Ulubione
  1. Strona główna
  2. BIZNES CYFROWY. Perspektywa Innowacji Cyfrowych

BIZNES CYFROWY. Perspektywa Innowacji Cyfrowych

52,00 zł
46,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 46,80 zł
Autor: Redakcja naukowa: Katarzyna Nowicka
Kod produktu: 978-83-8030-308-9
Cena regularna:
52,00 zł
46,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 46,80 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
BIZNES CYFROWY.  Perspektywa Innowacji Cyfrowych
BIZNES CYFROWY. Perspektywa Innowacji Cyfrowych
[[[separator]]]

 

Innowacja to tworzenie wartości poprzez wykorzystanie odpowiedniej wiedzy i zasobów w celu przekształcenia idei w nowy produkt, proces lub praktykę albo ulepszenia istniejącego produktu, procesu lub praktyki . Od początku XXI wieku innowacje stanowią katalizator zmian i rozwoju organizacji wpływając na sposób tworzenia przewagi konkurencyjnej. Z jednej strony są one odpowiedzią na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym (tj. szybki rozwój sektora high-tech, postępujące procesy globalizacji, postęp cywilizacyjny, czy wzrost przedsiębiorczości), z drugiej - stymulują je. W działalności podmiotów gospodarczych można wskazać pewne wzorce, modele funkcjonowania oparte na: czerpaniu korzyści z innowacji wartości  (dostarczaniu nowych wartości dla klientów i własnego przedsiębiorstwa), byciu pierwszym na rynkach, niestandardowym podejściu do tworzenia produktu (towaru i/lub usługi). Modele te w innowacyjny sposób pozwalają przedsiębiorstwom uzyskiwać rentę pierwszeństwa z wprowadzanych zmian.

Uszczegółowiając sposób osiągania korzyści z innowacji, Podręcznik Oslo  wskazuje na kilka możliwości w tym zakresie - "innowacje mają na celu poprawę efektywności działania firmy poprzez zyskanie przewagi konkurencyjnej (lub po prostu przez zachowanie konkurencyjności), przesuwając krzywą popytu na produkty firmy (np. podniesienie jakości produktów, zaoferowanie nowych produktów lub zyskanie nowych rynków lub grup klientów) lub krzywą kosztów firmy (np. redukcja jednostkowych kosztów produkcji, zakupów, dystrybucji lub transakcji) lub podnosząc zdolność innowacyjną firmy (np. podniesienie zdolności do opracowania nowych produktów lub procesów bądź do pozyskania i tworzenia nowej wiedzy)" . Przyjmując za tym samym źródłem, że innowacje w firmach odnoszą się do planowanych zmian w działalności danej organizacji mających poprawić jej wyniki, to zmiany te łączą się również z: niepewnością wobec rezultatu innowacji, potrzebą inwestycji (np. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) i transferu wiedzy - w sytuacji, gdy innowacje są wynikiem relacji z otoczeniem, wykorzystywaniem nowej wiedzy bądź nowego zastosowania lub połączenia istniejącej wiedzy .

Innowacje pozwalają przybliżyć przyszłość, są jednocześnie motorem napędowym rozwoju nowych pomysłów - stymulują wyobraźnię nie tylko przedsiębiorców, ale przede wszystkim potrzeby klientów (i konsumentów). Szczególną rolę w tym procesie odgrywają technologie cyfrowe. Dyfuzja nowych technologii cyfrowych w zarządzaniu postępuje w szybkim tempie, wprowadzając zmiany w szerokim zakresie i o głębokim charakterze w obrębie oferowanych produktów, realizowanych procesów, czy też całych modeli biznesu. Sam model biznesu jest dosyć szeroko analizowany w literaturze przedmiotu, także w ujęciu roli Internetu . W niniejszej pracy przyjmuje się, że model biznesu ilustruje zdolności i zasoby potrzebne do tworzenia, wprowadzania na rynek oraz dostarczania tej wartości i generowania trwałych strumieni przychodów .

Innowacje modelu biznesu oparte na technologiach cyfrowych w zasadniczy sposób rekonfigurują dotychczasowe metody prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia oraz dostarczania wartości . Stanowią nowe źródło innowacji. Definiują, w jaki sposób firma współpracuje z interesariuszami, a ich umiejętne wykorzystanie może nie tylko zmienić model biznesu przedsiębiorstwa, ale i całej

sieci popytu, czy sektora. Zmiany w zarządzaniu biznesem wywoływane poprzez zastosowanie technologii cyfrowych są punktem wyjścia do rozwoju innowacji cyfrowych. Innowacje te mogą dotyczyć produktów, procesów, czy też organizacji, przy czym ich efekty nie muszą mieć postaci cyfrowej, ale mogą być rozpowszechniane, adaptowane lub dostosowywane do innych zastosowań niż te, w celu których pierwotnie powstały. Zastosowanie innowacji cyfrowych w modelach biznesu wpływa na kształt biznesu cyfrowego.

Biznes cyfrowy (digital business, d-business) to prowadzenie działalności gospodarczej w świecie cyber-fizycznym, w którym procesy biznesowe są realizowane w sposób zdalny z wykorzystaniem ekosystemu nowych technologii cyfrowych. Dzieje się to częstokroć bez konieczności posiadania aktywów trwałych związanych z infrastrukturą IT (technika informatyczna, information technology) przez przedsiębiorstwa, jak również bez potrzeby dogłębnej znajomości właściwości poszczególnych technologii wykorzystywanych w procesie tworzenia i dostarczania wartości przez przedsiębiorstwo działające w modelu biznesu cyfrowego. W efekcie budowany jest elastyczny i dynamiczny model biznesu oparty o technologie cyfrowe umożliwiające natychmiastową reakcję na zmiany w otoczeniu, w celu zapewnienia maksymalizacji zysku.

Biznes cyfrowy kształtuje nowe, elastyczne granice oddziaływania organizacji jednocześnie współtworząc rynek o takiej charakterystyce. Dotyczy to różnorodnych branż oraz sektorów i jest wynikiem dyfuzji cyfryzacji, a także postępującej dostępności (kosztowej, geograficznej oraz czasowej) technologii, która pozwala na wykorzystanie tego rozwiązania w zasadzie przez każde przedsiębiorstwo (a także inne organizacje).

Jednocześnie wciąż trudny do zdefiniowania potencjał technologii cyfrowych decyduje o dynamicznym tempie wprowadzania innowacji o zróżnicowanym rodzaju, dla których ograniczeniem stają się głównie regulacje (ich niedoskonałość, niepełność lub brak) bądź bariery o charakterze mentalnym - społeczno- kulturowe. Ograniczenia te, jak również perspektywa definiująca istotę innowacji, zasięg ich wdrożenia i skala zmian, które powodują - bądź w obrębie przedsiębiorstwa, bądź sieci organizacji - stanowią o sile wpływu technologii cyfrowych na rynek. Niezmiernie ważnym aspektem jest również tempo dyfuzji i absorpcji innowacji na poziomie mezo. Wszystkie te czynniki składają się na definiowanie innowacji jako przyrostowej lub przełomowej. Problematyka potencjału ekosystemu technologii cyfrowych wobec wpływu na biznes skłania również do refleksji nad tym, czym jest innowacja systemowa i w jaki sposób wpływa

na konkurencyjność organizacji. Cyfrowa transformacja jest bowiem procesem prowadzącym do powstawania nowych modeli biznesu opartych całkowicie o technologie cyfrowe . Innowacje systemowe mogą natomiast zawierać elementy lub kombinacje wszystkich typów innowacji , wpływając tym samym na powstawanie nowych modeli biznesu.

Przy czym warto zaznaczyć, że relatywnie bogata literatura z zakresu istoty innowacji w zasadzie nie porusza problematyki biznesu cyfrowego. Niewiele jest również opracowań na temat innowacji cyfrowych i ich wpływu na modele biznesu. Niniejsza praca ma na celu wyjście naprzeciw tej luce i zainicjowanie dyskusji na ten temat.

Celem pracy jest pokazanie, w jaki sposób technologie cyfrowe zmieniają tradycyjną logikę tworzenia i przechwytywania wartości w biznesie wpływając na innowacyjność podmiotu, jego model biznesu, zarządzanie ryzykiem i nie-pewnością, bądź na zmiany o charakterze instytucjonalnym. Tłem rozważań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy innowacje cyfrowe mają charakter przełomowy czy przyrostowy. W niniejszej pracy starano się także uzupełnić luki badawcze w obszarach, takich jak bariery wdrażania nowoczesnych technologii, ryzyko ich używania i cyberbezpieczeństwo. Jednocześnie w wyniku badań empirycznych podsumowano stan implementacji technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach i wyłoniono najważniejsze kierunki dla dalszych badań w ramach podjętego tematu.

Badanie przeprowadzono wykorzystując pogłębione studia literaturowe oraz ilościowe badania empiryczne. Badania ilościowe zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2018 r. metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych Computer-Assisted Telephone Interviewing (CATI) wśród przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw, w których wykorzystywane są technologie cyfrowe i na ich podstawie zostały wdrożone innowacje. Operat losowania stanowiły przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże (zatrudniające odpowiednio do 9, 10-49, 50-249 i ponad 250 pracowników) z sektora produkcyjnego, usługowego, produkcyjno-usługowego uwzględnione w bazie Bisnode Polska. Łącznie nawiązano kontakt z 2840 przedsiębiorstwami, zrealizowano 240 pełnych wywiadów w dwóch obszarach badawczych (otrzymano po 120 odpowiedzi w każdym obszarze). Algorytm randomizacji wbudowany w oprogramowanie do badań telefonicznych zapewnił jednakową szansę znalezienia się w próbie każdemu z rekordów w bazie danych. Przed rozpoczęciem badania opracowane kwestionariusze zostały zweryfikowane przez dobranych losowo respondentów należących do badanej grupy. Badania przeprowadzono w dwóch grupach tematycznych. Pierwszy obszar tematyczny, pt. "Innowacje cyfrowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem", koncentrował się na identyfikacji: wpływu technologii cyfrowych na zarządzanie przedsiębiorstwem, stymulantów i destymulatów implementacji innowacji cyfrowych, ryzyka towarzyszącego ich wdrażaniu, roli platform cyfrowych w rozwoju przedsiębiorstwa. Rozkłady częstości dla zmiennych demograficznych zawiera aneks I. Wyniki tego badania zostały omówione w rozdziałach drugim, trzecim i piątym. Drugi obszar tematyczny, pt. "Innowacje cyfrowe w rozwoju przedsiębiorstwa", dotyczył roli technologii cyfrowych w osiąganiu konkurencyjności, ograniczaniu zdarzeń niepożądanych, jak też przyszłych planów wobec wdrażania innowacji. Rozkłady częstości dla zmiennych demograficznych dla tego obszaru badawczego znajdują się w aneksie II. Wyniki badania przedstawiono w rozdziale siódmym.

Niniejsza praca jest kontynuacją dyskusji podjętej w monografii "Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje" wydanej w 2018 r. przez Oficynę Wydawniczą SGH, na temat wpływu technologii cyfrowych na kształt współczesnych modeli biznesu . Jako rozwinięcie tej dyskusji przyjmuje się tu perspektywę innowacji. Założeniem dla niniejszej pracy jest podejście mówiące, że technologia jest jednym z zasobów niezbędnym do rozwoju innowacji. Technologie cyfrowe natomiast stanowią punkt wyjścia do tworzenia innowacji cyfrowych, które mogą mieć charakter przełomowy bądź przyrostowy. Innowacje cyfrowe są jednocześnie podstawą i trwałym elementem rozwoju biznesu cyfrowego.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów, w których autorzy koncentrując się na wybranych tematach analizują rolę technologii cyfrowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego rozwoju badając problem pod kątem innowacji.

W rozdziale pierwszym, autorstwa Katarzyny Nowickiej, nakreślono kontekst sposobu rozumienia pojęcia innowacji wobec istoty biznesu cyfrowego. Wskazano możliwe rodzaje innowacji z podziałem na zróżnicowane kryteria w celu umożliwienia lepszej identyfikacji biznesu cyfrowego jako innowacji. Wyróżniono innowacje technologiczne ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych i ich potencjału dla tworzenia innowacji przełomowych i przyrostowych. Dokonano analizy istoty innowacji cyfrowej i jej relacji wobec modelu biznesu cyfrowego.

W rozdziale drugim, którego autorem jest Stanisław Łobejko, badano wpływ technologii cyfrowych na zmiany w obrębie modeli biznesu. Szczególnie istotnym zagadnieniem było tu wskazanie miejsca i roli cyfrowej platformy decyzyjnej. W ocenie jej roli wykorzystano część wyników badania CATI należących do pierwszego tematu badawczego.

W rozdziale trzecim, autorstwa Anety Pluty-Zaremby, przeprowadzono analizę istoty innowacji cyfrowych w branży e-commerce. Zwrócono uwagę na cyfrową transformację przedsiębiorstw należących do tej branży oraz zróżnicowano innowacje cyfrowe w kontekście ich rozwoju w ujęciu on-line i off-line. W tej części pracy posłużono się wynikami badania CATI pierwszego tematu badawczego wyróżniając w przeprowadzonych analizach charakterystykę grupy przedsiębiorstw należących do branży e-commerce.

Rozdział czwarty opracowany przez Włodzimierza Szpringera, jest dogłębną analizą istoty jednej z najbardziej obiecujących technologii, jaką jest blockchain. Przedstawione tu szerokie podejście do tej technologii pokazuje jej niewątpliwy, ogromny potencjał w kreowaniu innowacji o charakterze przełomowym.

W rozdziale piątym, autorstwa Łukasza Marzantowicza, skupiono się na ocenie cyfrowych innowacji w kontekście tworzonego przez nie ryzyka i niepewności w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Dokonano także analizy ich roli w ujęciu zarządzania ryzykiem w organizacji, badając jej wpływ na ograniczanie występujących zakłóceń. Ta część badania wykorzystuje wyniki CATI z pierwszego tematu badawczego.

Rozdział szósty, napisany przez Włodzimierza Szpringera, porusza problematykę cyberbezpieczeństwa i prywatności stanowiących kluczowe dylematy wykorzystywania technologii cyfrowych w zarządzaniu. Przedstawiono tu zagadnienie cyberbezpieczeństwa z perspektywy problemu technologii, regulacji, ale także substytucyjności i komplementarności środków technicznych oraz norm prawnych.

Celem rozdziału siódmego, opracowanego przez Łukasza Marzantowicza, uczyniono przedstawienie najważniejszych zmian i kierunków rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem wynikających z wdrożonych innowacji cyfrowych. Wskazano tu również bariery wprowadzania analizowanych technologii we współczesnych modelach biznesu. Jest to rozdział koncentrujący się w pełni na analizie wyników badań CATI należących do drugiego tematu badania.

Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza praca może być przydatna dla przedstawicieli praktyki gospodarczej, studentów kierunków ekonomii i zarządzania zarówno politechnik, jak i uniwersytetów, bądź jako literatura do zajęć związanych z innowacjami i ich wypływem na przemiany gospodarcze.

Niniejsze opracowanie jest wynikiem badań nad zadaniem badawczym pt. "Biznes cyfrowy w ujęciu innowacji przełomowych i przyrostowych". Zadanie to zostało zrealizowane w ramach badań statutowych pt. "Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji" prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2018 r. pod kierownictwem prof. dr. hab. Romana Sobieckiego.

Autorzy składają podziękowania recenzentom pracy - pani dr hab. Joannie Hernik i panu prof. dr. hab. Mariuszowi Jedlińskiemu - za wartościowe uwagi i cenne komentarze, które zadecydowały o ostatecznym kształcie niniejszej pracy.

[[[separator]]]

 

 

Katarzyna Nowicka

Wprowadzenie

 

Katarzyna Nowicka

1. Biznes cyfrowy w optyce innowacji

Wstęp

1.1. Innowacje i ich rodzaje źródłem wartości

1.2. Technologie cyfrowe jako zasób innowacji przełomowych i przyrostowych

1.3. Innowacja cyfrowa a biznes cyfrowy

Podsumowanie

 

Stanisław Łobejko

2. Wpływ cyfryzacji na modele biznesowe przedsiębiorstw

Wstęp

2.1. Rola technologii cyfrowej w kształtowaniu struktur organizacyjnych

2.2. Innowacyjne modele biznesowe

2.3. Cyfrowe platformy decyzyjne

2.4. Wpływ cyfryzacji na modele biznesowe i innowacyjność polskich firm

Podsumowanie

 

Aneta Pluta-Zaremba

3. Innowacje cyfrowe w branży e-commerce

Wstęp

3.1. Rodzaje e-commerce z perspektywy cyfrowej transformacji biznesu

3.2. Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw handlu elektronicznego

3.3. Wpływ technologii cyfrowych na transformację przedsiębiorstw e-commerce

3.4. Cyfrowe innowacje w świecie on-line i off-line

3.5. Cyfrowe innowacje z perspektywy polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność e-commerce

3.5.1. Charakterystyka badań

3.5.2. Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw

3.5.3. Cyfrowe innowacje w branży e-commerce

3.5.4. Wnioski z badań empirycznych 102

Podsumowanie

 

Włodzimierz Szpringer

4. Technologia rozproszonego rejestru - przełomowa innowacja w rozwoju cyfrowych modeli biznesowych

Wstęp

4.1. Innowacyjne modele biznesowe w gospodarce cyfrowej

4.2. Innowacje - technologie - koszty transakcyjne

4.3. Blockchain a big data i cloud computing

4.4. Fintechy - bigtechy - innowacje w modelach biznesowych

4.5.  Gospodarka współdzielenia - innowacyjny model biznesowy

4.6. Blockchain - innowacja na rynku kapitałowym

4.7. Crowdinvesting - innowacyjne przedpole rozwoju ICO

4.8. Initial Coin Offerings - innowacyjna usługa rynku kapitałowego

4.9. Crowdfunding i ICO - kierunki regulacji

4.10. Blockchain - innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Podsumowanie

 

Łukasz Marzantowicz

5. Cyfrowe innowacje w świetle ryzyka i niepewności

Wstęp

5.1. Ryzyko i niepewność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - ujęcie ogólne

5.2. Cyfryzacja jako źródło ryzyka zakłóceń w biznesie

5.3. Cyfrowa innowacja jako obszar zarządzania ryzykiem i niepewnością w biznesie - syntetyczne zestawienie wyników badań

5.3.1. Rodzaje ryzyka i zarządzanie ryzykiem w kontekście innowacji cyfrowych

5.3.2. Wpływ ryzyka na skuteczność innowacji cyfrowych

5.3.3. Cyfrowe innowacje jako ograniczenie zakłóceń

Podsumowanie

 

Włodzimierz Szpringer

6. Cyberbezpieczeństwo a prywatność - kluczowy dylemat kształtowania cyfrowych modeli biznesowych

Wstęp

6.1. Nowe zagrożenia i szanse dotyczące cyberbezpieczeństwa

6.2. Cyberbezpieczeństwo - kluczowe kierunki badań

6.3. Nowa regulacja cyberbezpieczeństwa

6.4. Forking - czy odwrót od zasady ?code is law"? (Ethereum a Ethereum Classic)

6.5. Giełdy kryptowalut (centralizacja - decentralizacja a ryzyko ataków)

6.6. Przejrzystość w blockchain - ?zarządzanie przez algorytmy" a prawo konkurencji

Podsumowanie

 

Łukasz Marzantowicz

7. Innowacje cyfrowe w rozwoju przedsiębiorstwa innowacyjnego - perspektywy zmian i barier wdrażania w świetle wyników badań empirycznych

Wstęp

7.1. Cyfrowe innowacje z perspektywy przedsiębiorstwa innowacyjnego

7.2. Perspektywy zmian w zarządzaniu cyfrowymi innowacjami

7.3. Perspektywa rozwoju zarządzania przedsiębiorstwem wobec zastosowania cyfrowych innowacji

7.4. Bariery wprowadzenia technologii cyfrowych z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem

Podsumowanie

 

Katarzyna Nowicka

Zakończenie

 

Aneks I. Innowacje cyfrowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - rozkłady częstości dla zmiennych demograficznych

Aneks II. Innowacje cyfrowe w rozwoju przedsiębiorstwa - rozkłady częstości dla zmiennych demograficznych

Bibliografia

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 269

Wstęp

 

Innowacja to tworzenie wartości poprzez wykorzystanie odpowiedniej wiedzy i zasobów w celu przekształcenia idei w nowy produkt, proces lub praktykę albo ulepszenia istniejącego produktu, procesu lub praktyki . Od początku XXI wieku innowacje stanowią katalizator zmian i rozwoju organizacji wpływając na sposób tworzenia przewagi konkurencyjnej. Z jednej strony są one odpowiedzią na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym (tj. szybki rozwój sektora high-tech, postępujące procesy globalizacji, postęp cywilizacyjny, czy wzrost przedsiębiorczości), z drugiej - stymulują je. W działalności podmiotów gospodarczych można wskazać pewne wzorce, modele funkcjonowania oparte na: czerpaniu korzyści z innowacji wartości  (dostarczaniu nowych wartości dla klientów i własnego przedsiębiorstwa), byciu pierwszym na rynkach, niestandardowym podejściu do tworzenia produktu (towaru i/lub usługi). Modele te w innowacyjny sposób pozwalają przedsiębiorstwom uzyskiwać rentę pierwszeństwa z wprowadzanych zmian.

Uszczegółowiając sposób osiągania korzyści z innowacji, Podręcznik Oslo  wskazuje na kilka możliwości w tym zakresie - "innowacje mają na celu poprawę efektywności działania firmy poprzez zyskanie przewagi konkurencyjnej (lub po prostu przez zachowanie konkurencyjności), przesuwając krzywą popytu na produkty firmy (np. podniesienie jakości produktów, zaoferowanie nowych produktów lub zyskanie nowych rynków lub grup klientów) lub krzywą kosztów firmy (np. redukcja jednostkowych kosztów produkcji, zakupów, dystrybucji lub transakcji) lub podnosząc zdolność innowacyjną firmy (np. podniesienie zdolności do opracowania nowych produktów lub procesów bądź do pozyskania i tworzenia nowej wiedzy)" . Przyjmując za tym samym źródłem, że innowacje w firmach odnoszą się do planowanych zmian w działalności danej organizacji mających poprawić jej wyniki, to zmiany te łączą się również z: niepewnością wobec rezultatu innowacji, potrzebą inwestycji (np. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) i transferu wiedzy - w sytuacji, gdy innowacje są wynikiem relacji z otoczeniem, wykorzystywaniem nowej wiedzy bądź nowego zastosowania lub połączenia istniejącej wiedzy .

Innowacje pozwalają przybliżyć przyszłość, są jednocześnie motorem napędowym rozwoju nowych pomysłów - stymulują wyobraźnię nie tylko przedsiębiorców, ale przede wszystkim potrzeby klientów (i konsumentów). Szczególną rolę w tym procesie odgrywają technologie cyfrowe. Dyfuzja nowych technologii cyfrowych w zarządzaniu postępuje w szybkim tempie, wprowadzając zmiany w szerokim zakresie i o głębokim charakterze w obrębie oferowanych produktów, realizowanych procesów, czy też całych modeli biznesu. Sam model biznesu jest dosyć szeroko analizowany w literaturze przedmiotu, także w ujęciu roli Internetu . W niniejszej pracy przyjmuje się, że model biznesu ilustruje zdolności i zasoby potrzebne do tworzenia, wprowadzania na rynek oraz dostarczania tej wartości i generowania trwałych strumieni przychodów .

Innowacje modelu biznesu oparte na technologiach cyfrowych w zasadniczy sposób rekonfigurują dotychczasowe metody prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia oraz dostarczania wartości . Stanowią nowe źródło innowacji. Definiują, w jaki sposób firma współpracuje z interesariuszami, a ich umiejętne wykorzystanie może nie tylko zmienić model biznesu przedsiębiorstwa, ale i całej

sieci popytu, czy sektora. Zmiany w zarządzaniu biznesem wywoływane poprzez zastosowanie technologii cyfrowych są punktem wyjścia do rozwoju innowacji cyfrowych. Innowacje te mogą dotyczyć produktów, procesów, czy też organizacji, przy czym ich efekty nie muszą mieć postaci cyfrowej, ale mogą być rozpowszechniane, adaptowane lub dostosowywane do innych zastosowań niż te, w celu których pierwotnie powstały. Zastosowanie innowacji cyfrowych w modelach biznesu wpływa na kształt biznesu cyfrowego.

Biznes cyfrowy (digital business, d-business) to prowadzenie działalności gospodarczej w świecie cyber-fizycznym, w którym procesy biznesowe są realizowane w sposób zdalny z wykorzystaniem ekosystemu nowych technologii cyfrowych. Dzieje się to częstokroć bez konieczności posiadania aktywów trwałych związanych z infrastrukturą IT (technika informatyczna, information technology) przez przedsiębiorstwa, jak również bez potrzeby dogłębnej znajomości właściwości poszczególnych technologii wykorzystywanych w procesie tworzenia i dostarczania wartości przez przedsiębiorstwo działające w modelu biznesu cyfrowego. W efekcie budowany jest elastyczny i dynamiczny model biznesu oparty o technologie cyfrowe umożliwiające natychmiastową reakcję na zmiany w otoczeniu, w celu zapewnienia maksymalizacji zysku.

Biznes cyfrowy kształtuje nowe, elastyczne granice oddziaływania organizacji jednocześnie współtworząc rynek o takiej charakterystyce. Dotyczy to różnorodnych branż oraz sektorów i jest wynikiem dyfuzji cyfryzacji, a także postępującej dostępności (kosztowej, geograficznej oraz czasowej) technologii, która pozwala na wykorzystanie tego rozwiązania w zasadzie przez każde przedsiębiorstwo (a także inne organizacje).

Jednocześnie wciąż trudny do zdefiniowania potencjał technologii cyfrowych decyduje o dynamicznym tempie wprowadzania innowacji o zróżnicowanym rodzaju, dla których ograniczeniem stają się głównie regulacje (ich niedoskonałość, niepełność lub brak) bądź bariery o charakterze mentalnym - społeczno- kulturowe. Ograniczenia te, jak również perspektywa definiująca istotę innowacji, zasięg ich wdrożenia i skala zmian, które powodują - bądź w obrębie przedsiębiorstwa, bądź sieci organizacji - stanowią o sile wpływu technologii cyfrowych na rynek. Niezmiernie ważnym aspektem jest również tempo dyfuzji i absorpcji innowacji na poziomie mezo. Wszystkie te czynniki składają się na definiowanie innowacji jako przyrostowej lub przełomowej. Problematyka potencjału ekosystemu technologii cyfrowych wobec wpływu na biznes skłania również do refleksji nad tym, czym jest innowacja systemowa i w jaki sposób wpływa

na konkurencyjność organizacji. Cyfrowa transformacja jest bowiem procesem prowadzącym do powstawania nowych modeli biznesu opartych całkowicie o technologie cyfrowe . Innowacje systemowe mogą natomiast zawierać elementy lub kombinacje wszystkich typów innowacji , wpływając tym samym na powstawanie nowych modeli biznesu.

Przy czym warto zaznaczyć, że relatywnie bogata literatura z zakresu istoty innowacji w zasadzie nie porusza problematyki biznesu cyfrowego. Niewiele jest również opracowań na temat innowacji cyfrowych i ich wpływu na modele biznesu. Niniejsza praca ma na celu wyjście naprzeciw tej luce i zainicjowanie dyskusji na ten temat.

Celem pracy jest pokazanie, w jaki sposób technologie cyfrowe zmieniają tradycyjną logikę tworzenia i przechwytywania wartości w biznesie wpływając na innowacyjność podmiotu, jego model biznesu, zarządzanie ryzykiem i nie-pewnością, bądź na zmiany o charakterze instytucjonalnym. Tłem rozważań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy innowacje cyfrowe mają charakter przełomowy czy przyrostowy. W niniejszej pracy starano się także uzupełnić luki badawcze w obszarach, takich jak bariery wdrażania nowoczesnych technologii, ryzyko ich używania i cyberbezpieczeństwo. Jednocześnie w wyniku badań empirycznych podsumowano stan implementacji technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach i wyłoniono najważniejsze kierunki dla dalszych badań w ramach podjętego tematu.

Badanie przeprowadzono wykorzystując pogłębione studia literaturowe oraz ilościowe badania empiryczne. Badania ilościowe zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2018 r. metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych Computer-Assisted Telephone Interviewing (CATI) wśród przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw, w których wykorzystywane są technologie cyfrowe i na ich podstawie zostały wdrożone innowacje. Operat losowania stanowiły przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże (zatrudniające odpowiednio do 9, 10-49, 50-249 i ponad 250 pracowników) z sektora produkcyjnego, usługowego, produkcyjno-usługowego uwzględnione w bazie Bisnode Polska. Łącznie nawiązano kontakt z 2840 przedsiębiorstwami, zrealizowano 240 pełnych wywiadów w dwóch obszarach badawczych (otrzymano po 120 odpowiedzi w każdym obszarze). Algorytm randomizacji wbudowany w oprogramowanie do badań telefonicznych zapewnił jednakową szansę znalezienia się w próbie każdemu z rekordów w bazie danych. Przed rozpoczęciem badania opracowane kwestionariusze zostały zweryfikowane przez dobranych losowo respondentów należących do badanej grupy. Badania przeprowadzono w dwóch grupach tematycznych. Pierwszy obszar tematyczny, pt. "Innowacje cyfrowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem", koncentrował się na identyfikacji: wpływu technologii cyfrowych na zarządzanie przedsiębiorstwem, stymulantów i destymulatów implementacji innowacji cyfrowych, ryzyka towarzyszącego ich wdrażaniu, roli platform cyfrowych w rozwoju przedsiębiorstwa. Rozkłady częstości dla zmiennych demograficznych zawiera aneks I. Wyniki tego badania zostały omówione w rozdziałach drugim, trzecim i piątym. Drugi obszar tematyczny, pt. "Innowacje cyfrowe w rozwoju przedsiębiorstwa", dotyczył roli technologii cyfrowych w osiąganiu konkurencyjności, ograniczaniu zdarzeń niepożądanych, jak też przyszłych planów wobec wdrażania innowacji. Rozkłady częstości dla zmiennych demograficznych dla tego obszaru badawczego znajdują się w aneksie II. Wyniki badania przedstawiono w rozdziale siódmym.

Niniejsza praca jest kontynuacją dyskusji podjętej w monografii "Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje" wydanej w 2018 r. przez Oficynę Wydawniczą SGH, na temat wpływu technologii cyfrowych na kształt współczesnych modeli biznesu . Jako rozwinięcie tej dyskusji przyjmuje się tu perspektywę innowacji. Założeniem dla niniejszej pracy jest podejście mówiące, że technologia jest jednym z zasobów niezbędnym do rozwoju innowacji. Technologie cyfrowe natomiast stanowią punkt wyjścia do tworzenia innowacji cyfrowych, które mogą mieć charakter przełomowy bądź przyrostowy. Innowacje cyfrowe są jednocześnie podstawą i trwałym elementem rozwoju biznesu cyfrowego.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów, w których autorzy koncentrując się na wybranych tematach analizują rolę technologii cyfrowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego rozwoju badając problem pod kątem innowacji.

W rozdziale pierwszym, autorstwa Katarzyny Nowickiej, nakreślono kontekst sposobu rozumienia pojęcia innowacji wobec istoty biznesu cyfrowego. Wskazano możliwe rodzaje innowacji z podziałem na zróżnicowane kryteria w celu umożliwienia lepszej identyfikacji biznesu cyfrowego jako innowacji. Wyróżniono innowacje technologiczne ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych i ich potencjału dla tworzenia innowacji przełomowych i przyrostowych. Dokonano analizy istoty innowacji cyfrowej i jej relacji wobec modelu biznesu cyfrowego.

W rozdziale drugim, którego autorem jest Stanisław Łobejko, badano wpływ technologii cyfrowych na zmiany w obrębie modeli biznesu. Szczególnie istotnym zagadnieniem było tu wskazanie miejsca i roli cyfrowej platformy decyzyjnej. W ocenie jej roli wykorzystano część wyników badania CATI należących do pierwszego tematu badawczego.

W rozdziale trzecim, autorstwa Anety Pluty-Zaremby, przeprowadzono analizę istoty innowacji cyfrowych w branży e-commerce. Zwrócono uwagę na cyfrową transformację przedsiębiorstw należących do tej branży oraz zróżnicowano innowacje cyfrowe w kontekście ich rozwoju w ujęciu on-line i off-line. W tej części pracy posłużono się wynikami badania CATI pierwszego tematu badawczego wyróżniając w przeprowadzonych analizach charakterystykę grupy przedsiębiorstw należących do branży e-commerce.

Rozdział czwarty opracowany przez Włodzimierza Szpringera, jest dogłębną analizą istoty jednej z najbardziej obiecujących technologii, jaką jest blockchain. Przedstawione tu szerokie podejście do tej technologii pokazuje jej niewątpliwy, ogromny potencjał w kreowaniu innowacji o charakterze przełomowym.

W rozdziale piątym, autorstwa Łukasza Marzantowicza, skupiono się na ocenie cyfrowych innowacji w kontekście tworzonego przez nie ryzyka i niepewności w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Dokonano także analizy ich roli w ujęciu zarządzania ryzykiem w organizacji, badając jej wpływ na ograniczanie występujących zakłóceń. Ta część badania wykorzystuje wyniki CATI z pierwszego tematu badawczego.

Rozdział szósty, napisany przez Włodzimierza Szpringera, porusza problematykę cyberbezpieczeństwa i prywatności stanowiących kluczowe dylematy wykorzystywania technologii cyfrowych w zarządzaniu. Przedstawiono tu zagadnienie cyberbezpieczeństwa z perspektywy problemu technologii, regulacji, ale także substytucyjności i komplementarności środków technicznych oraz norm prawnych.

Celem rozdziału siódmego, opracowanego przez Łukasza Marzantowicza, uczyniono przedstawienie najważniejszych zmian i kierunków rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem wynikających z wdrożonych innowacji cyfrowych. Wskazano tu również bariery wprowadzania analizowanych technologii we współczesnych modelach biznesu. Jest to rozdział koncentrujący się w pełni na analizie wyników badań CATI należących do drugiego tematu badania.

Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza praca może być przydatna dla przedstawicieli praktyki gospodarczej, studentów kierunków ekonomii i zarządzania zarówno politechnik, jak i uniwersytetów, bądź jako literatura do zajęć związanych z innowacjami i ich wypływem na przemiany gospodarcze.

Niniejsze opracowanie jest wynikiem badań nad zadaniem badawczym pt. "Biznes cyfrowy w ujęciu innowacji przełomowych i przyrostowych". Zadanie to zostało zrealizowane w ramach badań statutowych pt. "Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji" prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2018 r. pod kierownictwem prof. dr. hab. Romana Sobieckiego.

Autorzy składają podziękowania recenzentom pracy - pani dr hab. Joannie Hernik i panu prof. dr. hab. Mariuszowi Jedlińskiemu - za wartościowe uwagi i cenne komentarze, które zadecydowały o ostatecznym kształcie niniejszej pracy.

Spis treści

 

 

Katarzyna Nowicka

Wprowadzenie

 

Katarzyna Nowicka

1. Biznes cyfrowy w optyce innowacji

Wstęp

1.1. Innowacje i ich rodzaje źródłem wartości

1.2. Technologie cyfrowe jako zasób innowacji przełomowych i przyrostowych

1.3. Innowacja cyfrowa a biznes cyfrowy

Podsumowanie

 

Stanisław Łobejko

2. Wpływ cyfryzacji na modele biznesowe przedsiębiorstw

Wstęp

2.1. Rola technologii cyfrowej w kształtowaniu struktur organizacyjnych

2.2. Innowacyjne modele biznesowe

2.3. Cyfrowe platformy decyzyjne

2.4. Wpływ cyfryzacji na modele biznesowe i innowacyjność polskich firm

Podsumowanie

 

Aneta Pluta-Zaremba

3. Innowacje cyfrowe w branży e-commerce

Wstęp

3.1. Rodzaje e-commerce z perspektywy cyfrowej transformacji biznesu

3.2. Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw handlu elektronicznego

3.3. Wpływ technologii cyfrowych na transformację przedsiębiorstw e-commerce

3.4. Cyfrowe innowacje w świecie on-line i off-line

3.5. Cyfrowe innowacje z perspektywy polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność e-commerce

3.5.1. Charakterystyka badań

3.5.2. Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw

3.5.3. Cyfrowe innowacje w branży e-commerce

3.5.4. Wnioski z badań empirycznych 102

Podsumowanie

 

Włodzimierz Szpringer

4. Technologia rozproszonego rejestru - przełomowa innowacja w rozwoju cyfrowych modeli biznesowych

Wstęp

4.1. Innowacyjne modele biznesowe w gospodarce cyfrowej

4.2. Innowacje - technologie - koszty transakcyjne

4.3. Blockchain a big data i cloud computing

4.4. Fintechy - bigtechy - innowacje w modelach biznesowych

4.5.  Gospodarka współdzielenia - innowacyjny model biznesowy

4.6. Blockchain - innowacja na rynku kapitałowym

4.7. Crowdinvesting - innowacyjne przedpole rozwoju ICO

4.8. Initial Coin Offerings - innowacyjna usługa rynku kapitałowego

4.9. Crowdfunding i ICO - kierunki regulacji

4.10. Blockchain - innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Podsumowanie

 

Łukasz Marzantowicz

5. Cyfrowe innowacje w świetle ryzyka i niepewności

Wstęp

5.1. Ryzyko i niepewność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - ujęcie ogólne

5.2. Cyfryzacja jako źródło ryzyka zakłóceń w biznesie

5.3. Cyfrowa innowacja jako obszar zarządzania ryzykiem i niepewnością w biznesie - syntetyczne zestawienie wyników badań

5.3.1. Rodzaje ryzyka i zarządzanie ryzykiem w kontekście innowacji cyfrowych

5.3.2. Wpływ ryzyka na skuteczność innowacji cyfrowych

5.3.3. Cyfrowe innowacje jako ograniczenie zakłóceń

Podsumowanie

 

Włodzimierz Szpringer

6. Cyberbezpieczeństwo a prywatność - kluczowy dylemat kształtowania cyfrowych modeli biznesowych

Wstęp

6.1. Nowe zagrożenia i szanse dotyczące cyberbezpieczeństwa

6.2. Cyberbezpieczeństwo - kluczowe kierunki badań

6.3. Nowa regulacja cyberbezpieczeństwa

6.4. Forking - czy odwrót od zasady ?code is law"? (Ethereum a Ethereum Classic)

6.5. Giełdy kryptowalut (centralizacja - decentralizacja a ryzyko ataków)

6.6. Przejrzystość w blockchain - ?zarządzanie przez algorytmy" a prawo konkurencji

Podsumowanie

 

Łukasz Marzantowicz

7. Innowacje cyfrowe w rozwoju przedsiębiorstwa innowacyjnego - perspektywy zmian i barier wdrażania w świetle wyników badań empirycznych

Wstęp

7.1. Cyfrowe innowacje z perspektywy przedsiębiorstwa innowacyjnego

7.2. Perspektywy zmian w zarządzaniu cyfrowymi innowacjami

7.3. Perspektywa rozwoju zarządzania przedsiębiorstwem wobec zastosowania cyfrowych innowacji

7.4. Bariery wprowadzenia technologii cyfrowych z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem

Podsumowanie

 

Katarzyna Nowicka

Zakończenie

 

Aneks I. Innowacje cyfrowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - rozkłady częstości dla zmiennych demograficznych

Aneks II. Innowacje cyfrowe w rozwoju przedsiębiorstwa - rozkłady częstości dla zmiennych demograficznych

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 269

 

Innowacja to tworzenie wartości poprzez wykorzystanie odpowiedniej wiedzy i zasobów w celu przekształcenia idei w nowy produkt, proces lub praktykę albo ulepszenia istniejącego produktu, procesu lub praktyki . Od początku XXI wieku innowacje stanowią katalizator zmian i rozwoju organizacji wpływając na sposób tworzenia przewagi konkurencyjnej. Z jednej strony są one odpowiedzią na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym (tj. szybki rozwój sektora high-tech, postępujące procesy globalizacji, postęp cywilizacyjny, czy wzrost przedsiębiorczości), z drugiej - stymulują je. W działalności podmiotów gospodarczych można wskazać pewne wzorce, modele funkcjonowania oparte na: czerpaniu korzyści z innowacji wartości  (dostarczaniu nowych wartości dla klientów i własnego przedsiębiorstwa), byciu pierwszym na rynkach, niestandardowym podejściu do tworzenia produktu (towaru i/lub usługi). Modele te w innowacyjny sposób pozwalają przedsiębiorstwom uzyskiwać rentę pierwszeństwa z wprowadzanych zmian.

Uszczegółowiając sposób osiągania korzyści z innowacji, Podręcznik Oslo  wskazuje na kilka możliwości w tym zakresie - "innowacje mają na celu poprawę efektywności działania firmy poprzez zyskanie przewagi konkurencyjnej (lub po prostu przez zachowanie konkurencyjności), przesuwając krzywą popytu na produkty firmy (np. podniesienie jakości produktów, zaoferowanie nowych produktów lub zyskanie nowych rynków lub grup klientów) lub krzywą kosztów firmy (np. redukcja jednostkowych kosztów produkcji, zakupów, dystrybucji lub transakcji) lub podnosząc zdolność innowacyjną firmy (np. podniesienie zdolności do opracowania nowych produktów lub procesów bądź do pozyskania i tworzenia nowej wiedzy)" . Przyjmując za tym samym źródłem, że innowacje w firmach odnoszą się do planowanych zmian w działalności danej organizacji mających poprawić jej wyniki, to zmiany te łączą się również z: niepewnością wobec rezultatu innowacji, potrzebą inwestycji (np. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) i transferu wiedzy - w sytuacji, gdy innowacje są wynikiem relacji z otoczeniem, wykorzystywaniem nowej wiedzy bądź nowego zastosowania lub połączenia istniejącej wiedzy .

Innowacje pozwalają przybliżyć przyszłość, są jednocześnie motorem napędowym rozwoju nowych pomysłów - stymulują wyobraźnię nie tylko przedsiębiorców, ale przede wszystkim potrzeby klientów (i konsumentów). Szczególną rolę w tym procesie odgrywają technologie cyfrowe. Dyfuzja nowych technologii cyfrowych w zarządzaniu postępuje w szybkim tempie, wprowadzając zmiany w szerokim zakresie i o głębokim charakterze w obrębie oferowanych produktów, realizowanych procesów, czy też całych modeli biznesu. Sam model biznesu jest dosyć szeroko analizowany w literaturze przedmiotu, także w ujęciu roli Internetu . W niniejszej pracy przyjmuje się, że model biznesu ilustruje zdolności i zasoby potrzebne do tworzenia, wprowadzania na rynek oraz dostarczania tej wartości i generowania trwałych strumieni przychodów .

Innowacje modelu biznesu oparte na technologiach cyfrowych w zasadniczy sposób rekonfigurują dotychczasowe metody prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia oraz dostarczania wartości . Stanowią nowe źródło innowacji. Definiują, w jaki sposób firma współpracuje z interesariuszami, a ich umiejętne wykorzystanie może nie tylko zmienić model biznesu przedsiębiorstwa, ale i całej

sieci popytu, czy sektora. Zmiany w zarządzaniu biznesem wywoływane poprzez zastosowanie technologii cyfrowych są punktem wyjścia do rozwoju innowacji cyfrowych. Innowacje te mogą dotyczyć produktów, procesów, czy też organizacji, przy czym ich efekty nie muszą mieć postaci cyfrowej, ale mogą być rozpowszechniane, adaptowane lub dostosowywane do innych zastosowań niż te, w celu których pierwotnie powstały. Zastosowanie innowacji cyfrowych w modelach biznesu wpływa na kształt biznesu cyfrowego.

Biznes cyfrowy (digital business, d-business) to prowadzenie działalności gospodarczej w świecie cyber-fizycznym, w którym procesy biznesowe są realizowane w sposób zdalny z wykorzystaniem ekosystemu nowych technologii cyfrowych. Dzieje się to częstokroć bez konieczności posiadania aktywów trwałych związanych z infrastrukturą IT (technika informatyczna, information technology) przez przedsiębiorstwa, jak również bez potrzeby dogłębnej znajomości właściwości poszczególnych technologii wykorzystywanych w procesie tworzenia i dostarczania wartości przez przedsiębiorstwo działające w modelu biznesu cyfrowego. W efekcie budowany jest elastyczny i dynamiczny model biznesu oparty o technologie cyfrowe umożliwiające natychmiastową reakcję na zmiany w otoczeniu, w celu zapewnienia maksymalizacji zysku.

Biznes cyfrowy kształtuje nowe, elastyczne granice oddziaływania organizacji jednocześnie współtworząc rynek o takiej charakterystyce. Dotyczy to różnorodnych branż oraz sektorów i jest wynikiem dyfuzji cyfryzacji, a także postępującej dostępności (kosztowej, geograficznej oraz czasowej) technologii, która pozwala na wykorzystanie tego rozwiązania w zasadzie przez każde przedsiębiorstwo (a także inne organizacje).

Jednocześnie wciąż trudny do zdefiniowania potencjał technologii cyfrowych decyduje o dynamicznym tempie wprowadzania innowacji o zróżnicowanym rodzaju, dla których ograniczeniem stają się głównie regulacje (ich niedoskonałość, niepełność lub brak) bądź bariery o charakterze mentalnym - społeczno- kulturowe. Ograniczenia te, jak również perspektywa definiująca istotę innowacji, zasięg ich wdrożenia i skala zmian, które powodują - bądź w obrębie przedsiębiorstwa, bądź sieci organizacji - stanowią o sile wpływu technologii cyfrowych na rynek. Niezmiernie ważnym aspektem jest również tempo dyfuzji i absorpcji innowacji na poziomie mezo. Wszystkie te czynniki składają się na definiowanie innowacji jako przyrostowej lub przełomowej. Problematyka potencjału ekosystemu technologii cyfrowych wobec wpływu na biznes skłania również do refleksji nad tym, czym jest innowacja systemowa i w jaki sposób wpływa

na konkurencyjność organizacji. Cyfrowa transformacja jest bowiem procesem prowadzącym do powstawania nowych modeli biznesu opartych całkowicie o technologie cyfrowe . Innowacje systemowe mogą natomiast zawierać elementy lub kombinacje wszystkich typów innowacji , wpływając tym samym na powstawanie nowych modeli biznesu.

Przy czym warto zaznaczyć, że relatywnie bogata literatura z zakresu istoty innowacji w zasadzie nie porusza problematyki biznesu cyfrowego. Niewiele jest również opracowań na temat innowacji cyfrowych i ich wpływu na modele biznesu. Niniejsza praca ma na celu wyjście naprzeciw tej luce i zainicjowanie dyskusji na ten temat.

Celem pracy jest pokazanie, w jaki sposób technologie cyfrowe zmieniają tradycyjną logikę tworzenia i przechwytywania wartości w biznesie wpływając na innowacyjność podmiotu, jego model biznesu, zarządzanie ryzykiem i nie-pewnością, bądź na zmiany o charakterze instytucjonalnym. Tłem rozważań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy innowacje cyfrowe mają charakter przełomowy czy przyrostowy. W niniejszej pracy starano się także uzupełnić luki badawcze w obszarach, takich jak bariery wdrażania nowoczesnych technologii, ryzyko ich używania i cyberbezpieczeństwo. Jednocześnie w wyniku badań empirycznych podsumowano stan implementacji technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach i wyłoniono najważniejsze kierunki dla dalszych badań w ramach podjętego tematu.

Badanie przeprowadzono wykorzystując pogłębione studia literaturowe oraz ilościowe badania empiryczne. Badania ilościowe zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2018 r. metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych Computer-Assisted Telephone Interviewing (CATI) wśród przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw, w których wykorzystywane są technologie cyfrowe i na ich podstawie zostały wdrożone innowacje. Operat losowania stanowiły przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże (zatrudniające odpowiednio do 9, 10-49, 50-249 i ponad 250 pracowników) z sektora produkcyjnego, usługowego, produkcyjno-usługowego uwzględnione w bazie Bisnode Polska. Łącznie nawiązano kontakt z 2840 przedsiębiorstwami, zrealizowano 240 pełnych wywiadów w dwóch obszarach badawczych (otrzymano po 120 odpowiedzi w każdym obszarze). Algorytm randomizacji wbudowany w oprogramowanie do badań telefonicznych zapewnił jednakową szansę znalezienia się w próbie każdemu z rekordów w bazie danych. Przed rozpoczęciem badania opracowane kwestionariusze zostały zweryfikowane przez dobranych losowo respondentów należących do badanej grupy. Badania przeprowadzono w dwóch grupach tematycznych. Pierwszy obszar tematyczny, pt. "Innowacje cyfrowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem", koncentrował się na identyfikacji: wpływu technologii cyfrowych na zarządzanie przedsiębiorstwem, stymulantów i destymulatów implementacji innowacji cyfrowych, ryzyka towarzyszącego ich wdrażaniu, roli platform cyfrowych w rozwoju przedsiębiorstwa. Rozkłady częstości dla zmiennych demograficznych zawiera aneks I. Wyniki tego badania zostały omówione w rozdziałach drugim, trzecim i piątym. Drugi obszar tematyczny, pt. "Innowacje cyfrowe w rozwoju przedsiębiorstwa", dotyczył roli technologii cyfrowych w osiąganiu konkurencyjności, ograniczaniu zdarzeń niepożądanych, jak też przyszłych planów wobec wdrażania innowacji. Rozkłady częstości dla zmiennych demograficznych dla tego obszaru badawczego znajdują się w aneksie II. Wyniki badania przedstawiono w rozdziale siódmym.

Niniejsza praca jest kontynuacją dyskusji podjętej w monografii "Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje" wydanej w 2018 r. przez Oficynę Wydawniczą SGH, na temat wpływu technologii cyfrowych na kształt współczesnych modeli biznesu . Jako rozwinięcie tej dyskusji przyjmuje się tu perspektywę innowacji. Założeniem dla niniejszej pracy jest podejście mówiące, że technologia jest jednym z zasobów niezbędnym do rozwoju innowacji. Technologie cyfrowe natomiast stanowią punkt wyjścia do tworzenia innowacji cyfrowych, które mogą mieć charakter przełomowy bądź przyrostowy. Innowacje cyfrowe są jednocześnie podstawą i trwałym elementem rozwoju biznesu cyfrowego.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów, w których autorzy koncentrując się na wybranych tematach analizują rolę technologii cyfrowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego rozwoju badając problem pod kątem innowacji.

W rozdziale pierwszym, autorstwa Katarzyny Nowickiej, nakreślono kontekst sposobu rozumienia pojęcia innowacji wobec istoty biznesu cyfrowego. Wskazano możliwe rodzaje innowacji z podziałem na zróżnicowane kryteria w celu umożliwienia lepszej identyfikacji biznesu cyfrowego jako innowacji. Wyróżniono innowacje technologiczne ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych i ich potencjału dla tworzenia innowacji przełomowych i przyrostowych. Dokonano analizy istoty innowacji cyfrowej i jej relacji wobec modelu biznesu cyfrowego.

W rozdziale drugim, którego autorem jest Stanisław Łobejko, badano wpływ technologii cyfrowych na zmiany w obrębie modeli biznesu. Szczególnie istotnym zagadnieniem było tu wskazanie miejsca i roli cyfrowej platformy decyzyjnej. W ocenie jej roli wykorzystano część wyników badania CATI należących do pierwszego tematu badawczego.

W rozdziale trzecim, autorstwa Anety Pluty-Zaremby, przeprowadzono analizę istoty innowacji cyfrowych w branży e-commerce. Zwrócono uwagę na cyfrową transformację przedsiębiorstw należących do tej branży oraz zróżnicowano innowacje cyfrowe w kontekście ich rozwoju w ujęciu on-line i off-line. W tej części pracy posłużono się wynikami badania CATI pierwszego tematu badawczego wyróżniając w przeprowadzonych analizach charakterystykę grupy przedsiębiorstw należących do branży e-commerce.

Rozdział czwarty opracowany przez Włodzimierza Szpringera, jest dogłębną analizą istoty jednej z najbardziej obiecujących technologii, jaką jest blockchain. Przedstawione tu szerokie podejście do tej technologii pokazuje jej niewątpliwy, ogromny potencjał w kreowaniu innowacji o charakterze przełomowym.

W rozdziale piątym, autorstwa Łukasza Marzantowicza, skupiono się na ocenie cyfrowych innowacji w kontekście tworzonego przez nie ryzyka i niepewności w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Dokonano także analizy ich roli w ujęciu zarządzania ryzykiem w organizacji, badając jej wpływ na ograniczanie występujących zakłóceń. Ta część badania wykorzystuje wyniki CATI z pierwszego tematu badawczego.

Rozdział szósty, napisany przez Włodzimierza Szpringera, porusza problematykę cyberbezpieczeństwa i prywatności stanowiących kluczowe dylematy wykorzystywania technologii cyfrowych w zarządzaniu. Przedstawiono tu zagadnienie cyberbezpieczeństwa z perspektywy problemu technologii, regulacji, ale także substytucyjności i komplementarności środków technicznych oraz norm prawnych.

Celem rozdziału siódmego, opracowanego przez Łukasza Marzantowicza, uczyniono przedstawienie najważniejszych zmian i kierunków rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem wynikających z wdrożonych innowacji cyfrowych. Wskazano tu również bariery wprowadzania analizowanych technologii we współczesnych modelach biznesu. Jest to rozdział koncentrujący się w pełni na analizie wyników badań CATI należących do drugiego tematu badania.

Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza praca może być przydatna dla przedstawicieli praktyki gospodarczej, studentów kierunków ekonomii i zarządzania zarówno politechnik, jak i uniwersytetów, bądź jako literatura do zajęć związanych z innowacjami i ich wypływem na przemiany gospodarcze.

Niniejsze opracowanie jest wynikiem badań nad zadaniem badawczym pt. "Biznes cyfrowy w ujęciu innowacji przełomowych i przyrostowych". Zadanie to zostało zrealizowane w ramach badań statutowych pt. "Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji" prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2018 r. pod kierownictwem prof. dr. hab. Romana Sobieckiego.

Autorzy składają podziękowania recenzentom pracy - pani dr hab. Joannie Hernik i panu prof. dr. hab. Mariuszowi Jedlińskiemu - za wartościowe uwagi i cenne komentarze, które zadecydowały o ostatecznym kształcie niniejszej pracy.

 

 

Katarzyna Nowicka

Wprowadzenie

 

Katarzyna Nowicka

1. Biznes cyfrowy w optyce innowacji

Wstęp

1.1. Innowacje i ich rodzaje źródłem wartości

1.2. Technologie cyfrowe jako zasób innowacji przełomowych i przyrostowych

1.3. Innowacja cyfrowa a biznes cyfrowy

Podsumowanie

 

Stanisław Łobejko

2. Wpływ cyfryzacji na modele biznesowe przedsiębiorstw

Wstęp

2.1. Rola technologii cyfrowej w kształtowaniu struktur organizacyjnych

2.2. Innowacyjne modele biznesowe

2.3. Cyfrowe platformy decyzyjne

2.4. Wpływ cyfryzacji na modele biznesowe i innowacyjność polskich firm

Podsumowanie

 

Aneta Pluta-Zaremba

3. Innowacje cyfrowe w branży e-commerce

Wstęp

3.1. Rodzaje e-commerce z perspektywy cyfrowej transformacji biznesu

3.2. Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw handlu elektronicznego

3.3. Wpływ technologii cyfrowych na transformację przedsiębiorstw e-commerce

3.4. Cyfrowe innowacje w świecie on-line i off-line

3.5. Cyfrowe innowacje z perspektywy polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność e-commerce

3.5.1. Charakterystyka badań

3.5.2. Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw

3.5.3. Cyfrowe innowacje w branży e-commerce

3.5.4. Wnioski z badań empirycznych 102

Podsumowanie

 

Włodzimierz Szpringer

4. Technologia rozproszonego rejestru - przełomowa innowacja w rozwoju cyfrowych modeli biznesowych

Wstęp

4.1. Innowacyjne modele biznesowe w gospodarce cyfrowej

4.2. Innowacje - technologie - koszty transakcyjne

4.3. Blockchain a big data i cloud computing

4.4. Fintechy - bigtechy - innowacje w modelach biznesowych

4.5.  Gospodarka współdzielenia - innowacyjny model biznesowy

4.6. Blockchain - innowacja na rynku kapitałowym

4.7. Crowdinvesting - innowacyjne przedpole rozwoju ICO

4.8. Initial Coin Offerings - innowacyjna usługa rynku kapitałowego

4.9. Crowdfunding i ICO - kierunki regulacji

4.10. Blockchain - innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Podsumowanie

 

Łukasz Marzantowicz

5. Cyfrowe innowacje w świetle ryzyka i niepewności

Wstęp

5.1. Ryzyko i niepewność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - ujęcie ogólne

5.2. Cyfryzacja jako źródło ryzyka zakłóceń w biznesie

5.3. Cyfrowa innowacja jako obszar zarządzania ryzykiem i niepewnością w biznesie - syntetyczne zestawienie wyników badań

5.3.1. Rodzaje ryzyka i zarządzanie ryzykiem w kontekście innowacji cyfrowych

5.3.2. Wpływ ryzyka na skuteczność innowacji cyfrowych

5.3.3. Cyfrowe innowacje jako ograniczenie zakłóceń

Podsumowanie

 

Włodzimierz Szpringer

6. Cyberbezpieczeństwo a prywatność - kluczowy dylemat kształtowania cyfrowych modeli biznesowych

Wstęp

6.1. Nowe zagrożenia i szanse dotyczące cyberbezpieczeństwa

6.2. Cyberbezpieczeństwo - kluczowe kierunki badań

6.3. Nowa regulacja cyberbezpieczeństwa

6.4. Forking - czy odwrót od zasady ?code is law"? (Ethereum a Ethereum Classic)

6.5. Giełdy kryptowalut (centralizacja - decentralizacja a ryzyko ataków)

6.6. Przejrzystość w blockchain - ?zarządzanie przez algorytmy" a prawo konkurencji

Podsumowanie

 

Łukasz Marzantowicz

7. Innowacje cyfrowe w rozwoju przedsiębiorstwa innowacyjnego - perspektywy zmian i barier wdrażania w świetle wyników badań empirycznych

Wstęp

7.1. Cyfrowe innowacje z perspektywy przedsiębiorstwa innowacyjnego

7.2. Perspektywy zmian w zarządzaniu cyfrowymi innowacjami

7.3. Perspektywa rozwoju zarządzania przedsiębiorstwem wobec zastosowania cyfrowych innowacji

7.4. Bariery wprowadzenia technologii cyfrowych z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem

Podsumowanie

 

Katarzyna Nowicka

Zakończenie

 

Aneks I. Innowacje cyfrowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - rozkłady częstości dla zmiennych demograficznych

Aneks II. Innowacje cyfrowe w rozwoju przedsiębiorstwa - rozkłady częstości dla zmiennych demograficznych

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel