Ulubione
  1. Strona główna
  2. WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI RYNKU KAPITAŁOWEGO

WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI RYNKU KAPITAŁOWEGO

48,00 zł
43,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,80 zł).
Autor: Mirosław Bojańczyk
Kod produktu: 978-83-7378-686-8
48,00 zł
43,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,80 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI RYNKU KAPITAŁOWEGO
WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI RYNKU KAPITAŁOWEGO
[[[separator]]]

Praca składa się czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono nowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, związane z rozwojem i coraz większą niestabilnością rynku kapitałowego. Zmiany te istotnie wpłynęły na zarządzanie przedsiębiorstwami. Dotyczy to m.in. zmian struktury własnościowej, celu działalności przedsiębiorstw, horyzontu inwestycyjnego, możliwości finansowania się (lewarowania) i wycen przedsiębiorstw. Zwiększone lewarowanie, które było głównym źródłem zysków wielu przedsiębiorstw w ostatnich latach, od dawna było analizowane z punktu widzenia jego wpływu na wartość przedsiębiorstwa. Nobliści Modigliani i Miller dowodzili, że struktura finansowania nie ma wpływu na wartość przedsiębiorstwa. Doświadczenia ostatnich lat zmuszają do ponownego postawienia tego pytania i próby odpowiedzi na nie.
W rozdziale drugim przedstawiono różne metody wyceny i różne regulacje dotyczące ustalania wartości przedsiębiorstwa. Nie jest celem autora szczegółowa analiza metod wyceny, a jedynie wskazanie na trudności, jakie pojawiły się w związku z niestabilnością rynku kapitałowego. Pewne kwestie zostały tu przedstawione bardziej szczegółowo ze względu na ich kluczowe znaczenie z punktu widzenia tematu pracy. Trudno jest zrozumieć istniejące problemy z wyceną, jeśli nie przedstawi się, przynajmniej w skrótowy sposób, podstawowych założeń przyjmowanych w ramach różnych metod wyceny. Ta różnorodność nie ułatwia poprawnej wyceny różnych aktywów, a często wręcz komplikuje proces wyceny. Podobnie jest z różnymi regulacjami. Ważne jest też uświadomienie sobie, że nieodpowiednio zaprojektowane regulacje księgowe wykorzystujące bieżącą wycenę rynkową mogą wzmóc wielkość cyklicznych fluktuacji. Generalnie należy stwierdzić, że pojawia się problem z ustaleniem wartości przedsiębiorstw. Występują tu błędy, nieporozumienia i manipulacje. Dokonując wyceny, należy pamiętać, że na rynku występuje szereg specyficznych sytuacji, które wymagają odmiennego podejścia. Samo lewarowanie się przedsiębiorstw nie jest niczym specyficznym. Za specyficzne można uznać jego poziom, sposób finansowania się i skutki nadmiernego lewarowania. Tym zagadnieniom poświęcony jest rozdział trzeci.
Rozdział czwarty dotyczy różnych zagadnień związanych z wykorzystywaniem informacji przez inwestorów na rynku kapitałowym oraz postrzegania przez nich wartości. Ważną kwestią jest to, czy ci, którzy podejmują decyzje i wpływają na kursy papierów wartościowych, zachowują się w sposób racjonalny z punktu widzenia założeń powszechnie formułowanych w ramach ekonomii klasycznej, czy też ich decyzje nie zawsze są racjonalne, jak dowodzą tego np. przedstawiciele finansów behawioralnych. Informacja jest podstawowym czynnikiem determinującym proces decyzyjny. Przydatność informacji uzależniona jest od jej wiarygodności i aktualności. Ważne są też koszty jej pozyskania. Podstawowym źródłem informacji w przedsiębiorstwie jest rachunkowość. Dostęp do informacji wywiera wpływ zarówno na możliwość wyboru określonej metody wyceny, jak i na jej wyniki. Rynek kapitałowy to specyficzne zachowania i oczekiwania inwestorów, którzy dokonują transakcji papierami wartościowymi. Ich reakcje są m.in. konsekwencją docierających do nich informacji, analiz i ratingów. Na rynku tym mamy do czynienia z asymetrią informacyjną, która wywiera istotny wpływ na wycenę papierów wartościowych i zachowania inwestorów. Kwestia symetrii informacyjnej była jednym z podstawowych założeń we wcześniej wspominanym modelu Moglilianiego-Millera, a asymetrii informacyjnej dużo czasu poświęcił inny noblista - Stiglitz. Niestabilność rynku kapitałowego nie pozostanie bez wpływu na dostępność i wiarygodność informacji.
Przedsiębiorstwo jest tu traktowane jako przedmiot wyceny i transakcji na rynku kapitałowym, niezależnie od jego formy prawnej. Analizowane są tu wybrane kwestie dotyczące wzrostu wartości, związane bezpośrednio z rynkiem kapitałowym, a nie czynniki wzrostu wartości w ogóle. Nie jest celem autora analiza czynników oddziałujących na wartość przedsiębiorstwa, a jedynie pokazanie wpływu szybko rozwijającego się i coraz bardziej niestabilnego rynku kapitałowego na wzrost znaczenia zarządzania wartością oraz problemy z poprawnym zdefiniowaniem i oszacowaniem tej wartości.

[[[separator]]]

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. WZROST ZNACZENIA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

1.1. Motywy przeprowadzania wycen przedsiębiorstw
1.2. Wpływ rynku kapitałowego na zmianę uwarunkowań działalności przedsiębiorstw - przejście od stabilnego do coraz mniej przewidywalnego otoczenia
1.2.1. Rosnąca rola giełd papierów wartościowych
1.2.2. Zwiększone przepływy kapitału ułatwiające lewarowanie się - rosnące zadłużenie krajów i przedsiębiorstw
1.2.3. Dynamiczny rozwój instytucji i instrumentów finansowych
1.2.4. Zarządzanie ryzykiem
1.2.5. Wpływ rynku kapitałowego na zmiany struktury własnościowej - oddzielenie własności od zarządzania
1.2.6. Rynek kapitałowy a prywatyzacja i nacjonalizacja przedsiębiorstw
1.2.7. Skrócenie horyzontu inwestycyjnego jako skutek rozwoju rynku kapitałowego i rosnącej niestabilności
1.3. Rosnąca niestabilność rynków kapitałowych - czy czeka nas permanentna niestabilność na rynku kapitałowym?
1.4. Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa jako cel nadrzędny działalności - czy tak musi być?
1.5. Konieczność ponownego przemyślenia value based management jako koncepcji zarządzania i trwałego podnoszenia wartości
1.6. Wartość dla akcjonariuszy czy interesariuszy - problem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1.7. Motywowanie menedżerów do wzrostu wartości - wynagradzanie krótkoterminowych ?sukcesów"
1.8. Konflikt agencji a system motywacyjny i zarządzanie wartością - nowe uwarunkowania teorii agencji

ROZDZIAŁ II. NARASTAJĄCY PROBLEM Z SZACOWANIEM WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW JAKO KONSEKWENCJA NIESTABILNOŚCI RYNKU KAPITAŁOWEGO
2.1. Podstawy teoretyczne wyceny - subiektywna i obiektywna wartość przedsiębiorstwa
2.2. Różnorodność metod szacowania wartości - wada czy zaleta
2.2.1. Metody majątkowe
2.2.2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych - wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy
2.2.3. Metody dochodowe
2.2.4. Metody porównawcze - rynkowe
2.2.5. Metody mieszane
2.3. Metody niekonwencjonalne - wycena opcji
2.4. Różnorodność regulacji i standardów dotyczących wycen - próba rozwiązania problemu subiektywizmu wyceny
2.4.1. Regulacje krajowe - Ustawa o rachunkowości
2.4.2. Międzynarodowe standardy rachunkowości
2.4.3. TEGOVA
2.4.4. Inne regulacje
2.5. Trudności, nieporozumienia, błędy i manipulacje przy wycenach
2.6. Wycena przedsiębiorstw w warunkach kryzysu

ROZDZIAŁ III. WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - SYTUACJE SPECYFICZNE UWARUNKOWANE SZYBKIM ROZWOJEM RYNKU KAPITAŁOWEGO
3.1. Struktura zadłużenia a wartość przedsiębiorstwa - wpływ nadmiernego lewarowania na wartość przedsiębiorstwa
3.2. Polityka dywidendy a wartość przedsiębiorstwa - rozwój czy szybkie zyski?
3.3. Wykup akcji własnych a wartość rynkowa przedsiębiorstwa
3.4. Split akcji a wartość rynkowa przedsiębiorstwa
3.5. Wycena nieruchomości i firm deweloperskich
3.6. Wycena przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju
3.7. Wycena spółek nowej generacji
3.8. Specyfika wartości przedsiębiorstwa rodzinnego - przedsiębiorstwa zarządzanego przez właściciela
3.9. Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ IV. WYCENA A DECYZJE INWESTYCYJNE W WARUNKACH ZWIĘKSZONEJ NIEPEWNOŚCI
4.1. Wartość przedsiębiorstwa na coraz bardziej niestabilnym rynku kapitałowym - bąble spekulacyjne
4.2. Krótkoterminowa i długoterminowa wycena akcji
4.3. Teoria efektywności informacyjnej rynku kapitałowego i jej wpływ na ustalanie wartości
4.4. Ograniczenia i ryzyko inwestowania wynikające z finansów behawioralnych
4.5. Relacje inwestorskie i raportowanie wartości
4.5.1. Rola doradców inwestycyjnych - oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie
4.5.2. Znaczenie oceny ratingowej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
4.5.3. Manipulowanie informacjami - agresywna rachunkowość i wykorzystywanie poufnych informacji
4.5.4. Upowszechnianie międzynarodowych standardów rachunkowości
4.6. Niestabilność rynku kapitałowego a dostępność i wiarygodność informacji
Zakończenie

BIBLIOGRAFIA

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 380

Wstęp

Praca składa się czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono nowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, związane z rozwojem i coraz większą niestabilnością rynku kapitałowego. Zmiany te istotnie wpłynęły na zarządzanie przedsiębiorstwami. Dotyczy to m.in. zmian struktury własnościowej, celu działalności przedsiębiorstw, horyzontu inwestycyjnego, możliwości finansowania się (lewarowania) i wycen przedsiębiorstw. Zwiększone lewarowanie, które było głównym źródłem zysków wielu przedsiębiorstw w ostatnich latach, od dawna było analizowane z punktu widzenia jego wpływu na wartość przedsiębiorstwa. Nobliści Modigliani i Miller dowodzili, że struktura finansowania nie ma wpływu na wartość przedsiębiorstwa. Doświadczenia ostatnich lat zmuszają do ponownego postawienia tego pytania i próby odpowiedzi na nie.
W rozdziale drugim przedstawiono różne metody wyceny i różne regulacje dotyczące ustalania wartości przedsiębiorstwa. Nie jest celem autora szczegółowa analiza metod wyceny, a jedynie wskazanie na trudności, jakie pojawiły się w związku z niestabilnością rynku kapitałowego. Pewne kwestie zostały tu przedstawione bardziej szczegółowo ze względu na ich kluczowe znaczenie z punktu widzenia tematu pracy. Trudno jest zrozumieć istniejące problemy z wyceną, jeśli nie przedstawi się, przynajmniej w skrótowy sposób, podstawowych założeń przyjmowanych w ramach różnych metod wyceny. Ta różnorodność nie ułatwia poprawnej wyceny różnych aktywów, a często wręcz komplikuje proces wyceny. Podobnie jest z różnymi regulacjami. Ważne jest też uświadomienie sobie, że nieodpowiednio zaprojektowane regulacje księgowe wykorzystujące bieżącą wycenę rynkową mogą wzmóc wielkość cyklicznych fluktuacji. Generalnie należy stwierdzić, że pojawia się problem z ustaleniem wartości przedsiębiorstw. Występują tu błędy, nieporozumienia i manipulacje. Dokonując wyceny, należy pamiętać, że na rynku występuje szereg specyficznych sytuacji, które wymagają odmiennego podejścia. Samo lewarowanie się przedsiębiorstw nie jest niczym specyficznym. Za specyficzne można uznać jego poziom, sposób finansowania się i skutki nadmiernego lewarowania. Tym zagadnieniom poświęcony jest rozdział trzeci.
Rozdział czwarty dotyczy różnych zagadnień związanych z wykorzystywaniem informacji przez inwestorów na rynku kapitałowym oraz postrzegania przez nich wartości. Ważną kwestią jest to, czy ci, którzy podejmują decyzje i wpływają na kursy papierów wartościowych, zachowują się w sposób racjonalny z punktu widzenia założeń powszechnie formułowanych w ramach ekonomii klasycznej, czy też ich decyzje nie zawsze są racjonalne, jak dowodzą tego np. przedstawiciele finansów behawioralnych. Informacja jest podstawowym czynnikiem determinującym proces decyzyjny. Przydatność informacji uzależniona jest od jej wiarygodności i aktualności. Ważne są też koszty jej pozyskania. Podstawowym źródłem informacji w przedsiębiorstwie jest rachunkowość. Dostęp do informacji wywiera wpływ zarówno na możliwość wyboru określonej metody wyceny, jak i na jej wyniki. Rynek kapitałowy to specyficzne zachowania i oczekiwania inwestorów, którzy dokonują transakcji papierami wartościowymi. Ich reakcje są m.in. konsekwencją docierających do nich informacji, analiz i ratingów. Na rynku tym mamy do czynienia z asymetrią informacyjną, która wywiera istotny wpływ na wycenę papierów wartościowych i zachowania inwestorów. Kwestia symetrii informacyjnej była jednym z podstawowych założeń we wcześniej wspominanym modelu Moglilianiego-Millera, a asymetrii informacyjnej dużo czasu poświęcił inny noblista - Stiglitz. Niestabilność rynku kapitałowego nie pozostanie bez wpływu na dostępność i wiarygodność informacji.
Przedsiębiorstwo jest tu traktowane jako przedmiot wyceny i transakcji na rynku kapitałowym, niezależnie od jego formy prawnej. Analizowane są tu wybrane kwestie dotyczące wzrostu wartości, związane bezpośrednio z rynkiem kapitałowym, a nie czynniki wzrostu wartości w ogóle. Nie jest celem autora analiza czynników oddziałujących na wartość przedsiębiorstwa, a jedynie pokazanie wpływu szybko rozwijającego się i coraz bardziej niestabilnego rynku kapitałowego na wzrost znaczenia zarządzania wartością oraz problemy z poprawnym zdefiniowaniem i oszacowaniem tej wartości.

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. WZROST ZNACZENIA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

1.1. Motywy przeprowadzania wycen przedsiębiorstw
1.2. Wpływ rynku kapitałowego na zmianę uwarunkowań działalności przedsiębiorstw - przejście od stabilnego do coraz mniej przewidywalnego otoczenia
1.2.1. Rosnąca rola giełd papierów wartościowych
1.2.2. Zwiększone przepływy kapitału ułatwiające lewarowanie się - rosnące zadłużenie krajów i przedsiębiorstw
1.2.3. Dynamiczny rozwój instytucji i instrumentów finansowych
1.2.4. Zarządzanie ryzykiem
1.2.5. Wpływ rynku kapitałowego na zmiany struktury własnościowej - oddzielenie własności od zarządzania
1.2.6. Rynek kapitałowy a prywatyzacja i nacjonalizacja przedsiębiorstw
1.2.7. Skrócenie horyzontu inwestycyjnego jako skutek rozwoju rynku kapitałowego i rosnącej niestabilności
1.3. Rosnąca niestabilność rynków kapitałowych - czy czeka nas permanentna niestabilność na rynku kapitałowym?
1.4. Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa jako cel nadrzędny działalności - czy tak musi być?
1.5. Konieczność ponownego przemyślenia value based management jako koncepcji zarządzania i trwałego podnoszenia wartości
1.6. Wartość dla akcjonariuszy czy interesariuszy - problem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1.7. Motywowanie menedżerów do wzrostu wartości - wynagradzanie krótkoterminowych ?sukcesów"
1.8. Konflikt agencji a system motywacyjny i zarządzanie wartością - nowe uwarunkowania teorii agencji

ROZDZIAŁ II. NARASTAJĄCY PROBLEM Z SZACOWANIEM WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW JAKO KONSEKWENCJA NIESTABILNOŚCI RYNKU KAPITAŁOWEGO
2.1. Podstawy teoretyczne wyceny - subiektywna i obiektywna wartość przedsiębiorstwa
2.2. Różnorodność metod szacowania wartości - wada czy zaleta
2.2.1. Metody majątkowe
2.2.2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych - wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy
2.2.3. Metody dochodowe
2.2.4. Metody porównawcze - rynkowe
2.2.5. Metody mieszane
2.3. Metody niekonwencjonalne - wycena opcji
2.4. Różnorodność regulacji i standardów dotyczących wycen - próba rozwiązania problemu subiektywizmu wyceny
2.4.1. Regulacje krajowe - Ustawa o rachunkowości
2.4.2. Międzynarodowe standardy rachunkowości
2.4.3. TEGOVA
2.4.4. Inne regulacje
2.5. Trudności, nieporozumienia, błędy i manipulacje przy wycenach
2.6. Wycena przedsiębiorstw w warunkach kryzysu

ROZDZIAŁ III. WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - SYTUACJE SPECYFICZNE UWARUNKOWANE SZYBKIM ROZWOJEM RYNKU KAPITAŁOWEGO
3.1. Struktura zadłużenia a wartość przedsiębiorstwa - wpływ nadmiernego lewarowania na wartość przedsiębiorstwa
3.2. Polityka dywidendy a wartość przedsiębiorstwa - rozwój czy szybkie zyski?
3.3. Wykup akcji własnych a wartość rynkowa przedsiębiorstwa
3.4. Split akcji a wartość rynkowa przedsiębiorstwa
3.5. Wycena nieruchomości i firm deweloperskich
3.6. Wycena przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju
3.7. Wycena spółek nowej generacji
3.8. Specyfika wartości przedsiębiorstwa rodzinnego - przedsiębiorstwa zarządzanego przez właściciela
3.9. Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ IV. WYCENA A DECYZJE INWESTYCYJNE W WARUNKACH ZWIĘKSZONEJ NIEPEWNOŚCI
4.1. Wartość przedsiębiorstwa na coraz bardziej niestabilnym rynku kapitałowym - bąble spekulacyjne
4.2. Krótkoterminowa i długoterminowa wycena akcji
4.3. Teoria efektywności informacyjnej rynku kapitałowego i jej wpływ na ustalanie wartości
4.4. Ograniczenia i ryzyko inwestowania wynikające z finansów behawioralnych
4.5. Relacje inwestorskie i raportowanie wartości
4.5.1. Rola doradców inwestycyjnych - oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie
4.5.2. Znaczenie oceny ratingowej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
4.5.3. Manipulowanie informacjami - agresywna rachunkowość i wykorzystywanie poufnych informacji
4.5.4. Upowszechnianie międzynarodowych standardów rachunkowości
4.6. Niestabilność rynku kapitałowego a dostępność i wiarygodność informacji
Zakończenie

BIBLIOGRAFIA

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 380

Praca składa się czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono nowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, związane z rozwojem i coraz większą niestabilnością rynku kapitałowego. Zmiany te istotnie wpłynęły na zarządzanie przedsiębiorstwami. Dotyczy to m.in. zmian struktury własnościowej, celu działalności przedsiębiorstw, horyzontu inwestycyjnego, możliwości finansowania się (lewarowania) i wycen przedsiębiorstw. Zwiększone lewarowanie, które było głównym źródłem zysków wielu przedsiębiorstw w ostatnich latach, od dawna było analizowane z punktu widzenia jego wpływu na wartość przedsiębiorstwa. Nobliści Modigliani i Miller dowodzili, że struktura finansowania nie ma wpływu na wartość przedsiębiorstwa. Doświadczenia ostatnich lat zmuszają do ponownego postawienia tego pytania i próby odpowiedzi na nie.
W rozdziale drugim przedstawiono różne metody wyceny i różne regulacje dotyczące ustalania wartości przedsiębiorstwa. Nie jest celem autora szczegółowa analiza metod wyceny, a jedynie wskazanie na trudności, jakie pojawiły się w związku z niestabilnością rynku kapitałowego. Pewne kwestie zostały tu przedstawione bardziej szczegółowo ze względu na ich kluczowe znaczenie z punktu widzenia tematu pracy. Trudno jest zrozumieć istniejące problemy z wyceną, jeśli nie przedstawi się, przynajmniej w skrótowy sposób, podstawowych założeń przyjmowanych w ramach różnych metod wyceny. Ta różnorodność nie ułatwia poprawnej wyceny różnych aktywów, a często wręcz komplikuje proces wyceny. Podobnie jest z różnymi regulacjami. Ważne jest też uświadomienie sobie, że nieodpowiednio zaprojektowane regulacje księgowe wykorzystujące bieżącą wycenę rynkową mogą wzmóc wielkość cyklicznych fluktuacji. Generalnie należy stwierdzić, że pojawia się problem z ustaleniem wartości przedsiębiorstw. Występują tu błędy, nieporozumienia i manipulacje. Dokonując wyceny, należy pamiętać, że na rynku występuje szereg specyficznych sytuacji, które wymagają odmiennego podejścia. Samo lewarowanie się przedsiębiorstw nie jest niczym specyficznym. Za specyficzne można uznać jego poziom, sposób finansowania się i skutki nadmiernego lewarowania. Tym zagadnieniom poświęcony jest rozdział trzeci.
Rozdział czwarty dotyczy różnych zagadnień związanych z wykorzystywaniem informacji przez inwestorów na rynku kapitałowym oraz postrzegania przez nich wartości. Ważną kwestią jest to, czy ci, którzy podejmują decyzje i wpływają na kursy papierów wartościowych, zachowują się w sposób racjonalny z punktu widzenia założeń powszechnie formułowanych w ramach ekonomii klasycznej, czy też ich decyzje nie zawsze są racjonalne, jak dowodzą tego np. przedstawiciele finansów behawioralnych. Informacja jest podstawowym czynnikiem determinującym proces decyzyjny. Przydatność informacji uzależniona jest od jej wiarygodności i aktualności. Ważne są też koszty jej pozyskania. Podstawowym źródłem informacji w przedsiębiorstwie jest rachunkowość. Dostęp do informacji wywiera wpływ zarówno na możliwość wyboru określonej metody wyceny, jak i na jej wyniki. Rynek kapitałowy to specyficzne zachowania i oczekiwania inwestorów, którzy dokonują transakcji papierami wartościowymi. Ich reakcje są m.in. konsekwencją docierających do nich informacji, analiz i ratingów. Na rynku tym mamy do czynienia z asymetrią informacyjną, która wywiera istotny wpływ na wycenę papierów wartościowych i zachowania inwestorów. Kwestia symetrii informacyjnej była jednym z podstawowych założeń we wcześniej wspominanym modelu Moglilianiego-Millera, a asymetrii informacyjnej dużo czasu poświęcił inny noblista - Stiglitz. Niestabilność rynku kapitałowego nie pozostanie bez wpływu na dostępność i wiarygodność informacji.
Przedsiębiorstwo jest tu traktowane jako przedmiot wyceny i transakcji na rynku kapitałowym, niezależnie od jego formy prawnej. Analizowane są tu wybrane kwestie dotyczące wzrostu wartości, związane bezpośrednio z rynkiem kapitałowym, a nie czynniki wzrostu wartości w ogóle. Nie jest celem autora analiza czynników oddziałujących na wartość przedsiębiorstwa, a jedynie pokazanie wpływu szybko rozwijającego się i coraz bardziej niestabilnego rynku kapitałowego na wzrost znaczenia zarządzania wartością oraz problemy z poprawnym zdefiniowaniem i oszacowaniem tej wartości.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. WZROST ZNACZENIA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

1.1. Motywy przeprowadzania wycen przedsiębiorstw
1.2. Wpływ rynku kapitałowego na zmianę uwarunkowań działalności przedsiębiorstw - przejście od stabilnego do coraz mniej przewidywalnego otoczenia
1.2.1. Rosnąca rola giełd papierów wartościowych
1.2.2. Zwiększone przepływy kapitału ułatwiające lewarowanie się - rosnące zadłużenie krajów i przedsiębiorstw
1.2.3. Dynamiczny rozwój instytucji i instrumentów finansowych
1.2.4. Zarządzanie ryzykiem
1.2.5. Wpływ rynku kapitałowego na zmiany struktury własnościowej - oddzielenie własności od zarządzania
1.2.6. Rynek kapitałowy a prywatyzacja i nacjonalizacja przedsiębiorstw
1.2.7. Skrócenie horyzontu inwestycyjnego jako skutek rozwoju rynku kapitałowego i rosnącej niestabilności
1.3. Rosnąca niestabilność rynków kapitałowych - czy czeka nas permanentna niestabilność na rynku kapitałowym?
1.4. Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa jako cel nadrzędny działalności - czy tak musi być?
1.5. Konieczność ponownego przemyślenia value based management jako koncepcji zarządzania i trwałego podnoszenia wartości
1.6. Wartość dla akcjonariuszy czy interesariuszy - problem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1.7. Motywowanie menedżerów do wzrostu wartości - wynagradzanie krótkoterminowych ?sukcesów"
1.8. Konflikt agencji a system motywacyjny i zarządzanie wartością - nowe uwarunkowania teorii agencji

ROZDZIAŁ II. NARASTAJĄCY PROBLEM Z SZACOWANIEM WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW JAKO KONSEKWENCJA NIESTABILNOŚCI RYNKU KAPITAŁOWEGO
2.1. Podstawy teoretyczne wyceny - subiektywna i obiektywna wartość przedsiębiorstwa
2.2. Różnorodność metod szacowania wartości - wada czy zaleta
2.2.1. Metody majątkowe
2.2.2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych - wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy
2.2.3. Metody dochodowe
2.2.4. Metody porównawcze - rynkowe
2.2.5. Metody mieszane
2.3. Metody niekonwencjonalne - wycena opcji
2.4. Różnorodność regulacji i standardów dotyczących wycen - próba rozwiązania problemu subiektywizmu wyceny
2.4.1. Regulacje krajowe - Ustawa o rachunkowości
2.4.2. Międzynarodowe standardy rachunkowości
2.4.3. TEGOVA
2.4.4. Inne regulacje
2.5. Trudności, nieporozumienia, błędy i manipulacje przy wycenach
2.6. Wycena przedsiębiorstw w warunkach kryzysu

ROZDZIAŁ III. WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - SYTUACJE SPECYFICZNE UWARUNKOWANE SZYBKIM ROZWOJEM RYNKU KAPITAŁOWEGO
3.1. Struktura zadłużenia a wartość przedsiębiorstwa - wpływ nadmiernego lewarowania na wartość przedsiębiorstwa
3.2. Polityka dywidendy a wartość przedsiębiorstwa - rozwój czy szybkie zyski?
3.3. Wykup akcji własnych a wartość rynkowa przedsiębiorstwa
3.4. Split akcji a wartość rynkowa przedsiębiorstwa
3.5. Wycena nieruchomości i firm deweloperskich
3.6. Wycena przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju
3.7. Wycena spółek nowej generacji
3.8. Specyfika wartości przedsiębiorstwa rodzinnego - przedsiębiorstwa zarządzanego przez właściciela
3.9. Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ IV. WYCENA A DECYZJE INWESTYCYJNE W WARUNKACH ZWIĘKSZONEJ NIEPEWNOŚCI
4.1. Wartość przedsiębiorstwa na coraz bardziej niestabilnym rynku kapitałowym - bąble spekulacyjne
4.2. Krótkoterminowa i długoterminowa wycena akcji
4.3. Teoria efektywności informacyjnej rynku kapitałowego i jej wpływ na ustalanie wartości
4.4. Ograniczenia i ryzyko inwestowania wynikające z finansów behawioralnych
4.5. Relacje inwestorskie i raportowanie wartości
4.5.1. Rola doradców inwestycyjnych - oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie
4.5.2. Znaczenie oceny ratingowej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
4.5.3. Manipulowanie informacjami - agresywna rachunkowość i wykorzystywanie poufnych informacji
4.5.4. Upowszechnianie międzynarodowych standardów rachunkowości
4.6. Niestabilność rynku kapitałowego a dostępność i wiarygodność informacji
Zakończenie

BIBLIOGRAFIA

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel