Ulubione
 1. Strona główna
 2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU BIOGOSPODARKI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

UWARUNKOWANIA ROZWOJU BIOGOSPODARKI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska Andrzej Buszko
Kod produktu: 978-83-7378-889-3
35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
UWARUNKOWANIA ROZWOJU BIOGOSPODARKI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
UWARUNKOWANIA ROZWOJU BIOGOSPODARKI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
[[[separator]]]

W dobie konkurowania o kapitał inwestycyjny istotnym zadaniem samorządu terytorialnego jest aktywne oddziaływanie na atrakcyjność inwestycyjną oraz kształtowanie specjalizacji inwestycyjnych zapewniających trwałe i samopodtrzymujące bodźce rozwojowe regionom oraz warunki dla rozwoju konkurencyjnych przedsiębiorstw.

W regionach o cennych zasobach przyrodniczych szansę rozwojową stanowi specjalizacja w dziedzinie biogospodarki. Jest to zagadnienie stosunkowo słabo rozpoznane w polskiej literaturze i praktyce gospodarczej. Dlatego celem autorów niniejszej publikacji było rozpoznanie możliwości rozwoju biogospodarki w regionach Polski na przykładzie województwa warmińsko?mazurskiego. Aby pokazać możliwości pobudzania rozwoju biogospodarki zarówno przez przedsiębiorców, jak i samorząd terytorialny, w niniejszej publikacji zastosowaliśmy do celów analitycznych podejście modelowe, oparte na koncepcji regionalnych rynków inwestycyjnych. Wychodzimy z założenia, że biogospodarka może być rozwijana zarówno poprzez działania stymulujące popyt na inwestycje w sektor biogospodarki, jak i dzięki inicjatywom, które tworzą ich podaż.

W pracy podjęliśmy próbę odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie są podstawy zasobowe rozwoju biogospodarki w regionie, stanowiącym studium przypadku,
 • jaką rolę w rozwoju biogospodarki jako sektora regionalnego rynku inwestycyjnego odgrywają przedsiębiorstwa,
 • jakie są możliwości wspierania biogospodarki (w ujęciu popytowym i podażowym) przez jednostki samorządu terytorialnego?

Tym pytaniom jest podporządkowany układ treści. Pracę otwiera rozdział autorstwa A. Buszko, M. Szturo i M. Typy, w którym ukazana jest istota biogospodarki, rola inwestowania i efektywności inwestycji jako czynnika organizującego biogospodarkę. Podjęta została także próba oceny udziału biogospodarki w gospodarce regionalnej. W kolejnym rozdziale autorzy (J. Michalak, W. Kozłowski, H.G odlewska-Majkowska i A. Komor oraz P. Bartoszczuk,) przedstawili podstawy teoretyczne pojęcia konkurencyjności regionu, jako ważnego uwarunkowania rozwoju biogospodarki, oraz wskazali czynniki kształtujące popyt i podaż inwestycji przyczyniających się do rozwoju biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika przywództwa.

Kolejny rozdział autorstwa K. Wojtowicza, K. Szydłowskiego, H. Godlewskiej-Majkowskiej i M. Typy został poświęcony prezentacji potencjału rozwojowego biogospodarki w województwie warmińsko?mazurskim, stanowiącym studium przypadku. Wybór tego regionu nie jest przypadkowy. Polska północno-wschodnia odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczymi, przez co jest szczególnie predestynowana do rozwoju specjalizacji biogospodarczej. Ograniczeniem jest natomiast dość niska innowacyjność. Autorzy ukazują więc z jednej strony potencjał regionalny, a z drugiej rzeczywisty rozwój biogospodarki w analizowanym regionie. Ponadto przedmiotem rozważań jest określenie zdolności do konkurowania województw, w tym warmińsko-mazurskiego, o inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw w biogospodarkę.

Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej przez poszczególne kraje, regiony czy społeczności wymaga aktywności jednostek sektora publicznego w działaniach o charakterze infrastrukturalnym, technologicznym oraz edukacyjno-doradczym, zwłaszcza w obszarze rozwoju przedsiębiorczości. Szczególnie ważne jest otrzymanie przez przedsiębiorstwa odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego dla zainicjowania i podtrzymywania rozwoju biogospodarki. Dlatego rozdział czwarty napisany przez C. Olejnika, J. Skorwidera-Namiotko i M. Typę ukazuje możliwości wsparcia rozwoju biogospodarki przez instytucje samorządowe, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowych. Autorzy postawili sobie za cel identyfikację zakresu wsparcia oferowanego przez instytucjonalnych uczestników regionalnego rynku inwestycyjnego oraz określenie zakresu współpracy między instytucjami wspierającymi rozwój biogospodarki w województwie warmińsko?mazurskim.

Rozdział piąty autorstwa W. Wierzbickiej, J. Długosz i K. Szumowskiej pokazuje możliwości rozwoju biogospodarki z perspektywy przedsiębiorców oraz ich organizacji typu klastrowego. Autorki wyszły z założenia, że zarówno przedsiębiorczość indywidualna, jak i korporacyjna, stanowią ważne determinanty rozwoju biogospodarki. Przedsiębiorstwa mogą być uczestnikami rynku inwestycyjnego tego sektora, zarówno po stronie podażowej, jako posiadacze dóbr inwestycyjnych, jak również po stronie popytowej, jako inwestorzy podejmujący rożnego rodzaju aktywność w dziedzinie bio. Przedmiotem zainteresowań autorek stało się więc rozpoznanie czynników warunkujących decyzje przedsiębiorców o rozpoczęciu działalności gospodarczej w sektorze biogospodarki, wprowadzeniu na rynek nowych bioproduktów bądź zastosowaniu nowoczesnych biotechnologii. Wychodząc ponadto z założenia, iż jednym z warunków pomyślnego rozwoju sektora biogospodarki jest bliskie powiązanie działalności prywatnej z badaniami w sektorze publicznym oraz współpraca przedsiębiorstw w ramach sojuszy innowacji, wspólnot wiedzy czy bioklastrów, autorki zaprezentowały struktury klastrowe powstałe w biogospodarce Warmii i Mazur oraz ich możliwości wpływu na formowanie się rynku inwestycyjnego tego właśnie sektora.

Pracę wieńczą wnioski zespołu ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na potrzeby pracy wykorzystano metodę desk research. Przeprowadzono analizy dokumentacyjne w zakresie: planów strategicznych i operacyjnych (strategii rozwoju, planów lokalnego rozwoju) oraz raportów przygotowanych na zlecenie władz samorządowych, aktów prawnych (ustaw ustrojowych i kompetencyjnych jednostek samorządu terytorialnego, prawa finansów publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego). Wyniki analiz porównawczych uzupełniono o analizy ekonomiczno-finansowe i przestrzenne, przeprowadzone na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Ponadto zespół pod kierunkiem W. Wierzbickiej przeprowadził sondaż diagnostyczny dotyczący czynników warunkujących powstawanie i rozwój przedsiębiorstw biogospodarki w województwie warmińsko-mazurskim. Badania te są pionierskie w odniesieniu do rynku biogospodarki, a na podstawie otrzymanych wyników sformułowano wiele ciekawych wniosków, zwłaszcza odnoszących się do innowacyjności, poziomu inwestycji i znaczenia poszczególnych elementów sektora biogospodarki.

Powyższa monografia jest pierwszą tego typu publikacją dotyczącą biogospodarki w kontekście regionalnym. Autorzy zdają sobie sprawę, że nie wszystkie wątki wyczerpano, ale wyrażają nadzieję, że monografia jest impulsem do kolejnych opracowań.

Przedkładana czytelnikom praca powstała dzięki współpracy merytorycznej Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz Katedry Finansów i Bankowości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przy dofinansowaniu publikacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sprzyjało to wymianie myśli, poglądów, ustaleniu zakresu i metod badań. Publikacja ta, łącząca wysiłki środowiska naukowego i samorządowego jest punktem wyjścia do dalszych prac nad stworzeniem wizji rozwoju Warmii i Mazur oraz Północnego Podlasia. My jesteśmy przekonani, że biogospodarka może stać się ważnym źródłem rozwoju "Zielonych Płuc Polski".

[[[separator]]]

WSTĘP (Hanna Godlewska-Majkowska, Andrzej Buszko)

 

1. BIOGOSPODARKA JAKO SEKTOR GOSPODARKI REGIONALNEJ

1.1. Pojęcie i zakres biogospodarki (Andrzej Buszko)

1.2. Inwestowanie w sektorze biogospodarki (Andrzej Buszko)

1.3. Działanie firm biogospodarki w regionach cennych przyrodniczo (Andrzej Buszko)

1.4. Efektywność inwestycji z obszaru biogospodarki (Marek Szturo)

1.5. Biogospodarka jako sektor gospodarki regionalnej (Magdalena Typa)

 

2. REGIONALNA KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU INWESTYCYJNEGO

2.1. Istota konkurencyjności regionów (Jacek Michalak, Wojciech Kozłowski)

2.2. Regionalna konkurencyjność jako czynnik rozwoju biogospodarki (Hanna Godlewska-Majkowska, Agnieszka Komor)

2.2.1. Czynniki kształtujące popyt na oferty inwestycyjne w sektorze biogospodarki

2.2.2. Czynniki kształtujące podaż oferty inwestycyjnej

2.3. Rola przywództwa jako czynnika kształtującego regionalny rynek inwestycyjny (Paweł Bartoszczuk)

 

3. BIOGOSPODARKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM I JEJ POTENCJAŁ ROZWOJOWY

3.1. Kluczowe sektory rozwoju regionu (Karol Wojtowicz, Konrad Szydłowski)

3.2. Konkurencyjność wiodących sektorów biogospodarki województwa warmińsko-mazurskiego (Hanna Godlewska-Majkowska)

3.3. Przestrzenne rozmieszczenie sektora biogospodarki na terenie Warmii i Mazur (Magdalena Typa)

 

4. INSTYTUCJONALNE WSPARCIE ROZWOJU BIOGOSPODARKI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO?MAZURSKIM

4.1. Instytucjonalny system wsparcia rozwoju biogospodarki (Jarosław Skorwider-Namiotko)

4.2. Jednostka samorządu terytorialnego jako kreator biogospodarki (Jarosław Skorwider-Namiotko, Cezary Olejnik)

4.2.1. Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wsparcia biogospodarki

4.2.2. Biogospodarka jako element strategii rozwoju społeczno-gospodarczego

4.2.3. Kierunki działań samorządów wspierające rozwój biogospodarki

4.3. Możliwości finansowania zadań własnych samorządów w regionie jako czynnik rozwoju biogospodarki (Cezary Olejnik, Jarosław Skorwider-Namiotko)

4.3.1. Źródła i sposoby finansowania zadań samorządów

4.3.2. Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r.

4.3.3. Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania w 2012 r.

4.4. Rola partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-publicznego w kształtowaniu biogospodarki (Cezary Olejnik)

4.5. Finansowanie rozwoju biogospodarki w województwie warmińsko?mazurskim (Magdalena Typa)

4.5.1. Finansowanie rozwoju biogospodarki ze środków Unii Europejskiej

4.5.2. Krajowa pomoc publiczna oferowana przez specjalne strefy ekonomiczne

4.5.3. Potrzeby finansowe i oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie finansowania biogospodarki

 

5. PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO KREATORZY RYNKU INWESTYCYJNEGO BIOGOSPODARKI (Wioletta Wierzbicka, Joanna Długosz, Katarzyna Szumowska)

5.1. Wprowadzenie metodyczne

5.1.1. Charakterystyka próby badawczej

5.2. Czynniki warunkujące działania inwestycyjne w obszarze biogospodarki

5.2.1. Motywy podejmowania działań inwestycyjnych w obszarze biogospodarki

5.2.2. Bariery utrudniające działania inwestycyjne w sektorze biogospodarki

5.3. Przedsiębiorstwa jako inwestorzy na rynku biogospodarki

5.3.1. Struktura inwestycji podejmowanych w obszarze biogospodarki

5.3.2. Finansowe aspekty działań inwestycyjnych podejmowanych w sektorze biogospodarki

5.4. Bioklastry jako specyficzni uczestnicy rynku inwestycyjnego

5.4.1. Specyfika bioklastrów i ich działań inwestycyjnych

5.4.2. Struktury klastrowe w województwie warmińsko-mazurskim

 

ZAKOŃCZENIE

 

BIBLIOGRAFIA

 

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 204

Wstęp

W dobie konkurowania o kapitał inwestycyjny istotnym zadaniem samorządu terytorialnego jest aktywne oddziaływanie na atrakcyjność inwestycyjną oraz kształtowanie specjalizacji inwestycyjnych zapewniających trwałe i samopodtrzymujące bodźce rozwojowe regionom oraz warunki dla rozwoju konkurencyjnych przedsiębiorstw.

W regionach o cennych zasobach przyrodniczych szansę rozwojową stanowi specjalizacja w dziedzinie biogospodarki. Jest to zagadnienie stosunkowo słabo rozpoznane w polskiej literaturze i praktyce gospodarczej. Dlatego celem autorów niniejszej publikacji było rozpoznanie możliwości rozwoju biogospodarki w regionach Polski na przykładzie województwa warmińsko?mazurskiego. Aby pokazać możliwości pobudzania rozwoju biogospodarki zarówno przez przedsiębiorców, jak i samorząd terytorialny, w niniejszej publikacji zastosowaliśmy do celów analitycznych podejście modelowe, oparte na koncepcji regionalnych rynków inwestycyjnych. Wychodzimy z założenia, że biogospodarka może być rozwijana zarówno poprzez działania stymulujące popyt na inwestycje w sektor biogospodarki, jak i dzięki inicjatywom, które tworzą ich podaż.

W pracy podjęliśmy próbę odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie są podstawy zasobowe rozwoju biogospodarki w regionie, stanowiącym studium przypadku,
 • jaką rolę w rozwoju biogospodarki jako sektora regionalnego rynku inwestycyjnego odgrywają przedsiębiorstwa,
 • jakie są możliwości wspierania biogospodarki (w ujęciu popytowym i podażowym) przez jednostki samorządu terytorialnego?

Tym pytaniom jest podporządkowany układ treści. Pracę otwiera rozdział autorstwa A. Buszko, M. Szturo i M. Typy, w którym ukazana jest istota biogospodarki, rola inwestowania i efektywności inwestycji jako czynnika organizującego biogospodarkę. Podjęta została także próba oceny udziału biogospodarki w gospodarce regionalnej. W kolejnym rozdziale autorzy (J. Michalak, W. Kozłowski, H.G odlewska-Majkowska i A. Komor oraz P. Bartoszczuk,) przedstawili podstawy teoretyczne pojęcia konkurencyjności regionu, jako ważnego uwarunkowania rozwoju biogospodarki, oraz wskazali czynniki kształtujące popyt i podaż inwestycji przyczyniających się do rozwoju biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika przywództwa.

Kolejny rozdział autorstwa K. Wojtowicza, K. Szydłowskiego, H. Godlewskiej-Majkowskiej i M. Typy został poświęcony prezentacji potencjału rozwojowego biogospodarki w województwie warmińsko?mazurskim, stanowiącym studium przypadku. Wybór tego regionu nie jest przypadkowy. Polska północno-wschodnia odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczymi, przez co jest szczególnie predestynowana do rozwoju specjalizacji biogospodarczej. Ograniczeniem jest natomiast dość niska innowacyjność. Autorzy ukazują więc z jednej strony potencjał regionalny, a z drugiej rzeczywisty rozwój biogospodarki w analizowanym regionie. Ponadto przedmiotem rozważań jest określenie zdolności do konkurowania województw, w tym warmińsko-mazurskiego, o inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw w biogospodarkę.

Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej przez poszczególne kraje, regiony czy społeczności wymaga aktywności jednostek sektora publicznego w działaniach o charakterze infrastrukturalnym, technologicznym oraz edukacyjno-doradczym, zwłaszcza w obszarze rozwoju przedsiębiorczości. Szczególnie ważne jest otrzymanie przez przedsiębiorstwa odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego dla zainicjowania i podtrzymywania rozwoju biogospodarki. Dlatego rozdział czwarty napisany przez C. Olejnika, J. Skorwidera-Namiotko i M. Typę ukazuje możliwości wsparcia rozwoju biogospodarki przez instytucje samorządowe, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowych. Autorzy postawili sobie za cel identyfikację zakresu wsparcia oferowanego przez instytucjonalnych uczestników regionalnego rynku inwestycyjnego oraz określenie zakresu współpracy między instytucjami wspierającymi rozwój biogospodarki w województwie warmińsko?mazurskim.

Rozdział piąty autorstwa W. Wierzbickiej, J. Długosz i K. Szumowskiej pokazuje możliwości rozwoju biogospodarki z perspektywy przedsiębiorców oraz ich organizacji typu klastrowego. Autorki wyszły z założenia, że zarówno przedsiębiorczość indywidualna, jak i korporacyjna, stanowią ważne determinanty rozwoju biogospodarki. Przedsiębiorstwa mogą być uczestnikami rynku inwestycyjnego tego sektora, zarówno po stronie podażowej, jako posiadacze dóbr inwestycyjnych, jak również po stronie popytowej, jako inwestorzy podejmujący rożnego rodzaju aktywność w dziedzinie bio. Przedmiotem zainteresowań autorek stało się więc rozpoznanie czynników warunkujących decyzje przedsiębiorców o rozpoczęciu działalności gospodarczej w sektorze biogospodarki, wprowadzeniu na rynek nowych bioproduktów bądź zastosowaniu nowoczesnych biotechnologii. Wychodząc ponadto z założenia, iż jednym z warunków pomyślnego rozwoju sektora biogospodarki jest bliskie powiązanie działalności prywatnej z badaniami w sektorze publicznym oraz współpraca przedsiębiorstw w ramach sojuszy innowacji, wspólnot wiedzy czy bioklastrów, autorki zaprezentowały struktury klastrowe powstałe w biogospodarce Warmii i Mazur oraz ich możliwości wpływu na formowanie się rynku inwestycyjnego tego właśnie sektora.

Pracę wieńczą wnioski zespołu ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na potrzeby pracy wykorzystano metodę desk research. Przeprowadzono analizy dokumentacyjne w zakresie: planów strategicznych i operacyjnych (strategii rozwoju, planów lokalnego rozwoju) oraz raportów przygotowanych na zlecenie władz samorządowych, aktów prawnych (ustaw ustrojowych i kompetencyjnych jednostek samorządu terytorialnego, prawa finansów publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego). Wyniki analiz porównawczych uzupełniono o analizy ekonomiczno-finansowe i przestrzenne, przeprowadzone na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Ponadto zespół pod kierunkiem W. Wierzbickiej przeprowadził sondaż diagnostyczny dotyczący czynników warunkujących powstawanie i rozwój przedsiębiorstw biogospodarki w województwie warmińsko-mazurskim. Badania te są pionierskie w odniesieniu do rynku biogospodarki, a na podstawie otrzymanych wyników sformułowano wiele ciekawych wniosków, zwłaszcza odnoszących się do innowacyjności, poziomu inwestycji i znaczenia poszczególnych elementów sektora biogospodarki.

Powyższa monografia jest pierwszą tego typu publikacją dotyczącą biogospodarki w kontekście regionalnym. Autorzy zdają sobie sprawę, że nie wszystkie wątki wyczerpano, ale wyrażają nadzieję, że monografia jest impulsem do kolejnych opracowań.

Przedkładana czytelnikom praca powstała dzięki współpracy merytorycznej Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz Katedry Finansów i Bankowości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przy dofinansowaniu publikacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sprzyjało to wymianie myśli, poglądów, ustaleniu zakresu i metod badań. Publikacja ta, łącząca wysiłki środowiska naukowego i samorządowego jest punktem wyjścia do dalszych prac nad stworzeniem wizji rozwoju Warmii i Mazur oraz Północnego Podlasia. My jesteśmy przekonani, że biogospodarka może stać się ważnym źródłem rozwoju "Zielonych Płuc Polski".

Spis treści

WSTĘP (Hanna Godlewska-Majkowska, Andrzej Buszko)

 

1. BIOGOSPODARKA JAKO SEKTOR GOSPODARKI REGIONALNEJ

1.1. Pojęcie i zakres biogospodarki (Andrzej Buszko)

1.2. Inwestowanie w sektorze biogospodarki (Andrzej Buszko)

1.3. Działanie firm biogospodarki w regionach cennych przyrodniczo (Andrzej Buszko)

1.4. Efektywność inwestycji z obszaru biogospodarki (Marek Szturo)

1.5. Biogospodarka jako sektor gospodarki regionalnej (Magdalena Typa)

 

2. REGIONALNA KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU INWESTYCYJNEGO

2.1. Istota konkurencyjności regionów (Jacek Michalak, Wojciech Kozłowski)

2.2. Regionalna konkurencyjność jako czynnik rozwoju biogospodarki (Hanna Godlewska-Majkowska, Agnieszka Komor)

2.2.1. Czynniki kształtujące popyt na oferty inwestycyjne w sektorze biogospodarki

2.2.2. Czynniki kształtujące podaż oferty inwestycyjnej

2.3. Rola przywództwa jako czynnika kształtującego regionalny rynek inwestycyjny (Paweł Bartoszczuk)

 

3. BIOGOSPODARKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM I JEJ POTENCJAŁ ROZWOJOWY

3.1. Kluczowe sektory rozwoju regionu (Karol Wojtowicz, Konrad Szydłowski)

3.2. Konkurencyjność wiodących sektorów biogospodarki województwa warmińsko-mazurskiego (Hanna Godlewska-Majkowska)

3.3. Przestrzenne rozmieszczenie sektora biogospodarki na terenie Warmii i Mazur (Magdalena Typa)

 

4. INSTYTUCJONALNE WSPARCIE ROZWOJU BIOGOSPODARKI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO?MAZURSKIM

4.1. Instytucjonalny system wsparcia rozwoju biogospodarki (Jarosław Skorwider-Namiotko)

4.2. Jednostka samorządu terytorialnego jako kreator biogospodarki (Jarosław Skorwider-Namiotko, Cezary Olejnik)

4.2.1. Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wsparcia biogospodarki

4.2.2. Biogospodarka jako element strategii rozwoju społeczno-gospodarczego

4.2.3. Kierunki działań samorządów wspierające rozwój biogospodarki

4.3. Możliwości finansowania zadań własnych samorządów w regionie jako czynnik rozwoju biogospodarki (Cezary Olejnik, Jarosław Skorwider-Namiotko)

4.3.1. Źródła i sposoby finansowania zadań samorządów

4.3.2. Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r.

4.3.3. Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania w 2012 r.

4.4. Rola partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-publicznego w kształtowaniu biogospodarki (Cezary Olejnik)

4.5. Finansowanie rozwoju biogospodarki w województwie warmińsko?mazurskim (Magdalena Typa)

4.5.1. Finansowanie rozwoju biogospodarki ze środków Unii Europejskiej

4.5.2. Krajowa pomoc publiczna oferowana przez specjalne strefy ekonomiczne

4.5.3. Potrzeby finansowe i oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie finansowania biogospodarki

 

5. PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO KREATORZY RYNKU INWESTYCYJNEGO BIOGOSPODARKI (Wioletta Wierzbicka, Joanna Długosz, Katarzyna Szumowska)

5.1. Wprowadzenie metodyczne

5.1.1. Charakterystyka próby badawczej

5.2. Czynniki warunkujące działania inwestycyjne w obszarze biogospodarki

5.2.1. Motywy podejmowania działań inwestycyjnych w obszarze biogospodarki

5.2.2. Bariery utrudniające działania inwestycyjne w sektorze biogospodarki

5.3. Przedsiębiorstwa jako inwestorzy na rynku biogospodarki

5.3.1. Struktura inwestycji podejmowanych w obszarze biogospodarki

5.3.2. Finansowe aspekty działań inwestycyjnych podejmowanych w sektorze biogospodarki

5.4. Bioklastry jako specyficzni uczestnicy rynku inwestycyjnego

5.4.1. Specyfika bioklastrów i ich działań inwestycyjnych

5.4.2. Struktury klastrowe w województwie warmińsko-mazurskim

 

ZAKOŃCZENIE

 

BIBLIOGRAFIA

 

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 204

W dobie konkurowania o kapitał inwestycyjny istotnym zadaniem samorządu terytorialnego jest aktywne oddziaływanie na atrakcyjność inwestycyjną oraz kształtowanie specjalizacji inwestycyjnych zapewniających trwałe i samopodtrzymujące bodźce rozwojowe regionom oraz warunki dla rozwoju konkurencyjnych przedsiębiorstw.

W regionach o cennych zasobach przyrodniczych szansę rozwojową stanowi specjalizacja w dziedzinie biogospodarki. Jest to zagadnienie stosunkowo słabo rozpoznane w polskiej literaturze i praktyce gospodarczej. Dlatego celem autorów niniejszej publikacji było rozpoznanie możliwości rozwoju biogospodarki w regionach Polski na przykładzie województwa warmińsko?mazurskiego. Aby pokazać możliwości pobudzania rozwoju biogospodarki zarówno przez przedsiębiorców, jak i samorząd terytorialny, w niniejszej publikacji zastosowaliśmy do celów analitycznych podejście modelowe, oparte na koncepcji regionalnych rynków inwestycyjnych. Wychodzimy z założenia, że biogospodarka może być rozwijana zarówno poprzez działania stymulujące popyt na inwestycje w sektor biogospodarki, jak i dzięki inicjatywom, które tworzą ich podaż.

W pracy podjęliśmy próbę odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie są podstawy zasobowe rozwoju biogospodarki w regionie, stanowiącym studium przypadku,
 • jaką rolę w rozwoju biogospodarki jako sektora regionalnego rynku inwestycyjnego odgrywają przedsiębiorstwa,
 • jakie są możliwości wspierania biogospodarki (w ujęciu popytowym i podażowym) przez jednostki samorządu terytorialnego?

Tym pytaniom jest podporządkowany układ treści. Pracę otwiera rozdział autorstwa A. Buszko, M. Szturo i M. Typy, w którym ukazana jest istota biogospodarki, rola inwestowania i efektywności inwestycji jako czynnika organizującego biogospodarkę. Podjęta została także próba oceny udziału biogospodarki w gospodarce regionalnej. W kolejnym rozdziale autorzy (J. Michalak, W. Kozłowski, H.G odlewska-Majkowska i A. Komor oraz P. Bartoszczuk,) przedstawili podstawy teoretyczne pojęcia konkurencyjności regionu, jako ważnego uwarunkowania rozwoju biogospodarki, oraz wskazali czynniki kształtujące popyt i podaż inwestycji przyczyniających się do rozwoju biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika przywództwa.

Kolejny rozdział autorstwa K. Wojtowicza, K. Szydłowskiego, H. Godlewskiej-Majkowskiej i M. Typy został poświęcony prezentacji potencjału rozwojowego biogospodarki w województwie warmińsko?mazurskim, stanowiącym studium przypadku. Wybór tego regionu nie jest przypadkowy. Polska północno-wschodnia odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczymi, przez co jest szczególnie predestynowana do rozwoju specjalizacji biogospodarczej. Ograniczeniem jest natomiast dość niska innowacyjność. Autorzy ukazują więc z jednej strony potencjał regionalny, a z drugiej rzeczywisty rozwój biogospodarki w analizowanym regionie. Ponadto przedmiotem rozważań jest określenie zdolności do konkurowania województw, w tym warmińsko-mazurskiego, o inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw w biogospodarkę.

Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej przez poszczególne kraje, regiony czy społeczności wymaga aktywności jednostek sektora publicznego w działaniach o charakterze infrastrukturalnym, technologicznym oraz edukacyjno-doradczym, zwłaszcza w obszarze rozwoju przedsiębiorczości. Szczególnie ważne jest otrzymanie przez przedsiębiorstwa odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego dla zainicjowania i podtrzymywania rozwoju biogospodarki. Dlatego rozdział czwarty napisany przez C. Olejnika, J. Skorwidera-Namiotko i M. Typę ukazuje możliwości wsparcia rozwoju biogospodarki przez instytucje samorządowe, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowych. Autorzy postawili sobie za cel identyfikację zakresu wsparcia oferowanego przez instytucjonalnych uczestników regionalnego rynku inwestycyjnego oraz określenie zakresu współpracy między instytucjami wspierającymi rozwój biogospodarki w województwie warmińsko?mazurskim.

Rozdział piąty autorstwa W. Wierzbickiej, J. Długosz i K. Szumowskiej pokazuje możliwości rozwoju biogospodarki z perspektywy przedsiębiorców oraz ich organizacji typu klastrowego. Autorki wyszły z założenia, że zarówno przedsiębiorczość indywidualna, jak i korporacyjna, stanowią ważne determinanty rozwoju biogospodarki. Przedsiębiorstwa mogą być uczestnikami rynku inwestycyjnego tego sektora, zarówno po stronie podażowej, jako posiadacze dóbr inwestycyjnych, jak również po stronie popytowej, jako inwestorzy podejmujący rożnego rodzaju aktywność w dziedzinie bio. Przedmiotem zainteresowań autorek stało się więc rozpoznanie czynników warunkujących decyzje przedsiębiorców o rozpoczęciu działalności gospodarczej w sektorze biogospodarki, wprowadzeniu na rynek nowych bioproduktów bądź zastosowaniu nowoczesnych biotechnologii. Wychodząc ponadto z założenia, iż jednym z warunków pomyślnego rozwoju sektora biogospodarki jest bliskie powiązanie działalności prywatnej z badaniami w sektorze publicznym oraz współpraca przedsiębiorstw w ramach sojuszy innowacji, wspólnot wiedzy czy bioklastrów, autorki zaprezentowały struktury klastrowe powstałe w biogospodarce Warmii i Mazur oraz ich możliwości wpływu na formowanie się rynku inwestycyjnego tego właśnie sektora.

Pracę wieńczą wnioski zespołu ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na potrzeby pracy wykorzystano metodę desk research. Przeprowadzono analizy dokumentacyjne w zakresie: planów strategicznych i operacyjnych (strategii rozwoju, planów lokalnego rozwoju) oraz raportów przygotowanych na zlecenie władz samorządowych, aktów prawnych (ustaw ustrojowych i kompetencyjnych jednostek samorządu terytorialnego, prawa finansów publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego). Wyniki analiz porównawczych uzupełniono o analizy ekonomiczno-finansowe i przestrzenne, przeprowadzone na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Ponadto zespół pod kierunkiem W. Wierzbickiej przeprowadził sondaż diagnostyczny dotyczący czynników warunkujących powstawanie i rozwój przedsiębiorstw biogospodarki w województwie warmińsko-mazurskim. Badania te są pionierskie w odniesieniu do rynku biogospodarki, a na podstawie otrzymanych wyników sformułowano wiele ciekawych wniosków, zwłaszcza odnoszących się do innowacyjności, poziomu inwestycji i znaczenia poszczególnych elementów sektora biogospodarki.

Powyższa monografia jest pierwszą tego typu publikacją dotyczącą biogospodarki w kontekście regionalnym. Autorzy zdają sobie sprawę, że nie wszystkie wątki wyczerpano, ale wyrażają nadzieję, że monografia jest impulsem do kolejnych opracowań.

Przedkładana czytelnikom praca powstała dzięki współpracy merytorycznej Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz Katedry Finansów i Bankowości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przy dofinansowaniu publikacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sprzyjało to wymianie myśli, poglądów, ustaleniu zakresu i metod badań. Publikacja ta, łącząca wysiłki środowiska naukowego i samorządowego jest punktem wyjścia do dalszych prac nad stworzeniem wizji rozwoju Warmii i Mazur oraz Północnego Podlasia. My jesteśmy przekonani, że biogospodarka może stać się ważnym źródłem rozwoju "Zielonych Płuc Polski".

WSTĘP (Hanna Godlewska-Majkowska, Andrzej Buszko)

 

1. BIOGOSPODARKA JAKO SEKTOR GOSPODARKI REGIONALNEJ

1.1. Pojęcie i zakres biogospodarki (Andrzej Buszko)

1.2. Inwestowanie w sektorze biogospodarki (Andrzej Buszko)

1.3. Działanie firm biogospodarki w regionach cennych przyrodniczo (Andrzej Buszko)

1.4. Efektywność inwestycji z obszaru biogospodarki (Marek Szturo)

1.5. Biogospodarka jako sektor gospodarki regionalnej (Magdalena Typa)

 

2. REGIONALNA KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU INWESTYCYJNEGO

2.1. Istota konkurencyjności regionów (Jacek Michalak, Wojciech Kozłowski)

2.2. Regionalna konkurencyjność jako czynnik rozwoju biogospodarki (Hanna Godlewska-Majkowska, Agnieszka Komor)

2.2.1. Czynniki kształtujące popyt na oferty inwestycyjne w sektorze biogospodarki

2.2.2. Czynniki kształtujące podaż oferty inwestycyjnej

2.3. Rola przywództwa jako czynnika kształtującego regionalny rynek inwestycyjny (Paweł Bartoszczuk)

 

3. BIOGOSPODARKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM I JEJ POTENCJAŁ ROZWOJOWY

3.1. Kluczowe sektory rozwoju regionu (Karol Wojtowicz, Konrad Szydłowski)

3.2. Konkurencyjność wiodących sektorów biogospodarki województwa warmińsko-mazurskiego (Hanna Godlewska-Majkowska)

3.3. Przestrzenne rozmieszczenie sektora biogospodarki na terenie Warmii i Mazur (Magdalena Typa)

 

4. INSTYTUCJONALNE WSPARCIE ROZWOJU BIOGOSPODARKI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO?MAZURSKIM

4.1. Instytucjonalny system wsparcia rozwoju biogospodarki (Jarosław Skorwider-Namiotko)

4.2. Jednostka samorządu terytorialnego jako kreator biogospodarki (Jarosław Skorwider-Namiotko, Cezary Olejnik)

4.2.1. Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wsparcia biogospodarki

4.2.2. Biogospodarka jako element strategii rozwoju społeczno-gospodarczego

4.2.3. Kierunki działań samorządów wspierające rozwój biogospodarki

4.3. Możliwości finansowania zadań własnych samorządów w regionie jako czynnik rozwoju biogospodarki (Cezary Olejnik, Jarosław Skorwider-Namiotko)

4.3.1. Źródła i sposoby finansowania zadań samorządów

4.3.2. Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r.

4.3.3. Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania w 2012 r.

4.4. Rola partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-publicznego w kształtowaniu biogospodarki (Cezary Olejnik)

4.5. Finansowanie rozwoju biogospodarki w województwie warmińsko?mazurskim (Magdalena Typa)

4.5.1. Finansowanie rozwoju biogospodarki ze środków Unii Europejskiej

4.5.2. Krajowa pomoc publiczna oferowana przez specjalne strefy ekonomiczne

4.5.3. Potrzeby finansowe i oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie finansowania biogospodarki

 

5. PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO KREATORZY RYNKU INWESTYCYJNEGO BIOGOSPODARKI (Wioletta Wierzbicka, Joanna Długosz, Katarzyna Szumowska)

5.1. Wprowadzenie metodyczne

5.1.1. Charakterystyka próby badawczej

5.2. Czynniki warunkujące działania inwestycyjne w obszarze biogospodarki

5.2.1. Motywy podejmowania działań inwestycyjnych w obszarze biogospodarki

5.2.2. Bariery utrudniające działania inwestycyjne w sektorze biogospodarki

5.3. Przedsiębiorstwa jako inwestorzy na rynku biogospodarki

5.3.1. Struktura inwestycji podejmowanych w obszarze biogospodarki

5.3.2. Finansowe aspekty działań inwestycyjnych podejmowanych w sektorze biogospodarki

5.4. Bioklastry jako specyficzni uczestnicy rynku inwestycyjnego

5.4.1. Specyfika bioklastrów i ich działań inwestycyjnych

5.4.2. Struktury klastrowe w województwie warmińsko-mazurskim

 

ZAKOŃCZENIE

 

BIBLIOGRAFIA

 

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel