Ulubione
  1. Strona główna
  2. DETERMINANTY PRZEŻYWALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

DETERMINANTY PRZEŻYWALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

48,00 zł
43,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 43,20 zł
Autor: Aneta Ptak-Chmielewska
Kod produktu: 978-83-8030-109-2
Cena regularna:
48,00 zł
43,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 43,20 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
DETERMINANTY PRZEŻYWALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
DETERMINANTY PRZEŻYWALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
[[[separator]]]

Tematyka przeżywalności przedsiębiorstw (firms survival) jest na gruncie polskiej literatury zagadnieniem względnie nowym, inaczej niż w literaturze zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej, w której jest ono stosunkowo dobrze rozpoznane. Pierwsze prace na ten temat pojawiły się już ponad 30-40 lat temu i były związane zarówno z przeżywalnością przedsiębiorstw dużych, dla których informacje były łatwiej dostępne, jak i firm małych oraz mikro. Informacje o przedsiębiorstwach mikro i małych zawsze była dość ograniczone, co wynika z charakteru działalności tych jednostek i ich znaczenia w gospodarce.

Z jednej strony podkreśla się, że SME (Small and Medium Enterprises) można uznać za driving forces, czyli siły napędowe rozwoju gospodarczego, ale z drugiej - badania nad tymi jednostkami są dość ograniczone, a w związku z tym kierujące nimi mechanizmy i motywacje nie są do końca znane. Zależność małego przedsiębiorstwa od osoby przedsiębiorcy jest dużo większa niż ma to miejsce w dużej korporacji. Zachowanie i przyczyny sukcesu dużych firm na rynku są opisywane głównie przez teorie industrialne, wywodzące się z teorii konkurencji i teorii zachowań rynkowych. Natomiast przyczyny sukcesu lub porażki przedsiębiorstw mikro i małych są silnie uwarunkowane zachowaniem i potencjałem przedsiębiorcy - głównego właściciela. Jego cechy są często wyjaśniane za pomocą mechanizmów i teorii behawioralnych, ewolucyjnych czy swoistej teorii ekologicznej. Sama osoba przedsiębiorcy i jego udział w przeżywalności przedsiębiorstw są wyjaśniane z kolei przy pomocy teorii kapitału ludzkiego i kapitału społecznego.

W Polsce próby objaśniania przyczyn wyższej lub niższej przeżywalności przedsiębiorstw i stojących za tym mechanizmów są podejmowane od niedawna. Często w badaniach stosuje się podejście teorii ekologicznej, odwołujące się do mechanizmów tzw. liability of smallness czy liability of newness, które uzasadniają sukces lub porażkę firmy jej wiekiem i wielkością. Firmy duże i starsze mają zdecydowanie większe szanse na przetrwanie. Jednocześnie podkreśla się rolę niszy rynkowych, na których większe szanse mają przedsiębiorstwa małe, elastycznie dostosowujące się do szczególnych wymagań rynku, na którym największą rolę odgrywa specyfika towaru i produktu, a nie jego ilość.

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje wykorzystywane w analizie przeżywalności przedsiębiorstw. Podjęto próbę usystematyzowania czynników wpływających na przeżywalność przedsiębiorstw, wyróżniając czynniki zewnętrzne (otoczenie) i czynniki wewnętrzne, charakterystyczne dla przedsiębiorstwa. Dokonano przeglądu podstawowych teorii przedsiębiorstw i wskazano na teorie użyteczne w określeniu wpływu tych czynników na zachowania i przeżywalność przedsiębiorstw. Na zakończenie rozdziału sformułowano hipotezy badawcze.

W drugim rozdziale zaproponowano modele analizy historii zdarzeń jako najbardziej przydatne narzędzie do oceny przeżywalności przedsiębiorstw. Mimo że modele analizy historii zdarzeń wywodzą się z nauk eksperymentalnych i medycznych to popularność ich zastosowań w naukach społecznych i ekonomicznych wciąż rośnie. Metody te zostały dość szeroko omówione przez różnych badaczy polskich, stąd ich przeglądu dokonano dość syntetycznie. W pracy zaproponowano rozszerzenie podejścia typowego dla analizy historii zdarzeń w zakresie modeli semiparametrycznych o modele służące do analizy zdarzeń skorelowanych. Przedstawiono modele dla skorelowanych danych panelowych z wykorzystaniem sandwich estimators (estymatorów "kanapkowych") oraz modele z nieobserwowalną heterogenicznością (z efektami losowymi). Dokonano przeglądu metod weryfikacji założeń i jakości modeli.

W rozdziale trzecim przedstawiono dwa badania i poddano krytycznej ocenie źródła danych, które są podstawą oceny przeżywalności przedsiębiorstw w Polsce. Pierwsze, panelowe badanie zostało prowadzone przez GUS na próbie 3 tys. przedsiębiorstw mikro i małych (do 50 osób pracujących). Dane i wyniki w zakresie jednego panelu przedsiębiorstw zarejestrowanych w 2004 r. stanowiły podstawę do estymacji modeli analizy historii zdarzeń przedstawionych w rozdziale czwartym. Drugim przytoczonym badaniem, wraz z podstawowymi wynikami, było badanie retrospektywne przeprowadzone na próbie 1077 przedsiębiorstw mikro i małych zarejestrowanych w 2006 r. w województwie małopolskim. Porównano wyniki obu badań, wskazując na użyteczność badania retrospektywnego w analizie przeżywalności przedsiębiorstw.

Rozdział czwarty przedstawia wyniki oszacowania modeli analizy historii zdarzeń według schematu przedstawionego w rozdziale drugim, poświęconym przeglądowi metod i modeli. Wstępna analiza była analizą jednowymiarową opartą na funkcjach przeżycia Kaplana-Meiera oraz na testach nieparametrycznych. Warstwy były zdefiniowane przez dostępne w badaniu zmienne.

Kolejnym krokiem była analiza parametryczna na podstawie modelu logarytmiczno-normalnego oraz modelu gamma przedstawiona w rozdziale piątym. Modele parametryczne zostały również oszacowane w formie modeli przedziałami stałych, w których wskaźnik hazardu został oszacowany dla jednorocznych odcinków czasu.

W rozdziale szóstym zamieszczono wyniki analizy semiparametrycznej z wykorzystaniem modelu Coxa ze zmiennymi zależnymi od czasu. Zmienne zależne od czasu były włączone na kilka różnych sposobów, a wyniki porównano z modelami ze zmiennymi określonymi na początek epizodu. W ostatnim kroku zaproponowano korektę estymatorów uwzględniającą specyfikę skorelowanych danych panelowych oraz nieobserwowalną heterogeniczność. Dane obejmowały przedsiębiorstwa zarejestrowane w tym samym okresie (2004 r.), więc nie było zasadnym włączenie makrozmiennych definiujących zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne na starcie działalności przedsiębiorstwa.

Na zakończenie podsumowano wyniki i odniesiono je do postawionych na wstępie pracy hipotez badawczych. Większość hipotez udało się zweryfikować za pomocą zaproponowanego materiału badawczego i zastosowanych metod statystycznych. Płynące z pracy wnioski mogą być przydatne do określenia polityki ukierunkowanej na wsparcie przedsiębiorstw mikro i małych w Polsce.

 

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Wprowadzenie do tematu przeżywalności przedsiębiorstw

1.1. Przeżywalność przedsiębiorstw - podstawowe pojęcia i definicje

1.2. Przegląd teorii dotyczących przeżywalności przedsiębiorstw

1.3. Determinanty przeżywalności przedsiębiorstw w świetle literatury przedmiotu

1.3.1. Czynniki na poziomie rynku i branży

1.3.2. Czynniki na poziomie przedsiębiorstwa

1.4. Przegląd modeli stosowanych w literaturze do analizy przeżywalności przedsiębiorstw

1.5. Cel i zakres pracy, hipotezy badawcze

 

Rozdział 2. Metody i modele analizy historii zdarzeń w przeżywalności przedsiębiorstw

2.1. Podstawowe definicje w analizie historii zdarzeń

2.2. Podstawowe modele: nieparametryczne (tablice trwania życia), parametryczne (w tym, piecewise constant) i semiparametryczne (proportional hazards)

2.2.1. Modele nieparametryczne - tablice trwania życia

2.2.2. Modele parametryczne

2.2.3. Modele semiparametryczne

2.3. Modele ryzyka konkurencyjnego

2.4. Modele z nieobserwowalną heterogenicznością i modele dla danych skorelowanych (modele z efektem stałym i losowym)

2.5. Modele dla czasu dyskretnego

2.6. Podsumowanie

 

Rozdział 3. Badanie panelowe przedsiębiorstw małych i mikro w Polsce - historia, podstawowe założenia, wyniki

3.1. Badanie panelowe prowadzone przez GUS

3.2. Opis próby wykorzystanej w badaniu przeżywalności przedsiębiorstw

3.3. Struktura przedsiębiorstw w próbie

 

Rozdział 4. Wyniki estymacji modeli nieparametrycznych analizy historii zdarzeń na próbie przedsiębiorstw małych i mikro powstałych w 2004 r.

4.1. Przedsiębiorstwa ogółem - charakterystyka zmiennych

4.2. Funkcje przeżycia dla charakterystyk przedsiębiorstwa

4.3. Funkcje przeżycia dla charakterystyk przedsiębiorcy

4.4. Podsumowanie wyników

 

Rozdział 5. Wyniki estymacji modeli parametrycznych analizy historii zdarzeń na próbie przedsiębiorstw małych i mikro powstałych w 2004 r.

5.1. Modele parametryczne dla charakterystyk przedsiębiorstwa

5.2. Modele parametryczne dla charakterystyk przedsiębiorcy

5.3. Podsumowanie wyników

 

Rozdział 6. Wyniki estymacji modeli semiparametrycznych analizy historii zdarzeń na próbie przedsiębiorstw małych i mikro powstałych w 2004 r.

6.1. Semiparametryczny model Coxa ze zmiennymi zależnymi od czasu

6.2. Model semiparametryczny regresji Coxa z nieobserwowalną heterogenicznością, dla danych skorelowanych panelowych

6.3. Modele dla danych skorelowanych dla czasu dyskretnego

6.4. Podsumowanie wyników

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 230

Wstęp

Tematyka przeżywalności przedsiębiorstw (firms survival) jest na gruncie polskiej literatury zagadnieniem względnie nowym, inaczej niż w literaturze zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej, w której jest ono stosunkowo dobrze rozpoznane. Pierwsze prace na ten temat pojawiły się już ponad 30-40 lat temu i były związane zarówno z przeżywalnością przedsiębiorstw dużych, dla których informacje były łatwiej dostępne, jak i firm małych oraz mikro. Informacje o przedsiębiorstwach mikro i małych zawsze była dość ograniczone, co wynika z charakteru działalności tych jednostek i ich znaczenia w gospodarce.

Z jednej strony podkreśla się, że SME (Small and Medium Enterprises) można uznać za driving forces, czyli siły napędowe rozwoju gospodarczego, ale z drugiej - badania nad tymi jednostkami są dość ograniczone, a w związku z tym kierujące nimi mechanizmy i motywacje nie są do końca znane. Zależność małego przedsiębiorstwa od osoby przedsiębiorcy jest dużo większa niż ma to miejsce w dużej korporacji. Zachowanie i przyczyny sukcesu dużych firm na rynku są opisywane głównie przez teorie industrialne, wywodzące się z teorii konkurencji i teorii zachowań rynkowych. Natomiast przyczyny sukcesu lub porażki przedsiębiorstw mikro i małych są silnie uwarunkowane zachowaniem i potencjałem przedsiębiorcy - głównego właściciela. Jego cechy są często wyjaśniane za pomocą mechanizmów i teorii behawioralnych, ewolucyjnych czy swoistej teorii ekologicznej. Sama osoba przedsiębiorcy i jego udział w przeżywalności przedsiębiorstw są wyjaśniane z kolei przy pomocy teorii kapitału ludzkiego i kapitału społecznego.

W Polsce próby objaśniania przyczyn wyższej lub niższej przeżywalności przedsiębiorstw i stojących za tym mechanizmów są podejmowane od niedawna. Często w badaniach stosuje się podejście teorii ekologicznej, odwołujące się do mechanizmów tzw. liability of smallness czy liability of newness, które uzasadniają sukces lub porażkę firmy jej wiekiem i wielkością. Firmy duże i starsze mają zdecydowanie większe szanse na przetrwanie. Jednocześnie podkreśla się rolę niszy rynkowych, na których większe szanse mają przedsiębiorstwa małe, elastycznie dostosowujące się do szczególnych wymagań rynku, na którym największą rolę odgrywa specyfika towaru i produktu, a nie jego ilość.

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje wykorzystywane w analizie przeżywalności przedsiębiorstw. Podjęto próbę usystematyzowania czynników wpływających na przeżywalność przedsiębiorstw, wyróżniając czynniki zewnętrzne (otoczenie) i czynniki wewnętrzne, charakterystyczne dla przedsiębiorstwa. Dokonano przeglądu podstawowych teorii przedsiębiorstw i wskazano na teorie użyteczne w określeniu wpływu tych czynników na zachowania i przeżywalność przedsiębiorstw. Na zakończenie rozdziału sformułowano hipotezy badawcze.

W drugim rozdziale zaproponowano modele analizy historii zdarzeń jako najbardziej przydatne narzędzie do oceny przeżywalności przedsiębiorstw. Mimo że modele analizy historii zdarzeń wywodzą się z nauk eksperymentalnych i medycznych to popularność ich zastosowań w naukach społecznych i ekonomicznych wciąż rośnie. Metody te zostały dość szeroko omówione przez różnych badaczy polskich, stąd ich przeglądu dokonano dość syntetycznie. W pracy zaproponowano rozszerzenie podejścia typowego dla analizy historii zdarzeń w zakresie modeli semiparametrycznych o modele służące do analizy zdarzeń skorelowanych. Przedstawiono modele dla skorelowanych danych panelowych z wykorzystaniem sandwich estimators (estymatorów "kanapkowych") oraz modele z nieobserwowalną heterogenicznością (z efektami losowymi). Dokonano przeglądu metod weryfikacji założeń i jakości modeli.

W rozdziale trzecim przedstawiono dwa badania i poddano krytycznej ocenie źródła danych, które są podstawą oceny przeżywalności przedsiębiorstw w Polsce. Pierwsze, panelowe badanie zostało prowadzone przez GUS na próbie 3 tys. przedsiębiorstw mikro i małych (do 50 osób pracujących). Dane i wyniki w zakresie jednego panelu przedsiębiorstw zarejestrowanych w 2004 r. stanowiły podstawę do estymacji modeli analizy historii zdarzeń przedstawionych w rozdziale czwartym. Drugim przytoczonym badaniem, wraz z podstawowymi wynikami, było badanie retrospektywne przeprowadzone na próbie 1077 przedsiębiorstw mikro i małych zarejestrowanych w 2006 r. w województwie małopolskim. Porównano wyniki obu badań, wskazując na użyteczność badania retrospektywnego w analizie przeżywalności przedsiębiorstw.

Rozdział czwarty przedstawia wyniki oszacowania modeli analizy historii zdarzeń według schematu przedstawionego w rozdziale drugim, poświęconym przeglądowi metod i modeli. Wstępna analiza była analizą jednowymiarową opartą na funkcjach przeżycia Kaplana-Meiera oraz na testach nieparametrycznych. Warstwy były zdefiniowane przez dostępne w badaniu zmienne.

Kolejnym krokiem była analiza parametryczna na podstawie modelu logarytmiczno-normalnego oraz modelu gamma przedstawiona w rozdziale piątym. Modele parametryczne zostały również oszacowane w formie modeli przedziałami stałych, w których wskaźnik hazardu został oszacowany dla jednorocznych odcinków czasu.

W rozdziale szóstym zamieszczono wyniki analizy semiparametrycznej z wykorzystaniem modelu Coxa ze zmiennymi zależnymi od czasu. Zmienne zależne od czasu były włączone na kilka różnych sposobów, a wyniki porównano z modelami ze zmiennymi określonymi na początek epizodu. W ostatnim kroku zaproponowano korektę estymatorów uwzględniającą specyfikę skorelowanych danych panelowych oraz nieobserwowalną heterogeniczność. Dane obejmowały przedsiębiorstwa zarejestrowane w tym samym okresie (2004 r.), więc nie było zasadnym włączenie makrozmiennych definiujących zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne na starcie działalności przedsiębiorstwa.

Na zakończenie podsumowano wyniki i odniesiono je do postawionych na wstępie pracy hipotez badawczych. Większość hipotez udało się zweryfikować za pomocą zaproponowanego materiału badawczego i zastosowanych metod statystycznych. Płynące z pracy wnioski mogą być przydatne do określenia polityki ukierunkowanej na wsparcie przedsiębiorstw mikro i małych w Polsce.

 

Spis treści

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Wprowadzenie do tematu przeżywalności przedsiębiorstw

1.1. Przeżywalność przedsiębiorstw - podstawowe pojęcia i definicje

1.2. Przegląd teorii dotyczących przeżywalności przedsiębiorstw

1.3. Determinanty przeżywalności przedsiębiorstw w świetle literatury przedmiotu

1.3.1. Czynniki na poziomie rynku i branży

1.3.2. Czynniki na poziomie przedsiębiorstwa

1.4. Przegląd modeli stosowanych w literaturze do analizy przeżywalności przedsiębiorstw

1.5. Cel i zakres pracy, hipotezy badawcze

 

Rozdział 2. Metody i modele analizy historii zdarzeń w przeżywalności przedsiębiorstw

2.1. Podstawowe definicje w analizie historii zdarzeń

2.2. Podstawowe modele: nieparametryczne (tablice trwania życia), parametryczne (w tym, piecewise constant) i semiparametryczne (proportional hazards)

2.2.1. Modele nieparametryczne - tablice trwania życia

2.2.2. Modele parametryczne

2.2.3. Modele semiparametryczne

2.3. Modele ryzyka konkurencyjnego

2.4. Modele z nieobserwowalną heterogenicznością i modele dla danych skorelowanych (modele z efektem stałym i losowym)

2.5. Modele dla czasu dyskretnego

2.6. Podsumowanie

 

Rozdział 3. Badanie panelowe przedsiębiorstw małych i mikro w Polsce - historia, podstawowe założenia, wyniki

3.1. Badanie panelowe prowadzone przez GUS

3.2. Opis próby wykorzystanej w badaniu przeżywalności przedsiębiorstw

3.3. Struktura przedsiębiorstw w próbie

 

Rozdział 4. Wyniki estymacji modeli nieparametrycznych analizy historii zdarzeń na próbie przedsiębiorstw małych i mikro powstałych w 2004 r.

4.1. Przedsiębiorstwa ogółem - charakterystyka zmiennych

4.2. Funkcje przeżycia dla charakterystyk przedsiębiorstwa

4.3. Funkcje przeżycia dla charakterystyk przedsiębiorcy

4.4. Podsumowanie wyników

 

Rozdział 5. Wyniki estymacji modeli parametrycznych analizy historii zdarzeń na próbie przedsiębiorstw małych i mikro powstałych w 2004 r.

5.1. Modele parametryczne dla charakterystyk przedsiębiorstwa

5.2. Modele parametryczne dla charakterystyk przedsiębiorcy

5.3. Podsumowanie wyników

 

Rozdział 6. Wyniki estymacji modeli semiparametrycznych analizy historii zdarzeń na próbie przedsiębiorstw małych i mikro powstałych w 2004 r.

6.1. Semiparametryczny model Coxa ze zmiennymi zależnymi od czasu

6.2. Model semiparametryczny regresji Coxa z nieobserwowalną heterogenicznością, dla danych skorelowanych panelowych

6.3. Modele dla danych skorelowanych dla czasu dyskretnego

6.4. Podsumowanie wyników

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 230

Tematyka przeżywalności przedsiębiorstw (firms survival) jest na gruncie polskiej literatury zagadnieniem względnie nowym, inaczej niż w literaturze zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej, w której jest ono stosunkowo dobrze rozpoznane. Pierwsze prace na ten temat pojawiły się już ponad 30-40 lat temu i były związane zarówno z przeżywalnością przedsiębiorstw dużych, dla których informacje były łatwiej dostępne, jak i firm małych oraz mikro. Informacje o przedsiębiorstwach mikro i małych zawsze była dość ograniczone, co wynika z charakteru działalności tych jednostek i ich znaczenia w gospodarce.

Z jednej strony podkreśla się, że SME (Small and Medium Enterprises) można uznać za driving forces, czyli siły napędowe rozwoju gospodarczego, ale z drugiej - badania nad tymi jednostkami są dość ograniczone, a w związku z tym kierujące nimi mechanizmy i motywacje nie są do końca znane. Zależność małego przedsiębiorstwa od osoby przedsiębiorcy jest dużo większa niż ma to miejsce w dużej korporacji. Zachowanie i przyczyny sukcesu dużych firm na rynku są opisywane głównie przez teorie industrialne, wywodzące się z teorii konkurencji i teorii zachowań rynkowych. Natomiast przyczyny sukcesu lub porażki przedsiębiorstw mikro i małych są silnie uwarunkowane zachowaniem i potencjałem przedsiębiorcy - głównego właściciela. Jego cechy są często wyjaśniane za pomocą mechanizmów i teorii behawioralnych, ewolucyjnych czy swoistej teorii ekologicznej. Sama osoba przedsiębiorcy i jego udział w przeżywalności przedsiębiorstw są wyjaśniane z kolei przy pomocy teorii kapitału ludzkiego i kapitału społecznego.

W Polsce próby objaśniania przyczyn wyższej lub niższej przeżywalności przedsiębiorstw i stojących za tym mechanizmów są podejmowane od niedawna. Często w badaniach stosuje się podejście teorii ekologicznej, odwołujące się do mechanizmów tzw. liability of smallness czy liability of newness, które uzasadniają sukces lub porażkę firmy jej wiekiem i wielkością. Firmy duże i starsze mają zdecydowanie większe szanse na przetrwanie. Jednocześnie podkreśla się rolę niszy rynkowych, na których większe szanse mają przedsiębiorstwa małe, elastycznie dostosowujące się do szczególnych wymagań rynku, na którym największą rolę odgrywa specyfika towaru i produktu, a nie jego ilość.

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje wykorzystywane w analizie przeżywalności przedsiębiorstw. Podjęto próbę usystematyzowania czynników wpływających na przeżywalność przedsiębiorstw, wyróżniając czynniki zewnętrzne (otoczenie) i czynniki wewnętrzne, charakterystyczne dla przedsiębiorstwa. Dokonano przeglądu podstawowych teorii przedsiębiorstw i wskazano na teorie użyteczne w określeniu wpływu tych czynników na zachowania i przeżywalność przedsiębiorstw. Na zakończenie rozdziału sformułowano hipotezy badawcze.

W drugim rozdziale zaproponowano modele analizy historii zdarzeń jako najbardziej przydatne narzędzie do oceny przeżywalności przedsiębiorstw. Mimo że modele analizy historii zdarzeń wywodzą się z nauk eksperymentalnych i medycznych to popularność ich zastosowań w naukach społecznych i ekonomicznych wciąż rośnie. Metody te zostały dość szeroko omówione przez różnych badaczy polskich, stąd ich przeglądu dokonano dość syntetycznie. W pracy zaproponowano rozszerzenie podejścia typowego dla analizy historii zdarzeń w zakresie modeli semiparametrycznych o modele służące do analizy zdarzeń skorelowanych. Przedstawiono modele dla skorelowanych danych panelowych z wykorzystaniem sandwich estimators (estymatorów "kanapkowych") oraz modele z nieobserwowalną heterogenicznością (z efektami losowymi). Dokonano przeglądu metod weryfikacji założeń i jakości modeli.

W rozdziale trzecim przedstawiono dwa badania i poddano krytycznej ocenie źródła danych, które są podstawą oceny przeżywalności przedsiębiorstw w Polsce. Pierwsze, panelowe badanie zostało prowadzone przez GUS na próbie 3 tys. przedsiębiorstw mikro i małych (do 50 osób pracujących). Dane i wyniki w zakresie jednego panelu przedsiębiorstw zarejestrowanych w 2004 r. stanowiły podstawę do estymacji modeli analizy historii zdarzeń przedstawionych w rozdziale czwartym. Drugim przytoczonym badaniem, wraz z podstawowymi wynikami, było badanie retrospektywne przeprowadzone na próbie 1077 przedsiębiorstw mikro i małych zarejestrowanych w 2006 r. w województwie małopolskim. Porównano wyniki obu badań, wskazując na użyteczność badania retrospektywnego w analizie przeżywalności przedsiębiorstw.

Rozdział czwarty przedstawia wyniki oszacowania modeli analizy historii zdarzeń według schematu przedstawionego w rozdziale drugim, poświęconym przeglądowi metod i modeli. Wstępna analiza była analizą jednowymiarową opartą na funkcjach przeżycia Kaplana-Meiera oraz na testach nieparametrycznych. Warstwy były zdefiniowane przez dostępne w badaniu zmienne.

Kolejnym krokiem była analiza parametryczna na podstawie modelu logarytmiczno-normalnego oraz modelu gamma przedstawiona w rozdziale piątym. Modele parametryczne zostały również oszacowane w formie modeli przedziałami stałych, w których wskaźnik hazardu został oszacowany dla jednorocznych odcinków czasu.

W rozdziale szóstym zamieszczono wyniki analizy semiparametrycznej z wykorzystaniem modelu Coxa ze zmiennymi zależnymi od czasu. Zmienne zależne od czasu były włączone na kilka różnych sposobów, a wyniki porównano z modelami ze zmiennymi określonymi na początek epizodu. W ostatnim kroku zaproponowano korektę estymatorów uwzględniającą specyfikę skorelowanych danych panelowych oraz nieobserwowalną heterogeniczność. Dane obejmowały przedsiębiorstwa zarejestrowane w tym samym okresie (2004 r.), więc nie było zasadnym włączenie makrozmiennych definiujących zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne na starcie działalności przedsiębiorstwa.

Na zakończenie podsumowano wyniki i odniesiono je do postawionych na wstępie pracy hipotez badawczych. Większość hipotez udało się zweryfikować za pomocą zaproponowanego materiału badawczego i zastosowanych metod statystycznych. Płynące z pracy wnioski mogą być przydatne do określenia polityki ukierunkowanej na wsparcie przedsiębiorstw mikro i małych w Polsce.

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Wprowadzenie do tematu przeżywalności przedsiębiorstw

1.1. Przeżywalność przedsiębiorstw - podstawowe pojęcia i definicje

1.2. Przegląd teorii dotyczących przeżywalności przedsiębiorstw

1.3. Determinanty przeżywalności przedsiębiorstw w świetle literatury przedmiotu

1.3.1. Czynniki na poziomie rynku i branży

1.3.2. Czynniki na poziomie przedsiębiorstwa

1.4. Przegląd modeli stosowanych w literaturze do analizy przeżywalności przedsiębiorstw

1.5. Cel i zakres pracy, hipotezy badawcze

 

Rozdział 2. Metody i modele analizy historii zdarzeń w przeżywalności przedsiębiorstw

2.1. Podstawowe definicje w analizie historii zdarzeń

2.2. Podstawowe modele: nieparametryczne (tablice trwania życia), parametryczne (w tym, piecewise constant) i semiparametryczne (proportional hazards)

2.2.1. Modele nieparametryczne - tablice trwania życia

2.2.2. Modele parametryczne

2.2.3. Modele semiparametryczne

2.3. Modele ryzyka konkurencyjnego

2.4. Modele z nieobserwowalną heterogenicznością i modele dla danych skorelowanych (modele z efektem stałym i losowym)

2.5. Modele dla czasu dyskretnego

2.6. Podsumowanie

 

Rozdział 3. Badanie panelowe przedsiębiorstw małych i mikro w Polsce - historia, podstawowe założenia, wyniki

3.1. Badanie panelowe prowadzone przez GUS

3.2. Opis próby wykorzystanej w badaniu przeżywalności przedsiębiorstw

3.3. Struktura przedsiębiorstw w próbie

 

Rozdział 4. Wyniki estymacji modeli nieparametrycznych analizy historii zdarzeń na próbie przedsiębiorstw małych i mikro powstałych w 2004 r.

4.1. Przedsiębiorstwa ogółem - charakterystyka zmiennych

4.2. Funkcje przeżycia dla charakterystyk przedsiębiorstwa

4.3. Funkcje przeżycia dla charakterystyk przedsiębiorcy

4.4. Podsumowanie wyników

 

Rozdział 5. Wyniki estymacji modeli parametrycznych analizy historii zdarzeń na próbie przedsiębiorstw małych i mikro powstałych w 2004 r.

5.1. Modele parametryczne dla charakterystyk przedsiębiorstwa

5.2. Modele parametryczne dla charakterystyk przedsiębiorcy

5.3. Podsumowanie wyników

 

Rozdział 6. Wyniki estymacji modeli semiparametrycznych analizy historii zdarzeń na próbie przedsiębiorstw małych i mikro powstałych w 2004 r.

6.1. Semiparametryczny model Coxa ze zmiennymi zależnymi od czasu

6.2. Model semiparametryczny regresji Coxa z nieobserwowalną heterogenicznością, dla danych skorelowanych panelowych

6.3. Modele dla danych skorelowanych dla czasu dyskretnego

6.4. Podsumowanie wyników

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel