Ulubione
  1. Strona główna
  2. CHAOS CZY TWÓRCZA DESTRUKCJA? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce

CHAOS CZY TWÓRCZA DESTRUKCJA? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce

45,00 zł
29,25 zł
/ szt.
Oszczędzasz 35 % ( 15,75 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 29,25 zł
Autor: red. Anna Zorska
Kod produktu: 973-83-7378-648-6
Cena regularna:
45,00 zł
29,25 zł
/ szt.
Oszczędzasz 35 % ( 15,75 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 29,25 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
CHAOS CZY TWÓRCZA DESTRUKCJA? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce
CHAOS CZY TWÓRCZA DESTRUKCJA? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce

Obecna rewolucja informacyjna - zapoczątkowana rozwojem nowej generacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a zwłaszcza internetu - uruchomiła procesy przemian w gospodarce i innej działalności. Polegają one na wdrażaniu nowych i  bardziej efektywnych rozwiązań (innowacji), zanim istniejące metody - coraz mniej skuteczne - staną się przestarzałe i nieefektywne. Takie przemiany nazwano twórczą destrukcją, a pojęcie to stworzył wielki ekonomista J.A. Schumpeter, którego dorobek ponownie przyciąga uwagę.

Próba odpowiedzi na pytanie "Chaos czy twórcza destrukcja?" zawarte w tytule niniejszej książki stała się tematem odpowiedzi i dyskusji prowadzonych przez pracowników, współpracowników i doktorantów Instytutu Studiów Międzynarodowych, w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czy w różnych dziedzinach gospodarki i polityki następują obecnie ważne przemiany, które są stymulowane przez rozwój nowych technologii, zwłaszcza informacyjnych? Czy zmiany te polegają na wdrażaniu nowych i nowoczesnych sposobów działania oraz odchodzeniu od tradycyjnych i mniej efektywnych? Czy innowacje stają się coraz szerzej akceptowane i wdrażane, a jednocześnie tworzą nowe modele działania wielu podmiotów w różnych dziedzinach?

Poznanie obecnego przebiegu procesów przemian stymulowanych przez czynniki technologiczne, stałe poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań - czyli postawa twórczej destrukcji - stwarza inspiracje, wyzwania i szanse dla wszystkich aktywnie działających ludzi i organizacji. Z tego względu książkę można polecić wszystkim osobom studiującym oraz badającym nowe zjawiska i procesy we współczesnej gospodarce i polityce.

[[[separator]]]

Problematyka różnorodnych przemian - zachodzących w dobie obecnej rewolucji informacyjnej i z nią powiązanych - stała się przedmiotem badań i dyskusji w Instytucie Studiów Międzynarodowych (ISM) Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Uczestniczyli w niej nie tylko pracownicy ISM, lecz także inne osoby ze środowiska akademickiego, zwłaszcza doktoranci. Spośród osób biorących udział w dyskusjach dziesięć przygotowało i złożyło opracowania, które zostały zaakceptowane i jako rozdziały włączone do niniejszej publikacji. Tematy, metody i opinie poszczególnych autorów różnią się, a formę i wielkość poszczególnych rozdziałów w zasadzie zachowano, uwzględniając propozycje autorskie.

Zgodnie z tytułem książki Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce zawarte w niej rozdziały są poświęcone tematyce odnoszącej się przede wszystkim do ekonomii, ale także do polityki. Na obecnym etapie badań są to zagadnienia wybrane i opracowane zgodnie z kompetencjami poszczególnych autorów. Ukazane są różnorodne aspekty twórczości i destrukcji wielu podmiotów w powiązaniu z IKT, informacjami i wiedzą, jak też przebieg, skutki i oddziaływania dokonujących się przemian. Zostaną one pokrótce omówione, poczynając od zagadnień ogólnych, a kończąc na bardziej szczegółowych oraz od związanych z ekonomią - na pozaekonomicznych.

Bezpośrednio do koncepcji twórczej destrukcji w ujęciu J.A. Schumpetera odnosi się rozdział Anny Zorskiej. Autorka przedstawia osiągnięcia naukowe i aktualne wątki dorobku Schumpetera ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu twórczej destrukcji w sferze gospodarczej oraz roli innowacji w działalności przedsiębiorstw. Z tej perspektywy przeanalizowano współczesne problemy działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i polityki państwa w stymulowaniu innowacyjności i szerzej - przemiany technologiczno-ekonomiczne dokonujące się na świecie w dobie globalizacji i rewolucji informacyjnej. W tym wielkim nurcie przemian kształtuje się rozwój i nowa charakterystyka innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarek krajowych oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy w wielu krajach. W konsekwencji nowych uwarunkowań i przebiegu procesów technologicznych i gospodarczych ewoluuje mechanizm twórczej destrukcji współcześnie działający na świecie.

Obecna rewolucja technologiczna stworzyła nowe warunki dla przekształcania działalności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie outsourcingu i off shoringu, co skutkuje zmianami w międzynarodowej wymianie towarów, zwłaszcza nowoczesnych usług. Marcin Ślepko omawia przebieg procesów outsourcingu i off shoringu usług w krajach wysoko rozwiniętych oraz ich wpływ na rozwój sektora informacyjnego w Indiach i innych krajach mniej rozwiniętych. Są to procesy na tyle zaawansowane, że występują już związane z tym makroekonomiczne konsekwencje, które w pewnym stopniu można przypisać działaniu mechanizmu twórczej destrukcji w skali gospodarki światowej.

Na poziomie mikroekonomicznym twórcza destrukcja przejawia się nie tylko we wdrażaniu nowych technologii informacyjnych i innych, lecz w szerszym ujęciu - w przemianach modeli biznesu przedsiębiorstw dążących do podniesienia efektywności i konkurencyjności w zmieniających się warunkach rynkowych. Na tle nowych osiągnięć technologii informacyjnych Michał Jasiorkowski przedstawia różne modele innowacyjności przedsiębiorstw i tworzenie nowych modeli biznesu firm internetowych, a w konsekwencji powstanie gospodarki internetowej.

Zdaniem autora pod bezpośrednim wpływem mechanizmu twórczej destrukcji znajdują się innowacyjność i modele biznesu przedsiębiorstw działających w gospodarce internetowej. Możliwości transformowania firm i ich działalności w sektorze informacyjnym przedstawia Nina Stępnicka, analizując przemiany serwisu aukcyjnego Allegro.pl w kontekście zasad i charakterystyki Web 2.0. Główne rozważania dotyczą wykorzystania narzędzi Web 2.0 i Web 3.0, a także wpływu mechanizmu twórczej destrukcji na rozwój i przemiany wspomnianego serwisu. Oceniając perspektywy Allegro.pl - na tle polskiego rynku aukcji internetowych - autorka podkreśla wpływ użytkowników serwisu na ulepszanie jego funkcjonowania z jednej strony, z drugiej zaś - rolę kierownictwa firmy w przemianach biznesowych i organizacyjnych Allegro.pl.

Obecna rewolucja informacyjna zainicjowała rozwój nowych mediów, wśród których internet i telefonia komórkowa nabrały największego znaczenia dla tworzenia nowych form reklamy. Przede wszystkim zmienił się sam obiekt oddziaływania reklamy, gdyż - zdaniem Anny Kozłowskiej - stał się nim nowy konsument, czyli prosument. Autorka omówiła zakres pojęcia i kierunki działań prosumentów w warunkach nowych możliwości komunikowania się. W tych warunkach konieczne są zmiany w strategiach reklamowych, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w nowych mediach, np. mobilnych. Powstają złożone i zmieniające się interakcje w relacjach producentów i prosumentów, a także w tej drugiej grupie.

Koncepcje Web 2.0 i prosumeryzmu przedstawia Jacek Wójcik, poczynając od wyłożenia ich definicji i genezy, a następnie objaśniając ich działanie poprzez dwie koncepcje człowieka: psychologiczną i humanistyczną. Koncepcje te są wykorzystywane w rozwijaniu nowych form komunikacji marketingowej, np. w reklamie behawioralnej i kontekstowej. Zdaniem autora obecne przemiany w komunikacji marketingowej dobrze ukazują mechanizm działania twórczej destrukcji poprzez stosowanie innowacyjnego podejścia w komunikacji marketingowej, które generuje nieustające zmiany w tej dziedzinie.

Problem społecznej genezy przemian konsumpcji - polegających na przechodzeniu od konsumpcji masowej do zindywidualizowanej i zróżnicowanej - podejmuje Małgorzata Grzegorek. Przemiany w zachowaniach konsumentów autorka określa i analizuje jako urynkowienie buntu i upolitycznienie konsumpcji. Omawiając różne podejścia ludzi do konsumpcji, wskazuje na rosnące dla nich znaczenie fachowej ekspertyzy w kierowaniu własnym życiem. W oddziaływaniu zmian postaw konsumentów na strukturę społeczną można doszukiwać się wpływu mechanizmu twórczej destrukcji w sferze współczesnej konsumpcji.

W szerszym nurcie aktualnych przemian pobudzanych czynnikami technologiczno-ekonomicznymi można umieścić kształtowanie się nowoczesnego systemu relacji w układzie urzędnik skarbowy - podatnik, o czym pisze Monika Jarzębska. Na tle historycznym autorka prezentuje działalność krajowej administracji skarbowej oraz jakość i sposoby świadczonych przez nią usług. Na przykładzie wybranego urzędu skarbowego przeanalizowano strategię "transformacji mentalności" urzędników oraz jej realizację z uwzględnieniem nowoczesnych metod technologicznych (bazujących na internecie) i organizacyjnych. Wdrażanie nowych rozwiązań i narzędzi w sektorze publicznym stanowi konieczny warunek jego dostosowania do przemian technologicznych i ekonomicznych w otoczeniu zewnętrznym.

W kontekście działania twórczej destrukcji w sferze społeczno-politycznej Monika Kaczmarek-Śliwińska prezentuje zagadnienie komunikacji politycznej w cyberprzestrzeni. W zmienionych formach komunikowania się w polityce szczególną rolę odgrywają media społeczne, w tym działający w nich użytkownicy internetu. Szerzej przedstawiono ich charakterystykę i działalność w mediach społecznych. Nowe technologie informacyjne oraz zmieniające się formy i grupy uczestników komunikacji politycznej umożliwiły rozwijanie szerokiego dialogu i pogłębionych relacji pomiędzy wyborcami i politykami.

Przemiany sposobów komunikacji politycznej przez instytucje Unii Europejskiej przedstawia Urszula Kurczewska, analizując wykorzystanie e-konsultacji społecznych w zarządzaniu unijnymi politykami publicznymi. Dla zmniejszenia deficytu demokracji przedstawicielskiej w UE w zarządzaniu przez Komisję Europejską politykami publicznymi są rozwijane konsultacje społeczne, dla których opracowano warunki i wykorzystano drogę internetową. Przejście od wcześniejszego modelu procesów decyzyjnych w politykach UE do nowatorskich metod partycypacji obywatelskiej opartych na internetowych instrumentach i formach komunikacji społecznej w pewnym stopniu wyraża zmiany o charakterze twórczej destrukcji w sferze komunikowania się przez instytucje UE.

W dyskusjach nad poszczególnymi zagadnieniami pojawiło się wiele interesujących wątków, które zasługują na dalsze badania i ewentualną publikację. Poza wpływem na gospodarkę widoczny jest wpływ przemian technologicznych na nasze życie codzienne. Przykładów jest wiele, a ujmując rzecz hasłowo, byłby to m.in. wpływ na styl życia zwany "mobilnym" oraz ład życia w cyklu pracy 24/24, nowe modele pracy związane z gospodarką kreatywną, stopniowe przechodzenie od rywalizacji do współpracy w gospodarce sieciowej, czyli szeroko pojęty model "Wikonomii", oraz szereg innych. Zachodzące przemiany technologiczne, ekonomiczne i społeczne wciąż dostarczają nowych inspiracji do badań.

Przedstawiony zarys treści już opracowanych rozdziałów książki - a jeszcze bardziej ich treść - wskazują, że w dobie obecnej rewolucji informacyjnej w różnych dziedzinach aktywności ludzkiej powstają nowe instrumenty, metody i modele działalności oparte na innowacjach technologii informacyjnych. Jak zauważono w zamieszczonym na wstępie cytacie, zmian istniejącej rzeczywistości lepiej jest dokonywać przez tworzenie nowych, lepszych modeli, które zastąpią te wcześniejsze. Tak właśnie się dzieje. I w tym wyraża się działanie Schumpeterowskiego mechanizmu twórczej destrukcji. Różnorodność wdrażanych nowych rozwiązań, ich sukcesy i porażki, eksperymenty i dalsze innowacje mogą przejściowo stwarzać wrażenie chaosu. A może to raczej turbulencje cechujące okres przełomu technologicznego?

[[[separator]]]

Wstęp (Anna Zorska, Bohdan Jung)

 

1. Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej (Anna Zorska)

Wstęp

1.1. Twórcza destrukcja i innowacje w ujęciu J.A. Schumpetera

1.2. Innowacyjność w dobie globalizacji i rewolucji informacyjnej

1.3. Twórcza destrukcja w dobie rewolucji informacyjnej

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

 

2. Off shoring jako czynnik zmian rozkładu aktywności ekonomicznej na świecie i szansa regionów rozwijających się na włączenie się w proces globalizacji - Marcin Ślepko

Wstęp

2.1. Rozwój off shoringu

2.2. Model rozwoju off shoringu usług w Indiach

2.3. Nowe lokalizacje w sektorze off shoringu usług

Podsumowanie

Bibliografia

 

3. Twórcza destrukcja jako siła napędowa gospodarki internetowej. Internetowe modele biznesu a zmiany technologiczno-ekonomiczne (Michał Jasiorkowski)

Wstęp

3.1. Gospodarka internetowa

3.2. Modele biznesowe

3.3. Modele biznesowe w gospodarce internetowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

4. Allegro 2.0 czy jednak Allegro.pl? - wykorzystanie Web 2.0 i koncepcji twórczej destrukcji w tworzeniu i funkcjonowaniu serwisu aukcyjnego Allegro.pl (Nina Stępnicka)

Wstęp

4.1. "Wielodefinicyjność" serwisów nurtu Web 2.0 z perspektywy różnych autorów

4.2. Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 i założeń twórczej destrukcji w tworzeniu i funkcjonowaniu serwisu aukcyjnego Allegro.pl

4.3. Atrybuty przynależności Allegro.pl do nurtu "e-commerce 2.0"

4.4. Technologia Web 3.0 i jej zastosowanie w obsłudze serwisu Allegro.pl

4.5. Allegro 2.0 a głosy sprzeciwu wobec przynależności platformy aukcyjnej do nurtu Web 2.0

4.6. Perspektywy rozwoju serwisu Allegro.pl i rynku aukcyjnego w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

5. Nowy konsument - nowe formy reklamy (Anna Kozłowska)

Wstęp

5.1. Nowy konsument: prosument

5.2. Zmiany w strategiach reklamowych

Podsumowanie

Bibliografia

 

6. Idee Web 2.0 i prosumenta jako przejawy mitologizacji współczesnego świata (Jacek Wójcik)

Wstęp

6.1. Definicja Web 2.0 i prosumenta

6.2. Geneza idei Web 2.0 i prosumentyzmu

6.3. Wykorzystanie koncepcji Web 2.0 i prosumenta w komunikacji marketingowej

Bibliografia

 

7. Społeczna geneza przemian konsumpcji - między konsumpcją masową a ?polityczną" konsumpcją zindywidualizowaną (Małgorzata Grzegorek)

Wstęp

7.1. Urynkowienie buntu i upolitycznienie konsumpcji

7.2. Utopia konsumpcji

7.3. Rozważni czy romantyczni?

7.4. Rynek ekspertyzy

7.5. Napaść konsumpcji na strukturę społeczną

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

 

8. Nowoczesny system relacji urzędu administracji państwowej z klientami. Zmiana ról urzędnik - podatnik na przykładzie Urzędu Skarbowego w Sierpcu (Monika Jarzębska)

8.1. Rys historyczny polskiej administracji skarbowej

8.2. Jakość świadczonych usług

8.3. Urząd Skarbowy w Sierpcu - dowód "transformacji mentalności"

Podsumowanie

Bibliografia

 

9. Komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni jako nowy sposób uzyskiwania poparcia społecznego (Monika Kaczmarek-Śliwińska)

Wstęp

9.1. Teoria "twórczej destrukcji" J.A. Schumpetera a polityka

9.2. Komunikowanie w polityce

9.3. Aktywność internautów w obszarze mediów społecznych

9.4. Social media a realia wykorzystania w komunikowaniu politycznym

Podsumowanie

Bibliografia

 

10. E-konsultacje społeczne w zarządzaniu politykami publicznymi Unii Europejskiej (Urszula Kurczewska)

Wstęp

10.1. Demokracja deliberatywna jako panaceum na deficyt demokracji przedstawicielskiej w Unii Europejskiej

10.2. Praktykowanie zasad demokracji deliberatywnej - formy i uwarunkowania konsultacji społecznych w zarządzaniu politykami publicznymi UE

10.3. E-konsultacje w zarządzaniu politykami sektorowymi UE

Podsumowanie i wnioski

Biliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 269

Obecna rewolucja informacyjna - zapoczątkowana rozwojem nowej generacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a zwłaszcza internetu - uruchomiła procesy przemian w gospodarce i innej działalności. Polegają one na wdrażaniu nowych i  bardziej efektywnych rozwiązań (innowacji), zanim istniejące metody - coraz mniej skuteczne - staną się przestarzałe i nieefektywne. Takie przemiany nazwano twórczą destrukcją, a pojęcie to stworzył wielki ekonomista J.A. Schumpeter, którego dorobek ponownie przyciąga uwagę.

Próba odpowiedzi na pytanie "Chaos czy twórcza destrukcja?" zawarte w tytule niniejszej książki stała się tematem odpowiedzi i dyskusji prowadzonych przez pracowników, współpracowników i doktorantów Instytutu Studiów Międzynarodowych, w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czy w różnych dziedzinach gospodarki i polityki następują obecnie ważne przemiany, które są stymulowane przez rozwój nowych technologii, zwłaszcza informacyjnych? Czy zmiany te polegają na wdrażaniu nowych i nowoczesnych sposobów działania oraz odchodzeniu od tradycyjnych i mniej efektywnych? Czy innowacje stają się coraz szerzej akceptowane i wdrażane, a jednocześnie tworzą nowe modele działania wielu podmiotów w różnych dziedzinach?

Poznanie obecnego przebiegu procesów przemian stymulowanych przez czynniki technologiczne, stałe poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań - czyli postawa twórczej destrukcji - stwarza inspiracje, wyzwania i szanse dla wszystkich aktywnie działających ludzi i organizacji. Z tego względu książkę można polecić wszystkim osobom studiującym oraz badającym nowe zjawiska i procesy we współczesnej gospodarce i polityce.

Wstęp

Problematyka różnorodnych przemian - zachodzących w dobie obecnej rewolucji informacyjnej i z nią powiązanych - stała się przedmiotem badań i dyskusji w Instytucie Studiów Międzynarodowych (ISM) Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Uczestniczyli w niej nie tylko pracownicy ISM, lecz także inne osoby ze środowiska akademickiego, zwłaszcza doktoranci. Spośród osób biorących udział w dyskusjach dziesięć przygotowało i złożyło opracowania, które zostały zaakceptowane i jako rozdziały włączone do niniejszej publikacji. Tematy, metody i opinie poszczególnych autorów różnią się, a formę i wielkość poszczególnych rozdziałów w zasadzie zachowano, uwzględniając propozycje autorskie.

Zgodnie z tytułem książki Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce zawarte w niej rozdziały są poświęcone tematyce odnoszącej się przede wszystkim do ekonomii, ale także do polityki. Na obecnym etapie badań są to zagadnienia wybrane i opracowane zgodnie z kompetencjami poszczególnych autorów. Ukazane są różnorodne aspekty twórczości i destrukcji wielu podmiotów w powiązaniu z IKT, informacjami i wiedzą, jak też przebieg, skutki i oddziaływania dokonujących się przemian. Zostaną one pokrótce omówione, poczynając od zagadnień ogólnych, a kończąc na bardziej szczegółowych oraz od związanych z ekonomią - na pozaekonomicznych.

Bezpośrednio do koncepcji twórczej destrukcji w ujęciu J.A. Schumpetera odnosi się rozdział Anny Zorskiej. Autorka przedstawia osiągnięcia naukowe i aktualne wątki dorobku Schumpetera ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu twórczej destrukcji w sferze gospodarczej oraz roli innowacji w działalności przedsiębiorstw. Z tej perspektywy przeanalizowano współczesne problemy działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i polityki państwa w stymulowaniu innowacyjności i szerzej - przemiany technologiczno-ekonomiczne dokonujące się na świecie w dobie globalizacji i rewolucji informacyjnej. W tym wielkim nurcie przemian kształtuje się rozwój i nowa charakterystyka innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarek krajowych oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy w wielu krajach. W konsekwencji nowych uwarunkowań i przebiegu procesów technologicznych i gospodarczych ewoluuje mechanizm twórczej destrukcji współcześnie działający na świecie.

Obecna rewolucja technologiczna stworzyła nowe warunki dla przekształcania działalności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie outsourcingu i off shoringu, co skutkuje zmianami w międzynarodowej wymianie towarów, zwłaszcza nowoczesnych usług. Marcin Ślepko omawia przebieg procesów outsourcingu i off shoringu usług w krajach wysoko rozwiniętych oraz ich wpływ na rozwój sektora informacyjnego w Indiach i innych krajach mniej rozwiniętych. Są to procesy na tyle zaawansowane, że występują już związane z tym makroekonomiczne konsekwencje, które w pewnym stopniu można przypisać działaniu mechanizmu twórczej destrukcji w skali gospodarki światowej.

Na poziomie mikroekonomicznym twórcza destrukcja przejawia się nie tylko we wdrażaniu nowych technologii informacyjnych i innych, lecz w szerszym ujęciu - w przemianach modeli biznesu przedsiębiorstw dążących do podniesienia efektywności i konkurencyjności w zmieniających się warunkach rynkowych. Na tle nowych osiągnięć technologii informacyjnych Michał Jasiorkowski przedstawia różne modele innowacyjności przedsiębiorstw i tworzenie nowych modeli biznesu firm internetowych, a w konsekwencji powstanie gospodarki internetowej.

Zdaniem autora pod bezpośrednim wpływem mechanizmu twórczej destrukcji znajdują się innowacyjność i modele biznesu przedsiębiorstw działających w gospodarce internetowej. Możliwości transformowania firm i ich działalności w sektorze informacyjnym przedstawia Nina Stępnicka, analizując przemiany serwisu aukcyjnego Allegro.pl w kontekście zasad i charakterystyki Web 2.0. Główne rozważania dotyczą wykorzystania narzędzi Web 2.0 i Web 3.0, a także wpływu mechanizmu twórczej destrukcji na rozwój i przemiany wspomnianego serwisu. Oceniając perspektywy Allegro.pl - na tle polskiego rynku aukcji internetowych - autorka podkreśla wpływ użytkowników serwisu na ulepszanie jego funkcjonowania z jednej strony, z drugiej zaś - rolę kierownictwa firmy w przemianach biznesowych i organizacyjnych Allegro.pl.

Obecna rewolucja informacyjna zainicjowała rozwój nowych mediów, wśród których internet i telefonia komórkowa nabrały największego znaczenia dla tworzenia nowych form reklamy. Przede wszystkim zmienił się sam obiekt oddziaływania reklamy, gdyż - zdaniem Anny Kozłowskiej - stał się nim nowy konsument, czyli prosument. Autorka omówiła zakres pojęcia i kierunki działań prosumentów w warunkach nowych możliwości komunikowania się. W tych warunkach konieczne są zmiany w strategiach reklamowych, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w nowych mediach, np. mobilnych. Powstają złożone i zmieniające się interakcje w relacjach producentów i prosumentów, a także w tej drugiej grupie.

Koncepcje Web 2.0 i prosumeryzmu przedstawia Jacek Wójcik, poczynając od wyłożenia ich definicji i genezy, a następnie objaśniając ich działanie poprzez dwie koncepcje człowieka: psychologiczną i humanistyczną. Koncepcje te są wykorzystywane w rozwijaniu nowych form komunikacji marketingowej, np. w reklamie behawioralnej i kontekstowej. Zdaniem autora obecne przemiany w komunikacji marketingowej dobrze ukazują mechanizm działania twórczej destrukcji poprzez stosowanie innowacyjnego podejścia w komunikacji marketingowej, które generuje nieustające zmiany w tej dziedzinie.

Problem społecznej genezy przemian konsumpcji - polegających na przechodzeniu od konsumpcji masowej do zindywidualizowanej i zróżnicowanej - podejmuje Małgorzata Grzegorek. Przemiany w zachowaniach konsumentów autorka określa i analizuje jako urynkowienie buntu i upolitycznienie konsumpcji. Omawiając różne podejścia ludzi do konsumpcji, wskazuje na rosnące dla nich znaczenie fachowej ekspertyzy w kierowaniu własnym życiem. W oddziaływaniu zmian postaw konsumentów na strukturę społeczną można doszukiwać się wpływu mechanizmu twórczej destrukcji w sferze współczesnej konsumpcji.

W szerszym nurcie aktualnych przemian pobudzanych czynnikami technologiczno-ekonomicznymi można umieścić kształtowanie się nowoczesnego systemu relacji w układzie urzędnik skarbowy - podatnik, o czym pisze Monika Jarzębska. Na tle historycznym autorka prezentuje działalność krajowej administracji skarbowej oraz jakość i sposoby świadczonych przez nią usług. Na przykładzie wybranego urzędu skarbowego przeanalizowano strategię "transformacji mentalności" urzędników oraz jej realizację z uwzględnieniem nowoczesnych metod technologicznych (bazujących na internecie) i organizacyjnych. Wdrażanie nowych rozwiązań i narzędzi w sektorze publicznym stanowi konieczny warunek jego dostosowania do przemian technologicznych i ekonomicznych w otoczeniu zewnętrznym.

W kontekście działania twórczej destrukcji w sferze społeczno-politycznej Monika Kaczmarek-Śliwińska prezentuje zagadnienie komunikacji politycznej w cyberprzestrzeni. W zmienionych formach komunikowania się w polityce szczególną rolę odgrywają media społeczne, w tym działający w nich użytkownicy internetu. Szerzej przedstawiono ich charakterystykę i działalność w mediach społecznych. Nowe technologie informacyjne oraz zmieniające się formy i grupy uczestników komunikacji politycznej umożliwiły rozwijanie szerokiego dialogu i pogłębionych relacji pomiędzy wyborcami i politykami.

Przemiany sposobów komunikacji politycznej przez instytucje Unii Europejskiej przedstawia Urszula Kurczewska, analizując wykorzystanie e-konsultacji społecznych w zarządzaniu unijnymi politykami publicznymi. Dla zmniejszenia deficytu demokracji przedstawicielskiej w UE w zarządzaniu przez Komisję Europejską politykami publicznymi są rozwijane konsultacje społeczne, dla których opracowano warunki i wykorzystano drogę internetową. Przejście od wcześniejszego modelu procesów decyzyjnych w politykach UE do nowatorskich metod partycypacji obywatelskiej opartych na internetowych instrumentach i formach komunikacji społecznej w pewnym stopniu wyraża zmiany o charakterze twórczej destrukcji w sferze komunikowania się przez instytucje UE.

W dyskusjach nad poszczególnymi zagadnieniami pojawiło się wiele interesujących wątków, które zasługują na dalsze badania i ewentualną publikację. Poza wpływem na gospodarkę widoczny jest wpływ przemian technologicznych na nasze życie codzienne. Przykładów jest wiele, a ujmując rzecz hasłowo, byłby to m.in. wpływ na styl życia zwany "mobilnym" oraz ład życia w cyklu pracy 24/24, nowe modele pracy związane z gospodarką kreatywną, stopniowe przechodzenie od rywalizacji do współpracy w gospodarce sieciowej, czyli szeroko pojęty model "Wikonomii", oraz szereg innych. Zachodzące przemiany technologiczne, ekonomiczne i społeczne wciąż dostarczają nowych inspiracji do badań.

Przedstawiony zarys treści już opracowanych rozdziałów książki - a jeszcze bardziej ich treść - wskazują, że w dobie obecnej rewolucji informacyjnej w różnych dziedzinach aktywności ludzkiej powstają nowe instrumenty, metody i modele działalności oparte na innowacjach technologii informacyjnych. Jak zauważono w zamieszczonym na wstępie cytacie, zmian istniejącej rzeczywistości lepiej jest dokonywać przez tworzenie nowych, lepszych modeli, które zastąpią te wcześniejsze. Tak właśnie się dzieje. I w tym wyraża się działanie Schumpeterowskiego mechanizmu twórczej destrukcji. Różnorodność wdrażanych nowych rozwiązań, ich sukcesy i porażki, eksperymenty i dalsze innowacje mogą przejściowo stwarzać wrażenie chaosu. A może to raczej turbulencje cechujące okres przełomu technologicznego?

Spis treści

Wstęp (Anna Zorska, Bohdan Jung)

 

1. Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej (Anna Zorska)

Wstęp

1.1. Twórcza destrukcja i innowacje w ujęciu J.A. Schumpetera

1.2. Innowacyjność w dobie globalizacji i rewolucji informacyjnej

1.3. Twórcza destrukcja w dobie rewolucji informacyjnej

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

 

2. Off shoring jako czynnik zmian rozkładu aktywności ekonomicznej na świecie i szansa regionów rozwijających się na włączenie się w proces globalizacji - Marcin Ślepko

Wstęp

2.1. Rozwój off shoringu

2.2. Model rozwoju off shoringu usług w Indiach

2.3. Nowe lokalizacje w sektorze off shoringu usług

Podsumowanie

Bibliografia

 

3. Twórcza destrukcja jako siła napędowa gospodarki internetowej. Internetowe modele biznesu a zmiany technologiczno-ekonomiczne (Michał Jasiorkowski)

Wstęp

3.1. Gospodarka internetowa

3.2. Modele biznesowe

3.3. Modele biznesowe w gospodarce internetowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

4. Allegro 2.0 czy jednak Allegro.pl? - wykorzystanie Web 2.0 i koncepcji twórczej destrukcji w tworzeniu i funkcjonowaniu serwisu aukcyjnego Allegro.pl (Nina Stępnicka)

Wstęp

4.1. "Wielodefinicyjność" serwisów nurtu Web 2.0 z perspektywy różnych autorów

4.2. Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 i założeń twórczej destrukcji w tworzeniu i funkcjonowaniu serwisu aukcyjnego Allegro.pl

4.3. Atrybuty przynależności Allegro.pl do nurtu "e-commerce 2.0"

4.4. Technologia Web 3.0 i jej zastosowanie w obsłudze serwisu Allegro.pl

4.5. Allegro 2.0 a głosy sprzeciwu wobec przynależności platformy aukcyjnej do nurtu Web 2.0

4.6. Perspektywy rozwoju serwisu Allegro.pl i rynku aukcyjnego w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

5. Nowy konsument - nowe formy reklamy (Anna Kozłowska)

Wstęp

5.1. Nowy konsument: prosument

5.2. Zmiany w strategiach reklamowych

Podsumowanie

Bibliografia

 

6. Idee Web 2.0 i prosumenta jako przejawy mitologizacji współczesnego świata (Jacek Wójcik)

Wstęp

6.1. Definicja Web 2.0 i prosumenta

6.2. Geneza idei Web 2.0 i prosumentyzmu

6.3. Wykorzystanie koncepcji Web 2.0 i prosumenta w komunikacji marketingowej

Bibliografia

 

7. Społeczna geneza przemian konsumpcji - między konsumpcją masową a ?polityczną" konsumpcją zindywidualizowaną (Małgorzata Grzegorek)

Wstęp

7.1. Urynkowienie buntu i upolitycznienie konsumpcji

7.2. Utopia konsumpcji

7.3. Rozważni czy romantyczni?

7.4. Rynek ekspertyzy

7.5. Napaść konsumpcji na strukturę społeczną

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

 

8. Nowoczesny system relacji urzędu administracji państwowej z klientami. Zmiana ról urzędnik - podatnik na przykładzie Urzędu Skarbowego w Sierpcu (Monika Jarzębska)

8.1. Rys historyczny polskiej administracji skarbowej

8.2. Jakość świadczonych usług

8.3. Urząd Skarbowy w Sierpcu - dowód "transformacji mentalności"

Podsumowanie

Bibliografia

 

9. Komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni jako nowy sposób uzyskiwania poparcia społecznego (Monika Kaczmarek-Śliwińska)

Wstęp

9.1. Teoria "twórczej destrukcji" J.A. Schumpetera a polityka

9.2. Komunikowanie w polityce

9.3. Aktywność internautów w obszarze mediów społecznych

9.4. Social media a realia wykorzystania w komunikowaniu politycznym

Podsumowanie

Bibliografia

 

10. E-konsultacje społeczne w zarządzaniu politykami publicznymi Unii Europejskiej (Urszula Kurczewska)

Wstęp

10.1. Demokracja deliberatywna jako panaceum na deficyt demokracji przedstawicielskiej w Unii Europejskiej

10.2. Praktykowanie zasad demokracji deliberatywnej - formy i uwarunkowania konsultacji społecznych w zarządzaniu politykami publicznymi UE

10.3. E-konsultacje w zarządzaniu politykami sektorowymi UE

Podsumowanie i wnioski

Biliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 269

Obecna rewolucja informacyjna - zapoczątkowana rozwojem nowej generacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a zwłaszcza internetu - uruchomiła procesy przemian w gospodarce i innej działalności. Polegają one na wdrażaniu nowych i  bardziej efektywnych rozwiązań (innowacji), zanim istniejące metody - coraz mniej skuteczne - staną się przestarzałe i nieefektywne. Takie przemiany nazwano twórczą destrukcją, a pojęcie to stworzył wielki ekonomista J.A. Schumpeter, którego dorobek ponownie przyciąga uwagę.

Próba odpowiedzi na pytanie "Chaos czy twórcza destrukcja?" zawarte w tytule niniejszej książki stała się tematem odpowiedzi i dyskusji prowadzonych przez pracowników, współpracowników i doktorantów Instytutu Studiów Międzynarodowych, w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czy w różnych dziedzinach gospodarki i polityki następują obecnie ważne przemiany, które są stymulowane przez rozwój nowych technologii, zwłaszcza informacyjnych? Czy zmiany te polegają na wdrażaniu nowych i nowoczesnych sposobów działania oraz odchodzeniu od tradycyjnych i mniej efektywnych? Czy innowacje stają się coraz szerzej akceptowane i wdrażane, a jednocześnie tworzą nowe modele działania wielu podmiotów w różnych dziedzinach?

Poznanie obecnego przebiegu procesów przemian stymulowanych przez czynniki technologiczne, stałe poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań - czyli postawa twórczej destrukcji - stwarza inspiracje, wyzwania i szanse dla wszystkich aktywnie działających ludzi i organizacji. Z tego względu książkę można polecić wszystkim osobom studiującym oraz badającym nowe zjawiska i procesy we współczesnej gospodarce i polityce.

Problematyka różnorodnych przemian - zachodzących w dobie obecnej rewolucji informacyjnej i z nią powiązanych - stała się przedmiotem badań i dyskusji w Instytucie Studiów Międzynarodowych (ISM) Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Uczestniczyli w niej nie tylko pracownicy ISM, lecz także inne osoby ze środowiska akademickiego, zwłaszcza doktoranci. Spośród osób biorących udział w dyskusjach dziesięć przygotowało i złożyło opracowania, które zostały zaakceptowane i jako rozdziały włączone do niniejszej publikacji. Tematy, metody i opinie poszczególnych autorów różnią się, a formę i wielkość poszczególnych rozdziałów w zasadzie zachowano, uwzględniając propozycje autorskie.

Zgodnie z tytułem książki Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce zawarte w niej rozdziały są poświęcone tematyce odnoszącej się przede wszystkim do ekonomii, ale także do polityki. Na obecnym etapie badań są to zagadnienia wybrane i opracowane zgodnie z kompetencjami poszczególnych autorów. Ukazane są różnorodne aspekty twórczości i destrukcji wielu podmiotów w powiązaniu z IKT, informacjami i wiedzą, jak też przebieg, skutki i oddziaływania dokonujących się przemian. Zostaną one pokrótce omówione, poczynając od zagadnień ogólnych, a kończąc na bardziej szczegółowych oraz od związanych z ekonomią - na pozaekonomicznych.

Bezpośrednio do koncepcji twórczej destrukcji w ujęciu J.A. Schumpetera odnosi się rozdział Anny Zorskiej. Autorka przedstawia osiągnięcia naukowe i aktualne wątki dorobku Schumpetera ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu twórczej destrukcji w sferze gospodarczej oraz roli innowacji w działalności przedsiębiorstw. Z tej perspektywy przeanalizowano współczesne problemy działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i polityki państwa w stymulowaniu innowacyjności i szerzej - przemiany technologiczno-ekonomiczne dokonujące się na świecie w dobie globalizacji i rewolucji informacyjnej. W tym wielkim nurcie przemian kształtuje się rozwój i nowa charakterystyka innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarek krajowych oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy w wielu krajach. W konsekwencji nowych uwarunkowań i przebiegu procesów technologicznych i gospodarczych ewoluuje mechanizm twórczej destrukcji współcześnie działający na świecie.

Obecna rewolucja technologiczna stworzyła nowe warunki dla przekształcania działalności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie outsourcingu i off shoringu, co skutkuje zmianami w międzynarodowej wymianie towarów, zwłaszcza nowoczesnych usług. Marcin Ślepko omawia przebieg procesów outsourcingu i off shoringu usług w krajach wysoko rozwiniętych oraz ich wpływ na rozwój sektora informacyjnego w Indiach i innych krajach mniej rozwiniętych. Są to procesy na tyle zaawansowane, że występują już związane z tym makroekonomiczne konsekwencje, które w pewnym stopniu można przypisać działaniu mechanizmu twórczej destrukcji w skali gospodarki światowej.

Na poziomie mikroekonomicznym twórcza destrukcja przejawia się nie tylko we wdrażaniu nowych technologii informacyjnych i innych, lecz w szerszym ujęciu - w przemianach modeli biznesu przedsiębiorstw dążących do podniesienia efektywności i konkurencyjności w zmieniających się warunkach rynkowych. Na tle nowych osiągnięć technologii informacyjnych Michał Jasiorkowski przedstawia różne modele innowacyjności przedsiębiorstw i tworzenie nowych modeli biznesu firm internetowych, a w konsekwencji powstanie gospodarki internetowej.

Zdaniem autora pod bezpośrednim wpływem mechanizmu twórczej destrukcji znajdują się innowacyjność i modele biznesu przedsiębiorstw działających w gospodarce internetowej. Możliwości transformowania firm i ich działalności w sektorze informacyjnym przedstawia Nina Stępnicka, analizując przemiany serwisu aukcyjnego Allegro.pl w kontekście zasad i charakterystyki Web 2.0. Główne rozważania dotyczą wykorzystania narzędzi Web 2.0 i Web 3.0, a także wpływu mechanizmu twórczej destrukcji na rozwój i przemiany wspomnianego serwisu. Oceniając perspektywy Allegro.pl - na tle polskiego rynku aukcji internetowych - autorka podkreśla wpływ użytkowników serwisu na ulepszanie jego funkcjonowania z jednej strony, z drugiej zaś - rolę kierownictwa firmy w przemianach biznesowych i organizacyjnych Allegro.pl.

Obecna rewolucja informacyjna zainicjowała rozwój nowych mediów, wśród których internet i telefonia komórkowa nabrały największego znaczenia dla tworzenia nowych form reklamy. Przede wszystkim zmienił się sam obiekt oddziaływania reklamy, gdyż - zdaniem Anny Kozłowskiej - stał się nim nowy konsument, czyli prosument. Autorka omówiła zakres pojęcia i kierunki działań prosumentów w warunkach nowych możliwości komunikowania się. W tych warunkach konieczne są zmiany w strategiach reklamowych, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w nowych mediach, np. mobilnych. Powstają złożone i zmieniające się interakcje w relacjach producentów i prosumentów, a także w tej drugiej grupie.

Koncepcje Web 2.0 i prosumeryzmu przedstawia Jacek Wójcik, poczynając od wyłożenia ich definicji i genezy, a następnie objaśniając ich działanie poprzez dwie koncepcje człowieka: psychologiczną i humanistyczną. Koncepcje te są wykorzystywane w rozwijaniu nowych form komunikacji marketingowej, np. w reklamie behawioralnej i kontekstowej. Zdaniem autora obecne przemiany w komunikacji marketingowej dobrze ukazują mechanizm działania twórczej destrukcji poprzez stosowanie innowacyjnego podejścia w komunikacji marketingowej, które generuje nieustające zmiany w tej dziedzinie.

Problem społecznej genezy przemian konsumpcji - polegających na przechodzeniu od konsumpcji masowej do zindywidualizowanej i zróżnicowanej - podejmuje Małgorzata Grzegorek. Przemiany w zachowaniach konsumentów autorka określa i analizuje jako urynkowienie buntu i upolitycznienie konsumpcji. Omawiając różne podejścia ludzi do konsumpcji, wskazuje na rosnące dla nich znaczenie fachowej ekspertyzy w kierowaniu własnym życiem. W oddziaływaniu zmian postaw konsumentów na strukturę społeczną można doszukiwać się wpływu mechanizmu twórczej destrukcji w sferze współczesnej konsumpcji.

W szerszym nurcie aktualnych przemian pobudzanych czynnikami technologiczno-ekonomicznymi można umieścić kształtowanie się nowoczesnego systemu relacji w układzie urzędnik skarbowy - podatnik, o czym pisze Monika Jarzębska. Na tle historycznym autorka prezentuje działalność krajowej administracji skarbowej oraz jakość i sposoby świadczonych przez nią usług. Na przykładzie wybranego urzędu skarbowego przeanalizowano strategię "transformacji mentalności" urzędników oraz jej realizację z uwzględnieniem nowoczesnych metod technologicznych (bazujących na internecie) i organizacyjnych. Wdrażanie nowych rozwiązań i narzędzi w sektorze publicznym stanowi konieczny warunek jego dostosowania do przemian technologicznych i ekonomicznych w otoczeniu zewnętrznym.

W kontekście działania twórczej destrukcji w sferze społeczno-politycznej Monika Kaczmarek-Śliwińska prezentuje zagadnienie komunikacji politycznej w cyberprzestrzeni. W zmienionych formach komunikowania się w polityce szczególną rolę odgrywają media społeczne, w tym działający w nich użytkownicy internetu. Szerzej przedstawiono ich charakterystykę i działalność w mediach społecznych. Nowe technologie informacyjne oraz zmieniające się formy i grupy uczestników komunikacji politycznej umożliwiły rozwijanie szerokiego dialogu i pogłębionych relacji pomiędzy wyborcami i politykami.

Przemiany sposobów komunikacji politycznej przez instytucje Unii Europejskiej przedstawia Urszula Kurczewska, analizując wykorzystanie e-konsultacji społecznych w zarządzaniu unijnymi politykami publicznymi. Dla zmniejszenia deficytu demokracji przedstawicielskiej w UE w zarządzaniu przez Komisję Europejską politykami publicznymi są rozwijane konsultacje społeczne, dla których opracowano warunki i wykorzystano drogę internetową. Przejście od wcześniejszego modelu procesów decyzyjnych w politykach UE do nowatorskich metod partycypacji obywatelskiej opartych na internetowych instrumentach i formach komunikacji społecznej w pewnym stopniu wyraża zmiany o charakterze twórczej destrukcji w sferze komunikowania się przez instytucje UE.

W dyskusjach nad poszczególnymi zagadnieniami pojawiło się wiele interesujących wątków, które zasługują na dalsze badania i ewentualną publikację. Poza wpływem na gospodarkę widoczny jest wpływ przemian technologicznych na nasze życie codzienne. Przykładów jest wiele, a ujmując rzecz hasłowo, byłby to m.in. wpływ na styl życia zwany "mobilnym" oraz ład życia w cyklu pracy 24/24, nowe modele pracy związane z gospodarką kreatywną, stopniowe przechodzenie od rywalizacji do współpracy w gospodarce sieciowej, czyli szeroko pojęty model "Wikonomii", oraz szereg innych. Zachodzące przemiany technologiczne, ekonomiczne i społeczne wciąż dostarczają nowych inspiracji do badań.

Przedstawiony zarys treści już opracowanych rozdziałów książki - a jeszcze bardziej ich treść - wskazują, że w dobie obecnej rewolucji informacyjnej w różnych dziedzinach aktywności ludzkiej powstają nowe instrumenty, metody i modele działalności oparte na innowacjach technologii informacyjnych. Jak zauważono w zamieszczonym na wstępie cytacie, zmian istniejącej rzeczywistości lepiej jest dokonywać przez tworzenie nowych, lepszych modeli, które zastąpią te wcześniejsze. Tak właśnie się dzieje. I w tym wyraża się działanie Schumpeterowskiego mechanizmu twórczej destrukcji. Różnorodność wdrażanych nowych rozwiązań, ich sukcesy i porażki, eksperymenty i dalsze innowacje mogą przejściowo stwarzać wrażenie chaosu. A może to raczej turbulencje cechujące okres przełomu technologicznego?

Wstęp (Anna Zorska, Bohdan Jung)

 

1. Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej (Anna Zorska)

Wstęp

1.1. Twórcza destrukcja i innowacje w ujęciu J.A. Schumpetera

1.2. Innowacyjność w dobie globalizacji i rewolucji informacyjnej

1.3. Twórcza destrukcja w dobie rewolucji informacyjnej

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

 

2. Off shoring jako czynnik zmian rozkładu aktywności ekonomicznej na świecie i szansa regionów rozwijających się na włączenie się w proces globalizacji - Marcin Ślepko

Wstęp

2.1. Rozwój off shoringu

2.2. Model rozwoju off shoringu usług w Indiach

2.3. Nowe lokalizacje w sektorze off shoringu usług

Podsumowanie

Bibliografia

 

3. Twórcza destrukcja jako siła napędowa gospodarki internetowej. Internetowe modele biznesu a zmiany technologiczno-ekonomiczne (Michał Jasiorkowski)

Wstęp

3.1. Gospodarka internetowa

3.2. Modele biznesowe

3.3. Modele biznesowe w gospodarce internetowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

4. Allegro 2.0 czy jednak Allegro.pl? - wykorzystanie Web 2.0 i koncepcji twórczej destrukcji w tworzeniu i funkcjonowaniu serwisu aukcyjnego Allegro.pl (Nina Stępnicka)

Wstęp

4.1. "Wielodefinicyjność" serwisów nurtu Web 2.0 z perspektywy różnych autorów

4.2. Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 i założeń twórczej destrukcji w tworzeniu i funkcjonowaniu serwisu aukcyjnego Allegro.pl

4.3. Atrybuty przynależności Allegro.pl do nurtu "e-commerce 2.0"

4.4. Technologia Web 3.0 i jej zastosowanie w obsłudze serwisu Allegro.pl

4.5. Allegro 2.0 a głosy sprzeciwu wobec przynależności platformy aukcyjnej do nurtu Web 2.0

4.6. Perspektywy rozwoju serwisu Allegro.pl i rynku aukcyjnego w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

5. Nowy konsument - nowe formy reklamy (Anna Kozłowska)

Wstęp

5.1. Nowy konsument: prosument

5.2. Zmiany w strategiach reklamowych

Podsumowanie

Bibliografia

 

6. Idee Web 2.0 i prosumenta jako przejawy mitologizacji współczesnego świata (Jacek Wójcik)

Wstęp

6.1. Definicja Web 2.0 i prosumenta

6.2. Geneza idei Web 2.0 i prosumentyzmu

6.3. Wykorzystanie koncepcji Web 2.0 i prosumenta w komunikacji marketingowej

Bibliografia

 

7. Społeczna geneza przemian konsumpcji - między konsumpcją masową a ?polityczną" konsumpcją zindywidualizowaną (Małgorzata Grzegorek)

Wstęp

7.1. Urynkowienie buntu i upolitycznienie konsumpcji

7.2. Utopia konsumpcji

7.3. Rozważni czy romantyczni?

7.4. Rynek ekspertyzy

7.5. Napaść konsumpcji na strukturę społeczną

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

 

8. Nowoczesny system relacji urzędu administracji państwowej z klientami. Zmiana ról urzędnik - podatnik na przykładzie Urzędu Skarbowego w Sierpcu (Monika Jarzębska)

8.1. Rys historyczny polskiej administracji skarbowej

8.2. Jakość świadczonych usług

8.3. Urząd Skarbowy w Sierpcu - dowód "transformacji mentalności"

Podsumowanie

Bibliografia

 

9. Komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni jako nowy sposób uzyskiwania poparcia społecznego (Monika Kaczmarek-Śliwińska)

Wstęp

9.1. Teoria "twórczej destrukcji" J.A. Schumpetera a polityka

9.2. Komunikowanie w polityce

9.3. Aktywność internautów w obszarze mediów społecznych

9.4. Social media a realia wykorzystania w komunikowaniu politycznym

Podsumowanie

Bibliografia

 

10. E-konsultacje społeczne w zarządzaniu politykami publicznymi Unii Europejskiej (Urszula Kurczewska)

Wstęp

10.1. Demokracja deliberatywna jako panaceum na deficyt demokracji przedstawicielskiej w Unii Europejskiej

10.2. Praktykowanie zasad demokracji deliberatywnej - formy i uwarunkowania konsultacji społecznych w zarządzaniu politykami publicznymi UE

10.3. E-konsultacje w zarządzaniu politykami sektorowymi UE

Podsumowanie i wnioski

Biliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel