Ulubione
  1. Strona główna
  2. TWORZENIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM SPOŁECZNOŚCI SIECIOWYCH

TWORZENIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM SPOŁECZNOŚCI SIECIOWYCH

21,00 zł
18,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,10 zł).
Autor: red. Mikołaj Pindelski
Kod produktu: 978-83-7378-477-2
21,00 zł
18,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,10 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
TWORZENIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM SPOŁECZNOŚCI SIECIOWYCH
TWORZENIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM SPOŁECZNOŚCI SIECIOWYCH
[[[separator]]]

 

Współcześnie rozwój ekonomiczny i społeczny zarówno przedsiębiorstw, jak i całych społeczeństw i państw zależy nie tyle od posiadanych zasobów czy aktywów, co od aktywów niematerialnych, w tym przede wszystkim od posiadanej wiedzy, kwalifikacji, zdolności uczenia się. Do grupy zasobów niematerialnych i nabywanych niezbędnych w dzisiejszym świecie umiejętności zalicza się coraz częściej zdolność pracowników czy obywateli, a także całych firm i państw do korzystania z nowych technologii, systemów informacyjnych i komunikacyjnych. Okazuje się bowiem, iż szybkie pozyskiwanie odpowiednich danych oraz szybka wymiana informacji i możliwość komunikowania się, stają się kluczowe dla podejmowania właściwych decyzji. Co więcej, dostęp poprzez sieci internetowe do wielu różnych źródeł danych i informacji (portale, zestawienia, dane surowe, raporty, analizy, wypowiedzi specjalistów, prognozy ekspertów) często może zadecydować o sukcesie lub porażce firmy. Ponadto współczesna struktura gospodarki oparta na sieci różnych kontraktów i porozumień coraz częściej przypomina plątaninę relacji między poszczególnymi partnerami biznesowymi. Z kolei sieci internetowe i zbudowane na ich kanwie społeczności sieciowe niezmiernie ułatwiają zarówno poszukiwanie odpowiednich dostawców, odbiorców, partnerów, współpracowników itp., ale także zapewniają szybką komunikację i reagowanie na aktualną sytuację rynkową.

W publikacji zestawiono wyniki dwóch komplementarnym badań prowadzonych w tym samym czasie. Pierwsze dotyczyło kierunków faktycznie realizowanych strategii oraz kluczowych czynników konkurowania (ze szczególnym uwzględnieniem realizacji na poziomie sprzedaży), drugie zaś kierunków rozwoju czynników konkurencyjnych w dobie środowiska Web 2.0. Opisane wyniki drugiego badania dotykają także budowania czynników konkurencyjności wewnątrz organizacji.

Usprawnianie systemu komunikacji, czy sugestie, jak wykorzystać społeczności sieciowe w budowaniu przewag konkurencyjnych. Zestawieniu tych dwu badań przyświecała chęć ukazania obecnych sposobów konkurowania na rynku polskim, oraz stworzenia wskazówek, w jakim kierunku mogłyby się one rozwijać. Wykorzystanie społeczności sieciowych oraz rozwiązań, narzędzi, sposobów komunikacji i nowych uwarunkowań konkurowania i prowadzenia biznesu w ogóle wydaje się być alternatywą dla tradycyjnych czynników konkurencyjności, których bezpośrednio dotyczą postawione w pierwszym badaniu tezy. I tak, wyprzedzając nieco tekst, w środowisku społeczności sieciowych znacznie większego znaczenia niż np. parametr ceny nabiera element komunikacji zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz, marki, wizerunku, odpowiedzialności i obsługi. Takie zestawienie ukazuje, że obecnie eksploatowany nurt budowania przewag będzie musiał zostać wkrótce przewartościowany, a dotychczas stosowane modele zostaną zmienione. Pierwsi, którzy zauważą prezentowane tu zmiany będą mogli liczyć na premię.

Opisane zależności i cechy charakteryzujące współczesne firmy dotyczą także sfery pozyskiwania przez firmy inwestorów, budowania relacji inwestorskich z wieloma uczestnikami rynku oraz kształtowania pozytywnego wizerunku spółki. Ponadto, coraz więcej inwestorów, w tym w szczególności inwestorów indywidualnych, tworzy lub uczestniczy w społecznościach inwestorskich w celu zapewnienia lepszego przepływu informacji, wymiany danych, pozyskiwania raportów czy zestawień odnośnie kondycji spółek i osiąganych przez nich wyników oraz także dla budowania koalicji przy podejmowaniu decyzji czy wywierania wpływu na decyzje spółek. Co więcej, społeczności sieciowe często też są wspierane przez instytucje obecne na rynku. Np. społeczności inwestorskie są wspierane przez takie organizacje jak fundusze inwestycyjne, banki, domy maklerskie czy giełdy. Rynek kapitałowy jest tu w pewnym sensie wskaźnikiem dla całego systemu. Grupy inwestorskie stanowią tu bowiem ten obszar gospodarki, gdzie szybka i rzetelna informacja docierająca do uczestników rynku jest sednem obecności na nim.

Warto tu również zaznaczyć, iż zakres budowania społeczności, dzielenia się informacjami, czy prowadzenia portali internetowych jest olbrzymi ze względu na niespotykaną do tej pory internacjonalizację rynków, które współcześnie stanowią coraz bardziej wyraźnie zaznaczający się jeden połączony organizm. Ogromna, w odniesieniu do poprzednich okresów, mobilność informacji, kapitału i ludzi daje z drugiej strony możliwości podejmowania szybkich decyzji, tworzenia wizerunku, czy inwestowania w papiery wartościowe na całym świecie. Zatem celem opracowania jest przybliżenie celów oraz zasad funkcjonowania społeczności internetowych oraz identyfikacja roli tych społeczności dla biznesu.

Rozdział pierwszy, niejako w kontraście do kolejnych, poświęcono zagadnieniu metod i kryteriów konkurowania w gospodarce polskiej. Przedstawione wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w latach 2008-2009 starają się przybliżyć problem, czym i jakimi sposobami współczesne przedsiębiorstwa starają się zdobyć rynek i przewagę na nim. Z jednej więc strony ukazane są warunki gospodarki sieciowej, z drugiej zaś aspekty działania podmiotów w warunkach polskich i ich wyobrażenie o rynku. O ile często wykorzystują one społeczności sieciowe w tworzeniu swych przewag konkurencyjnych, to jednak opisane w tym rozdziale wyniki badań wyraźnie wskazują, na mocno zakorzenione tradycyjne ujęcie konkurencji i konkurowania. Analizowane zależności pomiędzy zmiennymi opisującymi parametry konkurencyjności, zmiennymi opisującymi kryteria wyboru klientów oraz zmiennymi opisującymi konkurencję w branży, pozwoliły na przedstawienie uporządkowanego spojrzenia na realizację strategii organizacji oraz strategii sprzedaży we współczesnych warunkach.

Rozdział drugi poświęcony jest analizie społeczności inwestorskich w Internecie. W opracowaniu skoncentrowano uwagę głównie na spółkach giełdowych. Rozdział przyjmuje następującą strukturę. W pierwszym punkcie omówiono istotę społeczności sieciowych wskazując na ogromny ich rozwój i tendencję do tworzenia własnej kultury. Punkt drugi omawia znaczenie informacji i dostępu do rzetelnych danych dotyczących kondycji, strategii i wyników spółek na współczesnym rynku oraz identyfikuje główne zadania, cele oraz zasady funkcjonowania społeczności inwestorskich w Internecie. Przykłady wybranych społeczności polskich przedstawiono w punkcie trzecim.

Rozdział trzeci ukazuje sposoby budowania i wykorzystania społeczności sieciowych w procesie usprawniania komunikacji wewnątrz organizacji. Podzielono go na cztery części. W pierwszej opisano zasady komunikacji wewnętrznej, w drugiej poddano analizie przykład forum internetowego pracowników jednego z przedsiębiorstw. Trzecia część ukazuje inne formy łączenia się uczestników w struktury sieciowe, często nieformalne i pierwotnie służące głównie wymianie informacji. Cześć czwarta stanowi opis możliwości wykorzystania społeczności sieciowych w procesie zarządzania innowacjami.

Rozdział czwarty opisuje możliwość wykorzystania społeczności sieciowych zarówno w procesie pozyskiwania pracowników, budowania zespołu jak i tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa. Część pierwsza dotyczy problemu definicji marki pracodawcy, część druga poświęcona jest zasadom jej tworzenia, część trzecia sposobom wykorzystania społeczności sieciowych w jej kreowaniu, zaś część czwarta sposobom analizy, na ile działania podejmowane w oparciu o społeczności sieciowe mogą być analizowane w kontekście efektywności tych działań.

Rozdział piąty ukazuje problemy odpowiedzialności społecznej biznesu. Z jednej strony traktuje on o rozprzestrzenianiu się informacji, z drugiej zaś o wykorzystaniu społeczności sieciowych do realizacji celów związanych z CSR.

Całość opracowania stara się nakreślić obserwowane na rynku typy i metody łączenia się ludzi w ramy społeczności sieciowych oraz przełożenie tego zjawiska na grunt funkcjonowania przedsiębiorstw. Ponadto, celem jest tu ukazanie metod biznesowego wykorzystania tych struktur wraz ze wskazaniem na ile zostały one dotychczas adoptowane i wpisane w model funkcjonowania biznesu. Jako zjawisko nowe, źródła literaturowe opisujące je są relatywnie nieliczne, co szczególnie dotyczy sposobów ich aplikacji w ramach działań przedsiębiorstw.

[[[separator]]]

PODZIĘKOWANIA

 

WSTĘP

 

1. FUNDAMENTY STRATEGII SPRZEDAŻY POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE WEB 2.0 (Piotr Ostrowski, Mikołaj Pindelski)

1.1. Ankieta

1.2. Problem badawczy

1.3. Przedmiot badania

1.4. Wprowadzenie danych i sposób kodowania

1.5. Hipotezy badawcze

1.6. Wyniki statystyczne z badania

1.7. Weryfikacja hipotez i wnioski

Bibliografia

 

2. SPOŁECZNOŚCI INWESTORÓW W INTERNECIE (Maria Aluchna)

2.1. Społeczności sieciowe

2.2. Społeczności inwestorskie w Internecie

2.3. Charakterystyka społeczności inwestorów

2.4. Przykłady społeczności inwestorów

Bibliografia

 

3. WYKORZYSTANIE BUDOWANIA SPOŁECZNOŚCI SIECIOWYCH W PROGRAMACH KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W ORGANIZACJACH (Rafał Mrówka)

3.1. Zasady Komunikacji wewnętrznej w organizacji w środowisku sieciowym

3.2. Wolne, niezależne forum pracowników

3.3. Społeczności sieciowe pracowników i klientów

3.4. Program wspierania innowacyjności

Bibliografia

4. TWORZENIE MARKI PRACODAWCY Z WYKORZYSTANIEM SPOŁECZNOŚCI SIECIOWYCH (Mikołaj Pindelski)

4.1. Marka pracodawcy

4.2. Zasady tworzenia marki pracodawcy

4.3. Wykorzystanie marki pracodawcy

4.4. Metody analizy marki pracodawcy - wnioski dla wykorzystania społeczności sieciowych

Bibliografia

 

5. CSR 2.0 - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W DOBIE WEB 2.0 (Justyna Szumniak)

5.1. Web 2.0

5.2. Wykorzystanie Web 2.0 w biznesie

5.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu

5.4. CSR 2.0

5.5. CSR 2.0 w praktyce

5.6. Kierunki rozwoju CSR w dobie Web 2.0

Bibliografia

 

PODSUMOWANIE

 

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2009
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 122

Wstęp

 

Współcześnie rozwój ekonomiczny i społeczny zarówno przedsiębiorstw, jak i całych społeczeństw i państw zależy nie tyle od posiadanych zasobów czy aktywów, co od aktywów niematerialnych, w tym przede wszystkim od posiadanej wiedzy, kwalifikacji, zdolności uczenia się. Do grupy zasobów niematerialnych i nabywanych niezbędnych w dzisiejszym świecie umiejętności zalicza się coraz częściej zdolność pracowników czy obywateli, a także całych firm i państw do korzystania z nowych technologii, systemów informacyjnych i komunikacyjnych. Okazuje się bowiem, iż szybkie pozyskiwanie odpowiednich danych oraz szybka wymiana informacji i możliwość komunikowania się, stają się kluczowe dla podejmowania właściwych decyzji. Co więcej, dostęp poprzez sieci internetowe do wielu różnych źródeł danych i informacji (portale, zestawienia, dane surowe, raporty, analizy, wypowiedzi specjalistów, prognozy ekspertów) często może zadecydować o sukcesie lub porażce firmy. Ponadto współczesna struktura gospodarki oparta na sieci różnych kontraktów i porozumień coraz częściej przypomina plątaninę relacji między poszczególnymi partnerami biznesowymi. Z kolei sieci internetowe i zbudowane na ich kanwie społeczności sieciowe niezmiernie ułatwiają zarówno poszukiwanie odpowiednich dostawców, odbiorców, partnerów, współpracowników itp., ale także zapewniają szybką komunikację i reagowanie na aktualną sytuację rynkową.

W publikacji zestawiono wyniki dwóch komplementarnym badań prowadzonych w tym samym czasie. Pierwsze dotyczyło kierunków faktycznie realizowanych strategii oraz kluczowych czynników konkurowania (ze szczególnym uwzględnieniem realizacji na poziomie sprzedaży), drugie zaś kierunków rozwoju czynników konkurencyjnych w dobie środowiska Web 2.0. Opisane wyniki drugiego badania dotykają także budowania czynników konkurencyjności wewnątrz organizacji.

Usprawnianie systemu komunikacji, czy sugestie, jak wykorzystać społeczności sieciowe w budowaniu przewag konkurencyjnych. Zestawieniu tych dwu badań przyświecała chęć ukazania obecnych sposobów konkurowania na rynku polskim, oraz stworzenia wskazówek, w jakim kierunku mogłyby się one rozwijać. Wykorzystanie społeczności sieciowych oraz rozwiązań, narzędzi, sposobów komunikacji i nowych uwarunkowań konkurowania i prowadzenia biznesu w ogóle wydaje się być alternatywą dla tradycyjnych czynników konkurencyjności, których bezpośrednio dotyczą postawione w pierwszym badaniu tezy. I tak, wyprzedzając nieco tekst, w środowisku społeczności sieciowych znacznie większego znaczenia niż np. parametr ceny nabiera element komunikacji zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz, marki, wizerunku, odpowiedzialności i obsługi. Takie zestawienie ukazuje, że obecnie eksploatowany nurt budowania przewag będzie musiał zostać wkrótce przewartościowany, a dotychczas stosowane modele zostaną zmienione. Pierwsi, którzy zauważą prezentowane tu zmiany będą mogli liczyć na premię.

Opisane zależności i cechy charakteryzujące współczesne firmy dotyczą także sfery pozyskiwania przez firmy inwestorów, budowania relacji inwestorskich z wieloma uczestnikami rynku oraz kształtowania pozytywnego wizerunku spółki. Ponadto, coraz więcej inwestorów, w tym w szczególności inwestorów indywidualnych, tworzy lub uczestniczy w społecznościach inwestorskich w celu zapewnienia lepszego przepływu informacji, wymiany danych, pozyskiwania raportów czy zestawień odnośnie kondycji spółek i osiąganych przez nich wyników oraz także dla budowania koalicji przy podejmowaniu decyzji czy wywierania wpływu na decyzje spółek. Co więcej, społeczności sieciowe często też są wspierane przez instytucje obecne na rynku. Np. społeczności inwestorskie są wspierane przez takie organizacje jak fundusze inwestycyjne, banki, domy maklerskie czy giełdy. Rynek kapitałowy jest tu w pewnym sensie wskaźnikiem dla całego systemu. Grupy inwestorskie stanowią tu bowiem ten obszar gospodarki, gdzie szybka i rzetelna informacja docierająca do uczestników rynku jest sednem obecności na nim.

Warto tu również zaznaczyć, iż zakres budowania społeczności, dzielenia się informacjami, czy prowadzenia portali internetowych jest olbrzymi ze względu na niespotykaną do tej pory internacjonalizację rynków, które współcześnie stanowią coraz bardziej wyraźnie zaznaczający się jeden połączony organizm. Ogromna, w odniesieniu do poprzednich okresów, mobilność informacji, kapitału i ludzi daje z drugiej strony możliwości podejmowania szybkich decyzji, tworzenia wizerunku, czy inwestowania w papiery wartościowe na całym świecie. Zatem celem opracowania jest przybliżenie celów oraz zasad funkcjonowania społeczności internetowych oraz identyfikacja roli tych społeczności dla biznesu.

Rozdział pierwszy, niejako w kontraście do kolejnych, poświęcono zagadnieniu metod i kryteriów konkurowania w gospodarce polskiej. Przedstawione wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w latach 2008-2009 starają się przybliżyć problem, czym i jakimi sposobami współczesne przedsiębiorstwa starają się zdobyć rynek i przewagę na nim. Z jednej więc strony ukazane są warunki gospodarki sieciowej, z drugiej zaś aspekty działania podmiotów w warunkach polskich i ich wyobrażenie o rynku. O ile często wykorzystują one społeczności sieciowe w tworzeniu swych przewag konkurencyjnych, to jednak opisane w tym rozdziale wyniki badań wyraźnie wskazują, na mocno zakorzenione tradycyjne ujęcie konkurencji i konkurowania. Analizowane zależności pomiędzy zmiennymi opisującymi parametry konkurencyjności, zmiennymi opisującymi kryteria wyboru klientów oraz zmiennymi opisującymi konkurencję w branży, pozwoliły na przedstawienie uporządkowanego spojrzenia na realizację strategii organizacji oraz strategii sprzedaży we współczesnych warunkach.

Rozdział drugi poświęcony jest analizie społeczności inwestorskich w Internecie. W opracowaniu skoncentrowano uwagę głównie na spółkach giełdowych. Rozdział przyjmuje następującą strukturę. W pierwszym punkcie omówiono istotę społeczności sieciowych wskazując na ogromny ich rozwój i tendencję do tworzenia własnej kultury. Punkt drugi omawia znaczenie informacji i dostępu do rzetelnych danych dotyczących kondycji, strategii i wyników spółek na współczesnym rynku oraz identyfikuje główne zadania, cele oraz zasady funkcjonowania społeczności inwestorskich w Internecie. Przykłady wybranych społeczności polskich przedstawiono w punkcie trzecim.

Rozdział trzeci ukazuje sposoby budowania i wykorzystania społeczności sieciowych w procesie usprawniania komunikacji wewnątrz organizacji. Podzielono go na cztery części. W pierwszej opisano zasady komunikacji wewnętrznej, w drugiej poddano analizie przykład forum internetowego pracowników jednego z przedsiębiorstw. Trzecia część ukazuje inne formy łączenia się uczestników w struktury sieciowe, często nieformalne i pierwotnie służące głównie wymianie informacji. Cześć czwarta stanowi opis możliwości wykorzystania społeczności sieciowych w procesie zarządzania innowacjami.

Rozdział czwarty opisuje możliwość wykorzystania społeczności sieciowych zarówno w procesie pozyskiwania pracowników, budowania zespołu jak i tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa. Część pierwsza dotyczy problemu definicji marki pracodawcy, część druga poświęcona jest zasadom jej tworzenia, część trzecia sposobom wykorzystania społeczności sieciowych w jej kreowaniu, zaś część czwarta sposobom analizy, na ile działania podejmowane w oparciu o społeczności sieciowe mogą być analizowane w kontekście efektywności tych działań.

Rozdział piąty ukazuje problemy odpowiedzialności społecznej biznesu. Z jednej strony traktuje on o rozprzestrzenianiu się informacji, z drugiej zaś o wykorzystaniu społeczności sieciowych do realizacji celów związanych z CSR.

Całość opracowania stara się nakreślić obserwowane na rynku typy i metody łączenia się ludzi w ramy społeczności sieciowych oraz przełożenie tego zjawiska na grunt funkcjonowania przedsiębiorstw. Ponadto, celem jest tu ukazanie metod biznesowego wykorzystania tych struktur wraz ze wskazaniem na ile zostały one dotychczas adoptowane i wpisane w model funkcjonowania biznesu. Jako zjawisko nowe, źródła literaturowe opisujące je są relatywnie nieliczne, co szczególnie dotyczy sposobów ich aplikacji w ramach działań przedsiębiorstw.

Spis treści

PODZIĘKOWANIA

 

WSTĘP

 

1. FUNDAMENTY STRATEGII SPRZEDAŻY POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE WEB 2.0 (Piotr Ostrowski, Mikołaj Pindelski)

1.1. Ankieta

1.2. Problem badawczy

1.3. Przedmiot badania

1.4. Wprowadzenie danych i sposób kodowania

1.5. Hipotezy badawcze

1.6. Wyniki statystyczne z badania

1.7. Weryfikacja hipotez i wnioski

Bibliografia

 

2. SPOŁECZNOŚCI INWESTORÓW W INTERNECIE (Maria Aluchna)

2.1. Społeczności sieciowe

2.2. Społeczności inwestorskie w Internecie

2.3. Charakterystyka społeczności inwestorów

2.4. Przykłady społeczności inwestorów

Bibliografia

 

3. WYKORZYSTANIE BUDOWANIA SPOŁECZNOŚCI SIECIOWYCH W PROGRAMACH KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W ORGANIZACJACH (Rafał Mrówka)

3.1. Zasady Komunikacji wewnętrznej w organizacji w środowisku sieciowym

3.2. Wolne, niezależne forum pracowników

3.3. Społeczności sieciowe pracowników i klientów

3.4. Program wspierania innowacyjności

Bibliografia

4. TWORZENIE MARKI PRACODAWCY Z WYKORZYSTANIEM SPOŁECZNOŚCI SIECIOWYCH (Mikołaj Pindelski)

4.1. Marka pracodawcy

4.2. Zasady tworzenia marki pracodawcy

4.3. Wykorzystanie marki pracodawcy

4.4. Metody analizy marki pracodawcy - wnioski dla wykorzystania społeczności sieciowych

Bibliografia

 

5. CSR 2.0 - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W DOBIE WEB 2.0 (Justyna Szumniak)

5.1. Web 2.0

5.2. Wykorzystanie Web 2.0 w biznesie

5.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu

5.4. CSR 2.0

5.5. CSR 2.0 w praktyce

5.6. Kierunki rozwoju CSR w dobie Web 2.0

Bibliografia

 

PODSUMOWANIE

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2009
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 122

 

Współcześnie rozwój ekonomiczny i społeczny zarówno przedsiębiorstw, jak i całych społeczeństw i państw zależy nie tyle od posiadanych zasobów czy aktywów, co od aktywów niematerialnych, w tym przede wszystkim od posiadanej wiedzy, kwalifikacji, zdolności uczenia się. Do grupy zasobów niematerialnych i nabywanych niezbędnych w dzisiejszym świecie umiejętności zalicza się coraz częściej zdolność pracowników czy obywateli, a także całych firm i państw do korzystania z nowych technologii, systemów informacyjnych i komunikacyjnych. Okazuje się bowiem, iż szybkie pozyskiwanie odpowiednich danych oraz szybka wymiana informacji i możliwość komunikowania się, stają się kluczowe dla podejmowania właściwych decyzji. Co więcej, dostęp poprzez sieci internetowe do wielu różnych źródeł danych i informacji (portale, zestawienia, dane surowe, raporty, analizy, wypowiedzi specjalistów, prognozy ekspertów) często może zadecydować o sukcesie lub porażce firmy. Ponadto współczesna struktura gospodarki oparta na sieci różnych kontraktów i porozumień coraz częściej przypomina plątaninę relacji między poszczególnymi partnerami biznesowymi. Z kolei sieci internetowe i zbudowane na ich kanwie społeczności sieciowe niezmiernie ułatwiają zarówno poszukiwanie odpowiednich dostawców, odbiorców, partnerów, współpracowników itp., ale także zapewniają szybką komunikację i reagowanie na aktualną sytuację rynkową.

W publikacji zestawiono wyniki dwóch komplementarnym badań prowadzonych w tym samym czasie. Pierwsze dotyczyło kierunków faktycznie realizowanych strategii oraz kluczowych czynników konkurowania (ze szczególnym uwzględnieniem realizacji na poziomie sprzedaży), drugie zaś kierunków rozwoju czynników konkurencyjnych w dobie środowiska Web 2.0. Opisane wyniki drugiego badania dotykają także budowania czynników konkurencyjności wewnątrz organizacji.

Usprawnianie systemu komunikacji, czy sugestie, jak wykorzystać społeczności sieciowe w budowaniu przewag konkurencyjnych. Zestawieniu tych dwu badań przyświecała chęć ukazania obecnych sposobów konkurowania na rynku polskim, oraz stworzenia wskazówek, w jakim kierunku mogłyby się one rozwijać. Wykorzystanie społeczności sieciowych oraz rozwiązań, narzędzi, sposobów komunikacji i nowych uwarunkowań konkurowania i prowadzenia biznesu w ogóle wydaje się być alternatywą dla tradycyjnych czynników konkurencyjności, których bezpośrednio dotyczą postawione w pierwszym badaniu tezy. I tak, wyprzedzając nieco tekst, w środowisku społeczności sieciowych znacznie większego znaczenia niż np. parametr ceny nabiera element komunikacji zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz, marki, wizerunku, odpowiedzialności i obsługi. Takie zestawienie ukazuje, że obecnie eksploatowany nurt budowania przewag będzie musiał zostać wkrótce przewartościowany, a dotychczas stosowane modele zostaną zmienione. Pierwsi, którzy zauważą prezentowane tu zmiany będą mogli liczyć na premię.

Opisane zależności i cechy charakteryzujące współczesne firmy dotyczą także sfery pozyskiwania przez firmy inwestorów, budowania relacji inwestorskich z wieloma uczestnikami rynku oraz kształtowania pozytywnego wizerunku spółki. Ponadto, coraz więcej inwestorów, w tym w szczególności inwestorów indywidualnych, tworzy lub uczestniczy w społecznościach inwestorskich w celu zapewnienia lepszego przepływu informacji, wymiany danych, pozyskiwania raportów czy zestawień odnośnie kondycji spółek i osiąganych przez nich wyników oraz także dla budowania koalicji przy podejmowaniu decyzji czy wywierania wpływu na decyzje spółek. Co więcej, społeczności sieciowe często też są wspierane przez instytucje obecne na rynku. Np. społeczności inwestorskie są wspierane przez takie organizacje jak fundusze inwestycyjne, banki, domy maklerskie czy giełdy. Rynek kapitałowy jest tu w pewnym sensie wskaźnikiem dla całego systemu. Grupy inwestorskie stanowią tu bowiem ten obszar gospodarki, gdzie szybka i rzetelna informacja docierająca do uczestników rynku jest sednem obecności na nim.

Warto tu również zaznaczyć, iż zakres budowania społeczności, dzielenia się informacjami, czy prowadzenia portali internetowych jest olbrzymi ze względu na niespotykaną do tej pory internacjonalizację rynków, które współcześnie stanowią coraz bardziej wyraźnie zaznaczający się jeden połączony organizm. Ogromna, w odniesieniu do poprzednich okresów, mobilność informacji, kapitału i ludzi daje z drugiej strony możliwości podejmowania szybkich decyzji, tworzenia wizerunku, czy inwestowania w papiery wartościowe na całym świecie. Zatem celem opracowania jest przybliżenie celów oraz zasad funkcjonowania społeczności internetowych oraz identyfikacja roli tych społeczności dla biznesu.

Rozdział pierwszy, niejako w kontraście do kolejnych, poświęcono zagadnieniu metod i kryteriów konkurowania w gospodarce polskiej. Przedstawione wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w latach 2008-2009 starają się przybliżyć problem, czym i jakimi sposobami współczesne przedsiębiorstwa starają się zdobyć rynek i przewagę na nim. Z jednej więc strony ukazane są warunki gospodarki sieciowej, z drugiej zaś aspekty działania podmiotów w warunkach polskich i ich wyobrażenie o rynku. O ile często wykorzystują one społeczności sieciowe w tworzeniu swych przewag konkurencyjnych, to jednak opisane w tym rozdziale wyniki badań wyraźnie wskazują, na mocno zakorzenione tradycyjne ujęcie konkurencji i konkurowania. Analizowane zależności pomiędzy zmiennymi opisującymi parametry konkurencyjności, zmiennymi opisującymi kryteria wyboru klientów oraz zmiennymi opisującymi konkurencję w branży, pozwoliły na przedstawienie uporządkowanego spojrzenia na realizację strategii organizacji oraz strategii sprzedaży we współczesnych warunkach.

Rozdział drugi poświęcony jest analizie społeczności inwestorskich w Internecie. W opracowaniu skoncentrowano uwagę głównie na spółkach giełdowych. Rozdział przyjmuje następującą strukturę. W pierwszym punkcie omówiono istotę społeczności sieciowych wskazując na ogromny ich rozwój i tendencję do tworzenia własnej kultury. Punkt drugi omawia znaczenie informacji i dostępu do rzetelnych danych dotyczących kondycji, strategii i wyników spółek na współczesnym rynku oraz identyfikuje główne zadania, cele oraz zasady funkcjonowania społeczności inwestorskich w Internecie. Przykłady wybranych społeczności polskich przedstawiono w punkcie trzecim.

Rozdział trzeci ukazuje sposoby budowania i wykorzystania społeczności sieciowych w procesie usprawniania komunikacji wewnątrz organizacji. Podzielono go na cztery części. W pierwszej opisano zasady komunikacji wewnętrznej, w drugiej poddano analizie przykład forum internetowego pracowników jednego z przedsiębiorstw. Trzecia część ukazuje inne formy łączenia się uczestników w struktury sieciowe, często nieformalne i pierwotnie służące głównie wymianie informacji. Cześć czwarta stanowi opis możliwości wykorzystania społeczności sieciowych w procesie zarządzania innowacjami.

Rozdział czwarty opisuje możliwość wykorzystania społeczności sieciowych zarówno w procesie pozyskiwania pracowników, budowania zespołu jak i tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa. Część pierwsza dotyczy problemu definicji marki pracodawcy, część druga poświęcona jest zasadom jej tworzenia, część trzecia sposobom wykorzystania społeczności sieciowych w jej kreowaniu, zaś część czwarta sposobom analizy, na ile działania podejmowane w oparciu o społeczności sieciowe mogą być analizowane w kontekście efektywności tych działań.

Rozdział piąty ukazuje problemy odpowiedzialności społecznej biznesu. Z jednej strony traktuje on o rozprzestrzenianiu się informacji, z drugiej zaś o wykorzystaniu społeczności sieciowych do realizacji celów związanych z CSR.

Całość opracowania stara się nakreślić obserwowane na rynku typy i metody łączenia się ludzi w ramy społeczności sieciowych oraz przełożenie tego zjawiska na grunt funkcjonowania przedsiębiorstw. Ponadto, celem jest tu ukazanie metod biznesowego wykorzystania tych struktur wraz ze wskazaniem na ile zostały one dotychczas adoptowane i wpisane w model funkcjonowania biznesu. Jako zjawisko nowe, źródła literaturowe opisujące je są relatywnie nieliczne, co szczególnie dotyczy sposobów ich aplikacji w ramach działań przedsiębiorstw.

PODZIĘKOWANIA

 

WSTĘP

 

1. FUNDAMENTY STRATEGII SPRZEDAŻY POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE WEB 2.0 (Piotr Ostrowski, Mikołaj Pindelski)

1.1. Ankieta

1.2. Problem badawczy

1.3. Przedmiot badania

1.4. Wprowadzenie danych i sposób kodowania

1.5. Hipotezy badawcze

1.6. Wyniki statystyczne z badania

1.7. Weryfikacja hipotez i wnioski

Bibliografia

 

2. SPOŁECZNOŚCI INWESTORÓW W INTERNECIE (Maria Aluchna)

2.1. Społeczności sieciowe

2.2. Społeczności inwestorskie w Internecie

2.3. Charakterystyka społeczności inwestorów

2.4. Przykłady społeczności inwestorów

Bibliografia

 

3. WYKORZYSTANIE BUDOWANIA SPOŁECZNOŚCI SIECIOWYCH W PROGRAMACH KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W ORGANIZACJACH (Rafał Mrówka)

3.1. Zasady Komunikacji wewnętrznej w organizacji w środowisku sieciowym

3.2. Wolne, niezależne forum pracowników

3.3. Społeczności sieciowe pracowników i klientów

3.4. Program wspierania innowacyjności

Bibliografia

4. TWORZENIE MARKI PRACODAWCY Z WYKORZYSTANIEM SPOŁECZNOŚCI SIECIOWYCH (Mikołaj Pindelski)

4.1. Marka pracodawcy

4.2. Zasady tworzenia marki pracodawcy

4.3. Wykorzystanie marki pracodawcy

4.4. Metody analizy marki pracodawcy - wnioski dla wykorzystania społeczności sieciowych

Bibliografia

 

5. CSR 2.0 - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W DOBIE WEB 2.0 (Justyna Szumniak)

5.1. Web 2.0

5.2. Wykorzystanie Web 2.0 w biznesie

5.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu

5.4. CSR 2.0

5.5. CSR 2.0 w praktyce

5.6. Kierunki rozwoju CSR w dobie Web 2.0

Bibliografia

 

PODSUMOWANIE

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel