Ulubione
  1. Strona główna
  2. SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Doświadczenia i kierunki zmian

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Doświadczenia i kierunki zmian

60,00 zł
54,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 54,00 zł
Autor: Gabriel Główka
Kod produktu: 978-83-7378-731-5
Cena regularna:
60,00 zł
54,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 54,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Doświadczenia i kierunki zmian
SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Doświadczenia i kierunki zmian
[[[separator]]]

Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego. Omówiono w nim również specyfikę i znaczenie rynku nieruchomości mieszkaniowych w gospodarce. Wskazano tutaj także podstawowe powody silnego zaangażowania systemu bankowego w rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych. Następnie, wychodząc z założenia, że warunkiem niezbędnym do długofalowego rozwoju rynku mieszkaniowego jest odpowiednio rozwinięty system jego finansowania, rozważania skoncentrowano na systemie finansowania nieruchomości mieszkaniowych. Tę część pracy poświęcono problemom definiowania systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych oraz zagadnieniom odnoszącym się do jego struk­tury oraz podstawowych funkcji. W konkluzji tych rozważań przyjęto założenie, że poprawnie funkcjonujący system finansowania nieruchomości mieszkaniowych powinien stymulować rozwój rynku mieszkaniowego przy maksymalnie ograni­czonym ryzyku jego negatywnego wpływu na stabilność systemu bankowego, co z kolei z reguły prowadzi do zaburzeń w całej gospodarce. Doświadczenia poka­zują bowiem, że to właśnie rynek nieruchomości i sposób jego finansowania, obok rynku papierów wartościowych i rynku walutowego, od pewnego czasu stanowi potencjalnie największe ryzyko destabilizacji systemowej.

Nawiązujący do wcześniejszych rozważań rozdział 2 zawiera analizę powiązań między systemem finansowania nieruchomości mieszkaniowych a stabilnością sektora finansowego i gospodarki. Zaprezentowano w nim pojęcie i istotę sta­bilności finansowej, a następnie wskazano z jednej strony na korelację między przebiegiem cyklu koniunkturalnego na rynku nieruchomości mieszkaniowych a systemem jego finansowania, a z drugiej na wpływ amplitudy wahań koniunk­turalnych na rynku mieszkaniowym na stabilność sektora finansowego. Tym sa­mym odniesiono się w tej części pracy do systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych jako potencjalnego źródła naruszania stabilności rynku miesz­kaniowego i sektora finansowego, ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami dla całego systemu ekonomicznego. W nawiązaniu do przedstawionych wątków teo­retycznych w tym zakresie posłużono się przykładem kryzysu subprime na rynku amerykańskim, w celu egzemplifikacji tego zjawiska w praktyce funkcjonowania rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Kolejny rozdział stanowi próbę kompleksowej oceny poziomu dotychczaso­wego rozwoju i kształtu systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Zdefiniowana wcześniej struktura systemu finansowania nieruchomo­ści zdeterminowała zakres badań tego rozdziału. Pierwszą jego część poświęcono charakterystyce podstawowych instrumentów finansowych wykorzystywanych przez banki do finansowania nieruchomości mieszkaniowych na polskim rynku. Następnie przedstawiono stan rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych w naszym kraju, koncentrując badania zarówno na wielkości i strukturze port­fela kredytów hipotecznych, jak i szczegółowej analizie warunków ich udzielania przez banki, a tym samym ich dostępności na rynku. Kolejna część rozdziału za­wiera charakterystykę i pogłębioną analizę działania podmiotów funkcjonujących w ukształtowanym w naszym kraju systemie finansowania nieruchomości mieszkaniowych. W podsumowaniu tej części pracy zamieszczono ogólną ocenę stopnia rozwoju badanego systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce oraz wskazano podstawowe uwarunkowania, które wywierały największy wpływ na jego kształt i sposób funkcjonowania.

Z kolei rozdział 4 zawiera szczegółową analizę polskiego rynku nieruchomo­ści mieszkaniowych w kontekście gwałtownej aprecjacji cen nieruchomości w la­tach 2006-2009 oraz próbę wyjaśnienia podstaw tego zjawiska. Skala i dynamika wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych w badanym okresie dała podstawę do podjęcia w tym rozdziale problematyki dotyczącej zjawiska bańki cenowej na polskim rynku mieszkaniowym i jej podstawowych uwarunkowań. W odniesie­niu do przyjętego celu pracy zasadne i istotne było bowiem zbadanie wpływu na dynamikę cen na polskim rynku mieszkaniowym, mechanizmu ekspansji kredy­tów hipotecznych. Rozdział ten zakończono próbą identyfikacji i analizy skutków obserwowanego dynamicznego wzrostu cen zarówno dla rynku nieruchomości mieszkaniowych, jak i dla sektora finansowego.

Pracę zamykają rozdziały 5 i 6, w których znalazły się podstawowe problemy dotyczące przyszłego kształtu i sposobu funkcjonowania polskiego systemu finan­sowania nieruchomości mieszkaniowych. Badania podjęte w tych częściach zostały oparte na przyjętym wcześniej założeniu, że kierunki zmian powinny mieć tu na celu zbudowanie w Polsce systemu, który stymulowałby zrównoważony rozwój rynku mieszkaniowego, wpływając tym samym pozytywnie na kształtowanie się wielu makroproporcji w naszej gospodarce. Amplituda wahań koniunkturalnych na rynku mieszkaniowym nie powinna być nadmiernie pogłębiana przez niekon­trolowane mechanizmy jego kredytowania. Wówczas ryzyko destabilizacji sektora finansowego i gospodarki, wywołane przez zakłócenia na rynku nieruchomości mieszkaniowych byłoby znacznie ograniczone.

Od tego założenia rozpoczyna się rozdział 5, przedstawiający niezbędne do wprowadzenia zmiany w dominującym - w ramach ukształtowanego w naszym kraju systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych, modelu depozyto­wym. Następnie, na podstawie wypływającego ze wcześniejszych badań tej pracy wniosku o konieczności ukształtowania w polskim systemie finansowania nieru­chomości mieszkaniowych bardziej zrównoważonej struktury źródeł refinanso­wania akcji kredytowej, niż ma to miejsce dotychczas, wskazano niezbędne dzia­łania, które prowadziłyby do rozwoju modelu opartego na mechanizmach rynku wtórnego wierzytelności hipotecznych. Przedstawiono również kluczowe dyle­maty związane z realizacją tego rozwiązania w polskich uwarunkowaniach. Na podstawie ich analizy wskazano przede wszystkim możliwe scenariusze działań na rzecz wzrostu znaczenia i roli listów zastawnych w refinansowaniu mieszka­niowych kredytów hipotecznych w Polsce.

W kolejnej części tego rozdziału odniesiono się do sekurytyzacji jako poten­cjalnie możliwej do wykorzystania techniki refinansowania długoterminowych kredytów hipotecznych przez banki działające na polskim rynku. Z uwagi jednak na doświadczenia związane ze stosowaniem sekurytyzacji, wynikające z obecnego kryzysu na rynkach finansowych, uznano, że aktualnie technika ta wymaga wyjątkowo wnikliwej oceny i odpowiednich rygorów jej ewentualnego stosowania, po czym wskazano, najważniejsze z nich (zdaniem autora).Ważną częścią rozdziału 5 są rozważania poświęcone potrzebie zbudowania w Polsce wtórnego rynku wierzytelności hipotecznych jako istotnego warunku do rozwoju metod refinansowania mieszkaniowych kredytów hipotecznych poprzez emisję listów zastawnych oraz niezbędnego do ewentualnego wykorzystania techniki sekurytyzacji. Podkreślono tu w szczególności konieczność większej standaryzacji produktów hipotecznych oraz zmian o charakterze prawnym, związanych z zabezpieczeniem kredytów ułatwiających jego przenoszenie wraz z wierzytelnością kredytową.

Z badań dotyczących systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych wynika, że w kontekście wielu rodzajów ryzyka czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na sposób jego funkcjonowania jest otoczenie. W związku z tym w ostat­nim rozdziale poruszono dylematy i problemy dotyczące kwestii regulowania tego segmentu rynku finansowego. Podjęto tu próbę odpowiedzi na pytanie, czy system finansowania nieruchomości mieszkaniowych powinien być przedmiotem regulacji. Jeśli tak, to jakiej natury instrumenty powinny być w tym celu wykorzystywane? Czy należy regulować ten segment rynku finansowego dzięki instrumentom poli­tyki pieniężnej, czy również regulacji nadzorczych i ostrożnościowych? Doświad­czenia płynące z zawirowań na rynkach finansowych w ostatnich latach, wywołane w dużej mierze destabilizacją rynków nieruchomości mieszkaniowych, nakazują zdaniem autora zwrócić uwagę na rolę otoczenia regulacyjnoprawnego w kształ­towaniu i sposobie funkcjonowania systemu finansowania nieruchomości miesz­kaniowych.

Pracę zakończono podsumowaniem, w którym zamieszczono podstawowe wnioski i konkluzje wynikające z przeprowadzanych badań.

[[[separator]]]

WPROWADZENIE

 

1. RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GOSPODARCE

1.1. Mieszkanie jako dobro ekonomiczne

1.2. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w ujęciu teoretycznym

1.3. Znaczenie rynku nieruchomości mieszkaniowych w gospodarce

1.4. Powiązania rynku nieruchomości mieszkaniowych z sektorem finansowym

1.5. System finansowania jako czynnik rozwoju rynku mieszkaniowego

 

2. SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH A STABILNOŚĆ FINANSOWA

2.1. Pojęcie stabilności finansowej

2.2. Cykl koniunkturalny na rynku nieruchomości mieszkaniowych a stabilność finansowa

2.3. Doświadczenia kryzysu subprime

2.4. System finansowania nieruchomości mieszkaniowych jako przyczyna niestabilności finansowej

 

3. ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

3.1. Bankowe instrumenty finansowe na polskim rynku mieszkaniowym

3.1.1. Mieszkaniowe kredyty hipoteczne

3.1.2. Produkty uwalniające kapitał z nieruchomości mieszkaniowych

3.2. Rynek mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Polsce

3.2.1. Wielkość i dynamika rozwoju rynku

3.2.2. Podstawowe warunki kredytowania nieruchomości mieszkaniowych

3.2.2.1. Zdolność kredytowa

3.2.2.2. Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu

3.3. Instytucjonalizacja polskiego systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych

3.3.1. Banki uniwersalne

3.3.2. Kasy mieszkaniowe

3.3.3. Banki hipoteczne

3.4. Uwagi końcowe

 

4. DYNAMIKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE W LATACH 2004-2009

4.1. Istota bańki cenowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych

4.2. Bańka cenowa na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych i jej uwarunkowania

4.3. Dysproporcje na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych

 

5. PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMIE FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

5.1. Dyskusja dotycząca modelu finansowania nieruchomości mieszkaniowych

5.2. Przesłanki i uwarunkowania zmian systemowych

5.3. Gromadzenie długoterminowych oszczędności w modelu depozytowym

5.4. Modele oparte na instrumentach dłużnych papierów wartościowych

5.4.1. Rodzaj modelu

5.4.2. Listy zastawne

5.4.3. Sekurytyzacja aktywów hipotecznych

5.4.4. Wtórny rynek wierzytelności hipotecznych

5.5. Kształt systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w warunkach polskich

 

6. DZIAŁANIA REGULACYJNE A SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

6.1. Zarys problemu

6.2. Instrumenty polityki pieniężnej

6.3. Działania o charakterze ostrożnościowo-nadzorczym

 

PODSUMOWANIE

 

BIBLIOGRAFIA

Opis

Wydanie: B5
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 306

Wstęp

Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego. Omówiono w nim również specyfikę i znaczenie rynku nieruchomości mieszkaniowych w gospodarce. Wskazano tutaj także podstawowe powody silnego zaangażowania systemu bankowego w rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych. Następnie, wychodząc z założenia, że warunkiem niezbędnym do długofalowego rozwoju rynku mieszkaniowego jest odpowiednio rozwinięty system jego finansowania, rozważania skoncentrowano na systemie finansowania nieruchomości mieszkaniowych. Tę część pracy poświęcono problemom definiowania systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych oraz zagadnieniom odnoszącym się do jego struk­tury oraz podstawowych funkcji. W konkluzji tych rozważań przyjęto założenie, że poprawnie funkcjonujący system finansowania nieruchomości mieszkaniowych powinien stymulować rozwój rynku mieszkaniowego przy maksymalnie ograni­czonym ryzyku jego negatywnego wpływu na stabilność systemu bankowego, co z kolei z reguły prowadzi do zaburzeń w całej gospodarce. Doświadczenia poka­zują bowiem, że to właśnie rynek nieruchomości i sposób jego finansowania, obok rynku papierów wartościowych i rynku walutowego, od pewnego czasu stanowi potencjalnie największe ryzyko destabilizacji systemowej.

Nawiązujący do wcześniejszych rozważań rozdział 2 zawiera analizę powiązań między systemem finansowania nieruchomości mieszkaniowych a stabilnością sektora finansowego i gospodarki. Zaprezentowano w nim pojęcie i istotę sta­bilności finansowej, a następnie wskazano z jednej strony na korelację między przebiegiem cyklu koniunkturalnego na rynku nieruchomości mieszkaniowych a systemem jego finansowania, a z drugiej na wpływ amplitudy wahań koniunk­turalnych na rynku mieszkaniowym na stabilność sektora finansowego. Tym sa­mym odniesiono się w tej części pracy do systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych jako potencjalnego źródła naruszania stabilności rynku miesz­kaniowego i sektora finansowego, ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami dla całego systemu ekonomicznego. W nawiązaniu do przedstawionych wątków teo­retycznych w tym zakresie posłużono się przykładem kryzysu subprime na rynku amerykańskim, w celu egzemplifikacji tego zjawiska w praktyce funkcjonowania rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Kolejny rozdział stanowi próbę kompleksowej oceny poziomu dotychczaso­wego rozwoju i kształtu systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Zdefiniowana wcześniej struktura systemu finansowania nieruchomo­ści zdeterminowała zakres badań tego rozdziału. Pierwszą jego część poświęcono charakterystyce podstawowych instrumentów finansowych wykorzystywanych przez banki do finansowania nieruchomości mieszkaniowych na polskim rynku. Następnie przedstawiono stan rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych w naszym kraju, koncentrując badania zarówno na wielkości i strukturze port­fela kredytów hipotecznych, jak i szczegółowej analizie warunków ich udzielania przez banki, a tym samym ich dostępności na rynku. Kolejna część rozdziału za­wiera charakterystykę i pogłębioną analizę działania podmiotów funkcjonujących w ukształtowanym w naszym kraju systemie finansowania nieruchomości mieszkaniowych. W podsumowaniu tej części pracy zamieszczono ogólną ocenę stopnia rozwoju badanego systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce oraz wskazano podstawowe uwarunkowania, które wywierały największy wpływ na jego kształt i sposób funkcjonowania.

Z kolei rozdział 4 zawiera szczegółową analizę polskiego rynku nieruchomo­ści mieszkaniowych w kontekście gwałtownej aprecjacji cen nieruchomości w la­tach 2006-2009 oraz próbę wyjaśnienia podstaw tego zjawiska. Skala i dynamika wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych w badanym okresie dała podstawę do podjęcia w tym rozdziale problematyki dotyczącej zjawiska bańki cenowej na polskim rynku mieszkaniowym i jej podstawowych uwarunkowań. W odniesie­niu do przyjętego celu pracy zasadne i istotne było bowiem zbadanie wpływu na dynamikę cen na polskim rynku mieszkaniowym, mechanizmu ekspansji kredy­tów hipotecznych. Rozdział ten zakończono próbą identyfikacji i analizy skutków obserwowanego dynamicznego wzrostu cen zarówno dla rynku nieruchomości mieszkaniowych, jak i dla sektora finansowego.

Pracę zamykają rozdziały 5 i 6, w których znalazły się podstawowe problemy dotyczące przyszłego kształtu i sposobu funkcjonowania polskiego systemu finan­sowania nieruchomości mieszkaniowych. Badania podjęte w tych częściach zostały oparte na przyjętym wcześniej założeniu, że kierunki zmian powinny mieć tu na celu zbudowanie w Polsce systemu, który stymulowałby zrównoważony rozwój rynku mieszkaniowego, wpływając tym samym pozytywnie na kształtowanie się wielu makroproporcji w naszej gospodarce. Amplituda wahań koniunkturalnych na rynku mieszkaniowym nie powinna być nadmiernie pogłębiana przez niekon­trolowane mechanizmy jego kredytowania. Wówczas ryzyko destabilizacji sektora finansowego i gospodarki, wywołane przez zakłócenia na rynku nieruchomości mieszkaniowych byłoby znacznie ograniczone.

Od tego założenia rozpoczyna się rozdział 5, przedstawiający niezbędne do wprowadzenia zmiany w dominującym - w ramach ukształtowanego w naszym kraju systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych, modelu depozyto­wym. Następnie, na podstawie wypływającego ze wcześniejszych badań tej pracy wniosku o konieczności ukształtowania w polskim systemie finansowania nieru­chomości mieszkaniowych bardziej zrównoważonej struktury źródeł refinanso­wania akcji kredytowej, niż ma to miejsce dotychczas, wskazano niezbędne dzia­łania, które prowadziłyby do rozwoju modelu opartego na mechanizmach rynku wtórnego wierzytelności hipotecznych. Przedstawiono również kluczowe dyle­maty związane z realizacją tego rozwiązania w polskich uwarunkowaniach. Na podstawie ich analizy wskazano przede wszystkim możliwe scenariusze działań na rzecz wzrostu znaczenia i roli listów zastawnych w refinansowaniu mieszka­niowych kredytów hipotecznych w Polsce.

W kolejnej części tego rozdziału odniesiono się do sekurytyzacji jako poten­cjalnie możliwej do wykorzystania techniki refinansowania długoterminowych kredytów hipotecznych przez banki działające na polskim rynku. Z uwagi jednak na doświadczenia związane ze stosowaniem sekurytyzacji, wynikające z obecnego kryzysu na rynkach finansowych, uznano, że aktualnie technika ta wymaga wyjątkowo wnikliwej oceny i odpowiednich rygorów jej ewentualnego stosowania, po czym wskazano, najważniejsze z nich (zdaniem autora).Ważną częścią rozdziału 5 są rozważania poświęcone potrzebie zbudowania w Polsce wtórnego rynku wierzytelności hipotecznych jako istotnego warunku do rozwoju metod refinansowania mieszkaniowych kredytów hipotecznych poprzez emisję listów zastawnych oraz niezbędnego do ewentualnego wykorzystania techniki sekurytyzacji. Podkreślono tu w szczególności konieczność większej standaryzacji produktów hipotecznych oraz zmian o charakterze prawnym, związanych z zabezpieczeniem kredytów ułatwiających jego przenoszenie wraz z wierzytelnością kredytową.

Z badań dotyczących systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych wynika, że w kontekście wielu rodzajów ryzyka czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na sposób jego funkcjonowania jest otoczenie. W związku z tym w ostat­nim rozdziale poruszono dylematy i problemy dotyczące kwestii regulowania tego segmentu rynku finansowego. Podjęto tu próbę odpowiedzi na pytanie, czy system finansowania nieruchomości mieszkaniowych powinien być przedmiotem regulacji. Jeśli tak, to jakiej natury instrumenty powinny być w tym celu wykorzystywane? Czy należy regulować ten segment rynku finansowego dzięki instrumentom poli­tyki pieniężnej, czy również regulacji nadzorczych i ostrożnościowych? Doświad­czenia płynące z zawirowań na rynkach finansowych w ostatnich latach, wywołane w dużej mierze destabilizacją rynków nieruchomości mieszkaniowych, nakazują zdaniem autora zwrócić uwagę na rolę otoczenia regulacyjnoprawnego w kształ­towaniu i sposobie funkcjonowania systemu finansowania nieruchomości miesz­kaniowych.

Pracę zakończono podsumowaniem, w którym zamieszczono podstawowe wnioski i konkluzje wynikające z przeprowadzanych badań.

Spis treści

WPROWADZENIE

 

1. RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GOSPODARCE

1.1. Mieszkanie jako dobro ekonomiczne

1.2. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w ujęciu teoretycznym

1.3. Znaczenie rynku nieruchomości mieszkaniowych w gospodarce

1.4. Powiązania rynku nieruchomości mieszkaniowych z sektorem finansowym

1.5. System finansowania jako czynnik rozwoju rynku mieszkaniowego

 

2. SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH A STABILNOŚĆ FINANSOWA

2.1. Pojęcie stabilności finansowej

2.2. Cykl koniunkturalny na rynku nieruchomości mieszkaniowych a stabilność finansowa

2.3. Doświadczenia kryzysu subprime

2.4. System finansowania nieruchomości mieszkaniowych jako przyczyna niestabilności finansowej

 

3. ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

3.1. Bankowe instrumenty finansowe na polskim rynku mieszkaniowym

3.1.1. Mieszkaniowe kredyty hipoteczne

3.1.2. Produkty uwalniające kapitał z nieruchomości mieszkaniowych

3.2. Rynek mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Polsce

3.2.1. Wielkość i dynamika rozwoju rynku

3.2.2. Podstawowe warunki kredytowania nieruchomości mieszkaniowych

3.2.2.1. Zdolność kredytowa

3.2.2.2. Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu

3.3. Instytucjonalizacja polskiego systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych

3.3.1. Banki uniwersalne

3.3.2. Kasy mieszkaniowe

3.3.3. Banki hipoteczne

3.4. Uwagi końcowe

 

4. DYNAMIKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE W LATACH 2004-2009

4.1. Istota bańki cenowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych

4.2. Bańka cenowa na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych i jej uwarunkowania

4.3. Dysproporcje na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych

 

5. PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMIE FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

5.1. Dyskusja dotycząca modelu finansowania nieruchomości mieszkaniowych

5.2. Przesłanki i uwarunkowania zmian systemowych

5.3. Gromadzenie długoterminowych oszczędności w modelu depozytowym

5.4. Modele oparte na instrumentach dłużnych papierów wartościowych

5.4.1. Rodzaj modelu

5.4.2. Listy zastawne

5.4.3. Sekurytyzacja aktywów hipotecznych

5.4.4. Wtórny rynek wierzytelności hipotecznych

5.5. Kształt systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w warunkach polskich

 

6. DZIAŁANIA REGULACYJNE A SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

6.1. Zarys problemu

6.2. Instrumenty polityki pieniężnej

6.3. Działania o charakterze ostrożnościowo-nadzorczym

 

PODSUMOWANIE

 

BIBLIOGRAFIA

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: B5
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 306

Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego. Omówiono w nim również specyfikę i znaczenie rynku nieruchomości mieszkaniowych w gospodarce. Wskazano tutaj także podstawowe powody silnego zaangażowania systemu bankowego w rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych. Następnie, wychodząc z założenia, że warunkiem niezbędnym do długofalowego rozwoju rynku mieszkaniowego jest odpowiednio rozwinięty system jego finansowania, rozważania skoncentrowano na systemie finansowania nieruchomości mieszkaniowych. Tę część pracy poświęcono problemom definiowania systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych oraz zagadnieniom odnoszącym się do jego struk­tury oraz podstawowych funkcji. W konkluzji tych rozważań przyjęto założenie, że poprawnie funkcjonujący system finansowania nieruchomości mieszkaniowych powinien stymulować rozwój rynku mieszkaniowego przy maksymalnie ograni­czonym ryzyku jego negatywnego wpływu na stabilność systemu bankowego, co z kolei z reguły prowadzi do zaburzeń w całej gospodarce. Doświadczenia poka­zują bowiem, że to właśnie rynek nieruchomości i sposób jego finansowania, obok rynku papierów wartościowych i rynku walutowego, od pewnego czasu stanowi potencjalnie największe ryzyko destabilizacji systemowej.

Nawiązujący do wcześniejszych rozważań rozdział 2 zawiera analizę powiązań między systemem finansowania nieruchomości mieszkaniowych a stabilnością sektora finansowego i gospodarki. Zaprezentowano w nim pojęcie i istotę sta­bilności finansowej, a następnie wskazano z jednej strony na korelację między przebiegiem cyklu koniunkturalnego na rynku nieruchomości mieszkaniowych a systemem jego finansowania, a z drugiej na wpływ amplitudy wahań koniunk­turalnych na rynku mieszkaniowym na stabilność sektora finansowego. Tym sa­mym odniesiono się w tej części pracy do systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych jako potencjalnego źródła naruszania stabilności rynku miesz­kaniowego i sektora finansowego, ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami dla całego systemu ekonomicznego. W nawiązaniu do przedstawionych wątków teo­retycznych w tym zakresie posłużono się przykładem kryzysu subprime na rynku amerykańskim, w celu egzemplifikacji tego zjawiska w praktyce funkcjonowania rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Kolejny rozdział stanowi próbę kompleksowej oceny poziomu dotychczaso­wego rozwoju i kształtu systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Zdefiniowana wcześniej struktura systemu finansowania nieruchomo­ści zdeterminowała zakres badań tego rozdziału. Pierwszą jego część poświęcono charakterystyce podstawowych instrumentów finansowych wykorzystywanych przez banki do finansowania nieruchomości mieszkaniowych na polskim rynku. Następnie przedstawiono stan rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych w naszym kraju, koncentrując badania zarówno na wielkości i strukturze port­fela kredytów hipotecznych, jak i szczegółowej analizie warunków ich udzielania przez banki, a tym samym ich dostępności na rynku. Kolejna część rozdziału za­wiera charakterystykę i pogłębioną analizę działania podmiotów funkcjonujących w ukształtowanym w naszym kraju systemie finansowania nieruchomości mieszkaniowych. W podsumowaniu tej części pracy zamieszczono ogólną ocenę stopnia rozwoju badanego systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce oraz wskazano podstawowe uwarunkowania, które wywierały największy wpływ na jego kształt i sposób funkcjonowania.

Z kolei rozdział 4 zawiera szczegółową analizę polskiego rynku nieruchomo­ści mieszkaniowych w kontekście gwałtownej aprecjacji cen nieruchomości w la­tach 2006-2009 oraz próbę wyjaśnienia podstaw tego zjawiska. Skala i dynamika wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych w badanym okresie dała podstawę do podjęcia w tym rozdziale problematyki dotyczącej zjawiska bańki cenowej na polskim rynku mieszkaniowym i jej podstawowych uwarunkowań. W odniesie­niu do przyjętego celu pracy zasadne i istotne było bowiem zbadanie wpływu na dynamikę cen na polskim rynku mieszkaniowym, mechanizmu ekspansji kredy­tów hipotecznych. Rozdział ten zakończono próbą identyfikacji i analizy skutków obserwowanego dynamicznego wzrostu cen zarówno dla rynku nieruchomości mieszkaniowych, jak i dla sektora finansowego.

Pracę zamykają rozdziały 5 i 6, w których znalazły się podstawowe problemy dotyczące przyszłego kształtu i sposobu funkcjonowania polskiego systemu finan­sowania nieruchomości mieszkaniowych. Badania podjęte w tych częściach zostały oparte na przyjętym wcześniej założeniu, że kierunki zmian powinny mieć tu na celu zbudowanie w Polsce systemu, który stymulowałby zrównoważony rozwój rynku mieszkaniowego, wpływając tym samym pozytywnie na kształtowanie się wielu makroproporcji w naszej gospodarce. Amplituda wahań koniunkturalnych na rynku mieszkaniowym nie powinna być nadmiernie pogłębiana przez niekon­trolowane mechanizmy jego kredytowania. Wówczas ryzyko destabilizacji sektora finansowego i gospodarki, wywołane przez zakłócenia na rynku nieruchomości mieszkaniowych byłoby znacznie ograniczone.

Od tego założenia rozpoczyna się rozdział 5, przedstawiający niezbędne do wprowadzenia zmiany w dominującym - w ramach ukształtowanego w naszym kraju systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych, modelu depozyto­wym. Następnie, na podstawie wypływającego ze wcześniejszych badań tej pracy wniosku o konieczności ukształtowania w polskim systemie finansowania nieru­chomości mieszkaniowych bardziej zrównoważonej struktury źródeł refinanso­wania akcji kredytowej, niż ma to miejsce dotychczas, wskazano niezbędne dzia­łania, które prowadziłyby do rozwoju modelu opartego na mechanizmach rynku wtórnego wierzytelności hipotecznych. Przedstawiono również kluczowe dyle­maty związane z realizacją tego rozwiązania w polskich uwarunkowaniach. Na podstawie ich analizy wskazano przede wszystkim możliwe scenariusze działań na rzecz wzrostu znaczenia i roli listów zastawnych w refinansowaniu mieszka­niowych kredytów hipotecznych w Polsce.

W kolejnej części tego rozdziału odniesiono się do sekurytyzacji jako poten­cjalnie możliwej do wykorzystania techniki refinansowania długoterminowych kredytów hipotecznych przez banki działające na polskim rynku. Z uwagi jednak na doświadczenia związane ze stosowaniem sekurytyzacji, wynikające z obecnego kryzysu na rynkach finansowych, uznano, że aktualnie technika ta wymaga wyjątkowo wnikliwej oceny i odpowiednich rygorów jej ewentualnego stosowania, po czym wskazano, najważniejsze z nich (zdaniem autora).Ważną częścią rozdziału 5 są rozważania poświęcone potrzebie zbudowania w Polsce wtórnego rynku wierzytelności hipotecznych jako istotnego warunku do rozwoju metod refinansowania mieszkaniowych kredytów hipotecznych poprzez emisję listów zastawnych oraz niezbędnego do ewentualnego wykorzystania techniki sekurytyzacji. Podkreślono tu w szczególności konieczność większej standaryzacji produktów hipotecznych oraz zmian o charakterze prawnym, związanych z zabezpieczeniem kredytów ułatwiających jego przenoszenie wraz z wierzytelnością kredytową.

Z badań dotyczących systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych wynika, że w kontekście wielu rodzajów ryzyka czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na sposób jego funkcjonowania jest otoczenie. W związku z tym w ostat­nim rozdziale poruszono dylematy i problemy dotyczące kwestii regulowania tego segmentu rynku finansowego. Podjęto tu próbę odpowiedzi na pytanie, czy system finansowania nieruchomości mieszkaniowych powinien być przedmiotem regulacji. Jeśli tak, to jakiej natury instrumenty powinny być w tym celu wykorzystywane? Czy należy regulować ten segment rynku finansowego dzięki instrumentom poli­tyki pieniężnej, czy również regulacji nadzorczych i ostrożnościowych? Doświad­czenia płynące z zawirowań na rynkach finansowych w ostatnich latach, wywołane w dużej mierze destabilizacją rynków nieruchomości mieszkaniowych, nakazują zdaniem autora zwrócić uwagę na rolę otoczenia regulacyjnoprawnego w kształ­towaniu i sposobie funkcjonowania systemu finansowania nieruchomości miesz­kaniowych.

Pracę zakończono podsumowaniem, w którym zamieszczono podstawowe wnioski i konkluzje wynikające z przeprowadzanych badań.

WPROWADZENIE

 

1. RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GOSPODARCE

1.1. Mieszkanie jako dobro ekonomiczne

1.2. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w ujęciu teoretycznym

1.3. Znaczenie rynku nieruchomości mieszkaniowych w gospodarce

1.4. Powiązania rynku nieruchomości mieszkaniowych z sektorem finansowym

1.5. System finansowania jako czynnik rozwoju rynku mieszkaniowego

 

2. SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH A STABILNOŚĆ FINANSOWA

2.1. Pojęcie stabilności finansowej

2.2. Cykl koniunkturalny na rynku nieruchomości mieszkaniowych a stabilność finansowa

2.3. Doświadczenia kryzysu subprime

2.4. System finansowania nieruchomości mieszkaniowych jako przyczyna niestabilności finansowej

 

3. ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

3.1. Bankowe instrumenty finansowe na polskim rynku mieszkaniowym

3.1.1. Mieszkaniowe kredyty hipoteczne

3.1.2. Produkty uwalniające kapitał z nieruchomości mieszkaniowych

3.2. Rynek mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Polsce

3.2.1. Wielkość i dynamika rozwoju rynku

3.2.2. Podstawowe warunki kredytowania nieruchomości mieszkaniowych

3.2.2.1. Zdolność kredytowa

3.2.2.2. Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu

3.3. Instytucjonalizacja polskiego systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych

3.3.1. Banki uniwersalne

3.3.2. Kasy mieszkaniowe

3.3.3. Banki hipoteczne

3.4. Uwagi końcowe

 

4. DYNAMIKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE W LATACH 2004-2009

4.1. Istota bańki cenowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych

4.2. Bańka cenowa na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych i jej uwarunkowania

4.3. Dysproporcje na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych

 

5. PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMIE FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

5.1. Dyskusja dotycząca modelu finansowania nieruchomości mieszkaniowych

5.2. Przesłanki i uwarunkowania zmian systemowych

5.3. Gromadzenie długoterminowych oszczędności w modelu depozytowym

5.4. Modele oparte na instrumentach dłużnych papierów wartościowych

5.4.1. Rodzaj modelu

5.4.2. Listy zastawne

5.4.3. Sekurytyzacja aktywów hipotecznych

5.4.4. Wtórny rynek wierzytelności hipotecznych

5.5. Kształt systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w warunkach polskich

 

6. DZIAŁANIA REGULACYJNE A SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

6.1. Zarys problemu

6.2. Instrumenty polityki pieniężnej

6.3. Działania o charakterze ostrożnościowo-nadzorczym

 

PODSUMOWANIE

 

BIBLIOGRAFIA

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel