Ulubione
  1. Strona główna
  2. CELE PRZEDSIĘBIORSTWA A ROZWÓJ GOSPODARCZY Ujęcie behawioralne

CELE PRZEDSIĘBIORSTWA A ROZWÓJ GOSPODARCZY Ujęcie behawioralne

50,00 zł
45,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 45,00 zł
Autor: Jan Komorowski
Kod produktu: 978-83-7378-757-5
Cena regularna:
50,00 zł
45,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 45,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
CELE PRZEDSIĘBIORSTWA A ROZWÓJ GOSPODARCZY Ujęcie behawioralne
CELE PRZEDSIĘBIORSTWA A ROZWÓJ GOSPODARCZY Ujęcie behawioralne

Wiele wskazuje na to, że współczesna ekonomia znalazła się w ślepym zaułku kultu kapitału i myślenia o gospodarce przez pryzmat finansów i koniunktury. Animatorzy giełdowi wylewają łzy nad "dinozaurami gospodarki", ignorując osiągnięcia "światowych tygrysów". Podejście behawioralne pozwala pokonać ograniczenia poznawcze tradycyjnej ekonomii i jej bezradność wobec współczesnego kryzysu, wskazując na mechanizm rozwoju przedsiębiorstw i budowy pozytywnych relacji w środowisku biznesu. Koncepcja ta koncentruje się na podmiotowej stronie przedsiębiorstwa, zwraca uwagę na jego zachowania, indywidualność, predyspozycje, odrębność celów i aspiracji. Racjonalność opiera się tu nie tylko na rachunku efektywności, lecz na szerszych podstawach - rozumnym korzystaniu z wolności gospodarczej, pozytywnych relacjach z otoczeniem, odpowiedzialności, myśleniu kategoriami trwałych wartości. W centrum zarządzania przedsiębiorstwem autor stawia kwestię wyboru celów, przyjmując, że przedsiębiorstwo jako niezależny podmiot dąży do rozwoju. Cel ten prowadzi do zaspokojenia aspiracji interesariuszy oraz służy rozwojowi całej gospodarki. Dyskusja wokół celów przedsiębiorstwa podważa dogmaty tradycyjnej ekonomii, pierwszeństwo kapitału finansowego przed intelektualnym, konkurowanie wszystkich ze wszystkimi, dążenie do maksymalizacji zysku i redukcję zjawisk gospodarczych do mechanizmu rynkowego.

[[[separator]]]

Od czasów sformułowania przez D. Ricardo i A. Smitha podstaw ekonomii klasycznej, rozwój gospodarczy, postęp techniczny i organizacyjny zmieniły zasadniczo warunki zarządzania przedsiębiorstwem. Zdumiewające jest to, że w okresie ponad dwustu lat nie uległa przekształceniom koncepcja przedsiębior­stwa i jego podstawowego celu. Tradycyjna ekonomia ignoruje odrębność inte­resów przedsiębiorstwa i jego prawo do rozwoju. Idea maksymalizacji zysku na rzecz właścicieli kapitału stała się dogmatem, zaś teoria ekonomii - konserwa­tywną ideologią.

Nie jest to bynajmniej problem teoretyczny, gdyż w świetle takiego myśle­nia nie widać możliwości wyjścia z kryzysu, przedsiębiorstwa drepczą w miejscu i marnotrawią potencjał gospodarczy. W związku z tym w amerykańskim spo­łeczeństwie rozwija się ruch kontestowania Wall Street protestujący przeciwko nierówności, bezrobociu, ignorowaniu interesu społecznego. Jako sprawców kry­zysu wskazuje się liberalne państwo, mechanizm rynku kapitałowego i działalność wielkich korporacji. Na tym tle łatwo zauważyć witalność i ekspansję firm z Dalekiego Wschodu funkcjonujących na zupełnie innych zasadach.

Wiele wskazuje na to, że przyczyny kryzysu gospodarczego mają korzenie w ludzkiej świadomości, wynikają ze sposobu myślenia o gospodarce, czyli z za­łożeń tradycyjnej ekonomii i jej paradygmatu - maksymalizacji zysku. Wraz z upływem czasu tradycyjna ekonomia okazuje się coraz mniej przydatna w wy­jaśnianiu rzeczywistości gospodarczej i przewidywaniu przyszłości. Skoro racjo­nalność rynkowa to złudzenie, sam rynek zaś nie jest siłą sprawczą zmian, lecz abstrakcyjnym modelem popytu i podaży, tradycyjna ekonomia daje uproszczo­ny obraz rzeczywistości, nie dostrzegając tego, co jest możliwe do przewidzenia. Konkurowanie wszystkich ze wszystkimi, podobnie jak koncentracja na zysku w imię bogactwa inwestorów, brzmi anachronicznie, zaś ignorowanie indywidualnych potrzeb, odwracanie się od otoczenia, w którym funkcjonują realne podmioty gospodarcze, utrudnia ocenę tego, co słuszne, czyli racjonalne.

Podejście behawioralne oparte na wiedzy psychologicznej i socjologicznej po­szerza możliwości poznawcze tradycyjnej ekonomii. Analiza zachowań prowadzi do rozpoznania indywidualności przedsiębiorstw i oceny jego relacji z innymi podmiotami. Pozwala zauważyć, że przedsiębiorstwo to nie portfel inwestycyj­ny, przedmiot transakcji, środek do celu, lecz podmiot posiadający osobowość, określoną autonomię działania, dokonujący świadomych wyborów, kierujący się określonymi wartościami. To nie metafora, lecz konsekwencja obecności ludzi kryjących się za zachowaniami przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa nie tylko konkurują, lecz także chętnie podejmują współpracę, uwzględniają interes zbio­rowości, komunikują się z otoczeniem, co zachęca do głębszej analizy ich potrzeb i możliwości.

Metoda behawioralna, stawiając w centrum kwestię podmiotowości, zwraca uwagę na sytuację konkretnego przedsiębiorstwa, jego potencjał intelektualny, wewnętrzną kulturę, wiarygodność, odpowiedzialność, zaufanie i inne warto­ści świadczące o jego predyspozycjach rozwojowych. Uwzględnienie ludzkiego i społecznego wymiaru procesów gospodarczych prowadzi do pogłębienia rozu­mienia optymalizacji i racjonalności oraz stwarza nową perspektywę zarządza­nia sferą finansową, osobową i rzeczową przedsiębiorstwa, a ostatecznie wpływa na perspektywy rozwoju całej gospodarki. Na tym tle dostrzega się znaczenie takich wartości, jak kapitał ludzki, wewnętrzna kultura przedsiębiorstwa, relacje z otoczeniem i gotowość do współdziałania.

Wartości istotne dla przedsiębiorstwa są bliskie naturze człowieka, bowiem pierwiastek ludzki jest budulcem kapitału intelektualnego, zaś rozwój przedsię­biorstwa jest uwarunkowany spełnieniem aspiracji pracowników. W obszarze tym znajdują się przyczyny utraconych korzyści i nieudanych restrukturyzacji, źródła sukcesów i osobistych porażek. Wynika stąd, iż przedsiębiorstwo po­winno być oceniane nie tylko pod względem zdolności pomnażania bogactwa właścicieli kapitału, lecz także w świetle kreowania szans rozwojowych dla pra­cowników, oraz kształtowania relacji wewnętrznych, nowoczesności przedsię­biorstwa i atrakcyjności produktów.

Jeżeli przedsiębiorstwo to podmiot inteligentny, dobrze zorganizowany i profesjonalnie zarządzany, to w centrum uwagi znajduje się wybór celów i war­tości, jakimi ono kieruje się w działalności gospodarczej. Wybór ten bowiem przesądza o tym, dokąd przedsiębiorstwo zmierza, jak układa relacje zewnętrznie osiąga wyniki, i ostatecznie, jak rozwija się gospodarka. W odróżnieniu od ekonomii tradycyjnej, podejście behawioralne dostarcza szeregu argumentów odnośnie tego, aby w miejsce maksymalizacji wartości i pomnażania bogactwa akcjonariuszy, za podstawowy cel działalności przyjąć dążenie do rozwoju i bu­dowę pozytywnych relacji w biznesie.

Poszukując dróg wychodzenia z kryzysu i włączania się w nurt globalizacji, warto skierować uwagę na uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstw. Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa wyprzedzały zmiany w otoczeniu gospodarczym i har­monizowały własny rozwój z przemianami w życiu społecznym. Ekonomia przy­szłości powinna być zatem nauką bardziej zhumanizowaną, opartą na ludzkich wartościach, podporządkowaną potrzebom, zdolnościom i aspiracjom rozwojo­wym współczesnego człowieka. Nic nadzwyczajnego w tym, że po okresie do­minacji finansów (tzw. finansjalizacji gospodarki), który zakończył się kryzysem, coraz częściej odchodzi się od języka pieniądza, liczb i symboli. Bardziej adekwat­ne staje się holistyczne traktowanie przedsiębiorstwa z uwzględnieniem nie tylko finansowej, lecz także niedocenianej rzeczowej i osobowej sfery działalności.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Rozdział I. W poszukiwaniu istoty współczesnego przedsiębiorstwa

1.1. Kryzys gospodarczy jako wyzwanie dla nauk ekonomicznych

1.2. Behawioryzm jako główny nurt rozwoju teorii przedsiębiorstwa

1.3. Przedmiotowe podejście do przedsiębiorstwa a utylitaryzm

1.4. Podmiotowość przedsiębiorstwa a przedsiębiorczość

1.5. Ramy podmiotowości przedsiębiorstwa a jego wewnętrzna kultura

1.6. Samodzielność jako kluczowa wartość przedsiębiorstwa

 

Rozdział II. Środowiskowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa

2.1. Elementy otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa a stosunki rynkowe

2.2. Konkurencja a współdziałanie interesariuszy w przedsiębiorstwie

2.3. Wartości związane ze środowiskiem działania przedsiębiorstwa

2.4. Rozwój przedsiębiorstwa w warunkach otwartej gospodarki

2.5. Oddziaływanie państwa na potencjał rozwojowy przedsiębiorstw

2.6. Obecność kapitału zagranicznego w gospodarce

 

Rozdział III. Kluczowe czynniki rozwoju współczesnych przedsiębiorstw w ujęciu behawioralnym

3.1. Innowacyjność w przedsiębiorstwie a orientacja na nowoczesność

3.3. Inwestycje przedsiębiorstwa a postęp organizacyjno-technologiczny

3.3. Stosunki międzyludzkie w mechanizmie rozwoju przedsiębiorstwa

3.4. Pierwiastek ludzki a kultura wewnętrzna przedsiębiorstwa

3.5. Wymiar finansowy funkcjonowania przedsiębiorstwa a bariera redukcjonizmu

3.6. Gotowość do podejmowania ryzyka a odpowiedzialność w biznesie

3.7. Sekwencja strategicznych wartości w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa

 

Rozdział IV. Czynniki kształtujące wybór celów w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym

4.1. Kwestia celowości w prowadzeniu działalności gospodarczej

4.2. Wielowymiarowy układ celów przedsiębiorstwa

4.3. Założenia metodyczne budowy systemu celów w przedsiębiorstwie

4.4. Rzeczowa i finansowa forma celów przedsiębiorstwa

Cele w perspektywie długookresowej

Cele działalności operacyjnej

Instrumentalny charakter celów finansowych

4.5. Cele formalne i nieformalne a skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem

4.6. Cele przedsiębiorstwa jako wyraz kompromisu interesów

 

Rozdział V. Praktyczne następstwa wyboru celów finansowych w przedsiębiorstwie

5.1. Ewolucja poglądów na temat maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa

5.2. Wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa jako cel zarządzania

5.3. Filozoficzny wymiar wartości a cele przedsiębiorstwa

5.4. Cele przedsiębiorstwa w koncepcji personalizmu społecznego

5.5. Zagadnienie równowagi przedsiębiorstwa w świetle wyboru celów

5.6. Wyznaczanie struktury celów w ramach polityki wyników finansowych

 

Rozdział VI. Zagadnienie rozwoju w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa

6.1. Dynamika rozwoju gospodarczego a środowisko działalności przedsiębiorstwa

6.2. Potencjał ekonomiczny przedsiębiorstwa a strategia kurczenia się sfery realnej

6.3. Współzależność procesu rozwoju przedsiębiorstwa i nowoczesności produktów

6.4. Rozwój w programie inwestycji przedsiębiorstwa

6.5. Rozwój przedsiębiorstwa a kwestia racjonalności i optymalizacji

6.6. Cele przedsiębiorstwa zorientowane na rozwój jako wyraz antycypacji przyszłości

6.7. Proces rozwoju przedsiębiorstwa a pomnażanie wartości ekonomicznej

 

Rozdział VII. Realizacja celów przedsiębiorstwa w globalnym środowisku działania

7.1. Intelektualny nurt globalizacji

7.2. Środowisko działalności gospodarczej przedsiębiorstwa a globalizacja

7.3. Globalizacja jako wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw

7.4. Dylematy przedsiębiorstw w warunkach globalizacji

7.5. Wartości wzmacniające potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa w globalnym środowisku działania

7.6. Bilans współzależności przedsiębiorstwa z globalnym otoczeniem

 

Wnioski końcowe

 

Spis literatury

 

Spis rysunków

 

Opis

Wydanie: 2 rozszerzone i poprawione
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 459

Wiele wskazuje na to, że współczesna ekonomia znalazła się w ślepym zaułku kultu kapitału i myślenia o gospodarce przez pryzmat finansów i koniunktury. Animatorzy giełdowi wylewają łzy nad "dinozaurami gospodarki", ignorując osiągnięcia "światowych tygrysów". Podejście behawioralne pozwala pokonać ograniczenia poznawcze tradycyjnej ekonomii i jej bezradność wobec współczesnego kryzysu, wskazując na mechanizm rozwoju przedsiębiorstw i budowy pozytywnych relacji w środowisku biznesu. Koncepcja ta koncentruje się na podmiotowej stronie przedsiębiorstwa, zwraca uwagę na jego zachowania, indywidualność, predyspozycje, odrębność celów i aspiracji. Racjonalność opiera się tu nie tylko na rachunku efektywności, lecz na szerszych podstawach - rozumnym korzystaniu z wolności gospodarczej, pozytywnych relacjach z otoczeniem, odpowiedzialności, myśleniu kategoriami trwałych wartości. W centrum zarządzania przedsiębiorstwem autor stawia kwestię wyboru celów, przyjmując, że przedsiębiorstwo jako niezależny podmiot dąży do rozwoju. Cel ten prowadzi do zaspokojenia aspiracji interesariuszy oraz służy rozwojowi całej gospodarki. Dyskusja wokół celów przedsiębiorstwa podważa dogmaty tradycyjnej ekonomii, pierwszeństwo kapitału finansowego przed intelektualnym, konkurowanie wszystkich ze wszystkimi, dążenie do maksymalizacji zysku i redukcję zjawisk gospodarczych do mechanizmu rynkowego.

Wstęp

Od czasów sformułowania przez D. Ricardo i A. Smitha podstaw ekonomii klasycznej, rozwój gospodarczy, postęp techniczny i organizacyjny zmieniły zasadniczo warunki zarządzania przedsiębiorstwem. Zdumiewające jest to, że w okresie ponad dwustu lat nie uległa przekształceniom koncepcja przedsiębior­stwa i jego podstawowego celu. Tradycyjna ekonomia ignoruje odrębność inte­resów przedsiębiorstwa i jego prawo do rozwoju. Idea maksymalizacji zysku na rzecz właścicieli kapitału stała się dogmatem, zaś teoria ekonomii - konserwa­tywną ideologią.

Nie jest to bynajmniej problem teoretyczny, gdyż w świetle takiego myśle­nia nie widać możliwości wyjścia z kryzysu, przedsiębiorstwa drepczą w miejscu i marnotrawią potencjał gospodarczy. W związku z tym w amerykańskim spo­łeczeństwie rozwija się ruch kontestowania Wall Street protestujący przeciwko nierówności, bezrobociu, ignorowaniu interesu społecznego. Jako sprawców kry­zysu wskazuje się liberalne państwo, mechanizm rynku kapitałowego i działalność wielkich korporacji. Na tym tle łatwo zauważyć witalność i ekspansję firm z Dalekiego Wschodu funkcjonujących na zupełnie innych zasadach.

Wiele wskazuje na to, że przyczyny kryzysu gospodarczego mają korzenie w ludzkiej świadomości, wynikają ze sposobu myślenia o gospodarce, czyli z za­łożeń tradycyjnej ekonomii i jej paradygmatu - maksymalizacji zysku. Wraz z upływem czasu tradycyjna ekonomia okazuje się coraz mniej przydatna w wy­jaśnianiu rzeczywistości gospodarczej i przewidywaniu przyszłości. Skoro racjo­nalność rynkowa to złudzenie, sam rynek zaś nie jest siłą sprawczą zmian, lecz abstrakcyjnym modelem popytu i podaży, tradycyjna ekonomia daje uproszczo­ny obraz rzeczywistości, nie dostrzegając tego, co jest możliwe do przewidzenia. Konkurowanie wszystkich ze wszystkimi, podobnie jak koncentracja na zysku w imię bogactwa inwestorów, brzmi anachronicznie, zaś ignorowanie indywidualnych potrzeb, odwracanie się od otoczenia, w którym funkcjonują realne podmioty gospodarcze, utrudnia ocenę tego, co słuszne, czyli racjonalne.

Podejście behawioralne oparte na wiedzy psychologicznej i socjologicznej po­szerza możliwości poznawcze tradycyjnej ekonomii. Analiza zachowań prowadzi do rozpoznania indywidualności przedsiębiorstw i oceny jego relacji z innymi podmiotami. Pozwala zauważyć, że przedsiębiorstwo to nie portfel inwestycyj­ny, przedmiot transakcji, środek do celu, lecz podmiot posiadający osobowość, określoną autonomię działania, dokonujący świadomych wyborów, kierujący się określonymi wartościami. To nie metafora, lecz konsekwencja obecności ludzi kryjących się za zachowaniami przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa nie tylko konkurują, lecz także chętnie podejmują współpracę, uwzględniają interes zbio­rowości, komunikują się z otoczeniem, co zachęca do głębszej analizy ich potrzeb i możliwości.

Metoda behawioralna, stawiając w centrum kwestię podmiotowości, zwraca uwagę na sytuację konkretnego przedsiębiorstwa, jego potencjał intelektualny, wewnętrzną kulturę, wiarygodność, odpowiedzialność, zaufanie i inne warto­ści świadczące o jego predyspozycjach rozwojowych. Uwzględnienie ludzkiego i społecznego wymiaru procesów gospodarczych prowadzi do pogłębienia rozu­mienia optymalizacji i racjonalności oraz stwarza nową perspektywę zarządza­nia sferą finansową, osobową i rzeczową przedsiębiorstwa, a ostatecznie wpływa na perspektywy rozwoju całej gospodarki. Na tym tle dostrzega się znaczenie takich wartości, jak kapitał ludzki, wewnętrzna kultura przedsiębiorstwa, relacje z otoczeniem i gotowość do współdziałania.

Wartości istotne dla przedsiębiorstwa są bliskie naturze człowieka, bowiem pierwiastek ludzki jest budulcem kapitału intelektualnego, zaś rozwój przedsię­biorstwa jest uwarunkowany spełnieniem aspiracji pracowników. W obszarze tym znajdują się przyczyny utraconych korzyści i nieudanych restrukturyzacji, źródła sukcesów i osobistych porażek. Wynika stąd, iż przedsiębiorstwo po­winno być oceniane nie tylko pod względem zdolności pomnażania bogactwa właścicieli kapitału, lecz także w świetle kreowania szans rozwojowych dla pra­cowników, oraz kształtowania relacji wewnętrznych, nowoczesności przedsię­biorstwa i atrakcyjności produktów.

Jeżeli przedsiębiorstwo to podmiot inteligentny, dobrze zorganizowany i profesjonalnie zarządzany, to w centrum uwagi znajduje się wybór celów i war­tości, jakimi ono kieruje się w działalności gospodarczej. Wybór ten bowiem przesądza o tym, dokąd przedsiębiorstwo zmierza, jak układa relacje zewnętrznie osiąga wyniki, i ostatecznie, jak rozwija się gospodarka. W odróżnieniu od ekonomii tradycyjnej, podejście behawioralne dostarcza szeregu argumentów odnośnie tego, aby w miejsce maksymalizacji wartości i pomnażania bogactwa akcjonariuszy, za podstawowy cel działalności przyjąć dążenie do rozwoju i bu­dowę pozytywnych relacji w biznesie.

Poszukując dróg wychodzenia z kryzysu i włączania się w nurt globalizacji, warto skierować uwagę na uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstw. Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa wyprzedzały zmiany w otoczeniu gospodarczym i har­monizowały własny rozwój z przemianami w życiu społecznym. Ekonomia przy­szłości powinna być zatem nauką bardziej zhumanizowaną, opartą na ludzkich wartościach, podporządkowaną potrzebom, zdolnościom i aspiracjom rozwojo­wym współczesnego człowieka. Nic nadzwyczajnego w tym, że po okresie do­minacji finansów (tzw. finansjalizacji gospodarki), który zakończył się kryzysem, coraz częściej odchodzi się od języka pieniądza, liczb i symboli. Bardziej adekwat­ne staje się holistyczne traktowanie przedsiębiorstwa z uwzględnieniem nie tylko finansowej, lecz także niedocenianej rzeczowej i osobowej sfery działalności.

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział I. W poszukiwaniu istoty współczesnego przedsiębiorstwa

1.1. Kryzys gospodarczy jako wyzwanie dla nauk ekonomicznych

1.2. Behawioryzm jako główny nurt rozwoju teorii przedsiębiorstwa

1.3. Przedmiotowe podejście do przedsiębiorstwa a utylitaryzm

1.4. Podmiotowość przedsiębiorstwa a przedsiębiorczość

1.5. Ramy podmiotowości przedsiębiorstwa a jego wewnętrzna kultura

1.6. Samodzielność jako kluczowa wartość przedsiębiorstwa

 

Rozdział II. Środowiskowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa

2.1. Elementy otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa a stosunki rynkowe

2.2. Konkurencja a współdziałanie interesariuszy w przedsiębiorstwie

2.3. Wartości związane ze środowiskiem działania przedsiębiorstwa

2.4. Rozwój przedsiębiorstwa w warunkach otwartej gospodarki

2.5. Oddziaływanie państwa na potencjał rozwojowy przedsiębiorstw

2.6. Obecność kapitału zagranicznego w gospodarce

 

Rozdział III. Kluczowe czynniki rozwoju współczesnych przedsiębiorstw w ujęciu behawioralnym

3.1. Innowacyjność w przedsiębiorstwie a orientacja na nowoczesność

3.3. Inwestycje przedsiębiorstwa a postęp organizacyjno-technologiczny

3.3. Stosunki międzyludzkie w mechanizmie rozwoju przedsiębiorstwa

3.4. Pierwiastek ludzki a kultura wewnętrzna przedsiębiorstwa

3.5. Wymiar finansowy funkcjonowania przedsiębiorstwa a bariera redukcjonizmu

3.6. Gotowość do podejmowania ryzyka a odpowiedzialność w biznesie

3.7. Sekwencja strategicznych wartości w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa

 

Rozdział IV. Czynniki kształtujące wybór celów w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym

4.1. Kwestia celowości w prowadzeniu działalności gospodarczej

4.2. Wielowymiarowy układ celów przedsiębiorstwa

4.3. Założenia metodyczne budowy systemu celów w przedsiębiorstwie

4.4. Rzeczowa i finansowa forma celów przedsiębiorstwa

Cele w perspektywie długookresowej

Cele działalności operacyjnej

Instrumentalny charakter celów finansowych

4.5. Cele formalne i nieformalne a skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem

4.6. Cele przedsiębiorstwa jako wyraz kompromisu interesów

 

Rozdział V. Praktyczne następstwa wyboru celów finansowych w przedsiębiorstwie

5.1. Ewolucja poglądów na temat maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa

5.2. Wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa jako cel zarządzania

5.3. Filozoficzny wymiar wartości a cele przedsiębiorstwa

5.4. Cele przedsiębiorstwa w koncepcji personalizmu społecznego

5.5. Zagadnienie równowagi przedsiębiorstwa w świetle wyboru celów

5.6. Wyznaczanie struktury celów w ramach polityki wyników finansowych

 

Rozdział VI. Zagadnienie rozwoju w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa

6.1. Dynamika rozwoju gospodarczego a środowisko działalności przedsiębiorstwa

6.2. Potencjał ekonomiczny przedsiębiorstwa a strategia kurczenia się sfery realnej

6.3. Współzależność procesu rozwoju przedsiębiorstwa i nowoczesności produktów

6.4. Rozwój w programie inwestycji przedsiębiorstwa

6.5. Rozwój przedsiębiorstwa a kwestia racjonalności i optymalizacji

6.6. Cele przedsiębiorstwa zorientowane na rozwój jako wyraz antycypacji przyszłości

6.7. Proces rozwoju przedsiębiorstwa a pomnażanie wartości ekonomicznej

 

Rozdział VII. Realizacja celów przedsiębiorstwa w globalnym środowisku działania

7.1. Intelektualny nurt globalizacji

7.2. Środowisko działalności gospodarczej przedsiębiorstwa a globalizacja

7.3. Globalizacja jako wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw

7.4. Dylematy przedsiębiorstw w warunkach globalizacji

7.5. Wartości wzmacniające potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa w globalnym środowisku działania

7.6. Bilans współzależności przedsiębiorstwa z globalnym otoczeniem

 

Wnioski końcowe

 

Spis literatury

 

Spis rysunków

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 2 rozszerzone i poprawione
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 459

Wiele wskazuje na to, że współczesna ekonomia znalazła się w ślepym zaułku kultu kapitału i myślenia o gospodarce przez pryzmat finansów i koniunktury. Animatorzy giełdowi wylewają łzy nad "dinozaurami gospodarki", ignorując osiągnięcia "światowych tygrysów". Podejście behawioralne pozwala pokonać ograniczenia poznawcze tradycyjnej ekonomii i jej bezradność wobec współczesnego kryzysu, wskazując na mechanizm rozwoju przedsiębiorstw i budowy pozytywnych relacji w środowisku biznesu. Koncepcja ta koncentruje się na podmiotowej stronie przedsiębiorstwa, zwraca uwagę na jego zachowania, indywidualność, predyspozycje, odrębność celów i aspiracji. Racjonalność opiera się tu nie tylko na rachunku efektywności, lecz na szerszych podstawach - rozumnym korzystaniu z wolności gospodarczej, pozytywnych relacjach z otoczeniem, odpowiedzialności, myśleniu kategoriami trwałych wartości. W centrum zarządzania przedsiębiorstwem autor stawia kwestię wyboru celów, przyjmując, że przedsiębiorstwo jako niezależny podmiot dąży do rozwoju. Cel ten prowadzi do zaspokojenia aspiracji interesariuszy oraz służy rozwojowi całej gospodarki. Dyskusja wokół celów przedsiębiorstwa podważa dogmaty tradycyjnej ekonomii, pierwszeństwo kapitału finansowego przed intelektualnym, konkurowanie wszystkich ze wszystkimi, dążenie do maksymalizacji zysku i redukcję zjawisk gospodarczych do mechanizmu rynkowego.

Od czasów sformułowania przez D. Ricardo i A. Smitha podstaw ekonomii klasycznej, rozwój gospodarczy, postęp techniczny i organizacyjny zmieniły zasadniczo warunki zarządzania przedsiębiorstwem. Zdumiewające jest to, że w okresie ponad dwustu lat nie uległa przekształceniom koncepcja przedsiębior­stwa i jego podstawowego celu. Tradycyjna ekonomia ignoruje odrębność inte­resów przedsiębiorstwa i jego prawo do rozwoju. Idea maksymalizacji zysku na rzecz właścicieli kapitału stała się dogmatem, zaś teoria ekonomii - konserwa­tywną ideologią.

Nie jest to bynajmniej problem teoretyczny, gdyż w świetle takiego myśle­nia nie widać możliwości wyjścia z kryzysu, przedsiębiorstwa drepczą w miejscu i marnotrawią potencjał gospodarczy. W związku z tym w amerykańskim spo­łeczeństwie rozwija się ruch kontestowania Wall Street protestujący przeciwko nierówności, bezrobociu, ignorowaniu interesu społecznego. Jako sprawców kry­zysu wskazuje się liberalne państwo, mechanizm rynku kapitałowego i działalność wielkich korporacji. Na tym tle łatwo zauważyć witalność i ekspansję firm z Dalekiego Wschodu funkcjonujących na zupełnie innych zasadach.

Wiele wskazuje na to, że przyczyny kryzysu gospodarczego mają korzenie w ludzkiej świadomości, wynikają ze sposobu myślenia o gospodarce, czyli z za­łożeń tradycyjnej ekonomii i jej paradygmatu - maksymalizacji zysku. Wraz z upływem czasu tradycyjna ekonomia okazuje się coraz mniej przydatna w wy­jaśnianiu rzeczywistości gospodarczej i przewidywaniu przyszłości. Skoro racjo­nalność rynkowa to złudzenie, sam rynek zaś nie jest siłą sprawczą zmian, lecz abstrakcyjnym modelem popytu i podaży, tradycyjna ekonomia daje uproszczo­ny obraz rzeczywistości, nie dostrzegając tego, co jest możliwe do przewidzenia. Konkurowanie wszystkich ze wszystkimi, podobnie jak koncentracja na zysku w imię bogactwa inwestorów, brzmi anachronicznie, zaś ignorowanie indywidualnych potrzeb, odwracanie się od otoczenia, w którym funkcjonują realne podmioty gospodarcze, utrudnia ocenę tego, co słuszne, czyli racjonalne.

Podejście behawioralne oparte na wiedzy psychologicznej i socjologicznej po­szerza możliwości poznawcze tradycyjnej ekonomii. Analiza zachowań prowadzi do rozpoznania indywidualności przedsiębiorstw i oceny jego relacji z innymi podmiotami. Pozwala zauważyć, że przedsiębiorstwo to nie portfel inwestycyj­ny, przedmiot transakcji, środek do celu, lecz podmiot posiadający osobowość, określoną autonomię działania, dokonujący świadomych wyborów, kierujący się określonymi wartościami. To nie metafora, lecz konsekwencja obecności ludzi kryjących się za zachowaniami przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa nie tylko konkurują, lecz także chętnie podejmują współpracę, uwzględniają interes zbio­rowości, komunikują się z otoczeniem, co zachęca do głębszej analizy ich potrzeb i możliwości.

Metoda behawioralna, stawiając w centrum kwestię podmiotowości, zwraca uwagę na sytuację konkretnego przedsiębiorstwa, jego potencjał intelektualny, wewnętrzną kulturę, wiarygodność, odpowiedzialność, zaufanie i inne warto­ści świadczące o jego predyspozycjach rozwojowych. Uwzględnienie ludzkiego i społecznego wymiaru procesów gospodarczych prowadzi do pogłębienia rozu­mienia optymalizacji i racjonalności oraz stwarza nową perspektywę zarządza­nia sferą finansową, osobową i rzeczową przedsiębiorstwa, a ostatecznie wpływa na perspektywy rozwoju całej gospodarki. Na tym tle dostrzega się znaczenie takich wartości, jak kapitał ludzki, wewnętrzna kultura przedsiębiorstwa, relacje z otoczeniem i gotowość do współdziałania.

Wartości istotne dla przedsiębiorstwa są bliskie naturze człowieka, bowiem pierwiastek ludzki jest budulcem kapitału intelektualnego, zaś rozwój przedsię­biorstwa jest uwarunkowany spełnieniem aspiracji pracowników. W obszarze tym znajdują się przyczyny utraconych korzyści i nieudanych restrukturyzacji, źródła sukcesów i osobistych porażek. Wynika stąd, iż przedsiębiorstwo po­winno być oceniane nie tylko pod względem zdolności pomnażania bogactwa właścicieli kapitału, lecz także w świetle kreowania szans rozwojowych dla pra­cowników, oraz kształtowania relacji wewnętrznych, nowoczesności przedsię­biorstwa i atrakcyjności produktów.

Jeżeli przedsiębiorstwo to podmiot inteligentny, dobrze zorganizowany i profesjonalnie zarządzany, to w centrum uwagi znajduje się wybór celów i war­tości, jakimi ono kieruje się w działalności gospodarczej. Wybór ten bowiem przesądza o tym, dokąd przedsiębiorstwo zmierza, jak układa relacje zewnętrznie osiąga wyniki, i ostatecznie, jak rozwija się gospodarka. W odróżnieniu od ekonomii tradycyjnej, podejście behawioralne dostarcza szeregu argumentów odnośnie tego, aby w miejsce maksymalizacji wartości i pomnażania bogactwa akcjonariuszy, za podstawowy cel działalności przyjąć dążenie do rozwoju i bu­dowę pozytywnych relacji w biznesie.

Poszukując dróg wychodzenia z kryzysu i włączania się w nurt globalizacji, warto skierować uwagę na uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstw. Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa wyprzedzały zmiany w otoczeniu gospodarczym i har­monizowały własny rozwój z przemianami w życiu społecznym. Ekonomia przy­szłości powinna być zatem nauką bardziej zhumanizowaną, opartą na ludzkich wartościach, podporządkowaną potrzebom, zdolnościom i aspiracjom rozwojo­wym współczesnego człowieka. Nic nadzwyczajnego w tym, że po okresie do­minacji finansów (tzw. finansjalizacji gospodarki), który zakończył się kryzysem, coraz częściej odchodzi się od języka pieniądza, liczb i symboli. Bardziej adekwat­ne staje się holistyczne traktowanie przedsiębiorstwa z uwzględnieniem nie tylko finansowej, lecz także niedocenianej rzeczowej i osobowej sfery działalności.

Wstęp

 

Rozdział I. W poszukiwaniu istoty współczesnego przedsiębiorstwa

1.1. Kryzys gospodarczy jako wyzwanie dla nauk ekonomicznych

1.2. Behawioryzm jako główny nurt rozwoju teorii przedsiębiorstwa

1.3. Przedmiotowe podejście do przedsiębiorstwa a utylitaryzm

1.4. Podmiotowość przedsiębiorstwa a przedsiębiorczość

1.5. Ramy podmiotowości przedsiębiorstwa a jego wewnętrzna kultura

1.6. Samodzielność jako kluczowa wartość przedsiębiorstwa

 

Rozdział II. Środowiskowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa

2.1. Elementy otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa a stosunki rynkowe

2.2. Konkurencja a współdziałanie interesariuszy w przedsiębiorstwie

2.3. Wartości związane ze środowiskiem działania przedsiębiorstwa

2.4. Rozwój przedsiębiorstwa w warunkach otwartej gospodarki

2.5. Oddziaływanie państwa na potencjał rozwojowy przedsiębiorstw

2.6. Obecność kapitału zagranicznego w gospodarce

 

Rozdział III. Kluczowe czynniki rozwoju współczesnych przedsiębiorstw w ujęciu behawioralnym

3.1. Innowacyjność w przedsiębiorstwie a orientacja na nowoczesność

3.3. Inwestycje przedsiębiorstwa a postęp organizacyjno-technologiczny

3.3. Stosunki międzyludzkie w mechanizmie rozwoju przedsiębiorstwa

3.4. Pierwiastek ludzki a kultura wewnętrzna przedsiębiorstwa

3.5. Wymiar finansowy funkcjonowania przedsiębiorstwa a bariera redukcjonizmu

3.6. Gotowość do podejmowania ryzyka a odpowiedzialność w biznesie

3.7. Sekwencja strategicznych wartości w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa

 

Rozdział IV. Czynniki kształtujące wybór celów w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym

4.1. Kwestia celowości w prowadzeniu działalności gospodarczej

4.2. Wielowymiarowy układ celów przedsiębiorstwa

4.3. Założenia metodyczne budowy systemu celów w przedsiębiorstwie

4.4. Rzeczowa i finansowa forma celów przedsiębiorstwa

Cele w perspektywie długookresowej

Cele działalności operacyjnej

Instrumentalny charakter celów finansowych

4.5. Cele formalne i nieformalne a skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem

4.6. Cele przedsiębiorstwa jako wyraz kompromisu interesów

 

Rozdział V. Praktyczne następstwa wyboru celów finansowych w przedsiębiorstwie

5.1. Ewolucja poglądów na temat maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa

5.2. Wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa jako cel zarządzania

5.3. Filozoficzny wymiar wartości a cele przedsiębiorstwa

5.4. Cele przedsiębiorstwa w koncepcji personalizmu społecznego

5.5. Zagadnienie równowagi przedsiębiorstwa w świetle wyboru celów

5.6. Wyznaczanie struktury celów w ramach polityki wyników finansowych

 

Rozdział VI. Zagadnienie rozwoju w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa

6.1. Dynamika rozwoju gospodarczego a środowisko działalności przedsiębiorstwa

6.2. Potencjał ekonomiczny przedsiębiorstwa a strategia kurczenia się sfery realnej

6.3. Współzależność procesu rozwoju przedsiębiorstwa i nowoczesności produktów

6.4. Rozwój w programie inwestycji przedsiębiorstwa

6.5. Rozwój przedsiębiorstwa a kwestia racjonalności i optymalizacji

6.6. Cele przedsiębiorstwa zorientowane na rozwój jako wyraz antycypacji przyszłości

6.7. Proces rozwoju przedsiębiorstwa a pomnażanie wartości ekonomicznej

 

Rozdział VII. Realizacja celów przedsiębiorstwa w globalnym środowisku działania

7.1. Intelektualny nurt globalizacji

7.2. Środowisko działalności gospodarczej przedsiębiorstwa a globalizacja

7.3. Globalizacja jako wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw

7.4. Dylematy przedsiębiorstw w warunkach globalizacji

7.5. Wartości wzmacniające potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa w globalnym środowisku działania

7.6. Bilans współzależności przedsiębiorstwa z globalnym otoczeniem

 

Wnioski końcowe

 

Spis literatury

 

Spis rysunków

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel