Ulubione
  1. Strona główna
  2. WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

59,00 zł
53,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,90 zł).
Autor: red. Agnieszka Sopińska Piotr Wachowiak
Kod produktu: 978-83-8030-150-4
59,00 zł
53,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,90 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

Monografia powstała z okazji Jubileuszu prof. dr hab. Marii Romanowskiej. W ten sposób Autorzy chcieli docenić ogromny wkład Jubilatki w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu.

Zarządzanie strategiczne stanowi intrygujący, a zarazem pełen wyzwań obszar dociekań zarówno dla praktyków, jak i teoretyków. Pierwsi z nich na co dzień muszą zmagać się z imperatywem podejmowania wielu decyzji w kwestii celów, strategii rozwoju i sposobów konkurowania organizacji w zmiennym, nieprzewidywalnym otoczeniu, drudzy natomiast stają przed wyzwaniem opisu i wyjaśnienia tej jakże złożonej i turbulentnej rzeczywistości.

Zarządzanie strategiczne ma wyraźnie empiryczny charakter, ściśle powiązany z formułowaniem perspektyw rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wdrażaniem rozwiązań umożliwiających wykorzystanie już zidentyfikowanych szans rozwojowych. Celem nadrzędnym zarządzania strategicznego jest bowiem dążenie do ograniczenia niepewności oraz poszukiwanie i dostarczenie takich modeli i narzędzi praktycznych, które ułatwią zarządzanie rozwojem organizacji.

Zarządzanie strategiczne to subdyscyplina naukowa, która podlega ciągłej ewolucji, stanowiąc swego rodzaju odzwierciedlenie danych czasów, ich wyzwań i dokonań. Ogół wiedzy składający się na zarządzanie strategiczne najczęściej rozpatrywany jest przez pryzmat dominujących w danym okresie szkół i nurtów teoretycznych. Podstawą ich wyróżnienia mogą być różne wymiary i kryteria. Na przykład J.Ch. Mathé pogrupował szkoły zarządzania strategicznego na podstawie rodzaju paradygmatu zarządzania strategicznego na: paradygmat racjonalności (szkoła harwardzka, szkoła planowania strategicznego, szkoła pozycjonowania macierzowego, szkoła ilościowa) oraz paradygmat zachowań strategicznych (szkoła behawioralna, szkoła systemowa, szkoła inkrementalistów).

Z kolei paradygmat strategii stanowił punkt wyjścia do wyodrębnienia przez D.J. Tecce'a, G. Pisano i A. Shuena czterech szkół w ramach dwóch podejść do tworzenia strategii: podejścia koncentrującego się na sile rynkowej (szkoła sił konkurencji, szkoła strategicznego konfliktu) oraz podejścia koncentrującego się na efektywności (szkoła zasobowa, szkoła zdolności dynamicznych).

Podstawą jednej z najbardziej rozpowszechnionych typologii szkół zarządzania strategicznego zaproponowanej przez H. Mintzberga, B. Ahlstranda i J. Lampela były dwa wymiary: istota strategii (konkretna pozycja lub ogólna perspektywa) oraz cechy procesu strategicznego (zamierzone plany lub emergentne wzorce). Na ich podstawie badacze wyodrębnili dziesięć szkół myślenia strategicznego: szkołę projektową, szkołę planowania, szkołę pozycyjną, szkołę przedsiębiorczą, szkołę poznania, szkołę uczenia się, szkołę władzy, szkołę kulturową, szkołę środowiskową oraz szkołę konfiguracji.

Interesujące spojrzenie na ewolucję zarządzania strategicznego, tym razem przez pryzmat dominujących teorii, proponują też R.E. Hoskisson, M.A. Hitt i W.P. Wan. Zdaniem autorów ewolucję zarządzania strategicznego można porównać do wahnięć wahadła: od zainteresowania wnętrzem przedsiębiorstwa w początkowym etapie rozwoju subdyscypliny (teoria kontyngencji oraz badania dopasowania struktury do strategii), poprzez zainteresowanie otoczeniem, a w tym pozycją konkurencyjną (ekonomika przemysłowa, teoria kosztów transakcyjnych i teoria agencji), do ponownego wzrostu znaczenia wnętrza przedsiębiorstwa (teoria zasobowa). Według badaczy w przyszłości może nastąpić ponowna zmiana perspektywy w zarządzaniu strategicznym w kierunku większego zainteresowania otoczeniem przedsiębiorstwa.

Istotny wkład w porządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego mają także polscy badacze. Na przykład A. Stabryła, na podstawie kryterium specyfiki podejść badawczych i ich zastosowania w praktycznej działalności, wyróżnił trzy nurty w zarządzaniu strategicznym (nurt planistyczny, nurt pozycyjny, nurt integratywny). Natomiast K. Obłój za podstawę klasyfikacji szkół myślenia strategicznego przyjął wymiar swobody decyzyjnej strategii oraz punkt wyjścia do budowy strategii. To pozwoliło mu wyodrębnić cztery podstawowe szkoły (szkołę planistyczną, szkołę ewolucyjną, szkołę pozycyjną oraz szkołę zasobów, umiejętności i uczenia się) oraz dwa nowe podejścia (szkołę realnych opcji oraz szkołę prostych reguł).

Inną, ale równie interesującą, perspektywę patrzenia na ewolucję zarządzania strategicznego zaproponował J. Niemczyk, który wyróżnił pięć podejść do strategii, ze względu na rodzaj formułowanej w nich renty ekonomicznej, z których trzy pierwsze uznał za historyczne (podejście planistyczne bazujące na rencie ricardiańskiej; podejście pozycyjne bazujące na rencie chamberlinowskiej; podejście zasobowe bazujące na rencie ricardiańskiej), a kolejne dwa za współczesne (podejście innowacyjno-przedsiębiorcze bazujące na rencie schumpeteriańskiej i austriackiej oraz podejście sieciowe bazujące na rencie sieciowej). Zdaniem autora każde z tych podejść nie tylko wykształciło specyficzny sposób rozumienia strategii, ale także inne spojrzenie na kwestię sposobów radzenia sobie przez decydentów z rosnącym ryzykiem i niepewnością prowadzenia działań gospodarczych.

Niezależnie od przyjętej perspektywy patrzenia na rozwój teorii zarządzania strategicznego należy podkreślić, iż subdyscyplina ta ma wyraźnie empiryczny charakter, głęboko zależny od przeobrażeń w sferze praktyki. To sprawia, że koncepcje teoretyczne skuteczne jeszcze wczoraj, dziś przestają być aktualne. Rosnąca złożoność i nieprzewidywalność współczesnego otoczenia organizacji wymuszają konieczność ciągłego przeobrażenia i przewartościowywania dotychczasowej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego.

Kanonem współczesnego zarządzania strategicznego jest nie tylko uwzględnianie już istniejących przeobrażeń w otoczeniu, ale wręcz antycypowanie przyszłych zmian. Czy w tych okolicznościach dalszy rozwój zarządzania strategicznego powinien odbywać się w sposób ewolucyjny? A może niezbędnym jest jakościowy przeskok myślenia strategicznego do nowej rzeczywistości funkcjonowania współczesnej organizacji? Zachodzące przeobrażenia gospodarcze i społeczne, przejawiające się we wszechobecnym usieciowieniu i cyfryzacji, digitalizacji procesów, upowszechnieniu internetu, ogólnym dostępie do wiedzy, w sposób istotny determinują możliwości rozwoju współczesnej organizacji. Zarządzanie strategiczne nie może pozostawać obojętne na te zmiany, przeciwnie - musi uwzględniać zjawiska takie jak rosnąca wirtualizacja działania podmiotów, współtworzenie wartości przez konsumentów czy rozwój innowacji w modelu otwartym. Na czym ma polegać istota współczesnego zarządzania strategicznego w tych warunkach? Czy dotychczasowa wiedza z zakresu zarządzania strategicznego może być zastosowana w nowych modelach biznesowych? Jakie wyzwania stają przed współczesnym zarządzaniem strategicznym? Wreszcie, w jakim zakresie myślenie strategiczne może być i jest inspiracją dla innych obszarów zarządzania? Na te i inne pytania dotyczące wyzwań współczesnego zarządzania strategicznego próbują udzielić odpowiedzi Autorzy tej monografii. Książka jest efektem pracy wielu Autorów, co czyni ją dziełem wielowątkowym, otwartym na poszukiwania i interdyscyplinarnym. Wspólnym mianownikiem zawartych w monografii treści jest przedmiot rozważań - zarządzanie strategiczne. Różnorodność tematyczna, merytoryczna i poznawcza prezentowanych zagadnień determinuje układ i strukturę książki. Książka składa się z trzech części.

W części pierwszej monografii (Istota współczesnego zarządzania strategicznego), adekwatnie do tytułu, ukazano istotę współczesnego zarządzania strategicznego przez pryzmat: uniwersalnych archetypów, głównych paradoksów, najważniejszych wyborów strategicznych oraz meandrów strategicznego podejścia. Dodatkowo, w części tej wskazano współczesne kierunki badań w obszarze zarządzania strategicznego, a także dwa spojrzenia na strategię w złożonych systemach organizacyjnych.

W części drugiej (Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego) omówiono najważniejsze wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego wynikające z rewolucji informatycznej, konieczności uwzględnienia paradygmatu relacyjnego, zarządzania wiedzą, rozwoju innowacji oraz usieciowienia i umiędzynarodowienia podmiotów. Zwrócono też uwagę na makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, w tym na negatywne zjawiska w makrootoczeniu mające wpływ na formułowanie strategii przedsiębiorstwa.

W ostatniej, trzeciej części monografii (Zarządzanie strategiczne inspiracją dla innych obszarów zarządzania) zawarto przykłady oddziaływania myślenia strategicznego na: zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie strategii wynagrodzeń, zarządzanie innowacjami, kształtowanie kultury organizacyjnej, rozwój strategicznej rachunkowości zarządczej, a także wybrane koncepcje zarządzania - koncepcję zrównoważonego rozwoju czy koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Naturalne dopełnienie rozważań zawartych w części trzeciej stanowi tekst dotyczący ustalania strategicznych celów rozwoju uczelni ekonomicznych w obszarze kształcenia.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I. ISTOTA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Andrzej K. Koźmiński

W poszukiwaniu nowego paradygmatu ekonomicznych strategii

 

Jerzy Niemczyk

Uniwersalne archetypy zarządzania strategicznego

 

Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska

Dwa spojrzenia na strategię w złożonych systemach organizacyjnych

 

Ewa Stańczyk-Hugiet

Implementacja strategii. Idea i uwarunkowania

 

Jan Lichtarski

O rozwoju systemu zarządzania przedsiębiorstwem w perspektywie strategicznej

 

Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki

Współczesne kierunki badań w zarządzaniu strategicznym na świecie

 

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach - fundamentalne wyzwanie badawcze

 

Andrzej Kaleta, Anna Witek-Crabb

Paradoksy współczesnego zarządzania strategicznego

 

Jan Skalik

Meandry strategicznego podejścia do zarządzania zmianami w organizacjach gospodarczych nastawionych na rozwój

 

CZĘŚĆ II. WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Wojciech Czakon

Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu

 

Dorota Jelonek

Wyzwania dla zarządzania strategicznego w dobie Big Data

 

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Ambidexterity w obliczu paradygmatu relacyjnego - wyzwaniem współczesnego zarządzania strategicznego

 

 

Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio

Zarządzanie wiedzą w sieci - kontekst strategiczny

 

Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert

Strategie imitacji w procesie budowy przewagi konkurencyjnej

 

Grażyna Gierszewska

Zarządzanie strategiczne - wyzwania dla administracji

 

Krystyna Poznańska

Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

 

Maria Nowicka-Skowron, Izabela Krawczyk-Sokołowska, Agata Mesjasz-Lech

Strategie innowacji w warunkach konkurencyjności

 

Stanisław Sudoł

Innowacyjność technologiczna jako jedna z podstawowych przesłanek strategii przedsiębiorstwa przemysłowego

 

Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka A. Szpitter

Bariery umiędzynaradawiania działalności zaopatrzeniowej w opinii polskich wytwórców - rekomendacje w kierunku elastycznej organizacji

 

Elżbieta Marciszewska, Karolina Więcek

Terroryzm jako jedno ze współczesnych wyzwań zarządzania strategicznego w sektorze lotniczym

 

Elżbieta Adamowicz

Makroekonomiczne uwarunkowania aktywności gospodarczej w Polsce

 

Adam Budnikowski

Korzyści Polski i Europy Zachodniej z handlu międzynarodowego w ujęciu historycznym

 

CZĘŚĆ III. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE INSPIRACJĄ

DLA INNYCH OBSZARÓW ZARZĄDZANIA

Arnold Pabian

Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zarządzania strategicznego

 

Marian Strużycki

Strategiczne aspekty konkurencji i kooperacji w zarządzaniu regionalnym

 

Czesław Zając

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - problemy, wyzwania, perspektywy

 

Piotr Buła, Agnieszka Żak

Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR 3.0+

 

Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz

Strategiczna rola społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstw. Wyzwania w zakresie ewaluacji

 

Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska

Kultura organizacyjna a innowacyjność organizacji - kontekst strategiczny i operacyjny

 

Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska

Strategie wynagrodzeń w różnych strategiach biznesowych

 

Anna Karmańska

Wrażliwość systemu pomiaru dokonań na imperatyw kreowania wartości. Wyzwanie dla strategicznej rachunkowości zarządczej

 

Stanisław Macioł

O strategicznych celach rozwoju polskich publicznych uczelni ekonomicznych w obszarze kształcenia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 508

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

Monografia powstała z okazji Jubileuszu prof. dr hab. Marii Romanowskiej. W ten sposób Autorzy chcieli docenić ogromny wkład Jubilatki w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu.

Zarządzanie strategiczne stanowi intrygujący, a zarazem pełen wyzwań obszar dociekań zarówno dla praktyków, jak i teoretyków. Pierwsi z nich na co dzień muszą zmagać się z imperatywem podejmowania wielu decyzji w kwestii celów, strategii rozwoju i sposobów konkurowania organizacji w zmiennym, nieprzewidywalnym otoczeniu, drudzy natomiast stają przed wyzwaniem opisu i wyjaśnienia tej jakże złożonej i turbulentnej rzeczywistości.

Zarządzanie strategiczne ma wyraźnie empiryczny charakter, ściśle powiązany z formułowaniem perspektyw rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wdrażaniem rozwiązań umożliwiających wykorzystanie już zidentyfikowanych szans rozwojowych. Celem nadrzędnym zarządzania strategicznego jest bowiem dążenie do ograniczenia niepewności oraz poszukiwanie i dostarczenie takich modeli i narzędzi praktycznych, które ułatwią zarządzanie rozwojem organizacji.

Zarządzanie strategiczne to subdyscyplina naukowa, która podlega ciągłej ewolucji, stanowiąc swego rodzaju odzwierciedlenie danych czasów, ich wyzwań i dokonań. Ogół wiedzy składający się na zarządzanie strategiczne najczęściej rozpatrywany jest przez pryzmat dominujących w danym okresie szkół i nurtów teoretycznych. Podstawą ich wyróżnienia mogą być różne wymiary i kryteria. Na przykład J.Ch. Mathé pogrupował szkoły zarządzania strategicznego na podstawie rodzaju paradygmatu zarządzania strategicznego na: paradygmat racjonalności (szkoła harwardzka, szkoła planowania strategicznego, szkoła pozycjonowania macierzowego, szkoła ilościowa) oraz paradygmat zachowań strategicznych (szkoła behawioralna, szkoła systemowa, szkoła inkrementalistów).

Z kolei paradygmat strategii stanowił punkt wyjścia do wyodrębnienia przez D.J. Tecce'a, G. Pisano i A. Shuena czterech szkół w ramach dwóch podejść do tworzenia strategii: podejścia koncentrującego się na sile rynkowej (szkoła sił konkurencji, szkoła strategicznego konfliktu) oraz podejścia koncentrującego się na efektywności (szkoła zasobowa, szkoła zdolności dynamicznych).

Podstawą jednej z najbardziej rozpowszechnionych typologii szkół zarządzania strategicznego zaproponowanej przez H. Mintzberga, B. Ahlstranda i J. Lampela były dwa wymiary: istota strategii (konkretna pozycja lub ogólna perspektywa) oraz cechy procesu strategicznego (zamierzone plany lub emergentne wzorce). Na ich podstawie badacze wyodrębnili dziesięć szkół myślenia strategicznego: szkołę projektową, szkołę planowania, szkołę pozycyjną, szkołę przedsiębiorczą, szkołę poznania, szkołę uczenia się, szkołę władzy, szkołę kulturową, szkołę środowiskową oraz szkołę konfiguracji.

Interesujące spojrzenie na ewolucję zarządzania strategicznego, tym razem przez pryzmat dominujących teorii, proponują też R.E. Hoskisson, M.A. Hitt i W.P. Wan. Zdaniem autorów ewolucję zarządzania strategicznego można porównać do wahnięć wahadła: od zainteresowania wnętrzem przedsiębiorstwa w początkowym etapie rozwoju subdyscypliny (teoria kontyngencji oraz badania dopasowania struktury do strategii), poprzez zainteresowanie otoczeniem, a w tym pozycją konkurencyjną (ekonomika przemysłowa, teoria kosztów transakcyjnych i teoria agencji), do ponownego wzrostu znaczenia wnętrza przedsiębiorstwa (teoria zasobowa). Według badaczy w przyszłości może nastąpić ponowna zmiana perspektywy w zarządzaniu strategicznym w kierunku większego zainteresowania otoczeniem przedsiębiorstwa.

Istotny wkład w porządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego mają także polscy badacze. Na przykład A. Stabryła, na podstawie kryterium specyfiki podejść badawczych i ich zastosowania w praktycznej działalności, wyróżnił trzy nurty w zarządzaniu strategicznym (nurt planistyczny, nurt pozycyjny, nurt integratywny). Natomiast K. Obłój za podstawę klasyfikacji szkół myślenia strategicznego przyjął wymiar swobody decyzyjnej strategii oraz punkt wyjścia do budowy strategii. To pozwoliło mu wyodrębnić cztery podstawowe szkoły (szkołę planistyczną, szkołę ewolucyjną, szkołę pozycyjną oraz szkołę zasobów, umiejętności i uczenia się) oraz dwa nowe podejścia (szkołę realnych opcji oraz szkołę prostych reguł).

Inną, ale równie interesującą, perspektywę patrzenia na ewolucję zarządzania strategicznego zaproponował J. Niemczyk, który wyróżnił pięć podejść do strategii, ze względu na rodzaj formułowanej w nich renty ekonomicznej, z których trzy pierwsze uznał za historyczne (podejście planistyczne bazujące na rencie ricardiańskiej; podejście pozycyjne bazujące na rencie chamberlinowskiej; podejście zasobowe bazujące na rencie ricardiańskiej), a kolejne dwa za współczesne (podejście innowacyjno-przedsiębiorcze bazujące na rencie schumpeteriańskiej i austriackiej oraz podejście sieciowe bazujące na rencie sieciowej). Zdaniem autora każde z tych podejść nie tylko wykształciło specyficzny sposób rozumienia strategii, ale także inne spojrzenie na kwestię sposobów radzenia sobie przez decydentów z rosnącym ryzykiem i niepewnością prowadzenia działań gospodarczych.

Niezależnie od przyjętej perspektywy patrzenia na rozwój teorii zarządzania strategicznego należy podkreślić, iż subdyscyplina ta ma wyraźnie empiryczny charakter, głęboko zależny od przeobrażeń w sferze praktyki. To sprawia, że koncepcje teoretyczne skuteczne jeszcze wczoraj, dziś przestają być aktualne. Rosnąca złożoność i nieprzewidywalność współczesnego otoczenia organizacji wymuszają konieczność ciągłego przeobrażenia i przewartościowywania dotychczasowej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego.

Kanonem współczesnego zarządzania strategicznego jest nie tylko uwzględnianie już istniejących przeobrażeń w otoczeniu, ale wręcz antycypowanie przyszłych zmian. Czy w tych okolicznościach dalszy rozwój zarządzania strategicznego powinien odbywać się w sposób ewolucyjny? A może niezbędnym jest jakościowy przeskok myślenia strategicznego do nowej rzeczywistości funkcjonowania współczesnej organizacji? Zachodzące przeobrażenia gospodarcze i społeczne, przejawiające się we wszechobecnym usieciowieniu i cyfryzacji, digitalizacji procesów, upowszechnieniu internetu, ogólnym dostępie do wiedzy, w sposób istotny determinują możliwości rozwoju współczesnej organizacji. Zarządzanie strategiczne nie może pozostawać obojętne na te zmiany, przeciwnie - musi uwzględniać zjawiska takie jak rosnąca wirtualizacja działania podmiotów, współtworzenie wartości przez konsumentów czy rozwój innowacji w modelu otwartym. Na czym ma polegać istota współczesnego zarządzania strategicznego w tych warunkach? Czy dotychczasowa wiedza z zakresu zarządzania strategicznego może być zastosowana w nowych modelach biznesowych? Jakie wyzwania stają przed współczesnym zarządzaniem strategicznym? Wreszcie, w jakim zakresie myślenie strategiczne może być i jest inspiracją dla innych obszarów zarządzania? Na te i inne pytania dotyczące wyzwań współczesnego zarządzania strategicznego próbują udzielić odpowiedzi Autorzy tej monografii. Książka jest efektem pracy wielu Autorów, co czyni ją dziełem wielowątkowym, otwartym na poszukiwania i interdyscyplinarnym. Wspólnym mianownikiem zawartych w monografii treści jest przedmiot rozważań - zarządzanie strategiczne. Różnorodność tematyczna, merytoryczna i poznawcza prezentowanych zagadnień determinuje układ i strukturę książki. Książka składa się z trzech części.

W części pierwszej monografii (Istota współczesnego zarządzania strategicznego), adekwatnie do tytułu, ukazano istotę współczesnego zarządzania strategicznego przez pryzmat: uniwersalnych archetypów, głównych paradoksów, najważniejszych wyborów strategicznych oraz meandrów strategicznego podejścia. Dodatkowo, w części tej wskazano współczesne kierunki badań w obszarze zarządzania strategicznego, a także dwa spojrzenia na strategię w złożonych systemach organizacyjnych.

W części drugiej (Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego) omówiono najważniejsze wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego wynikające z rewolucji informatycznej, konieczności uwzględnienia paradygmatu relacyjnego, zarządzania wiedzą, rozwoju innowacji oraz usieciowienia i umiędzynarodowienia podmiotów. Zwrócono też uwagę na makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, w tym na negatywne zjawiska w makrootoczeniu mające wpływ na formułowanie strategii przedsiębiorstwa.

W ostatniej, trzeciej części monografii (Zarządzanie strategiczne inspiracją dla innych obszarów zarządzania) zawarto przykłady oddziaływania myślenia strategicznego na: zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie strategii wynagrodzeń, zarządzanie innowacjami, kształtowanie kultury organizacyjnej, rozwój strategicznej rachunkowości zarządczej, a także wybrane koncepcje zarządzania - koncepcję zrównoważonego rozwoju czy koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Naturalne dopełnienie rozważań zawartych w części trzeciej stanowi tekst dotyczący ustalania strategicznych celów rozwoju uczelni ekonomicznych w obszarze kształcenia.

Spis treści

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I. ISTOTA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Andrzej K. Koźmiński

W poszukiwaniu nowego paradygmatu ekonomicznych strategii

 

Jerzy Niemczyk

Uniwersalne archetypy zarządzania strategicznego

 

Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska

Dwa spojrzenia na strategię w złożonych systemach organizacyjnych

 

Ewa Stańczyk-Hugiet

Implementacja strategii. Idea i uwarunkowania

 

Jan Lichtarski

O rozwoju systemu zarządzania przedsiębiorstwem w perspektywie strategicznej

 

Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki

Współczesne kierunki badań w zarządzaniu strategicznym na świecie

 

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach - fundamentalne wyzwanie badawcze

 

Andrzej Kaleta, Anna Witek-Crabb

Paradoksy współczesnego zarządzania strategicznego

 

Jan Skalik

Meandry strategicznego podejścia do zarządzania zmianami w organizacjach gospodarczych nastawionych na rozwój

 

CZĘŚĆ II. WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Wojciech Czakon

Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu

 

Dorota Jelonek

Wyzwania dla zarządzania strategicznego w dobie Big Data

 

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Ambidexterity w obliczu paradygmatu relacyjnego - wyzwaniem współczesnego zarządzania strategicznego

 

 

Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio

Zarządzanie wiedzą w sieci - kontekst strategiczny

 

Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert

Strategie imitacji w procesie budowy przewagi konkurencyjnej

 

Grażyna Gierszewska

Zarządzanie strategiczne - wyzwania dla administracji

 

Krystyna Poznańska

Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

 

Maria Nowicka-Skowron, Izabela Krawczyk-Sokołowska, Agata Mesjasz-Lech

Strategie innowacji w warunkach konkurencyjności

 

Stanisław Sudoł

Innowacyjność technologiczna jako jedna z podstawowych przesłanek strategii przedsiębiorstwa przemysłowego

 

Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka A. Szpitter

Bariery umiędzynaradawiania działalności zaopatrzeniowej w opinii polskich wytwórców - rekomendacje w kierunku elastycznej organizacji

 

Elżbieta Marciszewska, Karolina Więcek

Terroryzm jako jedno ze współczesnych wyzwań zarządzania strategicznego w sektorze lotniczym

 

Elżbieta Adamowicz

Makroekonomiczne uwarunkowania aktywności gospodarczej w Polsce

 

Adam Budnikowski

Korzyści Polski i Europy Zachodniej z handlu międzynarodowego w ujęciu historycznym

 

CZĘŚĆ III. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE INSPIRACJĄ

DLA INNYCH OBSZARÓW ZARZĄDZANIA

Arnold Pabian

Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zarządzania strategicznego

 

Marian Strużycki

Strategiczne aspekty konkurencji i kooperacji w zarządzaniu regionalnym

 

Czesław Zając

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - problemy, wyzwania, perspektywy

 

Piotr Buła, Agnieszka Żak

Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR 3.0+

 

Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz

Strategiczna rola społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstw. Wyzwania w zakresie ewaluacji

 

Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska

Kultura organizacyjna a innowacyjność organizacji - kontekst strategiczny i operacyjny

 

Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska

Strategie wynagrodzeń w różnych strategiach biznesowych

 

Anna Karmańska

Wrażliwość systemu pomiaru dokonań na imperatyw kreowania wartości. Wyzwanie dla strategicznej rachunkowości zarządczej

 

Stanisław Macioł

O strategicznych celach rozwoju polskich publicznych uczelni ekonomicznych w obszarze kształcenia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 508

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Monografia powstała z okazji Jubileuszu prof. dr hab. Marii Romanowskiej. W ten sposób Autorzy chcieli docenić ogromny wkład Jubilatki w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu.

Zarządzanie strategiczne stanowi intrygujący, a zarazem pełen wyzwań obszar dociekań zarówno dla praktyków, jak i teoretyków. Pierwsi z nich na co dzień muszą zmagać się z imperatywem podejmowania wielu decyzji w kwestii celów, strategii rozwoju i sposobów konkurowania organizacji w zmiennym, nieprzewidywalnym otoczeniu, drudzy natomiast stają przed wyzwaniem opisu i wyjaśnienia tej jakże złożonej i turbulentnej rzeczywistości.

Zarządzanie strategiczne ma wyraźnie empiryczny charakter, ściśle powiązany z formułowaniem perspektyw rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wdrażaniem rozwiązań umożliwiających wykorzystanie już zidentyfikowanych szans rozwojowych. Celem nadrzędnym zarządzania strategicznego jest bowiem dążenie do ograniczenia niepewności oraz poszukiwanie i dostarczenie takich modeli i narzędzi praktycznych, które ułatwią zarządzanie rozwojem organizacji.

Zarządzanie strategiczne to subdyscyplina naukowa, która podlega ciągłej ewolucji, stanowiąc swego rodzaju odzwierciedlenie danych czasów, ich wyzwań i dokonań. Ogół wiedzy składający się na zarządzanie strategiczne najczęściej rozpatrywany jest przez pryzmat dominujących w danym okresie szkół i nurtów teoretycznych. Podstawą ich wyróżnienia mogą być różne wymiary i kryteria. Na przykład J.Ch. Mathé pogrupował szkoły zarządzania strategicznego na podstawie rodzaju paradygmatu zarządzania strategicznego na: paradygmat racjonalności (szkoła harwardzka, szkoła planowania strategicznego, szkoła pozycjonowania macierzowego, szkoła ilościowa) oraz paradygmat zachowań strategicznych (szkoła behawioralna, szkoła systemowa, szkoła inkrementalistów).

Z kolei paradygmat strategii stanowił punkt wyjścia do wyodrębnienia przez D.J. Tecce'a, G. Pisano i A. Shuena czterech szkół w ramach dwóch podejść do tworzenia strategii: podejścia koncentrującego się na sile rynkowej (szkoła sił konkurencji, szkoła strategicznego konfliktu) oraz podejścia koncentrującego się na efektywności (szkoła zasobowa, szkoła zdolności dynamicznych).

Podstawą jednej z najbardziej rozpowszechnionych typologii szkół zarządzania strategicznego zaproponowanej przez H. Mintzberga, B. Ahlstranda i J. Lampela były dwa wymiary: istota strategii (konkretna pozycja lub ogólna perspektywa) oraz cechy procesu strategicznego (zamierzone plany lub emergentne wzorce). Na ich podstawie badacze wyodrębnili dziesięć szkół myślenia strategicznego: szkołę projektową, szkołę planowania, szkołę pozycyjną, szkołę przedsiębiorczą, szkołę poznania, szkołę uczenia się, szkołę władzy, szkołę kulturową, szkołę środowiskową oraz szkołę konfiguracji.

Interesujące spojrzenie na ewolucję zarządzania strategicznego, tym razem przez pryzmat dominujących teorii, proponują też R.E. Hoskisson, M.A. Hitt i W.P. Wan. Zdaniem autorów ewolucję zarządzania strategicznego można porównać do wahnięć wahadła: od zainteresowania wnętrzem przedsiębiorstwa w początkowym etapie rozwoju subdyscypliny (teoria kontyngencji oraz badania dopasowania struktury do strategii), poprzez zainteresowanie otoczeniem, a w tym pozycją konkurencyjną (ekonomika przemysłowa, teoria kosztów transakcyjnych i teoria agencji), do ponownego wzrostu znaczenia wnętrza przedsiębiorstwa (teoria zasobowa). Według badaczy w przyszłości może nastąpić ponowna zmiana perspektywy w zarządzaniu strategicznym w kierunku większego zainteresowania otoczeniem przedsiębiorstwa.

Istotny wkład w porządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego mają także polscy badacze. Na przykład A. Stabryła, na podstawie kryterium specyfiki podejść badawczych i ich zastosowania w praktycznej działalności, wyróżnił trzy nurty w zarządzaniu strategicznym (nurt planistyczny, nurt pozycyjny, nurt integratywny). Natomiast K. Obłój za podstawę klasyfikacji szkół myślenia strategicznego przyjął wymiar swobody decyzyjnej strategii oraz punkt wyjścia do budowy strategii. To pozwoliło mu wyodrębnić cztery podstawowe szkoły (szkołę planistyczną, szkołę ewolucyjną, szkołę pozycyjną oraz szkołę zasobów, umiejętności i uczenia się) oraz dwa nowe podejścia (szkołę realnych opcji oraz szkołę prostych reguł).

Inną, ale równie interesującą, perspektywę patrzenia na ewolucję zarządzania strategicznego zaproponował J. Niemczyk, który wyróżnił pięć podejść do strategii, ze względu na rodzaj formułowanej w nich renty ekonomicznej, z których trzy pierwsze uznał za historyczne (podejście planistyczne bazujące na rencie ricardiańskiej; podejście pozycyjne bazujące na rencie chamberlinowskiej; podejście zasobowe bazujące na rencie ricardiańskiej), a kolejne dwa za współczesne (podejście innowacyjno-przedsiębiorcze bazujące na rencie schumpeteriańskiej i austriackiej oraz podejście sieciowe bazujące na rencie sieciowej). Zdaniem autora każde z tych podejść nie tylko wykształciło specyficzny sposób rozumienia strategii, ale także inne spojrzenie na kwestię sposobów radzenia sobie przez decydentów z rosnącym ryzykiem i niepewnością prowadzenia działań gospodarczych.

Niezależnie od przyjętej perspektywy patrzenia na rozwój teorii zarządzania strategicznego należy podkreślić, iż subdyscyplina ta ma wyraźnie empiryczny charakter, głęboko zależny od przeobrażeń w sferze praktyki. To sprawia, że koncepcje teoretyczne skuteczne jeszcze wczoraj, dziś przestają być aktualne. Rosnąca złożoność i nieprzewidywalność współczesnego otoczenia organizacji wymuszają konieczność ciągłego przeobrażenia i przewartościowywania dotychczasowej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego.

Kanonem współczesnego zarządzania strategicznego jest nie tylko uwzględnianie już istniejących przeobrażeń w otoczeniu, ale wręcz antycypowanie przyszłych zmian. Czy w tych okolicznościach dalszy rozwój zarządzania strategicznego powinien odbywać się w sposób ewolucyjny? A może niezbędnym jest jakościowy przeskok myślenia strategicznego do nowej rzeczywistości funkcjonowania współczesnej organizacji? Zachodzące przeobrażenia gospodarcze i społeczne, przejawiające się we wszechobecnym usieciowieniu i cyfryzacji, digitalizacji procesów, upowszechnieniu internetu, ogólnym dostępie do wiedzy, w sposób istotny determinują możliwości rozwoju współczesnej organizacji. Zarządzanie strategiczne nie może pozostawać obojętne na te zmiany, przeciwnie - musi uwzględniać zjawiska takie jak rosnąca wirtualizacja działania podmiotów, współtworzenie wartości przez konsumentów czy rozwój innowacji w modelu otwartym. Na czym ma polegać istota współczesnego zarządzania strategicznego w tych warunkach? Czy dotychczasowa wiedza z zakresu zarządzania strategicznego może być zastosowana w nowych modelach biznesowych? Jakie wyzwania stają przed współczesnym zarządzaniem strategicznym? Wreszcie, w jakim zakresie myślenie strategiczne może być i jest inspiracją dla innych obszarów zarządzania? Na te i inne pytania dotyczące wyzwań współczesnego zarządzania strategicznego próbują udzielić odpowiedzi Autorzy tej monografii. Książka jest efektem pracy wielu Autorów, co czyni ją dziełem wielowątkowym, otwartym na poszukiwania i interdyscyplinarnym. Wspólnym mianownikiem zawartych w monografii treści jest przedmiot rozważań - zarządzanie strategiczne. Różnorodność tematyczna, merytoryczna i poznawcza prezentowanych zagadnień determinuje układ i strukturę książki. Książka składa się z trzech części.

W części pierwszej monografii (Istota współczesnego zarządzania strategicznego), adekwatnie do tytułu, ukazano istotę współczesnego zarządzania strategicznego przez pryzmat: uniwersalnych archetypów, głównych paradoksów, najważniejszych wyborów strategicznych oraz meandrów strategicznego podejścia. Dodatkowo, w części tej wskazano współczesne kierunki badań w obszarze zarządzania strategicznego, a także dwa spojrzenia na strategię w złożonych systemach organizacyjnych.

W części drugiej (Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego) omówiono najważniejsze wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego wynikające z rewolucji informatycznej, konieczności uwzględnienia paradygmatu relacyjnego, zarządzania wiedzą, rozwoju innowacji oraz usieciowienia i umiędzynarodowienia podmiotów. Zwrócono też uwagę na makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, w tym na negatywne zjawiska w makrootoczeniu mające wpływ na formułowanie strategii przedsiębiorstwa.

W ostatniej, trzeciej części monografii (Zarządzanie strategiczne inspiracją dla innych obszarów zarządzania) zawarto przykłady oddziaływania myślenia strategicznego na: zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie strategii wynagrodzeń, zarządzanie innowacjami, kształtowanie kultury organizacyjnej, rozwój strategicznej rachunkowości zarządczej, a także wybrane koncepcje zarządzania - koncepcję zrównoważonego rozwoju czy koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Naturalne dopełnienie rozważań zawartych w części trzeciej stanowi tekst dotyczący ustalania strategicznych celów rozwoju uczelni ekonomicznych w obszarze kształcenia.

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I. ISTOTA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Andrzej K. Koźmiński

W poszukiwaniu nowego paradygmatu ekonomicznych strategii

 

Jerzy Niemczyk

Uniwersalne archetypy zarządzania strategicznego

 

Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska

Dwa spojrzenia na strategię w złożonych systemach organizacyjnych

 

Ewa Stańczyk-Hugiet

Implementacja strategii. Idea i uwarunkowania

 

Jan Lichtarski

O rozwoju systemu zarządzania przedsiębiorstwem w perspektywie strategicznej

 

Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki

Współczesne kierunki badań w zarządzaniu strategicznym na świecie

 

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach - fundamentalne wyzwanie badawcze

 

Andrzej Kaleta, Anna Witek-Crabb

Paradoksy współczesnego zarządzania strategicznego

 

Jan Skalik

Meandry strategicznego podejścia do zarządzania zmianami w organizacjach gospodarczych nastawionych na rozwój

 

CZĘŚĆ II. WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Wojciech Czakon

Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu

 

Dorota Jelonek

Wyzwania dla zarządzania strategicznego w dobie Big Data

 

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Ambidexterity w obliczu paradygmatu relacyjnego - wyzwaniem współczesnego zarządzania strategicznego

 

 

Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio

Zarządzanie wiedzą w sieci - kontekst strategiczny

 

Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert

Strategie imitacji w procesie budowy przewagi konkurencyjnej

 

Grażyna Gierszewska

Zarządzanie strategiczne - wyzwania dla administracji

 

Krystyna Poznańska

Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

 

Maria Nowicka-Skowron, Izabela Krawczyk-Sokołowska, Agata Mesjasz-Lech

Strategie innowacji w warunkach konkurencyjności

 

Stanisław Sudoł

Innowacyjność technologiczna jako jedna z podstawowych przesłanek strategii przedsiębiorstwa przemysłowego

 

Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka A. Szpitter

Bariery umiędzynaradawiania działalności zaopatrzeniowej w opinii polskich wytwórców - rekomendacje w kierunku elastycznej organizacji

 

Elżbieta Marciszewska, Karolina Więcek

Terroryzm jako jedno ze współczesnych wyzwań zarządzania strategicznego w sektorze lotniczym

 

Elżbieta Adamowicz

Makroekonomiczne uwarunkowania aktywności gospodarczej w Polsce

 

Adam Budnikowski

Korzyści Polski i Europy Zachodniej z handlu międzynarodowego w ujęciu historycznym

 

CZĘŚĆ III. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE INSPIRACJĄ

DLA INNYCH OBSZARÓW ZARZĄDZANIA

Arnold Pabian

Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zarządzania strategicznego

 

Marian Strużycki

Strategiczne aspekty konkurencji i kooperacji w zarządzaniu regionalnym

 

Czesław Zając

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - problemy, wyzwania, perspektywy

 

Piotr Buła, Agnieszka Żak

Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR 3.0+

 

Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz

Strategiczna rola społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstw. Wyzwania w zakresie ewaluacji

 

Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska

Kultura organizacyjna a innowacyjność organizacji - kontekst strategiczny i operacyjny

 

Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska

Strategie wynagrodzeń w różnych strategiach biznesowych

 

Anna Karmańska

Wrażliwość systemu pomiaru dokonań na imperatyw kreowania wartości. Wyzwanie dla strategicznej rachunkowości zarządczej

 

Stanisław Macioł

O strategicznych celach rozwoju polskich publicznych uczelni ekonomicznych w obszarze kształcenia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel