Ulubione
  1. Strona główna
  2. BANKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Próba nowego podejścia

BANKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Próba nowego podejścia

41,00 zł
36,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,90 zł
Autor: Oskar Kowalewski
Kod produktu: 978-83-7378-664-6
Cena regularna:
41,00 zł
36,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,90 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
BANKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Próba nowego podejścia
BANKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Próba nowego podejścia
[[[separator]]]

W dotychczasowych badaniach nad rentownością banków zagranicznych autorzy koncentrowali się głownie na porównywaniu ich efektywności lub kosztów działania z konkurencyjnymi podmiotami krajowymi w danym państwie. Uzyskane w ten sposób rezultaty nie określały wpływu ekspansji banków międzynarodowych na ich ogólną efektywność pod względem rentowności lub kosztów. Oznacza to, że wysoka rentowność podmiotów zależnych na rynkach rozwijających się niekoniecznie musiała pozytywnie wpływać na dochodowość banku międzynarodowego na rynku krajowym. Ma to istotne znaczenie, bowiem bank międzynarodowy, dokonując ekspansji na rynki zagraniczne, angażował część swoich zasobów, które mogłyby być wykorzystane w celu rozwoju na rynku krajowym.

Zakładając ponadto, że zarząd, dokonując ekspansji na rynek zagraniczny, dąży do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, należałoby oczekiwać, że rentowność podmiotu zależnego będzie wyższa lub zbliżona do rentowności banku międzynarodowego. Mając powyższe na uwadze, autor w badaniu zdecydował się przeanalizować rentowność i koszty działania podmiotu zależnego na rynkach rozwijających się względem banku międzynarodowego. Kwesta ta była dotychczas pomijana w literaturze przedmiotu, a może ona mieć kluczowe znaczenie w zrozumieniu czynników determinujących ekspansję banków międzynarodowych na rynki zagraniczne, w szczególności państw rozwijających się. Ponadto uzyskane w tym zakresie wyniki będą mieć także istotny walor praktyczny, gdyż pozwolą na ocenę strategii działalności banków międzynarodowych pod względem kreowania wartości dla akcjonariuszy.

Z tych powodów autor książki postara się także określić czynniki wpływające na wyższą rentowność podmiotu zależnego w stosunku do banku międzynarodowego prowadzącego działalność w państwach rozwijających się. W doborze próby do badania autor postanowił uwzględnić tylko podmioty zależne należące do banków międzynarodowych, które działają w państwach rozwijających się. Wynika to z dotychczasowych badań, które dowiodły, że podmioty zależne należące do banków międzynarodowych w państwach rozwijających się miały wyższą rentowność od konkurencyjnych podmiotów krajowych. Zdaniem autora zaobserwowana zależność może być w dużym stopniu spowodowana doborem próby, szczególnie w przypadku podmiotów krajowych.

W badaniach nad działalnością banków międzynarodowych w państwach o wysokim poziomie PKB na mieszkańca próba składała się z podmiotów zależnych oraz podmiotów krajowych pochodzących z państw rozwiniętych. W analizach działalności banków międzynarodowych w państwach o niskim poziomie PKB na mieszkańca próba składała się z podmiotów zależnych oraz podmiotów krajowych, które pochodziły z państw rozwijających się. Oznacza to, że w tym badaniu porównywane były podmioty zależne należące do banków międzynarodowych pochodzących z państw rozwiniętych z bankami krajowymi, które działają w krajach rozwijających się. Sposób doboru próby, zdaniem autora, może w dużym stopniu tłumaczyć odmienne wyniki prezentowane dotychczas w literaturze przedmiotu w zakresie rentowności banków międzynarodowych na rynkach zagranicznych.

We własnych badaniach empirycznych stawiana jest zatem hipoteza, że podmioty zależne charakteryzują się niższą rentownością od swoich banków międzynarodowych na rynkach rozwijających się. Oznacza to, że korzyści z ekspansji na te rynki dla akcjonariuszy banku międzynarodowego mogą być mniejsze niż zakładano dotychczas w literaturze przedmiotu. Mogłoby to oznaczać, że podmioty zależne działające w państwach rozwiniętych nie różnią się istotnie od banków działających w państwach rozwijających się i to właśnie sugerowały, zdaniem autora, wyniki dotychczasowych badań empirycznych.

W dalszych analizach zakłada się również, że istnieje grupa banków zagranicznych działających w państwach rozwijających się, która charakteryzuje się wyższą rentownością od swoich podmiotów macierzystych. Ustalenie czynników wpływających na rentowność podmiotów zależnych należących do banków międzynarodowych pomoże zrozumieć w szerszym niż dotychczas zakresie przyczyny ekspansji banków, a także kwestie ich rentowności na rynkach zagranicznych.

Zaprezentowana hipoteza badawcza, sformułowana na podstawie dotychczasowych ustaleń w literaturze przedmiotu, determinowała tok badań, a tym samym formalną strukturę rozprawy. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały wprowadzone podstawowe pojęcia, takie jak: bankowość międzynarodowa, bank zagraniczny i bank krajowy. Została także przedstawiona dynamika analizowanego zjawiska oraz uzasadnienie ograniczenia dalszych badań banków międzynarodowych do trzech regionów: Azji Wschodniej, Ameryki Południowej i Karaibów oraz Europy Środkowej i Azji Środkowej.

W kolejnych trzech rozdziałach zaprezentowane są dotychczasowe badania opisane w literaturze przedmiotu. W pierwszej kolejności omówiono wyniki badań w odniesieniu do motywów wejścia banków międzynarodowych na rynki zagraniczne. Następnie wyniki badań poszerzono o opracowania na temat przyczyn wyboru modeli i form wejścia banków międzynarodowych na rynki zagraniczne. Kolejny rozdział przedstawia wyniki badań nad efektywnością banków między narodowych na rynkach zagranicznych. Pod koniec tej części zaprezentowane są także hipotezy pomocnicze dotyczące determinant rentowności podmiotów zależnych na rynkach. Zostały one sformułowane na podstawie ustaleń literatury przedmiotu.

Obrany przez autora tok omawiania badań w książce w dużym stopniu odzwierciedla ewolucję obszarów  zainteresowania naukowców. W ostatnich latach badania te koncentrowały się na analizie efektywności podmiotów zależnych należących do banków międzynarodowych pod względem rentowności, ale także na determinantach wyboru modelu i formy wejścia na rynki zagraniczne. W przeciwieństwie do badań, które zostały przeprowadzone przez autora książki, dotychczasowe analizy rentowności podmiotów zależnych ograniczały się głownie do oceny i porównań ich efektywności względem konkurencyjnych podmiotów krajowych. Natomiast w przeprowadzonym przez autora badaniu empirycznym ocena dokonywana jest, jak już wspominano, w odniesieniu do banków międzynarodowych.

Wykorzystany model i wyniki badań empirycznych przedstawione zostały w drugiej części książki, składającej się z trzech rozdziałów. W rozdziale piątym rozprawy zaprezentowany został sposób konstrukcji i wykorzystania przez autora próby składającej się z banków międzynarodowych oraz podmiotów zależnych, które działały na rynkach rozwijających się. W rozdziale tym przedstawiono także zmienne i sposób ich liczenia w modelu ekonometrycznym. Rozdział ten kończy się uzasadnieniem wyboru przez autora metody badań i wykorzystanego do obliczeń modelu ekonometrycznego. Następnie w rozdziale szóstym zaprezentowane są wyniki badań dla całej próby, a także dla podprób składających się z banków międzynarodowych i ich podmiotów zależnych, które zostały podzielone według kryterium geograficznego. W ostatnim, siódmym rozdziale przedstawione zostały dodatkowe analizy wrażliwości otrzymanych wcześniej wyników sporządzone na podstawie alternatywnego modelu ekonometrycznego. Rozdział ten kończy omówienie badań nad przyczynami wycofywania się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych. Badania empiryczne nad wycofywaniem się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych stanowią stosunkowo nowych obszar badawczy w literaturze przedmiotu. Uzyskane w tym obszarze wyniki stanowią pośrednio potwierdzenie przyjętej w książce hipotezy badawczej, która zakłada, że ekspansja banków międzynarodowych na rynki rozwijające się nie kreuje wartości dla akcjonariuszy. Brak ten uzasadnia zaś decyzje zarządów banków międzynarodowych o wycofaniu się z niektórych rynków zagranicznych, co dokumentują dotychczasowe badania empiryczne w tym obszarze.

Z merytorycznego punktu widzenia zaprezentowane w rozprawie badania wzbogacają literaturę przedmiotu w dwóch obszarach. Po pierwsze, praca przynosi rozbudowaną analizę empiryczną w odniesieniu do efektywności podmiotów zależnych należących do banków międzynarodowych pod względem rentowności i kosztów działania w rozwijających się gospodarkach. Uzupełnia ona w sposób istotny stan wiedzy o działalności banków międzynarodowych o nowy obszar, co ukazuje rysunek 0.1. Przedstawiono na nim poszczególne etapy badań, które można wyróżnić w dostępnej literaturze przedmiotu. Są one silnie powiązane z decyzjami menedżerów banków międzynarodowych. W pierwszym etapie badania koncentrowały się na analizie czynników decydujących o wejściu przez banki międzynarodowe na rynki zagraniczne, co było pochodną wcześniejszych decyzji podejmowanych w tym zakresie przez ich menedżerów. W ramach tego nurtu można również wyróżnić badania o formach i modelach wejścia banków na rynki zagraniczne. Z czasem punkt ciężkości badań w tym obszarze przesunął się na analizę rentowności podmiotów zależnych względem banków krajowych, co było spowodowane decyzjami menedżerów o pozostaniu na tych rynkach. W ostatnim zaś okresie pojawiły się także badania nad wycofywaniem się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych, które często były związane ze sprzedażą lub zamknięciem podmiotów zależnych. Wszystkie te nurty uzupełniają badania przeprowadzone przez autora, gdyż rentowność podmiotów zależnych względem banku macierzystego może być czynnikiem determinującym wejście na rynek zagraniczny, pozostanie na nim oraz wycofanie się z niego. Warto też podkreślić, że aspekt ten był dotychczas ignorowany w literaturze przedmiotu, co stanowi uzasadnienie podjęcia w tym zakresie badań, a zarazem, zdaniem autora, przesądza o wartości merytorycznej pracy.

Książka ta jest pierwszą ze znanych autorowi poświęconą w całości współczesnym badaniom empirycznym w zakresie bankowości międzynarodowej w kraju. Umożliwia zatem zapoznanie się z dotychczasowymi wynikami badań w tym obszarze oraz przedstawia problemy, które ciągle jeszcze nie zostały rozwiązane w literaturze przedmiotu.

Warto dodać, że rozprawa ma walory nie tylko poznawcze, ale także praktyczne. Zaprezentowane w dalszej części książki badania zwracają uwagę na aspekty, które dotychczas były pomijane, a wpływają istotnie na działalność banków międzynarodowych. Z tych też powodów praca zawiera cenne wskazówki również dla praktyków, którzy mają wpływ na proces decyzyjny w zakresie działalności banków międzynarodowych na rynkach zagranicznych.

[[[separator]]]

Wstęp

 

1. Bankowość międzynarodowa - definicja i przedmiot badania

1.1. Badania nad bankowością międzynarodową

1.2. Dynamika zjawiska i wybór próby państw do badania

1.3. Dorobek literatury przedmiotu a zwartość pracy

1.3.1. Obecny kryzys finansowy

1.4. Struktura badania i źródła danych

1.5. Podsumowanie

 

2. Motywy ekspansji banków międzynarodowych na rynki zagraniczne

2.1. Przyczyny wejścia banków międzynarodowych na rynki zagraniczne

2.1.1. Hipoteza defensywna

2.1.2. Hipoteza lokalizacyjna

2.1.3. Kryzysy finansowe

2.1.4. Hipoteza przewagi konkurencyjnej banków zagranicznych

2.1.5. Hipoteza związana z bliskością rynku krajowego i zagranicznego

2.2. Podsumowanie

 

3. Metody wejścia i modele działalności banków międzynarodowych na rynkach zagranicznych

3.1. Metody wejścia banków międzynarodowych na rynki zagraniczne

3.2. Modele działalności banków międzynarodowych na rynkach zagranicznych

3.3. Podsumowanie

 

4. Determinanty rentowności banków zagranicznych

4.1. Przegląd literatury przedmiotu

4.1.1. Działalność banków zagranicznych po wejściu na rynek zagraniczny

4.1.2. Charakterystyka banków międzynarodowych a rentowność podmiotów zależnych

4.1.3. Efektywność dochodowa i kosztowa banków zagranicznych

4.1.4. Bliskość rynku krajowego i zagranicznego

4.1.5. Kryzysy finansowe

4.2. Dorobek literatury przedmiotu a hipotezy badawcze

 

5. Metoda badawcza

5.1. Zmienne objaśniane

5.2. Zmienne objaśniające

5.2.1. Bank zagraniczny

5.2.2. Bank międzynarodowy

5.2.3. Zmienne kontrolne

5.3. Konstrukcja modelu ekonometrycznego

 

6. Przyczyny różnic rentowności banku międzynarodowego i banku zagranicznego - wyniki badań

6.1. Statystyka opisowa

6.2. Rezultaty badań na podstawie modeli regresji

6.3. Rezultaty badań według regionu działalności banków zagranicznych

6.3.1. Ameryka Łacińska i Karaiby

6.3.2. Azja Wschodnia i region Pacyfiku

6.3.3. Europa Środkowa i Azja Środkowa

6.4. Rezultaty badań w zależności od kraju pochodzenia banku międzynarodowego

6.4.1. Azja Wschodnia i region Pacyfiku

6.4.2. Europa Zachodnia

6.4.3. Ameryka Północna

6.5. Wpływ kryzysów finansowych na działalność banków zagranicznych

6.6. Podsumowanie

 

7. Stabilność podstawowych wyników badawczych i przyczyny wycofywania się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych

7.1. Alternatywna konstrukcja modelu badawczego

7.2. Rezultaty badań banków zagranicznych odnoszących sukcesy

7.3. Rezultaty badań dla banków zagranicznych ponoszących porażkę

7.4. Przyczyny wycofania się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych

7.4.1. Badania bazujące na studiach przypadków

7.4.2. Badania wykorzystujące metody ilościowe

7.5. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 240

Wstęp

W dotychczasowych badaniach nad rentownością banków zagranicznych autorzy koncentrowali się głownie na porównywaniu ich efektywności lub kosztów działania z konkurencyjnymi podmiotami krajowymi w danym państwie. Uzyskane w ten sposób rezultaty nie określały wpływu ekspansji banków międzynarodowych na ich ogólną efektywność pod względem rentowności lub kosztów. Oznacza to, że wysoka rentowność podmiotów zależnych na rynkach rozwijających się niekoniecznie musiała pozytywnie wpływać na dochodowość banku międzynarodowego na rynku krajowym. Ma to istotne znaczenie, bowiem bank międzynarodowy, dokonując ekspansji na rynki zagraniczne, angażował część swoich zasobów, które mogłyby być wykorzystane w celu rozwoju na rynku krajowym.

Zakładając ponadto, że zarząd, dokonując ekspansji na rynek zagraniczny, dąży do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, należałoby oczekiwać, że rentowność podmiotu zależnego będzie wyższa lub zbliżona do rentowności banku międzynarodowego. Mając powyższe na uwadze, autor w badaniu zdecydował się przeanalizować rentowność i koszty działania podmiotu zależnego na rynkach rozwijających się względem banku międzynarodowego. Kwesta ta była dotychczas pomijana w literaturze przedmiotu, a może ona mieć kluczowe znaczenie w zrozumieniu czynników determinujących ekspansję banków międzynarodowych na rynki zagraniczne, w szczególności państw rozwijających się. Ponadto uzyskane w tym zakresie wyniki będą mieć także istotny walor praktyczny, gdyż pozwolą na ocenę strategii działalności banków międzynarodowych pod względem kreowania wartości dla akcjonariuszy.

Z tych powodów autor książki postara się także określić czynniki wpływające na wyższą rentowność podmiotu zależnego w stosunku do banku międzynarodowego prowadzącego działalność w państwach rozwijających się. W doborze próby do badania autor postanowił uwzględnić tylko podmioty zależne należące do banków międzynarodowych, które działają w państwach rozwijających się. Wynika to z dotychczasowych badań, które dowiodły, że podmioty zależne należące do banków międzynarodowych w państwach rozwijających się miały wyższą rentowność od konkurencyjnych podmiotów krajowych. Zdaniem autora zaobserwowana zależność może być w dużym stopniu spowodowana doborem próby, szczególnie w przypadku podmiotów krajowych.

W badaniach nad działalnością banków międzynarodowych w państwach o wysokim poziomie PKB na mieszkańca próba składała się z podmiotów zależnych oraz podmiotów krajowych pochodzących z państw rozwiniętych. W analizach działalności banków międzynarodowych w państwach o niskim poziomie PKB na mieszkańca próba składała się z podmiotów zależnych oraz podmiotów krajowych, które pochodziły z państw rozwijających się. Oznacza to, że w tym badaniu porównywane były podmioty zależne należące do banków międzynarodowych pochodzących z państw rozwiniętych z bankami krajowymi, które działają w krajach rozwijających się. Sposób doboru próby, zdaniem autora, może w dużym stopniu tłumaczyć odmienne wyniki prezentowane dotychczas w literaturze przedmiotu w zakresie rentowności banków międzynarodowych na rynkach zagranicznych.

We własnych badaniach empirycznych stawiana jest zatem hipoteza, że podmioty zależne charakteryzują się niższą rentownością od swoich banków międzynarodowych na rynkach rozwijających się. Oznacza to, że korzyści z ekspansji na te rynki dla akcjonariuszy banku międzynarodowego mogą być mniejsze niż zakładano dotychczas w literaturze przedmiotu. Mogłoby to oznaczać, że podmioty zależne działające w państwach rozwiniętych nie różnią się istotnie od banków działających w państwach rozwijających się i to właśnie sugerowały, zdaniem autora, wyniki dotychczasowych badań empirycznych.

W dalszych analizach zakłada się również, że istnieje grupa banków zagranicznych działających w państwach rozwijających się, która charakteryzuje się wyższą rentownością od swoich podmiotów macierzystych. Ustalenie czynników wpływających na rentowność podmiotów zależnych należących do banków międzynarodowych pomoże zrozumieć w szerszym niż dotychczas zakresie przyczyny ekspansji banków, a także kwestie ich rentowności na rynkach zagranicznych.

Zaprezentowana hipoteza badawcza, sformułowana na podstawie dotychczasowych ustaleń w literaturze przedmiotu, determinowała tok badań, a tym samym formalną strukturę rozprawy. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały wprowadzone podstawowe pojęcia, takie jak: bankowość międzynarodowa, bank zagraniczny i bank krajowy. Została także przedstawiona dynamika analizowanego zjawiska oraz uzasadnienie ograniczenia dalszych badań banków międzynarodowych do trzech regionów: Azji Wschodniej, Ameryki Południowej i Karaibów oraz Europy Środkowej i Azji Środkowej.

W kolejnych trzech rozdziałach zaprezentowane są dotychczasowe badania opisane w literaturze przedmiotu. W pierwszej kolejności omówiono wyniki badań w odniesieniu do motywów wejścia banków międzynarodowych na rynki zagraniczne. Następnie wyniki badań poszerzono o opracowania na temat przyczyn wyboru modeli i form wejścia banków międzynarodowych na rynki zagraniczne. Kolejny rozdział przedstawia wyniki badań nad efektywnością banków między narodowych na rynkach zagranicznych. Pod koniec tej części zaprezentowane są także hipotezy pomocnicze dotyczące determinant rentowności podmiotów zależnych na rynkach. Zostały one sformułowane na podstawie ustaleń literatury przedmiotu.

Obrany przez autora tok omawiania badań w książce w dużym stopniu odzwierciedla ewolucję obszarów  zainteresowania naukowców. W ostatnich latach badania te koncentrowały się na analizie efektywności podmiotów zależnych należących do banków międzynarodowych pod względem rentowności, ale także na determinantach wyboru modelu i formy wejścia na rynki zagraniczne. W przeciwieństwie do badań, które zostały przeprowadzone przez autora książki, dotychczasowe analizy rentowności podmiotów zależnych ograniczały się głownie do oceny i porównań ich efektywności względem konkurencyjnych podmiotów krajowych. Natomiast w przeprowadzonym przez autora badaniu empirycznym ocena dokonywana jest, jak już wspominano, w odniesieniu do banków międzynarodowych.

Wykorzystany model i wyniki badań empirycznych przedstawione zostały w drugiej części książki, składającej się z trzech rozdziałów. W rozdziale piątym rozprawy zaprezentowany został sposób konstrukcji i wykorzystania przez autora próby składającej się z banków międzynarodowych oraz podmiotów zależnych, które działały na rynkach rozwijających się. W rozdziale tym przedstawiono także zmienne i sposób ich liczenia w modelu ekonometrycznym. Rozdział ten kończy się uzasadnieniem wyboru przez autora metody badań i wykorzystanego do obliczeń modelu ekonometrycznego. Następnie w rozdziale szóstym zaprezentowane są wyniki badań dla całej próby, a także dla podprób składających się z banków międzynarodowych i ich podmiotów zależnych, które zostały podzielone według kryterium geograficznego. W ostatnim, siódmym rozdziale przedstawione zostały dodatkowe analizy wrażliwości otrzymanych wcześniej wyników sporządzone na podstawie alternatywnego modelu ekonometrycznego. Rozdział ten kończy omówienie badań nad przyczynami wycofywania się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych. Badania empiryczne nad wycofywaniem się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych stanowią stosunkowo nowych obszar badawczy w literaturze przedmiotu. Uzyskane w tym obszarze wyniki stanowią pośrednio potwierdzenie przyjętej w książce hipotezy badawczej, która zakłada, że ekspansja banków międzynarodowych na rynki rozwijające się nie kreuje wartości dla akcjonariuszy. Brak ten uzasadnia zaś decyzje zarządów banków międzynarodowych o wycofaniu się z niektórych rynków zagranicznych, co dokumentują dotychczasowe badania empiryczne w tym obszarze.

Z merytorycznego punktu widzenia zaprezentowane w rozprawie badania wzbogacają literaturę przedmiotu w dwóch obszarach. Po pierwsze, praca przynosi rozbudowaną analizę empiryczną w odniesieniu do efektywności podmiotów zależnych należących do banków międzynarodowych pod względem rentowności i kosztów działania w rozwijających się gospodarkach. Uzupełnia ona w sposób istotny stan wiedzy o działalności banków międzynarodowych o nowy obszar, co ukazuje rysunek 0.1. Przedstawiono na nim poszczególne etapy badań, które można wyróżnić w dostępnej literaturze przedmiotu. Są one silnie powiązane z decyzjami menedżerów banków międzynarodowych. W pierwszym etapie badania koncentrowały się na analizie czynników decydujących o wejściu przez banki międzynarodowe na rynki zagraniczne, co było pochodną wcześniejszych decyzji podejmowanych w tym zakresie przez ich menedżerów. W ramach tego nurtu można również wyróżnić badania o formach i modelach wejścia banków na rynki zagraniczne. Z czasem punkt ciężkości badań w tym obszarze przesunął się na analizę rentowności podmiotów zależnych względem banków krajowych, co było spowodowane decyzjami menedżerów o pozostaniu na tych rynkach. W ostatnim zaś okresie pojawiły się także badania nad wycofywaniem się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych, które często były związane ze sprzedażą lub zamknięciem podmiotów zależnych. Wszystkie te nurty uzupełniają badania przeprowadzone przez autora, gdyż rentowność podmiotów zależnych względem banku macierzystego może być czynnikiem determinującym wejście na rynek zagraniczny, pozostanie na nim oraz wycofanie się z niego. Warto też podkreślić, że aspekt ten był dotychczas ignorowany w literaturze przedmiotu, co stanowi uzasadnienie podjęcia w tym zakresie badań, a zarazem, zdaniem autora, przesądza o wartości merytorycznej pracy.

Książka ta jest pierwszą ze znanych autorowi poświęconą w całości współczesnym badaniom empirycznym w zakresie bankowości międzynarodowej w kraju. Umożliwia zatem zapoznanie się z dotychczasowymi wynikami badań w tym obszarze oraz przedstawia problemy, które ciągle jeszcze nie zostały rozwiązane w literaturze przedmiotu.

Warto dodać, że rozprawa ma walory nie tylko poznawcze, ale także praktyczne. Zaprezentowane w dalszej części książki badania zwracają uwagę na aspekty, które dotychczas były pomijane, a wpływają istotnie na działalność banków międzynarodowych. Z tych też powodów praca zawiera cenne wskazówki również dla praktyków, którzy mają wpływ na proces decyzyjny w zakresie działalności banków międzynarodowych na rynkach zagranicznych.

Spis treści

Wstęp

 

1. Bankowość międzynarodowa - definicja i przedmiot badania

1.1. Badania nad bankowością międzynarodową

1.2. Dynamika zjawiska i wybór próby państw do badania

1.3. Dorobek literatury przedmiotu a zwartość pracy

1.3.1. Obecny kryzys finansowy

1.4. Struktura badania i źródła danych

1.5. Podsumowanie

 

2. Motywy ekspansji banków międzynarodowych na rynki zagraniczne

2.1. Przyczyny wejścia banków międzynarodowych na rynki zagraniczne

2.1.1. Hipoteza defensywna

2.1.2. Hipoteza lokalizacyjna

2.1.3. Kryzysy finansowe

2.1.4. Hipoteza przewagi konkurencyjnej banków zagranicznych

2.1.5. Hipoteza związana z bliskością rynku krajowego i zagranicznego

2.2. Podsumowanie

 

3. Metody wejścia i modele działalności banków międzynarodowych na rynkach zagranicznych

3.1. Metody wejścia banków międzynarodowych na rynki zagraniczne

3.2. Modele działalności banków międzynarodowych na rynkach zagranicznych

3.3. Podsumowanie

 

4. Determinanty rentowności banków zagranicznych

4.1. Przegląd literatury przedmiotu

4.1.1. Działalność banków zagranicznych po wejściu na rynek zagraniczny

4.1.2. Charakterystyka banków międzynarodowych a rentowność podmiotów zależnych

4.1.3. Efektywność dochodowa i kosztowa banków zagranicznych

4.1.4. Bliskość rynku krajowego i zagranicznego

4.1.5. Kryzysy finansowe

4.2. Dorobek literatury przedmiotu a hipotezy badawcze

 

5. Metoda badawcza

5.1. Zmienne objaśniane

5.2. Zmienne objaśniające

5.2.1. Bank zagraniczny

5.2.2. Bank międzynarodowy

5.2.3. Zmienne kontrolne

5.3. Konstrukcja modelu ekonometrycznego

 

6. Przyczyny różnic rentowności banku międzynarodowego i banku zagranicznego - wyniki badań

6.1. Statystyka opisowa

6.2. Rezultaty badań na podstawie modeli regresji

6.3. Rezultaty badań według regionu działalności banków zagranicznych

6.3.1. Ameryka Łacińska i Karaiby

6.3.2. Azja Wschodnia i region Pacyfiku

6.3.3. Europa Środkowa i Azja Środkowa

6.4. Rezultaty badań w zależności od kraju pochodzenia banku międzynarodowego

6.4.1. Azja Wschodnia i region Pacyfiku

6.4.2. Europa Zachodnia

6.4.3. Ameryka Północna

6.5. Wpływ kryzysów finansowych na działalność banków zagranicznych

6.6. Podsumowanie

 

7. Stabilność podstawowych wyników badawczych i przyczyny wycofywania się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych

7.1. Alternatywna konstrukcja modelu badawczego

7.2. Rezultaty badań banków zagranicznych odnoszących sukcesy

7.3. Rezultaty badań dla banków zagranicznych ponoszących porażkę

7.4. Przyczyny wycofania się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych

7.4.1. Badania bazujące na studiach przypadków

7.4.2. Badania wykorzystujące metody ilościowe

7.5. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 240

W dotychczasowych badaniach nad rentownością banków zagranicznych autorzy koncentrowali się głownie na porównywaniu ich efektywności lub kosztów działania z konkurencyjnymi podmiotami krajowymi w danym państwie. Uzyskane w ten sposób rezultaty nie określały wpływu ekspansji banków międzynarodowych na ich ogólną efektywność pod względem rentowności lub kosztów. Oznacza to, że wysoka rentowność podmiotów zależnych na rynkach rozwijających się niekoniecznie musiała pozytywnie wpływać na dochodowość banku międzynarodowego na rynku krajowym. Ma to istotne znaczenie, bowiem bank międzynarodowy, dokonując ekspansji na rynki zagraniczne, angażował część swoich zasobów, które mogłyby być wykorzystane w celu rozwoju na rynku krajowym.

Zakładając ponadto, że zarząd, dokonując ekspansji na rynek zagraniczny, dąży do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, należałoby oczekiwać, że rentowność podmiotu zależnego będzie wyższa lub zbliżona do rentowności banku międzynarodowego. Mając powyższe na uwadze, autor w badaniu zdecydował się przeanalizować rentowność i koszty działania podmiotu zależnego na rynkach rozwijających się względem banku międzynarodowego. Kwesta ta była dotychczas pomijana w literaturze przedmiotu, a może ona mieć kluczowe znaczenie w zrozumieniu czynników determinujących ekspansję banków międzynarodowych na rynki zagraniczne, w szczególności państw rozwijających się. Ponadto uzyskane w tym zakresie wyniki będą mieć także istotny walor praktyczny, gdyż pozwolą na ocenę strategii działalności banków międzynarodowych pod względem kreowania wartości dla akcjonariuszy.

Z tych powodów autor książki postara się także określić czynniki wpływające na wyższą rentowność podmiotu zależnego w stosunku do banku międzynarodowego prowadzącego działalność w państwach rozwijających się. W doborze próby do badania autor postanowił uwzględnić tylko podmioty zależne należące do banków międzynarodowych, które działają w państwach rozwijających się. Wynika to z dotychczasowych badań, które dowiodły, że podmioty zależne należące do banków międzynarodowych w państwach rozwijających się miały wyższą rentowność od konkurencyjnych podmiotów krajowych. Zdaniem autora zaobserwowana zależność może być w dużym stopniu spowodowana doborem próby, szczególnie w przypadku podmiotów krajowych.

W badaniach nad działalnością banków międzynarodowych w państwach o wysokim poziomie PKB na mieszkańca próba składała się z podmiotów zależnych oraz podmiotów krajowych pochodzących z państw rozwiniętych. W analizach działalności banków międzynarodowych w państwach o niskim poziomie PKB na mieszkańca próba składała się z podmiotów zależnych oraz podmiotów krajowych, które pochodziły z państw rozwijających się. Oznacza to, że w tym badaniu porównywane były podmioty zależne należące do banków międzynarodowych pochodzących z państw rozwiniętych z bankami krajowymi, które działają w krajach rozwijających się. Sposób doboru próby, zdaniem autora, może w dużym stopniu tłumaczyć odmienne wyniki prezentowane dotychczas w literaturze przedmiotu w zakresie rentowności banków międzynarodowych na rynkach zagranicznych.

We własnych badaniach empirycznych stawiana jest zatem hipoteza, że podmioty zależne charakteryzują się niższą rentownością od swoich banków międzynarodowych na rynkach rozwijających się. Oznacza to, że korzyści z ekspansji na te rynki dla akcjonariuszy banku międzynarodowego mogą być mniejsze niż zakładano dotychczas w literaturze przedmiotu. Mogłoby to oznaczać, że podmioty zależne działające w państwach rozwiniętych nie różnią się istotnie od banków działających w państwach rozwijających się i to właśnie sugerowały, zdaniem autora, wyniki dotychczasowych badań empirycznych.

W dalszych analizach zakłada się również, że istnieje grupa banków zagranicznych działających w państwach rozwijających się, która charakteryzuje się wyższą rentownością od swoich podmiotów macierzystych. Ustalenie czynników wpływających na rentowność podmiotów zależnych należących do banków międzynarodowych pomoże zrozumieć w szerszym niż dotychczas zakresie przyczyny ekspansji banków, a także kwestie ich rentowności na rynkach zagranicznych.

Zaprezentowana hipoteza badawcza, sformułowana na podstawie dotychczasowych ustaleń w literaturze przedmiotu, determinowała tok badań, a tym samym formalną strukturę rozprawy. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały wprowadzone podstawowe pojęcia, takie jak: bankowość międzynarodowa, bank zagraniczny i bank krajowy. Została także przedstawiona dynamika analizowanego zjawiska oraz uzasadnienie ograniczenia dalszych badań banków międzynarodowych do trzech regionów: Azji Wschodniej, Ameryki Południowej i Karaibów oraz Europy Środkowej i Azji Środkowej.

W kolejnych trzech rozdziałach zaprezentowane są dotychczasowe badania opisane w literaturze przedmiotu. W pierwszej kolejności omówiono wyniki badań w odniesieniu do motywów wejścia banków międzynarodowych na rynki zagraniczne. Następnie wyniki badań poszerzono o opracowania na temat przyczyn wyboru modeli i form wejścia banków międzynarodowych na rynki zagraniczne. Kolejny rozdział przedstawia wyniki badań nad efektywnością banków między narodowych na rynkach zagranicznych. Pod koniec tej części zaprezentowane są także hipotezy pomocnicze dotyczące determinant rentowności podmiotów zależnych na rynkach. Zostały one sformułowane na podstawie ustaleń literatury przedmiotu.

Obrany przez autora tok omawiania badań w książce w dużym stopniu odzwierciedla ewolucję obszarów  zainteresowania naukowców. W ostatnich latach badania te koncentrowały się na analizie efektywności podmiotów zależnych należących do banków międzynarodowych pod względem rentowności, ale także na determinantach wyboru modelu i formy wejścia na rynki zagraniczne. W przeciwieństwie do badań, które zostały przeprowadzone przez autora książki, dotychczasowe analizy rentowności podmiotów zależnych ograniczały się głownie do oceny i porównań ich efektywności względem konkurencyjnych podmiotów krajowych. Natomiast w przeprowadzonym przez autora badaniu empirycznym ocena dokonywana jest, jak już wspominano, w odniesieniu do banków międzynarodowych.

Wykorzystany model i wyniki badań empirycznych przedstawione zostały w drugiej części książki, składającej się z trzech rozdziałów. W rozdziale piątym rozprawy zaprezentowany został sposób konstrukcji i wykorzystania przez autora próby składającej się z banków międzynarodowych oraz podmiotów zależnych, które działały na rynkach rozwijających się. W rozdziale tym przedstawiono także zmienne i sposób ich liczenia w modelu ekonometrycznym. Rozdział ten kończy się uzasadnieniem wyboru przez autora metody badań i wykorzystanego do obliczeń modelu ekonometrycznego. Następnie w rozdziale szóstym zaprezentowane są wyniki badań dla całej próby, a także dla podprób składających się z banków międzynarodowych i ich podmiotów zależnych, które zostały podzielone według kryterium geograficznego. W ostatnim, siódmym rozdziale przedstawione zostały dodatkowe analizy wrażliwości otrzymanych wcześniej wyników sporządzone na podstawie alternatywnego modelu ekonometrycznego. Rozdział ten kończy omówienie badań nad przyczynami wycofywania się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych. Badania empiryczne nad wycofywaniem się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych stanowią stosunkowo nowych obszar badawczy w literaturze przedmiotu. Uzyskane w tym obszarze wyniki stanowią pośrednio potwierdzenie przyjętej w książce hipotezy badawczej, która zakłada, że ekspansja banków międzynarodowych na rynki rozwijające się nie kreuje wartości dla akcjonariuszy. Brak ten uzasadnia zaś decyzje zarządów banków międzynarodowych o wycofaniu się z niektórych rynków zagranicznych, co dokumentują dotychczasowe badania empiryczne w tym obszarze.

Z merytorycznego punktu widzenia zaprezentowane w rozprawie badania wzbogacają literaturę przedmiotu w dwóch obszarach. Po pierwsze, praca przynosi rozbudowaną analizę empiryczną w odniesieniu do efektywności podmiotów zależnych należących do banków międzynarodowych pod względem rentowności i kosztów działania w rozwijających się gospodarkach. Uzupełnia ona w sposób istotny stan wiedzy o działalności banków międzynarodowych o nowy obszar, co ukazuje rysunek 0.1. Przedstawiono na nim poszczególne etapy badań, które można wyróżnić w dostępnej literaturze przedmiotu. Są one silnie powiązane z decyzjami menedżerów banków międzynarodowych. W pierwszym etapie badania koncentrowały się na analizie czynników decydujących o wejściu przez banki międzynarodowe na rynki zagraniczne, co było pochodną wcześniejszych decyzji podejmowanych w tym zakresie przez ich menedżerów. W ramach tego nurtu można również wyróżnić badania o formach i modelach wejścia banków na rynki zagraniczne. Z czasem punkt ciężkości badań w tym obszarze przesunął się na analizę rentowności podmiotów zależnych względem banków krajowych, co było spowodowane decyzjami menedżerów o pozostaniu na tych rynkach. W ostatnim zaś okresie pojawiły się także badania nad wycofywaniem się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych, które często były związane ze sprzedażą lub zamknięciem podmiotów zależnych. Wszystkie te nurty uzupełniają badania przeprowadzone przez autora, gdyż rentowność podmiotów zależnych względem banku macierzystego może być czynnikiem determinującym wejście na rynek zagraniczny, pozostanie na nim oraz wycofanie się z niego. Warto też podkreślić, że aspekt ten był dotychczas ignorowany w literaturze przedmiotu, co stanowi uzasadnienie podjęcia w tym zakresie badań, a zarazem, zdaniem autora, przesądza o wartości merytorycznej pracy.

Książka ta jest pierwszą ze znanych autorowi poświęconą w całości współczesnym badaniom empirycznym w zakresie bankowości międzynarodowej w kraju. Umożliwia zatem zapoznanie się z dotychczasowymi wynikami badań w tym obszarze oraz przedstawia problemy, które ciągle jeszcze nie zostały rozwiązane w literaturze przedmiotu.

Warto dodać, że rozprawa ma walory nie tylko poznawcze, ale także praktyczne. Zaprezentowane w dalszej części książki badania zwracają uwagę na aspekty, które dotychczas były pomijane, a wpływają istotnie na działalność banków międzynarodowych. Z tych też powodów praca zawiera cenne wskazówki również dla praktyków, którzy mają wpływ na proces decyzyjny w zakresie działalności banków międzynarodowych na rynkach zagranicznych.

Wstęp

 

1. Bankowość międzynarodowa - definicja i przedmiot badania

1.1. Badania nad bankowością międzynarodową

1.2. Dynamika zjawiska i wybór próby państw do badania

1.3. Dorobek literatury przedmiotu a zwartość pracy

1.3.1. Obecny kryzys finansowy

1.4. Struktura badania i źródła danych

1.5. Podsumowanie

 

2. Motywy ekspansji banków międzynarodowych na rynki zagraniczne

2.1. Przyczyny wejścia banków międzynarodowych na rynki zagraniczne

2.1.1. Hipoteza defensywna

2.1.2. Hipoteza lokalizacyjna

2.1.3. Kryzysy finansowe

2.1.4. Hipoteza przewagi konkurencyjnej banków zagranicznych

2.1.5. Hipoteza związana z bliskością rynku krajowego i zagranicznego

2.2. Podsumowanie

 

3. Metody wejścia i modele działalności banków międzynarodowych na rynkach zagranicznych

3.1. Metody wejścia banków międzynarodowych na rynki zagraniczne

3.2. Modele działalności banków międzynarodowych na rynkach zagranicznych

3.3. Podsumowanie

 

4. Determinanty rentowności banków zagranicznych

4.1. Przegląd literatury przedmiotu

4.1.1. Działalność banków zagranicznych po wejściu na rynek zagraniczny

4.1.2. Charakterystyka banków międzynarodowych a rentowność podmiotów zależnych

4.1.3. Efektywność dochodowa i kosztowa banków zagranicznych

4.1.4. Bliskość rynku krajowego i zagranicznego

4.1.5. Kryzysy finansowe

4.2. Dorobek literatury przedmiotu a hipotezy badawcze

 

5. Metoda badawcza

5.1. Zmienne objaśniane

5.2. Zmienne objaśniające

5.2.1. Bank zagraniczny

5.2.2. Bank międzynarodowy

5.2.3. Zmienne kontrolne

5.3. Konstrukcja modelu ekonometrycznego

 

6. Przyczyny różnic rentowności banku międzynarodowego i banku zagranicznego - wyniki badań

6.1. Statystyka opisowa

6.2. Rezultaty badań na podstawie modeli regresji

6.3. Rezultaty badań według regionu działalności banków zagranicznych

6.3.1. Ameryka Łacińska i Karaiby

6.3.2. Azja Wschodnia i region Pacyfiku

6.3.3. Europa Środkowa i Azja Środkowa

6.4. Rezultaty badań w zależności od kraju pochodzenia banku międzynarodowego

6.4.1. Azja Wschodnia i region Pacyfiku

6.4.2. Europa Zachodnia

6.4.3. Ameryka Północna

6.5. Wpływ kryzysów finansowych na działalność banków zagranicznych

6.6. Podsumowanie

 

7. Stabilność podstawowych wyników badawczych i przyczyny wycofywania się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych

7.1. Alternatywna konstrukcja modelu badawczego

7.2. Rezultaty badań banków zagranicznych odnoszących sukcesy

7.3. Rezultaty badań dla banków zagranicznych ponoszących porażkę

7.4. Przyczyny wycofania się banków międzynarodowych z rynków zagranicznych

7.4.1. Badania bazujące na studiach przypadków

7.4.2. Badania wykorzystujące metody ilościowe

7.5. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel