Ulubione
 1. Strona główna
 2. ALIENACJA RYNKÓW FINANSOWYCH A PERSPEKTYWY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

ALIENACJA RYNKÓW FINANSOWYCH A PERSPEKTYWY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

30,00 zł
24,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 20 % ( 6,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 24,00 zł
Autor: Sławomir Miklaszewicz Katarzyna Sum Aneta Waszkiewicz
Kod produktu: 978-83-7378-772-8
Cena regularna:
30,00 zł
24,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 20 % ( 6,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 24,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ALIENACJA RYNKÓW FINANSOWYCH A PERSPEKTYWY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
ALIENACJA RYNKÓW FINANSOWYCH A PERSPEKTYWY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
Przystąpienie Polski do strefy euro jest przedmiotem burzliwej dyskusji zarówno w środowisku naukowym, jak i specjalistów od polityki gospodarczej. Niniejsza książka stanowi istotny przyczynek do tej debaty. Na uwagę zasługuje interesujące ujęcie tematu - wykorzystanie doświadczeń Hiszpanii jako punktu odniesienia dla polskiej polityki gospodarczej w drodze do strefy euro. W książce omówiono teorię integracji walutowej, następnie na podstawie badań empirycznych dokonano porównania procesów konwergencji nominalnej i realnej w obu krajach oraz stopnia spełnienia kryteriów teorii optymalnych obszarów walutowych.
Szczególną uwagę poświęcono tendencjom rozwojowym w gospodarce Hiszpanii po przystąpieniu tego kraju do strefy euro. Przeanalizowano czynniki, mechanizm i skutki niestabilnego boomu kredytowego, który miał miejsce po przystąpieniu Hiszpanii do ugrupowania euro. Wskazano na brak narzędzi antycyklicznej polityki gospodarczej jako na jeden z głównych czynników napędzających niestabilny boom kredytowy. Następnie przeanalizowano regulacje sektora bankowego w Hiszpanii, które, mimo że uchodziły za jedne z najbardziej konserwatywnych w Europie, nie stanowiły wystarczającego narzędzia antycyklicznej polityki gospodarczej po przystąpieniu tego kraju to strefy euro.
Doświadczenia Hiszpanii pozwalają sformułować istotne wnioski dla polskiej polityki gospodarczej. Od tego, na ile Polska uniknie niestabilnego boomu kredytowego, będzie zależeć bilans korzyści i kosztów akcesji do strefy euro. Wnioski te wzmacnia analiza tendencji gospodarczych w Hiszpanii w czasie kryzysu finansowego z lat 2007-2009.
Książka skierowana jest do pracowników naukowych, studentów, praktyków gospodarczych, a także do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę dotyczącą integracji walutowej Polski z obszarem euro.
Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, wyróżnionej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. jako najlepsza praca doktorska z zakresu "Gospodarka i polityka gospodarcza".
[[[separator]]]
Lata poprzedzające kryzys finansowy z 2008 roku charakteryzowały się globalnym wzrostem koniunktury gospodarczej. W większości regionów był to, zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, prawidłowy wzrost, poparty danymi makroekonomicznymi, takimi jak wzrost produktywności czy stabilna inflacja w krajach wysoko rozwiniętych. Wskaźniki aktywności gospodarczej i potencjału wzrostu gospodarczego były na zadowalającym poziomie i notowały stabilne wzrosty. Krótkoterminowe stopy procentowe były niskie, zaś długoterminowe stopy procentowe odzwierciedlały wysoki poziom oszczędności zarówno w Azji, jak i w krajach eksportujących ropę naftową. Jednakże kryzys finansowy z 2008 roku ujawnił, że kolos stoi na glinianych nogach, a globalna koniunktura jest niestabilna. Stało się to przyczynkiem do dyskusji o potrzebie zmian w tzw. architekturze finansowej. W 1997 roku, w czasie kryzysu w Azji Południowo-Wschodniej, to kraje wysoko rozwinięte zajmowały pozycję ekspertów w dziedzinie poprawy stabilności systemu finansowego. Źródeł kryzysu subprime z kolei należało się doszukiwać w krajach wysoko rozwiniętych. U podstaw kryzysu leżały bowiem niewłaściwa polityka monetarna amerykańskiego banku centralnego, słabość instytucji nadzorczych i agencji ratingowych, niska przejrzystość rynków finansowych czy też wzrost apetytu na ryzyko.
Wskazane czynniki niewątpliwie przyczyniły się do alienacji rynków finansowych. Współcześnie są one bowiem głównie narzędziami do uzyskiwania dochodu na samym obrocie instrumentami finansowymi, pompując i rozdymając bańki spekulacyjne. Mimo że pojęcie alienacji rynków finansowych stało się bardzo popularne w mediach, w literaturze przedmiotu nie zostało zdefiniowane, zaś badania naukowe w tym obszarze prowadzone są w niewielkim zakresie. W świetle powyższych faktów, analiza zjawiska alienacji rynków finansowych, szczególnie w kontekście problemów współczesnej gospodarki, jest konieczna.
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja stopnia alienacji rynków finansowych poprzez analizę zmian zachodzących w wybranych segmentach rynku. Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
 • Jakie były przyczyny alienacji rynków finansowych?
 • Czy rozwój rynków finansowych jest uzależniony od rozwoju gospodarczego?
 • Jakie były skutki kryzysu z 2007 roku dla rynków finansowych i gospodarki światowej?
 • Jakie będą kierunki rozwoju rynków finansowych? Czy luka powstała na skutek alienacji rynków finansowych zostanie zniwelowana poprzez działania regulacyjne i nadzorcze na rynkach finansowych?
 • W jakim kierunku będzie się rozwijać gospodarka światowa i w jaki sposób wpłynie to na stopień alienacji rynków finansowych?
Podstawową hipotezą badań jest twierdzenie, że poszczególne segmenty międzynarodowego rynku finansowego w latach 2000-2010 podlegały zjawisku alienacji w stosunku do sfery realnej. Weryfikację tezy oparto zarówno na rozważaniach teoretycznych, jak i na analizie empirycznej.
Okres i obszar badawczy
Podstawowy okres badawczy to lata 2000-2010, z nawiązaniem jednak do lat poprzedzających go i następujących po nim. W tym czasie nastąpił niespotykany wcześniej, dynamiczny rozwój rynków finansowych, jak również miały miejsce zdarzenia kryzysowe - tzw. kryzys dot.com w 2001 roku oraz globalny kryzys finansowy w roku 2008. Istotne jest wskazanie stopnia alienacji rynków finansowych na tle tych wydarzeń. W kontekście geograficznym badanie dotyczy globalnych rynków finansowych i gospodarki światowej, niemniej jednak analiza poszczególnych segmentów rynku finansowego wymagała wyodrębnienia grupy krajów, których poziom zaangażowania w transakcje na danym rynku był największy.
Metodologia badawcza
W literaturze przedmiotu nie zostały wyodrębnione mierniki alienacji rynków finansowych, stąd na potrzeby niniejszego badania przyjęto dwie grupy mierników - makroekonomiczne i behawioralne. Do pierwszej grupy należy zaliczyć współczynnik korelacji oraz regresji liniowej między wybranymi wielkościami analizowanych rynków finansowych a wielkościami realnymi. Druga grupa odnosi się do wpływu zachowań inwestorów na zdarzenia na rynkach finansowych.
Badanie opiera się także na szeroko rozumianej analizie danych statystycznych, opisujących trendy na wybranych rynkach. Źródłami danych są renomowane instytucje finansowe, takie jak Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, banki centralne i giełdy.
Struktura pracy
Część pierwsza opracowania (rozdział pierwszy) obejmuje rozważania teoretyczne. Podjęto w niej próbę zdefiniowania pojęcia alienacji rynków finansowych w oparciu o funkcje rynku finansowego. Wskazano również czynniki alienacji w kontekście rozwoju rynków finansowych, jak również dokonano przeglądu literatury przedmiotu. Należy przy tym podkreślić, że powiązanie między rozwojem rynków finansowych a sferą realną było analizowane w licznych pracach naukowych pod kątem wpływu na wzrost gospodarczy, nie dotyczyło jednak bezpośrednio zjawiska alienacji rynków finansowych w stosunku do gospodarki. Stąd też prezentowane w pracy rozważania teoretyczne, choć opierają się na dotychczasowym dorobku naukowym, rzucają zupełnie nowe światło na badane zjawisko.
Część druga niniejszego opracowania (rozdziały od drugiego do czwartego) stanowi analizę empiryczną poszczególnych segmentów rynku finansowego. Skupiano się tu na rynku walutowym, rynku akcji oraz rynku instrumentów pochodnych.
Z punktu widzenia rozwoju gospodarki rynek walutowy jest niezwykle istotny, umożliwia bowiem dokonywanie międzynarodowej wymiany towarów. Charakteryzuje się wysokim stopniem płynności, ale też wysokim poziomem transakcji spekulacyjnych, co sprzyja jego alienacji. W kontekście oderwania od sfery realnej istotne znaczenie ma także rozwój infrastruktury technologiczno-informatycznej.
Rynek giełdowy jest silnie powiązany ze sferą realną poprzez transfer kapitału między podmiotami posiadającymi nadwyżki kapitału i podmiotami zgłaszającymi zapotrzebowanie na kapitał. Podlega on silnie zjawiskom psychologicznym, często niemającym związku z sytuacją finansową spółek notowanych na parkietach czy makroekonomiczną danego kraju. Dodatkowo rozwój rynków giełdowych, mierzony przyrostem kapitalizacji, przy dużej zmienności cen akcji wskazuje, iż akcje jako aktywa stały się raczej przedmiotem spekulacji niż inwestycji o długim horyzoncie czasowym. W ostatniej dekadzie rynek instrumentów pochodnych rozwijał się bardzo dynamicznie, przekraczając kilkukrotnie wartości globalnej kapitalizacji giełdowej czy aktywów światowego sektora bankowego. Ponadto jako jedną z przyczyn kryzysu finansowego z 2008 roku wskazywano właśnie niekontrolowany rozwój rynku instrumentów pochodnych. Wydaje się, że stopień alienacji tego rynku jest wysoki, należy jednak zadać pytanie, czy jest on możliwy do ograniczenia. Wymagałoby to po pierwsze koordynacji działań na poziomie globalnym, a po drugie mogłoby ograniczyć rozwój rynku instrumentów pochodnych, co w niestabilnym środowisku gospodarczym zwiększyłoby koszty zarządzania ryzykiem.
Na podstawie badań empirycznych poszczególnych segmentów rynku finansowego trzecią część pracy poświęcono budowie scenariuszy, w których wskazano perspektywy rozwoju zarówno gospodarki światowej, jak i analizowanych rynków finansowych. Podstawowym celem było wskazanie zdarzeń na wybranych rynkach, prawdopodobieństwa ich pojawienia się w najbliższej perspektywie, a następnie określenie ich wpływu na stopień alienacji. Wskazane zostały także możliwe wydarzenia w gospodarce światowej i ich prawdopodobny wpływ na alienację rynków finansowych.
[[[separator]]]
Wprowadzenie

Rozdział 1. Alienacja rynków finansowych - podstawy teoretyczne (Katarzyna Sum, Aneta Waszkiewicz)
1.1. Alienacja rynków finansowych - definicje
1.2. Czynniki alienacji na tle rozwoju rynków finansowych
1.3. Przegląd literatury
Bibliografia
Spis rysunków i wykresów

Rozdział 2. Alienacja rynku walutowego (Katarzyna Sum)
Wstęp
2.1. Czynniki alienacji rynku walutowego
2.2. Metodologia badawcza
2.3. Analiza empiryczna
2.3.1. Korelacja obrotów na rynku walutowym z wielkościami realnymi
2.3.2. Stopień awersji do ryzyka 41
2.3.3. Występowanie bańki spekulacyjnej
Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks statystyczny

Rozdział 3. Alienacja rynku akcji (Sławomir Miklaszewicz)
3.1. Czynniki alienacji rynku kapitałowego
3.2. Alienacja rynku akcji
Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks statystyczny

Rozdział 4. Alienacja a rynek instrumentów pochodnych (Aneta Waszkiewicz)
Wstęp
4.1. Alienacja rynku OTC a sfera realna
4.2. Analiza stopnia alienacji poszczególnych segmentów rynku OTC
4.2.1. Segment instrumentów pochodnych na stopę procentową
4.2.2. Segment pochodnych instrumentów kredytowych
4.2.3. Segment pochodnych instrumentów surowcowych i towarowych
4.2.4. Segment pochodnych instrumentów indeksowych
Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks statystyczny

Rozdział 5. Alienacja rynków finansowych a perspektywy dla gospodarki światowej - scenariusze
Wstęp
5.1. Wpływ wydarzeń na rynku walutowym na stopień alienacji rynków finansowych (Katarzyna Sum)
5.2. Wpływ wydarzeń w gospodarce światowej na stopień alienacji rynku walutowego (Katarzyna Sum)
5.3. Zmiany na rynku giełdowym i ich wpływ na stopień alienacji rynków finansowych (Sławomir Miklaszewicz)
5.4. Zmiany na rynku instrumentów pochodnych i ich wpływ na stopień alienacji rynków finansowych (Aneta Waszkiewicz)
5.5. Zmiany w gospodarce światowej i ich wpływ na stopień alienacji rynku instrumentów pochodnych (Aneta Waszkiewicz)
Bibliografia
Spis tabel

Podsumowanie

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 131
Przystąpienie Polski do strefy euro jest przedmiotem burzliwej dyskusji zarówno w środowisku naukowym, jak i specjalistów od polityki gospodarczej. Niniejsza książka stanowi istotny przyczynek do tej debaty. Na uwagę zasługuje interesujące ujęcie tematu - wykorzystanie doświadczeń Hiszpanii jako punktu odniesienia dla polskiej polityki gospodarczej w drodze do strefy euro. W książce omówiono teorię integracji walutowej, następnie na podstawie badań empirycznych dokonano porównania procesów konwergencji nominalnej i realnej w obu krajach oraz stopnia spełnienia kryteriów teorii optymalnych obszarów walutowych.
Szczególną uwagę poświęcono tendencjom rozwojowym w gospodarce Hiszpanii po przystąpieniu tego kraju do strefy euro. Przeanalizowano czynniki, mechanizm i skutki niestabilnego boomu kredytowego, który miał miejsce po przystąpieniu Hiszpanii do ugrupowania euro. Wskazano na brak narzędzi antycyklicznej polityki gospodarczej jako na jeden z głównych czynników napędzających niestabilny boom kredytowy. Następnie przeanalizowano regulacje sektora bankowego w Hiszpanii, które, mimo że uchodziły za jedne z najbardziej konserwatywnych w Europie, nie stanowiły wystarczającego narzędzia antycyklicznej polityki gospodarczej po przystąpieniu tego kraju to strefy euro.
Doświadczenia Hiszpanii pozwalają sformułować istotne wnioski dla polskiej polityki gospodarczej. Od tego, na ile Polska uniknie niestabilnego boomu kredytowego, będzie zależeć bilans korzyści i kosztów akcesji do strefy euro. Wnioski te wzmacnia analiza tendencji gospodarczych w Hiszpanii w czasie kryzysu finansowego z lat 2007-2009.
Książka skierowana jest do pracowników naukowych, studentów, praktyków gospodarczych, a także do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę dotyczącą integracji walutowej Polski z obszarem euro.
Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, wyróżnionej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. jako najlepsza praca doktorska z zakresu "Gospodarka i polityka gospodarcza".

Wstęp

Lata poprzedzające kryzys finansowy z 2008 roku charakteryzowały się globalnym wzrostem koniunktury gospodarczej. W większości regionów był to, zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, prawidłowy wzrost, poparty danymi makroekonomicznymi, takimi jak wzrost produktywności czy stabilna inflacja w krajach wysoko rozwiniętych. Wskaźniki aktywności gospodarczej i potencjału wzrostu gospodarczego były na zadowalającym poziomie i notowały stabilne wzrosty. Krótkoterminowe stopy procentowe były niskie, zaś długoterminowe stopy procentowe odzwierciedlały wysoki poziom oszczędności zarówno w Azji, jak i w krajach eksportujących ropę naftową. Jednakże kryzys finansowy z 2008 roku ujawnił, że kolos stoi na glinianych nogach, a globalna koniunktura jest niestabilna. Stało się to przyczynkiem do dyskusji o potrzebie zmian w tzw. architekturze finansowej. W 1997 roku, w czasie kryzysu w Azji Południowo-Wschodniej, to kraje wysoko rozwinięte zajmowały pozycję ekspertów w dziedzinie poprawy stabilności systemu finansowego. Źródeł kryzysu subprime z kolei należało się doszukiwać w krajach wysoko rozwiniętych. U podstaw kryzysu leżały bowiem niewłaściwa polityka monetarna amerykańskiego banku centralnego, słabość instytucji nadzorczych i agencji ratingowych, niska przejrzystość rynków finansowych czy też wzrost apetytu na ryzyko.
Wskazane czynniki niewątpliwie przyczyniły się do alienacji rynków finansowych. Współcześnie są one bowiem głównie narzędziami do uzyskiwania dochodu na samym obrocie instrumentami finansowymi, pompując i rozdymając bańki spekulacyjne. Mimo że pojęcie alienacji rynków finansowych stało się bardzo popularne w mediach, w literaturze przedmiotu nie zostało zdefiniowane, zaś badania naukowe w tym obszarze prowadzone są w niewielkim zakresie. W świetle powyższych faktów, analiza zjawiska alienacji rynków finansowych, szczególnie w kontekście problemów współczesnej gospodarki, jest konieczna.
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja stopnia alienacji rynków finansowych poprzez analizę zmian zachodzących w wybranych segmentach rynku. Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
 • Jakie były przyczyny alienacji rynków finansowych?
 • Czy rozwój rynków finansowych jest uzależniony od rozwoju gospodarczego?
 • Jakie były skutki kryzysu z 2007 roku dla rynków finansowych i gospodarki światowej?
 • Jakie będą kierunki rozwoju rynków finansowych? Czy luka powstała na skutek alienacji rynków finansowych zostanie zniwelowana poprzez działania regulacyjne i nadzorcze na rynkach finansowych?
 • W jakim kierunku będzie się rozwijać gospodarka światowa i w jaki sposób wpłynie to na stopień alienacji rynków finansowych?
Podstawową hipotezą badań jest twierdzenie, że poszczególne segmenty międzynarodowego rynku finansowego w latach 2000-2010 podlegały zjawisku alienacji w stosunku do sfery realnej. Weryfikację tezy oparto zarówno na rozważaniach teoretycznych, jak i na analizie empirycznej.
Okres i obszar badawczy
Podstawowy okres badawczy to lata 2000-2010, z nawiązaniem jednak do lat poprzedzających go i następujących po nim. W tym czasie nastąpił niespotykany wcześniej, dynamiczny rozwój rynków finansowych, jak również miały miejsce zdarzenia kryzysowe - tzw. kryzys dot.com w 2001 roku oraz globalny kryzys finansowy w roku 2008. Istotne jest wskazanie stopnia alienacji rynków finansowych na tle tych wydarzeń. W kontekście geograficznym badanie dotyczy globalnych rynków finansowych i gospodarki światowej, niemniej jednak analiza poszczególnych segmentów rynku finansowego wymagała wyodrębnienia grupy krajów, których poziom zaangażowania w transakcje na danym rynku był największy.
Metodologia badawcza
W literaturze przedmiotu nie zostały wyodrębnione mierniki alienacji rynków finansowych, stąd na potrzeby niniejszego badania przyjęto dwie grupy mierników - makroekonomiczne i behawioralne. Do pierwszej grupy należy zaliczyć współczynnik korelacji oraz regresji liniowej między wybranymi wielkościami analizowanych rynków finansowych a wielkościami realnymi. Druga grupa odnosi się do wpływu zachowań inwestorów na zdarzenia na rynkach finansowych.
Badanie opiera się także na szeroko rozumianej analizie danych statystycznych, opisujących trendy na wybranych rynkach. Źródłami danych są renomowane instytucje finansowe, takie jak Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, banki centralne i giełdy.
Struktura pracy
Część pierwsza opracowania (rozdział pierwszy) obejmuje rozważania teoretyczne. Podjęto w niej próbę zdefiniowania pojęcia alienacji rynków finansowych w oparciu o funkcje rynku finansowego. Wskazano również czynniki alienacji w kontekście rozwoju rynków finansowych, jak również dokonano przeglądu literatury przedmiotu. Należy przy tym podkreślić, że powiązanie między rozwojem rynków finansowych a sferą realną było analizowane w licznych pracach naukowych pod kątem wpływu na wzrost gospodarczy, nie dotyczyło jednak bezpośrednio zjawiska alienacji rynków finansowych w stosunku do gospodarki. Stąd też prezentowane w pracy rozważania teoretyczne, choć opierają się na dotychczasowym dorobku naukowym, rzucają zupełnie nowe światło na badane zjawisko.
Część druga niniejszego opracowania (rozdziały od drugiego do czwartego) stanowi analizę empiryczną poszczególnych segmentów rynku finansowego. Skupiano się tu na rynku walutowym, rynku akcji oraz rynku instrumentów pochodnych.
Z punktu widzenia rozwoju gospodarki rynek walutowy jest niezwykle istotny, umożliwia bowiem dokonywanie międzynarodowej wymiany towarów. Charakteryzuje się wysokim stopniem płynności, ale też wysokim poziomem transakcji spekulacyjnych, co sprzyja jego alienacji. W kontekście oderwania od sfery realnej istotne znaczenie ma także rozwój infrastruktury technologiczno-informatycznej.
Rynek giełdowy jest silnie powiązany ze sferą realną poprzez transfer kapitału między podmiotami posiadającymi nadwyżki kapitału i podmiotami zgłaszającymi zapotrzebowanie na kapitał. Podlega on silnie zjawiskom psychologicznym, często niemającym związku z sytuacją finansową spółek notowanych na parkietach czy makroekonomiczną danego kraju. Dodatkowo rozwój rynków giełdowych, mierzony przyrostem kapitalizacji, przy dużej zmienności cen akcji wskazuje, iż akcje jako aktywa stały się raczej przedmiotem spekulacji niż inwestycji o długim horyzoncie czasowym. W ostatniej dekadzie rynek instrumentów pochodnych rozwijał się bardzo dynamicznie, przekraczając kilkukrotnie wartości globalnej kapitalizacji giełdowej czy aktywów światowego sektora bankowego. Ponadto jako jedną z przyczyn kryzysu finansowego z 2008 roku wskazywano właśnie niekontrolowany rozwój rynku instrumentów pochodnych. Wydaje się, że stopień alienacji tego rynku jest wysoki, należy jednak zadać pytanie, czy jest on możliwy do ograniczenia. Wymagałoby to po pierwsze koordynacji działań na poziomie globalnym, a po drugie mogłoby ograniczyć rozwój rynku instrumentów pochodnych, co w niestabilnym środowisku gospodarczym zwiększyłoby koszty zarządzania ryzykiem.
Na podstawie badań empirycznych poszczególnych segmentów rynku finansowego trzecią część pracy poświęcono budowie scenariuszy, w których wskazano perspektywy rozwoju zarówno gospodarki światowej, jak i analizowanych rynków finansowych. Podstawowym celem było wskazanie zdarzeń na wybranych rynkach, prawdopodobieństwa ich pojawienia się w najbliższej perspektywie, a następnie określenie ich wpływu na stopień alienacji. Wskazane zostały także możliwe wydarzenia w gospodarce światowej i ich prawdopodobny wpływ na alienację rynków finansowych.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Alienacja rynków finansowych - podstawy teoretyczne (Katarzyna Sum, Aneta Waszkiewicz)
1.1. Alienacja rynków finansowych - definicje
1.2. Czynniki alienacji na tle rozwoju rynków finansowych
1.3. Przegląd literatury
Bibliografia
Spis rysunków i wykresów

Rozdział 2. Alienacja rynku walutowego (Katarzyna Sum)
Wstęp
2.1. Czynniki alienacji rynku walutowego
2.2. Metodologia badawcza
2.3. Analiza empiryczna
2.3.1. Korelacja obrotów na rynku walutowym z wielkościami realnymi
2.3.2. Stopień awersji do ryzyka 41
2.3.3. Występowanie bańki spekulacyjnej
Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks statystyczny

Rozdział 3. Alienacja rynku akcji (Sławomir Miklaszewicz)
3.1. Czynniki alienacji rynku kapitałowego
3.2. Alienacja rynku akcji
Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks statystyczny

Rozdział 4. Alienacja a rynek instrumentów pochodnych (Aneta Waszkiewicz)
Wstęp
4.1. Alienacja rynku OTC a sfera realna
4.2. Analiza stopnia alienacji poszczególnych segmentów rynku OTC
4.2.1. Segment instrumentów pochodnych na stopę procentową
4.2.2. Segment pochodnych instrumentów kredytowych
4.2.3. Segment pochodnych instrumentów surowcowych i towarowych
4.2.4. Segment pochodnych instrumentów indeksowych
Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks statystyczny

Rozdział 5. Alienacja rynków finansowych a perspektywy dla gospodarki światowej - scenariusze
Wstęp
5.1. Wpływ wydarzeń na rynku walutowym na stopień alienacji rynków finansowych (Katarzyna Sum)
5.2. Wpływ wydarzeń w gospodarce światowej na stopień alienacji rynku walutowego (Katarzyna Sum)
5.3. Zmiany na rynku giełdowym i ich wpływ na stopień alienacji rynków finansowych (Sławomir Miklaszewicz)
5.4. Zmiany na rynku instrumentów pochodnych i ich wpływ na stopień alienacji rynków finansowych (Aneta Waszkiewicz)
5.5. Zmiany w gospodarce światowej i ich wpływ na stopień alienacji rynku instrumentów pochodnych (Aneta Waszkiewicz)
Bibliografia
Spis tabel

Podsumowanie

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 131
Przystąpienie Polski do strefy euro jest przedmiotem burzliwej dyskusji zarówno w środowisku naukowym, jak i specjalistów od polityki gospodarczej. Niniejsza książka stanowi istotny przyczynek do tej debaty. Na uwagę zasługuje interesujące ujęcie tematu - wykorzystanie doświadczeń Hiszpanii jako punktu odniesienia dla polskiej polityki gospodarczej w drodze do strefy euro. W książce omówiono teorię integracji walutowej, następnie na podstawie badań empirycznych dokonano porównania procesów konwergencji nominalnej i realnej w obu krajach oraz stopnia spełnienia kryteriów teorii optymalnych obszarów walutowych.
Szczególną uwagę poświęcono tendencjom rozwojowym w gospodarce Hiszpanii po przystąpieniu tego kraju do strefy euro. Przeanalizowano czynniki, mechanizm i skutki niestabilnego boomu kredytowego, który miał miejsce po przystąpieniu Hiszpanii do ugrupowania euro. Wskazano na brak narzędzi antycyklicznej polityki gospodarczej jako na jeden z głównych czynników napędzających niestabilny boom kredytowy. Następnie przeanalizowano regulacje sektora bankowego w Hiszpanii, które, mimo że uchodziły za jedne z najbardziej konserwatywnych w Europie, nie stanowiły wystarczającego narzędzia antycyklicznej polityki gospodarczej po przystąpieniu tego kraju to strefy euro.
Doświadczenia Hiszpanii pozwalają sformułować istotne wnioski dla polskiej polityki gospodarczej. Od tego, na ile Polska uniknie niestabilnego boomu kredytowego, będzie zależeć bilans korzyści i kosztów akcesji do strefy euro. Wnioski te wzmacnia analiza tendencji gospodarczych w Hiszpanii w czasie kryzysu finansowego z lat 2007-2009.
Książka skierowana jest do pracowników naukowych, studentów, praktyków gospodarczych, a także do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę dotyczącą integracji walutowej Polski z obszarem euro.
Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, wyróżnionej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. jako najlepsza praca doktorska z zakresu "Gospodarka i polityka gospodarcza".
Lata poprzedzające kryzys finansowy z 2008 roku charakteryzowały się globalnym wzrostem koniunktury gospodarczej. W większości regionów był to, zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, prawidłowy wzrost, poparty danymi makroekonomicznymi, takimi jak wzrost produktywności czy stabilna inflacja w krajach wysoko rozwiniętych. Wskaźniki aktywności gospodarczej i potencjału wzrostu gospodarczego były na zadowalającym poziomie i notowały stabilne wzrosty. Krótkoterminowe stopy procentowe były niskie, zaś długoterminowe stopy procentowe odzwierciedlały wysoki poziom oszczędności zarówno w Azji, jak i w krajach eksportujących ropę naftową. Jednakże kryzys finansowy z 2008 roku ujawnił, że kolos stoi na glinianych nogach, a globalna koniunktura jest niestabilna. Stało się to przyczynkiem do dyskusji o potrzebie zmian w tzw. architekturze finansowej. W 1997 roku, w czasie kryzysu w Azji Południowo-Wschodniej, to kraje wysoko rozwinięte zajmowały pozycję ekspertów w dziedzinie poprawy stabilności systemu finansowego. Źródeł kryzysu subprime z kolei należało się doszukiwać w krajach wysoko rozwiniętych. U podstaw kryzysu leżały bowiem niewłaściwa polityka monetarna amerykańskiego banku centralnego, słabość instytucji nadzorczych i agencji ratingowych, niska przejrzystość rynków finansowych czy też wzrost apetytu na ryzyko.
Wskazane czynniki niewątpliwie przyczyniły się do alienacji rynków finansowych. Współcześnie są one bowiem głównie narzędziami do uzyskiwania dochodu na samym obrocie instrumentami finansowymi, pompując i rozdymając bańki spekulacyjne. Mimo że pojęcie alienacji rynków finansowych stało się bardzo popularne w mediach, w literaturze przedmiotu nie zostało zdefiniowane, zaś badania naukowe w tym obszarze prowadzone są w niewielkim zakresie. W świetle powyższych faktów, analiza zjawiska alienacji rynków finansowych, szczególnie w kontekście problemów współczesnej gospodarki, jest konieczna.
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja stopnia alienacji rynków finansowych poprzez analizę zmian zachodzących w wybranych segmentach rynku. Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
 • Jakie były przyczyny alienacji rynków finansowych?
 • Czy rozwój rynków finansowych jest uzależniony od rozwoju gospodarczego?
 • Jakie były skutki kryzysu z 2007 roku dla rynków finansowych i gospodarki światowej?
 • Jakie będą kierunki rozwoju rynków finansowych? Czy luka powstała na skutek alienacji rynków finansowych zostanie zniwelowana poprzez działania regulacyjne i nadzorcze na rynkach finansowych?
 • W jakim kierunku będzie się rozwijać gospodarka światowa i w jaki sposób wpłynie to na stopień alienacji rynków finansowych?
Podstawową hipotezą badań jest twierdzenie, że poszczególne segmenty międzynarodowego rynku finansowego w latach 2000-2010 podlegały zjawisku alienacji w stosunku do sfery realnej. Weryfikację tezy oparto zarówno na rozważaniach teoretycznych, jak i na analizie empirycznej.
Okres i obszar badawczy
Podstawowy okres badawczy to lata 2000-2010, z nawiązaniem jednak do lat poprzedzających go i następujących po nim. W tym czasie nastąpił niespotykany wcześniej, dynamiczny rozwój rynków finansowych, jak również miały miejsce zdarzenia kryzysowe - tzw. kryzys dot.com w 2001 roku oraz globalny kryzys finansowy w roku 2008. Istotne jest wskazanie stopnia alienacji rynków finansowych na tle tych wydarzeń. W kontekście geograficznym badanie dotyczy globalnych rynków finansowych i gospodarki światowej, niemniej jednak analiza poszczególnych segmentów rynku finansowego wymagała wyodrębnienia grupy krajów, których poziom zaangażowania w transakcje na danym rynku był największy.
Metodologia badawcza
W literaturze przedmiotu nie zostały wyodrębnione mierniki alienacji rynków finansowych, stąd na potrzeby niniejszego badania przyjęto dwie grupy mierników - makroekonomiczne i behawioralne. Do pierwszej grupy należy zaliczyć współczynnik korelacji oraz regresji liniowej między wybranymi wielkościami analizowanych rynków finansowych a wielkościami realnymi. Druga grupa odnosi się do wpływu zachowań inwestorów na zdarzenia na rynkach finansowych.
Badanie opiera się także na szeroko rozumianej analizie danych statystycznych, opisujących trendy na wybranych rynkach. Źródłami danych są renomowane instytucje finansowe, takie jak Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, banki centralne i giełdy.
Struktura pracy
Część pierwsza opracowania (rozdział pierwszy) obejmuje rozważania teoretyczne. Podjęto w niej próbę zdefiniowania pojęcia alienacji rynków finansowych w oparciu o funkcje rynku finansowego. Wskazano również czynniki alienacji w kontekście rozwoju rynków finansowych, jak również dokonano przeglądu literatury przedmiotu. Należy przy tym podkreślić, że powiązanie między rozwojem rynków finansowych a sferą realną było analizowane w licznych pracach naukowych pod kątem wpływu na wzrost gospodarczy, nie dotyczyło jednak bezpośrednio zjawiska alienacji rynków finansowych w stosunku do gospodarki. Stąd też prezentowane w pracy rozważania teoretyczne, choć opierają się na dotychczasowym dorobku naukowym, rzucają zupełnie nowe światło na badane zjawisko.
Część druga niniejszego opracowania (rozdziały od drugiego do czwartego) stanowi analizę empiryczną poszczególnych segmentów rynku finansowego. Skupiano się tu na rynku walutowym, rynku akcji oraz rynku instrumentów pochodnych.
Z punktu widzenia rozwoju gospodarki rynek walutowy jest niezwykle istotny, umożliwia bowiem dokonywanie międzynarodowej wymiany towarów. Charakteryzuje się wysokim stopniem płynności, ale też wysokim poziomem transakcji spekulacyjnych, co sprzyja jego alienacji. W kontekście oderwania od sfery realnej istotne znaczenie ma także rozwój infrastruktury technologiczno-informatycznej.
Rynek giełdowy jest silnie powiązany ze sferą realną poprzez transfer kapitału między podmiotami posiadającymi nadwyżki kapitału i podmiotami zgłaszającymi zapotrzebowanie na kapitał. Podlega on silnie zjawiskom psychologicznym, często niemającym związku z sytuacją finansową spółek notowanych na parkietach czy makroekonomiczną danego kraju. Dodatkowo rozwój rynków giełdowych, mierzony przyrostem kapitalizacji, przy dużej zmienności cen akcji wskazuje, iż akcje jako aktywa stały się raczej przedmiotem spekulacji niż inwestycji o długim horyzoncie czasowym. W ostatniej dekadzie rynek instrumentów pochodnych rozwijał się bardzo dynamicznie, przekraczając kilkukrotnie wartości globalnej kapitalizacji giełdowej czy aktywów światowego sektora bankowego. Ponadto jako jedną z przyczyn kryzysu finansowego z 2008 roku wskazywano właśnie niekontrolowany rozwój rynku instrumentów pochodnych. Wydaje się, że stopień alienacji tego rynku jest wysoki, należy jednak zadać pytanie, czy jest on możliwy do ograniczenia. Wymagałoby to po pierwsze koordynacji działań na poziomie globalnym, a po drugie mogłoby ograniczyć rozwój rynku instrumentów pochodnych, co w niestabilnym środowisku gospodarczym zwiększyłoby koszty zarządzania ryzykiem.
Na podstawie badań empirycznych poszczególnych segmentów rynku finansowego trzecią część pracy poświęcono budowie scenariuszy, w których wskazano perspektywy rozwoju zarówno gospodarki światowej, jak i analizowanych rynków finansowych. Podstawowym celem było wskazanie zdarzeń na wybranych rynkach, prawdopodobieństwa ich pojawienia się w najbliższej perspektywie, a następnie określenie ich wpływu na stopień alienacji. Wskazane zostały także możliwe wydarzenia w gospodarce światowej i ich prawdopodobny wpływ na alienację rynków finansowych.
Wprowadzenie

Rozdział 1. Alienacja rynków finansowych - podstawy teoretyczne (Katarzyna Sum, Aneta Waszkiewicz)
1.1. Alienacja rynków finansowych - definicje
1.2. Czynniki alienacji na tle rozwoju rynków finansowych
1.3. Przegląd literatury
Bibliografia
Spis rysunków i wykresów

Rozdział 2. Alienacja rynku walutowego (Katarzyna Sum)
Wstęp
2.1. Czynniki alienacji rynku walutowego
2.2. Metodologia badawcza
2.3. Analiza empiryczna
2.3.1. Korelacja obrotów na rynku walutowym z wielkościami realnymi
2.3.2. Stopień awersji do ryzyka 41
2.3.3. Występowanie bańki spekulacyjnej
Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks statystyczny

Rozdział 3. Alienacja rynku akcji (Sławomir Miklaszewicz)
3.1. Czynniki alienacji rynku kapitałowego
3.2. Alienacja rynku akcji
Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks statystyczny

Rozdział 4. Alienacja a rynek instrumentów pochodnych (Aneta Waszkiewicz)
Wstęp
4.1. Alienacja rynku OTC a sfera realna
4.2. Analiza stopnia alienacji poszczególnych segmentów rynku OTC
4.2.1. Segment instrumentów pochodnych na stopę procentową
4.2.2. Segment pochodnych instrumentów kredytowych
4.2.3. Segment pochodnych instrumentów surowcowych i towarowych
4.2.4. Segment pochodnych instrumentów indeksowych
Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks statystyczny

Rozdział 5. Alienacja rynków finansowych a perspektywy dla gospodarki światowej - scenariusze
Wstęp
5.1. Wpływ wydarzeń na rynku walutowym na stopień alienacji rynków finansowych (Katarzyna Sum)
5.2. Wpływ wydarzeń w gospodarce światowej na stopień alienacji rynku walutowego (Katarzyna Sum)
5.3. Zmiany na rynku giełdowym i ich wpływ na stopień alienacji rynków finansowych (Sławomir Miklaszewicz)
5.4. Zmiany na rynku instrumentów pochodnych i ich wpływ na stopień alienacji rynków finansowych (Aneta Waszkiewicz)
5.5. Zmiany w gospodarce światowej i ich wpływ na stopień alienacji rynku instrumentów pochodnych (Aneta Waszkiewicz)
Bibliografia
Spis tabel

Podsumowanie
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel