Ulubione
  1. Strona główna
  2. ROLA ENERGII WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA ENERGII WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Autor: red. Grażyna Wojtkowska-Łodej
Kod produktu: 978-83-7378-744-5
Cena regularna:
55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ROLA ENERGII WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE
ROLA ENERGII WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

Niniejsza publikacja zawiera referaty przygotowane  i prezentowane podczas pierwszego seminarium naukowego doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poświęconego roli energii we współczesnej gospodarce.

Opracowania w szczególności dotyczą zagadnień wchodzących w skład polityki energetycznej związanych z liberalizacją rynków energii , bezpieczeństwem energetycznym oraz tzw. pakietu   energetyczno-klimatycznego.

[[[separator]]]

Niniejsza publikacja zawiera referaty przygotowane i prezentowane podczas pierwszego seminarium naukowego doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, poświęconego roli energii we współczesnej gospodarce. Odbyło się ono 25 maja 2011 r., a główne wątki w wystąpieniach i dyskusji dotyczyły znacze­nia energii w rozwoju gospodarczym i społecznym wybranych krajów, jak również w procesach integracyjnych w Europie.

Prezentowane w książce opracowania obejmują badania nad wieloma ważny­mi zagadnieniami związanymi z gospodarowaniem energią oraz praktycznymi aspektami wdrażania zaleceń unijnej polityki energetycznej w państwach człon­kowskich. Dotyczą rozważań odnoszących się do funkcjonowania instytucji unij­nych, w tym do priorytetów polskiej prezydencji w dziedzinie energetyki, prezen­tują analizy dotyczące modelowych rozwiązań i kwestii regulacyjnych w obszarze energii na poziomie unijnym, a następnie konfrontują je z uwarunkowaniami we­wnętrznymi i polityką gospodarczą, głównie Polski, oraz takich krajów, jak Chiń­ska Republika Ludowa, Litwa czy Niemcy.

Opracowania w szczególności dotyczą zagadnień wchodzących w skład poli­tyki energetycznej związanych z liberalizacją rynków energii, bezpieczeństwem energetycznym oraz tzw. pakietem energetyczno-klimatycznym.

Proces wprowadzania konkurencji do sieciowych sektorów - elektroenerge­tycznego i gazowego - przez długie lata funkcjonujących w warunkach monopolu państwowego jest procesem złożonym. Autorzy podjęli próbę jego analizy i oceny w krajach przechodzących transformację ekonomiczną, skuteczności wprowadze­nia mechanizmu rynkowego i roli konsumentów w owym procesie, zdiagnozowa­nia nasilających się w tym czasie procesów fuzji i przejęć oraz funkcjonowania au­kcji energii elektrycznej w warunkach rynków oligopolistycznych. Analizy dotyczą także nowego postrzegania w warunkach rynkowych surowców energetycznych, czego wyrazem mogą być fundusze majątkowe oparte na surowcach energetycz­nych, stanowiące przedmiot rozważań w jednym z opracowań.

Kolejne opracowania odnoszą się do istotnych czynników decydujących o bezpieczeństwie energetycznym wybranych państw członkowskich. Ich autorzy analizują to bezpieczeństwo w odniesieniu do określonych nośników energii, opty­malnych możliwości jej transportu, oraz dokonują analizy i oceny stanu bezpie­czeństwa energetycznego Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w tym tak­że poprzez wykorzystanie funduszy unijnych.

Nowym wyzwaniem dla wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, jest unijna polityka klimatyczna. Jej wyrazem są odnoszące się do sektora energetycznego przyjęte regulacje prawne, które mają przyczynić się do osiągnięcia do 2020 r. wyznaczonych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE) i biopaliw oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Autorzy w swoich bada­niach podjęli próbę odpowiedzi na pytania, jakie wyzwania dla gospodarek niesie ze sobą wdrażanie tych regulacji, jak one wpłyną na inwestycje energetyczne w no­we moce wytwórcze, w tym na opłacalność budowy bloków energetycznych z wy­korzystaniem czystych technologii węglowych (tzw. technologii Carbon Capture and Storage, CCS), diagnozują uwarunkowania dla wzrostu OZE w bilansach ener­getycznych omawianych państw, badają skuteczność wprowadzonego na rynek systemu "białych certyfikatów" dla poprawy efektywności energetycznej, jak rów­nież analizują europejski system uprawnieniami do emisji CO2.

[[[separator]]]

Jolanta Mazur

Przedmowa

 

Grażyna Wojtkowska-Łodej

Wstęp

CZĘŚĆ I

Aleksandra Baut

Cele i priorytety polskiej prezydencji w UE w dziedzinie energetyki

 

Karol Janowski

Polityka energetyczno-klimatyczna UE a decyzje dotyczące inwestycji energetycznych w nowe moce wytwórcze

 

Honorata Nyga-Łukaszewska

Import gazu ziemnego do Polski. Implikacje dla polityki energetycznej Polski

 

Edyta Zduńska-Leseux

Europejska polityka energetyczna i liberalizacja rynku energii

 

CZĘŚĆ II

Małgorzata Jachymek

Intensyfikacja procesów fuzji i przejęć jako efekt liberalizacji rynków energii w UE

 

Dariusz C. Kotlewski

Liberalizacja rynków energii elektrycznej w krajach przechodzących transformację ekonomiczną - ujęcie retrospektywne

 

Krzysztof Golachowski

Wykorzystywanie prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce - studium przypadków odbiorców instytucjonalnych

 

Grzegorz Wiliński

Aukcje energii elektrycznej w warunkach rynków oligopolistycznych

 

Katarzyna Zaniewska, Jakub Marszałek

Fundusze majątkowe oparte na surowcach energetycznych

 

CZĘŚĆ III

Aleksandra Ściborek

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w krajowych i unijnych regulacjach prawnych

 

Andrzej Mrówka

Bezpieczeństwo energetyczne Polski po przystąpieniu do UE. Stan obecny

 

Monika Szymańska

Fundusze unijne a bezpieczeństwo energetyczne Polski

 

Grażyna Wolak

Rola transportu skroplonego gazu ziemnego w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego Europy

 

CZĘŚĆ IV

Magdalena Gołębiowska-Śmiałek

Doktryna zrównoważonego rozwoju w polityce energetycznej Chińskiej Republiki Ludowej

 

Renata Magor

Polityka klimatyczno-energetyczna: wyzwanie dla litewskiej gospodarki

 

Alina E. Sulowska

Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Republice Federalnej Niemiec

 

Krzysztof Rybak

Opłacalność budowy bloku energetycznego 858 MW z instalacją CCS

 

Ewa Kossak

System "białych certyfikatów" - oddziaływanie ekonomiczno-społeczne, skuteczność w kontekście poprawy efektywności energetycznej

 

Paweł Mzyk

Analiza i ocena europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w latach 2005-2010

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 219

Niniejsza publikacja zawiera referaty przygotowane  i prezentowane podczas pierwszego seminarium naukowego doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poświęconego roli energii we współczesnej gospodarce.

Opracowania w szczególności dotyczą zagadnień wchodzących w skład polityki energetycznej związanych z liberalizacją rynków energii , bezpieczeństwem energetycznym oraz tzw. pakietu   energetyczno-klimatycznego.

Wstęp

Niniejsza publikacja zawiera referaty przygotowane i prezentowane podczas pierwszego seminarium naukowego doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, poświęconego roli energii we współczesnej gospodarce. Odbyło się ono 25 maja 2011 r., a główne wątki w wystąpieniach i dyskusji dotyczyły znacze­nia energii w rozwoju gospodarczym i społecznym wybranych krajów, jak również w procesach integracyjnych w Europie.

Prezentowane w książce opracowania obejmują badania nad wieloma ważny­mi zagadnieniami związanymi z gospodarowaniem energią oraz praktycznymi aspektami wdrażania zaleceń unijnej polityki energetycznej w państwach człon­kowskich. Dotyczą rozważań odnoszących się do funkcjonowania instytucji unij­nych, w tym do priorytetów polskiej prezydencji w dziedzinie energetyki, prezen­tują analizy dotyczące modelowych rozwiązań i kwestii regulacyjnych w obszarze energii na poziomie unijnym, a następnie konfrontują je z uwarunkowaniami we­wnętrznymi i polityką gospodarczą, głównie Polski, oraz takich krajów, jak Chiń­ska Republika Ludowa, Litwa czy Niemcy.

Opracowania w szczególności dotyczą zagadnień wchodzących w skład poli­tyki energetycznej związanych z liberalizacją rynków energii, bezpieczeństwem energetycznym oraz tzw. pakietem energetyczno-klimatycznym.

Proces wprowadzania konkurencji do sieciowych sektorów - elektroenerge­tycznego i gazowego - przez długie lata funkcjonujących w warunkach monopolu państwowego jest procesem złożonym. Autorzy podjęli próbę jego analizy i oceny w krajach przechodzących transformację ekonomiczną, skuteczności wprowadze­nia mechanizmu rynkowego i roli konsumentów w owym procesie, zdiagnozowa­nia nasilających się w tym czasie procesów fuzji i przejęć oraz funkcjonowania au­kcji energii elektrycznej w warunkach rynków oligopolistycznych. Analizy dotyczą także nowego postrzegania w warunkach rynkowych surowców energetycznych, czego wyrazem mogą być fundusze majątkowe oparte na surowcach energetycz­nych, stanowiące przedmiot rozważań w jednym z opracowań.

Kolejne opracowania odnoszą się do istotnych czynników decydujących o bezpieczeństwie energetycznym wybranych państw członkowskich. Ich autorzy analizują to bezpieczeństwo w odniesieniu do określonych nośników energii, opty­malnych możliwości jej transportu, oraz dokonują analizy i oceny stanu bezpie­czeństwa energetycznego Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w tym tak­że poprzez wykorzystanie funduszy unijnych.

Nowym wyzwaniem dla wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, jest unijna polityka klimatyczna. Jej wyrazem są odnoszące się do sektora energetycznego przyjęte regulacje prawne, które mają przyczynić się do osiągnięcia do 2020 r. wyznaczonych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE) i biopaliw oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Autorzy w swoich bada­niach podjęli próbę odpowiedzi na pytania, jakie wyzwania dla gospodarek niesie ze sobą wdrażanie tych regulacji, jak one wpłyną na inwestycje energetyczne w no­we moce wytwórcze, w tym na opłacalność budowy bloków energetycznych z wy­korzystaniem czystych technologii węglowych (tzw. technologii Carbon Capture and Storage, CCS), diagnozują uwarunkowania dla wzrostu OZE w bilansach ener­getycznych omawianych państw, badają skuteczność wprowadzonego na rynek systemu "białych certyfikatów" dla poprawy efektywności energetycznej, jak rów­nież analizują europejski system uprawnieniami do emisji CO2.

Spis treści

Jolanta Mazur

Przedmowa

 

Grażyna Wojtkowska-Łodej

Wstęp

CZĘŚĆ I

Aleksandra Baut

Cele i priorytety polskiej prezydencji w UE w dziedzinie energetyki

 

Karol Janowski

Polityka energetyczno-klimatyczna UE a decyzje dotyczące inwestycji energetycznych w nowe moce wytwórcze

 

Honorata Nyga-Łukaszewska

Import gazu ziemnego do Polski. Implikacje dla polityki energetycznej Polski

 

Edyta Zduńska-Leseux

Europejska polityka energetyczna i liberalizacja rynku energii

 

CZĘŚĆ II

Małgorzata Jachymek

Intensyfikacja procesów fuzji i przejęć jako efekt liberalizacji rynków energii w UE

 

Dariusz C. Kotlewski

Liberalizacja rynków energii elektrycznej w krajach przechodzących transformację ekonomiczną - ujęcie retrospektywne

 

Krzysztof Golachowski

Wykorzystywanie prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce - studium przypadków odbiorców instytucjonalnych

 

Grzegorz Wiliński

Aukcje energii elektrycznej w warunkach rynków oligopolistycznych

 

Katarzyna Zaniewska, Jakub Marszałek

Fundusze majątkowe oparte na surowcach energetycznych

 

CZĘŚĆ III

Aleksandra Ściborek

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w krajowych i unijnych regulacjach prawnych

 

Andrzej Mrówka

Bezpieczeństwo energetyczne Polski po przystąpieniu do UE. Stan obecny

 

Monika Szymańska

Fundusze unijne a bezpieczeństwo energetyczne Polski

 

Grażyna Wolak

Rola transportu skroplonego gazu ziemnego w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego Europy

 

CZĘŚĆ IV

Magdalena Gołębiowska-Śmiałek

Doktryna zrównoważonego rozwoju w polityce energetycznej Chińskiej Republiki Ludowej

 

Renata Magor

Polityka klimatyczno-energetyczna: wyzwanie dla litewskiej gospodarki

 

Alina E. Sulowska

Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Republice Federalnej Niemiec

 

Krzysztof Rybak

Opłacalność budowy bloku energetycznego 858 MW z instalacją CCS

 

Ewa Kossak

System "białych certyfikatów" - oddziaływanie ekonomiczno-społeczne, skuteczność w kontekście poprawy efektywności energetycznej

 

Paweł Mzyk

Analiza i ocena europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w latach 2005-2010

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 219

Niniejsza publikacja zawiera referaty przygotowane  i prezentowane podczas pierwszego seminarium naukowego doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poświęconego roli energii we współczesnej gospodarce.

Opracowania w szczególności dotyczą zagadnień wchodzących w skład polityki energetycznej związanych z liberalizacją rynków energii , bezpieczeństwem energetycznym oraz tzw. pakietu   energetyczno-klimatycznego.

Niniejsza publikacja zawiera referaty przygotowane i prezentowane podczas pierwszego seminarium naukowego doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, poświęconego roli energii we współczesnej gospodarce. Odbyło się ono 25 maja 2011 r., a główne wątki w wystąpieniach i dyskusji dotyczyły znacze­nia energii w rozwoju gospodarczym i społecznym wybranych krajów, jak również w procesach integracyjnych w Europie.

Prezentowane w książce opracowania obejmują badania nad wieloma ważny­mi zagadnieniami związanymi z gospodarowaniem energią oraz praktycznymi aspektami wdrażania zaleceń unijnej polityki energetycznej w państwach człon­kowskich. Dotyczą rozważań odnoszących się do funkcjonowania instytucji unij­nych, w tym do priorytetów polskiej prezydencji w dziedzinie energetyki, prezen­tują analizy dotyczące modelowych rozwiązań i kwestii regulacyjnych w obszarze energii na poziomie unijnym, a następnie konfrontują je z uwarunkowaniami we­wnętrznymi i polityką gospodarczą, głównie Polski, oraz takich krajów, jak Chiń­ska Republika Ludowa, Litwa czy Niemcy.

Opracowania w szczególności dotyczą zagadnień wchodzących w skład poli­tyki energetycznej związanych z liberalizacją rynków energii, bezpieczeństwem energetycznym oraz tzw. pakietem energetyczno-klimatycznym.

Proces wprowadzania konkurencji do sieciowych sektorów - elektroenerge­tycznego i gazowego - przez długie lata funkcjonujących w warunkach monopolu państwowego jest procesem złożonym. Autorzy podjęli próbę jego analizy i oceny w krajach przechodzących transformację ekonomiczną, skuteczności wprowadze­nia mechanizmu rynkowego i roli konsumentów w owym procesie, zdiagnozowa­nia nasilających się w tym czasie procesów fuzji i przejęć oraz funkcjonowania au­kcji energii elektrycznej w warunkach rynków oligopolistycznych. Analizy dotyczą także nowego postrzegania w warunkach rynkowych surowców energetycznych, czego wyrazem mogą być fundusze majątkowe oparte na surowcach energetycz­nych, stanowiące przedmiot rozważań w jednym z opracowań.

Kolejne opracowania odnoszą się do istotnych czynników decydujących o bezpieczeństwie energetycznym wybranych państw członkowskich. Ich autorzy analizują to bezpieczeństwo w odniesieniu do określonych nośników energii, opty­malnych możliwości jej transportu, oraz dokonują analizy i oceny stanu bezpie­czeństwa energetycznego Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w tym tak­że poprzez wykorzystanie funduszy unijnych.

Nowym wyzwaniem dla wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, jest unijna polityka klimatyczna. Jej wyrazem są odnoszące się do sektora energetycznego przyjęte regulacje prawne, które mają przyczynić się do osiągnięcia do 2020 r. wyznaczonych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE) i biopaliw oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Autorzy w swoich bada­niach podjęli próbę odpowiedzi na pytania, jakie wyzwania dla gospodarek niesie ze sobą wdrażanie tych regulacji, jak one wpłyną na inwestycje energetyczne w no­we moce wytwórcze, w tym na opłacalność budowy bloków energetycznych z wy­korzystaniem czystych technologii węglowych (tzw. technologii Carbon Capture and Storage, CCS), diagnozują uwarunkowania dla wzrostu OZE w bilansach ener­getycznych omawianych państw, badają skuteczność wprowadzonego na rynek systemu "białych certyfikatów" dla poprawy efektywności energetycznej, jak rów­nież analizują europejski system uprawnieniami do emisji CO2.

Jolanta Mazur

Przedmowa

 

Grażyna Wojtkowska-Łodej

Wstęp

CZĘŚĆ I

Aleksandra Baut

Cele i priorytety polskiej prezydencji w UE w dziedzinie energetyki

 

Karol Janowski

Polityka energetyczno-klimatyczna UE a decyzje dotyczące inwestycji energetycznych w nowe moce wytwórcze

 

Honorata Nyga-Łukaszewska

Import gazu ziemnego do Polski. Implikacje dla polityki energetycznej Polski

 

Edyta Zduńska-Leseux

Europejska polityka energetyczna i liberalizacja rynku energii

 

CZĘŚĆ II

Małgorzata Jachymek

Intensyfikacja procesów fuzji i przejęć jako efekt liberalizacji rynków energii w UE

 

Dariusz C. Kotlewski

Liberalizacja rynków energii elektrycznej w krajach przechodzących transformację ekonomiczną - ujęcie retrospektywne

 

Krzysztof Golachowski

Wykorzystywanie prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce - studium przypadków odbiorców instytucjonalnych

 

Grzegorz Wiliński

Aukcje energii elektrycznej w warunkach rynków oligopolistycznych

 

Katarzyna Zaniewska, Jakub Marszałek

Fundusze majątkowe oparte na surowcach energetycznych

 

CZĘŚĆ III

Aleksandra Ściborek

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w krajowych i unijnych regulacjach prawnych

 

Andrzej Mrówka

Bezpieczeństwo energetyczne Polski po przystąpieniu do UE. Stan obecny

 

Monika Szymańska

Fundusze unijne a bezpieczeństwo energetyczne Polski

 

Grażyna Wolak

Rola transportu skroplonego gazu ziemnego w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego Europy

 

CZĘŚĆ IV

Magdalena Gołębiowska-Śmiałek

Doktryna zrównoważonego rozwoju w polityce energetycznej Chińskiej Republiki Ludowej

 

Renata Magor

Polityka klimatyczno-energetyczna: wyzwanie dla litewskiej gospodarki

 

Alina E. Sulowska

Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Republice Federalnej Niemiec

 

Krzysztof Rybak

Opłacalność budowy bloku energetycznego 858 MW z instalacją CCS

 

Ewa Kossak

System "białych certyfikatów" - oddziaływanie ekonomiczno-społeczne, skuteczność w kontekście poprawy efektywności energetycznej

 

Paweł Mzyk

Analiza i ocena europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w latach 2005-2010

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel