Ulubione
  1. Strona główna
  2. DETERMINANTY ROZWOJU TRANSAKCJI LEASINGOWYCH W POLSCE

DETERMINANTY ROZWOJU TRANSAKCJI LEASINGOWYCH W POLSCE

35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Autor: Tomasz Cicirko Anna Karmańska Piotr Russel
Kod produktu: 978-83-7378-892-3
Cena regularna:
35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
DETERMINANTY ROZWOJU TRANSAKCJI LEASINGOWYCH W POLSCE
DETERMINANTY ROZWOJU TRANSAKCJI LEASINGOWYCH W POLSCE

Rynek usług leasingowych w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w Europie. Szeroko rozpoznawany w praktyce staje się ważnym instrumentem rozwijania działalności gospodarczej i jednocześnie obszarem tworzenia norm prawnych adekwatnych do jego ekonomicznej specyfiki. Podstawowym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie głównych czynników determinujących rozwój transakcji leasingowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych, podatkowych oraz bilansowych uregulowań dotyczących umowy leasingu.

 

[[[separator]]]

Rozwinięty system gospodarki rynkowej korzysta z rożnych form finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W wyniku silnej konkurencji oraz gwałtownego postępu technicznego, zmuszającego do ciągłej modernizacji aparatu wytwórczego, przedsiębiorstwa muszą intensywnie poszukiwać nowych sposobów zdobywania potrzebnych środków inwestycyjnych bez konieczności odwoływania się do niewystarczających zasobów kapitałów własnych. Tradycyjne sposoby zaspokajania tych potrzeb, np. przez uzyskanie kredytu bankowego, okazują się współcześnie zbyt kosztowne lub niedostępne dla części przedsiębiorstw i nie pozwalają sprostać konkurencji na rynku. W wielu krajach powstałą w ten sposób lukę wypełnia leasing. W rozwiniętych państwach o gospodarce rynkowej stanowi on powszechnie stosowaną formę finansowania, umożliwiającą dostęp do dóbr inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych bez konieczności angażowania dużych środków na ich zakup.

Rynek usług leasingowych w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w Europie oraz posiada coraz większy udział w finansowaniu inwestycji w Polsce - udział leasingu w finansowaniu inwestycji ogółem w Polsce wzrósł z 6,3% w 2001 r. do 13,1% w 2012 r. Jednocześnie w sposób istotny zwiększył się udział Polski w europejskim rynku leasingu - o ile jeszcze w 2003 r. stanowił on zaledwie 1,2%, o tyle w 2011 r. wyniósł już 2,95%.

Podstawowym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie głównych czynników rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych, podatkowych oraz bilansowych uregulowań dotyczących umowy leasingu. Autorzy zamierzają również przedstawić perspektywy rozwoju leasingu konsumenckiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dokonanych w 2011 r. zmian przepisów prawnych dotyczących oferowania tej formy finansowania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonych analiz powinno być znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy stworzone w Polsce regulacje prawne sprzyjają rozwojowi rynku usług leasingowych, czy go hamują. Szczególnej analizie zostanie poddany leasing samochodów osobowych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz leasing konsumencki, jako specyficzny segment rynku usług leasingowych. Zamierzeniem autorów jest również wskazanie pożądanych kierunków zmian przepisów prawnych, które stymulowałyby dalszy rozwój leasingu w Polsce.

Aby osiągnąć tak postawiony cel, niniejsza praca została podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale I dokonano ogólnej charakterystyki leasingu, zwracając w szczególności uwagę na genezę i rozwój tego typu transakcji na świecie. Przedstawiono także rożne formy i odmiany leasingu, dokonując krótkiej ich charakterystyki. Rozdział ten prezentuje również rożne podmioty, które mogą uczestniczyć w transakcji leasingowej, jak również przedstawia zalety i wady leasingu jako źródła finansowania.

W rozdziale II dokonano cywilnoprawnej charakterystyki umowy leasingu, zwracając przede wszystkim uwagę na essentialia negotti tej umowy, pozwalające na jej wyodrębnienie spośród innych umów, w szczególności tych, których treścią jest odpłatne korzystanie z rzeczy. Podjęto także próbę przybliżenia wachlarza praw i obowiązków obu stron umowy leasingowej (tj. finansującego i korzystającego), jaki ukształtował się na polskim rynku usług leasingowych. W końcowej części zwrócono uwagę na kwestię leasingu konsumenckiego w kontekście ustawy o kredycie konsumenckim.

W rozdziale III zaprezentowano problematykę uregulowania transakcji leasingowych w polskim prawie podatkowym, dotyczącą opodatkowania zarówno podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT obu stron transakcji leasingowej, tj. korzystającego i finansującego. Ze względu na specyfikę rozwiązań podatkowych osobny fragment poświęcono kwestiom związanym z opodatkowaniem leasingu samochodów osobowych. Przedstawiono również propozycję autorskich rozwiązań w prawie podatkowym, których implementacja mogłaby przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju leasingu w Polsce. Odrębną część tego rozdziału poświęcono obowiązującym od 1 lipca 2011 r. rozwiązaniom dotyczącym opodatkowania leasingu konsumenckiego.

W rozdziale IV przedstawiono rożne wymiary polityki rachunkowości i jej znaczenie dla rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce. Zostały zaprezentowane podejmowane działania dotyczące standaryzacji rachunkowości w zakresie leasingu i jej doskonalenia stosownie do potrzeb praktyki w tym zakresie. W dalszej części rozdziału przedstawiono problematykę rozpoznawania leasingu jako potencjalnego obszaru koniecznych uregulowań bilansowych, a także tkwiące w konstrukcji prawa bilansowego płaszczyzny czynników, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju praktyki leasingowej.

Ostatni rozdział został poświęcony charakterystyce polskiego rynku usług leasingowych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju tego segmentu usług finansowych w Polsce. Przedstawiono w nim przedsiębiorstwa świadczące tego typu usługi i podstawowe bariery rozwoju transakcji leasingowych oraz zaprezentowano rozwój rożnych segmentów rynku leasingu. W końcowej części pracy wskazano perspektywy dalszego rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce.

W opracowaniu uwzględniono przepisy prawne dotyczące omawianej problematyki obowiązujące na dzień 1 stycznia 2014 r. Autorzy mają świadomość, iż niniejsze opracowanie nie wyczerpuje całej, skomplikowanej problematyki dotyczącej czynników determinujących rozwój transakcji leasingowych. Niemniej wyrażają nadzieję, iż będzie ono stanowić przyczynek do dalszych badań i przemyśleń naukowych.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Tomasz Cicirko

Rozdział I. Ogólna charakterystyka transakcji leasingowych

1.1. Geneza i rozwój leasingu

1.2. Ogólna charakterystyka leasingu i jego rodzaje

1.3. Formy i odmiany leasingu

1.4. Uczestnicy transakcji leasingu

1.5. Zalety i wady leasingu

 

Tomasz Cicirko, Piotr Russel

Rozdział II. Cywilnoprawna charakterystyka umowy leasingu

2.1. Regulacje cywilnoprawne umowy leasingu na świecie

2.2. Regulacja leasingu w polskim prawie cywilnym

2.2.1. Historia unormowania leasingu w prawie polskim

2.2.2. Umowa leasingu w kodeksie cywilnym 45

2.2.3. Leasing konsumencki a ustawa o kredycie konsumenckim

2.3. Elementy umowy leasingowej - praktyka polska

2.3.1. Warunki wydania przedmiotu umowy leasingu

2.3.2. Warunki korzystania z przedmiotu umowy leasingu

2.3.3. Koszty odbioru i utrzymania przedmiotu leasingu

2.3.4. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu i likwidacja szkód

2.3.5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu leasingu

2.3.6. Konstrukcja opłaty leasingowej

 

Piotr Russel

Rozdział III. Uregulowanie leasingu w polskim prawie podatkowym

3.1. Leasing a podatek dochodowy

3.2. Leasing a podatek od towarów i usług (VAT)

3.2.1. Opodatkowanie umów leasingu zawartych przed 26 marca 2002 r.

3.2.2. Opodatkowanie umów leasingu zawartych od 26 marca 2002 r. do 30 kwietnia 2004 r.

3.2.3. Opodatkowanie umów leasingu od 1 maja 2004 r.

3.3. Szczególne zasady opodatkowania leasingu samochodów osobowych

3.4. Opodatkowanie leasingu konsumenckiego

3.4.1. Opodatkowanie leasingu konsumenckiego w przepisach o podatku dochodowym

3.4.2. Opodatkowanie leasingu konsumenckiego w przepisach o podatku od towarów i usług

3.5. Leasing a podatek od środków transportowych

 

Anna Karmańska

Rozdział IV. Wielowymiarowa polityka rachunkowości i jej znaczenie dla rozwoju praktyki leasingu - przegląd czynników

4.1. Wymiary polityki rachunkowości i ich wrażliwość na nowe rozwiązania w praktyce gospodarczej

4.2. Globalna polityka rachunkowości - standaryzacja rachunkowości w zakresie leasingu i jej doskonalenie

4.3. Makroekonomiczna polityka rachunkowości - rozpoznawanie leasingu jako obszaru koniecznych uregulowań

4.4. Mikroekonomiczna polityka rachunkowości - płaszczyzny czynników ważne dla rozwoju praktyki leasingu

 

Piotr Russel

Rozdział V. Charakterystyka polskiego rynku usług leasingowych

5.1. Uwarunkowania rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce

5.2. Charakterystyka przedsiębiorstw występujących na polskim rynku usług leasingowych i ich udział w rynku

5.3. Bariery rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce

5.4. Rozwój rożnych segmentów rynku usług leasingowych w Polsce

5.5. Perspektywy rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce

Zakończenie

 

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 155

Rynek usług leasingowych w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w Europie. Szeroko rozpoznawany w praktyce staje się ważnym instrumentem rozwijania działalności gospodarczej i jednocześnie obszarem tworzenia norm prawnych adekwatnych do jego ekonomicznej specyfiki. Podstawowym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie głównych czynników determinujących rozwój transakcji leasingowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych, podatkowych oraz bilansowych uregulowań dotyczących umowy leasingu.

 

Wstęp

Rozwinięty system gospodarki rynkowej korzysta z rożnych form finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W wyniku silnej konkurencji oraz gwałtownego postępu technicznego, zmuszającego do ciągłej modernizacji aparatu wytwórczego, przedsiębiorstwa muszą intensywnie poszukiwać nowych sposobów zdobywania potrzebnych środków inwestycyjnych bez konieczności odwoływania się do niewystarczających zasobów kapitałów własnych. Tradycyjne sposoby zaspokajania tych potrzeb, np. przez uzyskanie kredytu bankowego, okazują się współcześnie zbyt kosztowne lub niedostępne dla części przedsiębiorstw i nie pozwalają sprostać konkurencji na rynku. W wielu krajach powstałą w ten sposób lukę wypełnia leasing. W rozwiniętych państwach o gospodarce rynkowej stanowi on powszechnie stosowaną formę finansowania, umożliwiającą dostęp do dóbr inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych bez konieczności angażowania dużych środków na ich zakup.

Rynek usług leasingowych w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w Europie oraz posiada coraz większy udział w finansowaniu inwestycji w Polsce - udział leasingu w finansowaniu inwestycji ogółem w Polsce wzrósł z 6,3% w 2001 r. do 13,1% w 2012 r. Jednocześnie w sposób istotny zwiększył się udział Polski w europejskim rynku leasingu - o ile jeszcze w 2003 r. stanowił on zaledwie 1,2%, o tyle w 2011 r. wyniósł już 2,95%.

Podstawowym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie głównych czynników rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych, podatkowych oraz bilansowych uregulowań dotyczących umowy leasingu. Autorzy zamierzają również przedstawić perspektywy rozwoju leasingu konsumenckiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dokonanych w 2011 r. zmian przepisów prawnych dotyczących oferowania tej formy finansowania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonych analiz powinno być znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy stworzone w Polsce regulacje prawne sprzyjają rozwojowi rynku usług leasingowych, czy go hamują. Szczególnej analizie zostanie poddany leasing samochodów osobowych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz leasing konsumencki, jako specyficzny segment rynku usług leasingowych. Zamierzeniem autorów jest również wskazanie pożądanych kierunków zmian przepisów prawnych, które stymulowałyby dalszy rozwój leasingu w Polsce.

Aby osiągnąć tak postawiony cel, niniejsza praca została podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale I dokonano ogólnej charakterystyki leasingu, zwracając w szczególności uwagę na genezę i rozwój tego typu transakcji na świecie. Przedstawiono także rożne formy i odmiany leasingu, dokonując krótkiej ich charakterystyki. Rozdział ten prezentuje również rożne podmioty, które mogą uczestniczyć w transakcji leasingowej, jak również przedstawia zalety i wady leasingu jako źródła finansowania.

W rozdziale II dokonano cywilnoprawnej charakterystyki umowy leasingu, zwracając przede wszystkim uwagę na essentialia negotti tej umowy, pozwalające na jej wyodrębnienie spośród innych umów, w szczególności tych, których treścią jest odpłatne korzystanie z rzeczy. Podjęto także próbę przybliżenia wachlarza praw i obowiązków obu stron umowy leasingowej (tj. finansującego i korzystającego), jaki ukształtował się na polskim rynku usług leasingowych. W końcowej części zwrócono uwagę na kwestię leasingu konsumenckiego w kontekście ustawy o kredycie konsumenckim.

W rozdziale III zaprezentowano problematykę uregulowania transakcji leasingowych w polskim prawie podatkowym, dotyczącą opodatkowania zarówno podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT obu stron transakcji leasingowej, tj. korzystającego i finansującego. Ze względu na specyfikę rozwiązań podatkowych osobny fragment poświęcono kwestiom związanym z opodatkowaniem leasingu samochodów osobowych. Przedstawiono również propozycję autorskich rozwiązań w prawie podatkowym, których implementacja mogłaby przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju leasingu w Polsce. Odrębną część tego rozdziału poświęcono obowiązującym od 1 lipca 2011 r. rozwiązaniom dotyczącym opodatkowania leasingu konsumenckiego.

W rozdziale IV przedstawiono rożne wymiary polityki rachunkowości i jej znaczenie dla rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce. Zostały zaprezentowane podejmowane działania dotyczące standaryzacji rachunkowości w zakresie leasingu i jej doskonalenia stosownie do potrzeb praktyki w tym zakresie. W dalszej części rozdziału przedstawiono problematykę rozpoznawania leasingu jako potencjalnego obszaru koniecznych uregulowań bilansowych, a także tkwiące w konstrukcji prawa bilansowego płaszczyzny czynników, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju praktyki leasingowej.

Ostatni rozdział został poświęcony charakterystyce polskiego rynku usług leasingowych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju tego segmentu usług finansowych w Polsce. Przedstawiono w nim przedsiębiorstwa świadczące tego typu usługi i podstawowe bariery rozwoju transakcji leasingowych oraz zaprezentowano rozwój rożnych segmentów rynku leasingu. W końcowej części pracy wskazano perspektywy dalszego rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce.

W opracowaniu uwzględniono przepisy prawne dotyczące omawianej problematyki obowiązujące na dzień 1 stycznia 2014 r. Autorzy mają świadomość, iż niniejsze opracowanie nie wyczerpuje całej, skomplikowanej problematyki dotyczącej czynników determinujących rozwój transakcji leasingowych. Niemniej wyrażają nadzieję, iż będzie ono stanowić przyczynek do dalszych badań i przemyśleń naukowych.

Spis treści

Wstęp

 

Tomasz Cicirko

Rozdział I. Ogólna charakterystyka transakcji leasingowych

1.1. Geneza i rozwój leasingu

1.2. Ogólna charakterystyka leasingu i jego rodzaje

1.3. Formy i odmiany leasingu

1.4. Uczestnicy transakcji leasingu

1.5. Zalety i wady leasingu

 

Tomasz Cicirko, Piotr Russel

Rozdział II. Cywilnoprawna charakterystyka umowy leasingu

2.1. Regulacje cywilnoprawne umowy leasingu na świecie

2.2. Regulacja leasingu w polskim prawie cywilnym

2.2.1. Historia unormowania leasingu w prawie polskim

2.2.2. Umowa leasingu w kodeksie cywilnym 45

2.2.3. Leasing konsumencki a ustawa o kredycie konsumenckim

2.3. Elementy umowy leasingowej - praktyka polska

2.3.1. Warunki wydania przedmiotu umowy leasingu

2.3.2. Warunki korzystania z przedmiotu umowy leasingu

2.3.3. Koszty odbioru i utrzymania przedmiotu leasingu

2.3.4. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu i likwidacja szkód

2.3.5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu leasingu

2.3.6. Konstrukcja opłaty leasingowej

 

Piotr Russel

Rozdział III. Uregulowanie leasingu w polskim prawie podatkowym

3.1. Leasing a podatek dochodowy

3.2. Leasing a podatek od towarów i usług (VAT)

3.2.1. Opodatkowanie umów leasingu zawartych przed 26 marca 2002 r.

3.2.2. Opodatkowanie umów leasingu zawartych od 26 marca 2002 r. do 30 kwietnia 2004 r.

3.2.3. Opodatkowanie umów leasingu od 1 maja 2004 r.

3.3. Szczególne zasady opodatkowania leasingu samochodów osobowych

3.4. Opodatkowanie leasingu konsumenckiego

3.4.1. Opodatkowanie leasingu konsumenckiego w przepisach o podatku dochodowym

3.4.2. Opodatkowanie leasingu konsumenckiego w przepisach o podatku od towarów i usług

3.5. Leasing a podatek od środków transportowych

 

Anna Karmańska

Rozdział IV. Wielowymiarowa polityka rachunkowości i jej znaczenie dla rozwoju praktyki leasingu - przegląd czynników

4.1. Wymiary polityki rachunkowości i ich wrażliwość na nowe rozwiązania w praktyce gospodarczej

4.2. Globalna polityka rachunkowości - standaryzacja rachunkowości w zakresie leasingu i jej doskonalenie

4.3. Makroekonomiczna polityka rachunkowości - rozpoznawanie leasingu jako obszaru koniecznych uregulowań

4.4. Mikroekonomiczna polityka rachunkowości - płaszczyzny czynników ważne dla rozwoju praktyki leasingu

 

Piotr Russel

Rozdział V. Charakterystyka polskiego rynku usług leasingowych

5.1. Uwarunkowania rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce

5.2. Charakterystyka przedsiębiorstw występujących na polskim rynku usług leasingowych i ich udział w rynku

5.3. Bariery rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce

5.4. Rozwój rożnych segmentów rynku usług leasingowych w Polsce

5.5. Perspektywy rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce

Zakończenie

 

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 155

Rynek usług leasingowych w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w Europie. Szeroko rozpoznawany w praktyce staje się ważnym instrumentem rozwijania działalności gospodarczej i jednocześnie obszarem tworzenia norm prawnych adekwatnych do jego ekonomicznej specyfiki. Podstawowym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie głównych czynników determinujących rozwój transakcji leasingowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych, podatkowych oraz bilansowych uregulowań dotyczących umowy leasingu.

 

Rozwinięty system gospodarki rynkowej korzysta z rożnych form finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W wyniku silnej konkurencji oraz gwałtownego postępu technicznego, zmuszającego do ciągłej modernizacji aparatu wytwórczego, przedsiębiorstwa muszą intensywnie poszukiwać nowych sposobów zdobywania potrzebnych środków inwestycyjnych bez konieczności odwoływania się do niewystarczających zasobów kapitałów własnych. Tradycyjne sposoby zaspokajania tych potrzeb, np. przez uzyskanie kredytu bankowego, okazują się współcześnie zbyt kosztowne lub niedostępne dla części przedsiębiorstw i nie pozwalają sprostać konkurencji na rynku. W wielu krajach powstałą w ten sposób lukę wypełnia leasing. W rozwiniętych państwach o gospodarce rynkowej stanowi on powszechnie stosowaną formę finansowania, umożliwiającą dostęp do dóbr inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych bez konieczności angażowania dużych środków na ich zakup.

Rynek usług leasingowych w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w Europie oraz posiada coraz większy udział w finansowaniu inwestycji w Polsce - udział leasingu w finansowaniu inwestycji ogółem w Polsce wzrósł z 6,3% w 2001 r. do 13,1% w 2012 r. Jednocześnie w sposób istotny zwiększył się udział Polski w europejskim rynku leasingu - o ile jeszcze w 2003 r. stanowił on zaledwie 1,2%, o tyle w 2011 r. wyniósł już 2,95%.

Podstawowym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie głównych czynników rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych, podatkowych oraz bilansowych uregulowań dotyczących umowy leasingu. Autorzy zamierzają również przedstawić perspektywy rozwoju leasingu konsumenckiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dokonanych w 2011 r. zmian przepisów prawnych dotyczących oferowania tej formy finansowania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonych analiz powinno być znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy stworzone w Polsce regulacje prawne sprzyjają rozwojowi rynku usług leasingowych, czy go hamują. Szczególnej analizie zostanie poddany leasing samochodów osobowych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz leasing konsumencki, jako specyficzny segment rynku usług leasingowych. Zamierzeniem autorów jest również wskazanie pożądanych kierunków zmian przepisów prawnych, które stymulowałyby dalszy rozwój leasingu w Polsce.

Aby osiągnąć tak postawiony cel, niniejsza praca została podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale I dokonano ogólnej charakterystyki leasingu, zwracając w szczególności uwagę na genezę i rozwój tego typu transakcji na świecie. Przedstawiono także rożne formy i odmiany leasingu, dokonując krótkiej ich charakterystyki. Rozdział ten prezentuje również rożne podmioty, które mogą uczestniczyć w transakcji leasingowej, jak również przedstawia zalety i wady leasingu jako źródła finansowania.

W rozdziale II dokonano cywilnoprawnej charakterystyki umowy leasingu, zwracając przede wszystkim uwagę na essentialia negotti tej umowy, pozwalające na jej wyodrębnienie spośród innych umów, w szczególności tych, których treścią jest odpłatne korzystanie z rzeczy. Podjęto także próbę przybliżenia wachlarza praw i obowiązków obu stron umowy leasingowej (tj. finansującego i korzystającego), jaki ukształtował się na polskim rynku usług leasingowych. W końcowej części zwrócono uwagę na kwestię leasingu konsumenckiego w kontekście ustawy o kredycie konsumenckim.

W rozdziale III zaprezentowano problematykę uregulowania transakcji leasingowych w polskim prawie podatkowym, dotyczącą opodatkowania zarówno podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT obu stron transakcji leasingowej, tj. korzystającego i finansującego. Ze względu na specyfikę rozwiązań podatkowych osobny fragment poświęcono kwestiom związanym z opodatkowaniem leasingu samochodów osobowych. Przedstawiono również propozycję autorskich rozwiązań w prawie podatkowym, których implementacja mogłaby przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju leasingu w Polsce. Odrębną część tego rozdziału poświęcono obowiązującym od 1 lipca 2011 r. rozwiązaniom dotyczącym opodatkowania leasingu konsumenckiego.

W rozdziale IV przedstawiono rożne wymiary polityki rachunkowości i jej znaczenie dla rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce. Zostały zaprezentowane podejmowane działania dotyczące standaryzacji rachunkowości w zakresie leasingu i jej doskonalenia stosownie do potrzeb praktyki w tym zakresie. W dalszej części rozdziału przedstawiono problematykę rozpoznawania leasingu jako potencjalnego obszaru koniecznych uregulowań bilansowych, a także tkwiące w konstrukcji prawa bilansowego płaszczyzny czynników, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju praktyki leasingowej.

Ostatni rozdział został poświęcony charakterystyce polskiego rynku usług leasingowych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju tego segmentu usług finansowych w Polsce. Przedstawiono w nim przedsiębiorstwa świadczące tego typu usługi i podstawowe bariery rozwoju transakcji leasingowych oraz zaprezentowano rozwój rożnych segmentów rynku leasingu. W końcowej części pracy wskazano perspektywy dalszego rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce.

W opracowaniu uwzględniono przepisy prawne dotyczące omawianej problematyki obowiązujące na dzień 1 stycznia 2014 r. Autorzy mają świadomość, iż niniejsze opracowanie nie wyczerpuje całej, skomplikowanej problematyki dotyczącej czynników determinujących rozwój transakcji leasingowych. Niemniej wyrażają nadzieję, iż będzie ono stanowić przyczynek do dalszych badań i przemyśleń naukowych.

Wstęp

 

Tomasz Cicirko

Rozdział I. Ogólna charakterystyka transakcji leasingowych

1.1. Geneza i rozwój leasingu

1.2. Ogólna charakterystyka leasingu i jego rodzaje

1.3. Formy i odmiany leasingu

1.4. Uczestnicy transakcji leasingu

1.5. Zalety i wady leasingu

 

Tomasz Cicirko, Piotr Russel

Rozdział II. Cywilnoprawna charakterystyka umowy leasingu

2.1. Regulacje cywilnoprawne umowy leasingu na świecie

2.2. Regulacja leasingu w polskim prawie cywilnym

2.2.1. Historia unormowania leasingu w prawie polskim

2.2.2. Umowa leasingu w kodeksie cywilnym 45

2.2.3. Leasing konsumencki a ustawa o kredycie konsumenckim

2.3. Elementy umowy leasingowej - praktyka polska

2.3.1. Warunki wydania przedmiotu umowy leasingu

2.3.2. Warunki korzystania z przedmiotu umowy leasingu

2.3.3. Koszty odbioru i utrzymania przedmiotu leasingu

2.3.4. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu i likwidacja szkód

2.3.5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu leasingu

2.3.6. Konstrukcja opłaty leasingowej

 

Piotr Russel

Rozdział III. Uregulowanie leasingu w polskim prawie podatkowym

3.1. Leasing a podatek dochodowy

3.2. Leasing a podatek od towarów i usług (VAT)

3.2.1. Opodatkowanie umów leasingu zawartych przed 26 marca 2002 r.

3.2.2. Opodatkowanie umów leasingu zawartych od 26 marca 2002 r. do 30 kwietnia 2004 r.

3.2.3. Opodatkowanie umów leasingu od 1 maja 2004 r.

3.3. Szczególne zasady opodatkowania leasingu samochodów osobowych

3.4. Opodatkowanie leasingu konsumenckiego

3.4.1. Opodatkowanie leasingu konsumenckiego w przepisach o podatku dochodowym

3.4.2. Opodatkowanie leasingu konsumenckiego w przepisach o podatku od towarów i usług

3.5. Leasing a podatek od środków transportowych

 

Anna Karmańska

Rozdział IV. Wielowymiarowa polityka rachunkowości i jej znaczenie dla rozwoju praktyki leasingu - przegląd czynników

4.1. Wymiary polityki rachunkowości i ich wrażliwość na nowe rozwiązania w praktyce gospodarczej

4.2. Globalna polityka rachunkowości - standaryzacja rachunkowości w zakresie leasingu i jej doskonalenie

4.3. Makroekonomiczna polityka rachunkowości - rozpoznawanie leasingu jako obszaru koniecznych uregulowań

4.4. Mikroekonomiczna polityka rachunkowości - płaszczyzny czynników ważne dla rozwoju praktyki leasingu

 

Piotr Russel

Rozdział V. Charakterystyka polskiego rynku usług leasingowych

5.1. Uwarunkowania rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce

5.2. Charakterystyka przedsiębiorstw występujących na polskim rynku usług leasingowych i ich udział w rynku

5.3. Bariery rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce

5.4. Rozwój rożnych segmentów rynku usług leasingowych w Polsce

5.5. Perspektywy rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce

Zakończenie

 

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel