. Charakterystyka próby badawczej - część druga badania

5.5.4. Wyniki badań w domenie instytucjonalnej - część druga badania

 

6. Podsumowanie

6.1. Wnioski merytoryczne

6.2. Wnioski metodyczne

6.3. Wnioski praktyczne

6.4. Perspektywy rozwoju problematyki

 

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel