Ulubione
  1. Strona główna
  2. POLITYKA ROZWOJOWA Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie

POLITYKA ROZWOJOWA Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie

50,00 zł
45,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,00 zł).
Autor: red. Ewa Latoszek Magdalena Proczek
Kod produktu: 978-83-7378-871-8
50,00 zł
45,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,00 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
POLITYKA ROZWOJOWA Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie
POLITYKA ROZWOJOWA Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie
[[[separator]]]

Na początku XXI w. wyzwaniem szczególnie ważnym dla ludzkości wciąż pozostaje walka z ubóstwem. Prawie 3 mld ludzi żyje za nie więcej niż 2 dolary amerykańskie dziennie, a w wielu regionach świata odsetek ludności żyjącej poniżej progu ubóstwa stale wzrasta. Kontynentem wymagającym największego wsparcia ze strony krajów rozwiniętych w dalszym ciągu jest Afryka, a w szczególności region subsaharyjski.

Problem ubóstwa jest wynikiem splotu różnorakich czynników: zarówno ekonomicznych, społecznych, jak i klimatycznych. W rozwiązaniu tego problemu może pomóc tylko rozwój społeczny i ekonomiczny.

Jednym z czynników, które przyczyniły się do pogorszenia i tak trudnej sytuacji w najbiedniejszych krajach, był postępujący proces globalizacji. Sytuację tę można zmienić jedynie wspólnym wysiłkiem, przez zwiększenie efektywności programów pomocowych oraz kwot przekazywanych środków, a także wspieranie rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. Państwa nie zawsze jednak potrafią i są w stanie zadbać o swój rozwój gospodarczy. Rządom często brakuje woli, wiedzy i zasobów - w tym wykwalifikowanej kadry i odpowiednich środków finansowych - do przeprowadzenia niezbędnych działań mających na celu poprawę sytuacji. Jednym z rozwiązań, jakże ważnym i istotnym, staje się współpraca międzynarodowa, pomoc rozwojowa i współpraca na rzecz rozwoju między krajami lepiej i słabiej rozwiniętymi.

Zagraniczna pomoc rozwojowa jest metodą równoważenia niedoskonałości oddziaływania wewnętrznej polityki społeczno-gospodarczej w krajach rozwijających się na ich pozycję gospodarczą w świecie. Oficjalna Pomoc Rozwojowa (Official Development Assistance - ODA) w wielu najbiedniejszych państwach stanowi znaczną część rocznego budżetu centralnego. Skutkiem tego jest duże uzależnienie od hojności donatorów. Na forum międzynarodowym toczy się dyskusja na temat skuteczności pomocy jako metody przyśpieszenia wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-ekonomicznego w najbiedniejszych krajach. Wskazuje się również na konieczność zwiększenia środków finansowych kierowanych na działania pomocowe. Sam wzrost wielkości zewnętrznego finansowania nie przesądza jednak o możliwości redukcji ubóstwa na świecie, a także realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Motywacją do działania zmierzającego do poprawy sytuacji ekonomicznej i gospodarczej krajów rozwijających się powinna być chęć życia w stabilnym i wolnym od konfliktów świecie, w którym każdy człowiek, niezależnie od statusu majątkowego, płci, rasy, wyznania, orientacji czy wieku, ma prawo do rozwoju zgodnie z potrzebami własnymi i innych ludzi, kryterium zaś przy podejmowaniu decyzji jest sprawiedliwość. Wydaje się, że pierwszym krokiem do osiągnięcia tak zdefiniowanego celu jest rozpoczęcie globalnej współpracy na rzecz wyrównania poziomu życia ludzi z różnych regionów świata. Bez wątpienia oznacza to wsparcie rozwoju najuboższych przez najbogatszych.

W latach 80. XX w. powstała koncepcja zrównoważonego rozwoju (sustainable development) - jedna z najnowszych koncepcji rozwoju gospodarczego. Niekiedy w literaturze przedmiotu koncepcję tę nazywa się także ekorozwojem i określa przez 3xP, od angielskich wyrazów planet (Ziemia), people (ludzie), profit (zysk). Zawarta jest w tym swoista gradacja, która kładzie nacisk przede wszystkim na zachowanie zasobów Ziemi, niezagrażanie środowisku, a dopiero na samym końcu dostrzega się zysk. Twórcami tej koncepcji rozwoju gospodarczego są D. Pearce, E. Barbier, A. Markandya i R. Tumer.

Dyskusje dotyczące powiązania kwestii rozwoju ekonomiczno-społecznego z ochroną środowiska naturalnego trwają już od lat 60. XX w. Konferencja sztokholmska Organizacji Narodów Zjednoczonych obradująca w 1972 r. pod hasłem ?Mamy tylko jedną Ziemię" przedstawiła problem środowiska przyrodniczego jako kluczowy w funkcjonowaniu państwa.

Aktualny międzynarodowy dialog w kwestii powiązania środowiska przyrodniczego i rozwoju społeczno-gospodarczego został zapoczątkowany przez opublikowany w 1987 r. raport Komisji Środowiska i Rozwoju pt. Nasza wspólna przyszłość. Właśnie w tym raporcie, zwanym raportem Brundtland została sformułowana definicja zrównoważonego rozwoju; nadano również tej przełomowej wizji rozwoju międzynarodowy charakter.

Jednym z istotniejszych międzynarodowych porozumień w kwestii zrównoważonego rozwoju była Agenda 21 - dokument podpisany w 1992 r. w wyniku postanowień Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Agenda 21 wyznacza globalny plan działań dla wszystkich podmiotów międzynarodowych na XXI w. Kolejnym dokumentem ratyfikowanym na szczycie ONZ były Milenijne Cele Rozwoju.

Skutki trwającego od 2008 r. kryzysu gospodarczego w różnym stopniu dotknęły wszystkie gospodarki narodowe. Kryzys odsłonił postępujący proces ubożenia grup społecznych i zawodowych, który związany jest z intensywnym wzrostem bezrobocia w krajach najbardziej dotkniętych dekoniunkturą gospodarczą.

Kwestie rozwojowe zostały ponownie poruszone w 2012 r. w Rio de Janeiro na konferencji Rio+20, która została zwołana w celu wypracowania nowych priorytetów zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji szczytu Rio+20 przedstawiciele państw i rządów zobowiązali się do 2015 r. ustalić nowe założenia polityki zrównoważonego rozwoju. Dotrzymanie tego terminu jest istotne, ponieważ w 2015 r. wygasają postanowienia Milenijnych Celów Rozwoju. W deklaracji zwrócono uwagę na sposób finansowania całego procesu realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Kraje wysoko rozwinięte zobowiązały się do przeznaczania na rzecz pomocy rozwojowej dla krajów słabo rozwiniętych wpłat w wysokości 0,7% PNB do 2015 r. W podobnym okresie kraje o niższym poziomie rozwoju gospodarczego przeznaczą kwoty w przedziale od 0,15% do 0,20% wysokości PNB. W deklaracji zwrócono uwagę na kwestie dotyczące transferu nowoczesnych technologii do krajów rozwijających się - powinien on przebiegać w taki sposób, by każdy podmiot międzynarodowy miał dostęp do technologii przyjaznych środowisku. Ważnym aspektem współpracy międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju jest ścisła współpraca naukowo-techniczna oraz intensywny rozwój kapitału ludzkiego w ramach szkoleń oraz wymiany zdobytych doświadczeń.

Analiza wszystkich dotychczasowych porozumień międzynarodowych w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju wskazuje na wagę problemu, co jest stale potwierdzane przez poziom, na jakim toczą się dyskusje w tym zakresie.

Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie roli organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie w efekcie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz miejsca Polski w systemie pomocy rozwojowej na rzecz państw ubogich.

Struktura pracy została podporządkowana zakresowi przedmiotowemu zrealizowanego badania.

W rozdziale pierwszym pokazano specyfikę współczesnego etapu globalizacji. Punktem wyjścia jest ukazanie różnic między pierwszym a drugim etapem globalizacji; następnie przedstawiono konsekwencje połączenia globalizacji z rewolucją informacyjną i wreszcie wskazano głębokie sprzeczności systemowe, jakie ze szczególna siłą ujawnił kryzys globalny.

W drugim rozdziale zbadano klasyczne oraz współczesne teorie ubóstwa, jego ekonomiczne i społeczne aspekty, a także metody pomiaru i porównywania tego zjawiska w badanym regionie. Zostały w nim również poddane analizie wszystkie kluczowe zagadnienia bezpośrednio związane z dalszą częścią książki. Do najważniejszych należy pojęcie zrównoważonego wzrostu i rozwoju gospodarczego, pomocy i współpracy rozwojowej.

Analiza kwestii pomocy i polityki rozwojowej wymaga podejścia do tego tematu nie tylko od strony przedmiotowej, ale również podmiotowej - przedstawienia roli najważniejszych instytucji działających w obszarze pomocy rozwojowej. Rozdział trzeci skupia się na zbadaniu roli najważniejszych organizacji międzyrządowych w tym procesie. Naświetlony został aspekt pomocy rozwojowej w działalności takich organizacji i instytucji międzynarodowych, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, w tym jej agenda UNDP, Grupa Banku Światowego oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Współpraca rozwojowa jest jednym z 26 obszarów tematycznych działalności OECD. Analiza działalności tej organizacji w obszarze pomocy na rzecz zwalczania ubóstwa stała się przedmiotem rozdziału czwartego. Przeanalizowano w nim ramy instytucjonalne realizacji przez OECD zadań z zakresu współpracy rozwojowej, a także prześledzono podstawowe obszary tematyczne prac OECD w tej dziedzinie oraz osiągnięcia organizacji w międzynarodowej współpracy rozwojowej. W następnej kolejności zidentyfikowano przy pomocy strategii rozwojowej OECD aktualne wyzwania rozwojowe organizacji.

W rozdziale piątym poddano analizie genezę polityki rozwojowej Unii Europejskiej, proces jej instytucjonalizacji oraz rosnącego znaczenia w budżecie UE. Polityka rozwojowa Unii funkcjonuje dopiero od dnia wejścia w życie traktatu z Maastricht, tj. od 1 listopada 1993 r. De facto jest ona jedną z najstarszych polityk unijnych, stąd też poświęcono jej znaczną część tego rozdziału. W dalszej części zbadano genezę, założenia, zasady i źródła finansowania pomocy humanitarnej jako specyficznej formy wsparcia o charakterze rozwojowym. W części końcowej rozdziału ukazano inne formy pomocy rozwojowej, takie jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka.

W rozdziale szóstym na przykładzie Stanów Zjednoczonych ukazano rolę państw wysoko rozwiniętych w kształtowaniu pomocy rozwojowej na rzecz zwalczania ubóstwa. Nowoczesne programy pomocy rozwojowej Stanów Zjednoczonych wywodzą się z okresu bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej i z zaangażowania USA w odbudowę zniszczonej Europy. W dzisiejszym mocno zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym USA powinny podjąć szeroko zakrojoną reformę swojej polityki rozwojowej, tym bardziej że jest to jedyna skuteczna forma walki o utrzymanie dotychczasowych wpływów tego państwa w krajach słabo rozwiniętych.

Rozdział siódmy stanowi analizę uwarunkowań międzynarodowych polskiej współpracy na rzecz rozwoju od momentu zainicjowania w naszym państwie procesu transformacji systemowej do chwili obecnej. Ukazano założenia, priorytety, organizację, a także formy oraz wielkość polskiej pomocy rozwojowej w ostatnich latach.

W rozdziale ósmym ukazano najczęściej wymieniane przez społeczność międzynarodową źródła sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu Afryki Subsaharyjskiej oraz podjęto próbę zdiagnozowania głębszych przyczyn niskiego poziomu rozwoju gospodarki regionu, przy czym skupiono się na warunkach geograficznych, kryzysie instytucji oraz niedostatecznym rozwoju infrastruktury.

W dalszej części scharakteryzowano efekty działalności afrykańskich organizacji integracyjnych zajmujących się wspieraniem ekonomicznego rozwoju kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Afrykańskiej oraz Afrykańskiego Banku Rozwoju. Ostatnia część rozdziału stanowi ilustrację tego, w jaki sposób rozwój gospodarczy na kontynencie jest wspierany przez inwestycje w dziedzinie infrastruktury. Zaprezentowano zatem problemy pojawiające się w Afryce w tym sektorze. Wyszczególniono międzynarodowych inwestorów afrykańskich i pozaafrykańskich oraz inwestorów prywatnych, a także scharakteryzowano ich strategie zaangażowania w rozbudowę infrastruktury na kontynencie. Na koniec rozdziału przeanalizowano dwa przykłady inicjatyw rozwojowych w dziedzinie infrastruktury.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat tematyka pomocy rozwojowej i zrównoważonego rozwoju na stałe weszła do zakresu badań nauk ekonomicznych i społecznych w państwach rozwiniętych i rozwijających się. Wraz z postępującą globalizacją pojawiają się bowiem problemy, z którymi pojedyncze państwa nie są w stanie sobie poradzić, a ich występowanie, na skutek narosłych współzależności, jest odczuwalne w większości naszego globu. Problemy nabierają charakteru globalnego i wymagają ustawicznego szukania rozwiązań narastających trudności. W procesie tym szczególna rola przypada organizacjom międzynarodowym, stąd też niniejsza praca, będąca kontynuacją tematyki pomocy rozwojowej zawartej w książce pt. Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku (red. nauk. E. Latoszek), w przeważającej części została poświęcona roli organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie.

 

[[[separator]]]

Wstęp

 

Rozdział 1. Specyfika współczesnego etapu globalizacji (Jerzy Kleer)

 

Wstęp

1.1. Podstawowe cechy II etapu globalizacji

1.2. Specyficzne problemy bieżącego etapu globalizacji

1.3. Charakter zagrożeń globalnych

1.4. Zmienność paradygmatów

1.5. Paradygmat jednej trajektorii

1.6. Paradygmat rynku doskonałego

1.7. Rola państwa w warunkach globalizacji

1.8. Zróżnicowanie dochodowe i wykluczenie społeczne

1.9. Kilka uwag końcowych

Wybrana literatura

 

Rozdział 2. Oficjalna pomoc rozwojowa jako czynnik eliminujący skalę ubóstwa w państwach Trzeciego Świata (Magdalena Mirkowska-Ostatek)

Wstęp

2.1. Ubóstwo w teorii ekonomii

2.2. Współczesne definicje ubóstwa

2.3. Metody badania skali ubóstwa

2.4. Wzrost gospodarczy i rozwój społeczno-gospodarczy w procesie ograniczania skali ubóstwa w państwach rozwijających się

2.5. Pomoc rozwojowa jako czynnik poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej państw rozwijających się

Bibliografia

 

Rozdział 3. Działalność organizacji międzynarodowych na rzecz rozwoju (Ewa Latoszek, Swietłana Sosnowska)

Wstęp

3.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Osiągnięcia i wyzwania wobec współczesności

3.2. Główne założenia pomocy rozwojowej ONZ

3.3. Rola Grupy Banku Światowego w działaniach na rzecz rozwoju

3.4. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w międzynarodowej działalności na rzecz rozwoju

3.5. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju a Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Bibliografia

 

Rozdział 4. Rola OECD w międzynarodowej współpracy rozwojowej (Katarzyna Kot-Majewska)

Wstęp

4.1. Ramy instytucjonalne współpracy rozwojowej w OECD

4.2. Wkład OECD do systemu międzynarodowej współpracy rozwojowej

4.3. Aktualne wyzwania rozwojowe dla OECD - Strategia rozwojowa OECD 2012

Wnioski

Aneks. Dawcy i biorcy pomocy

Bibliografia

 

Rozdział 5. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej. Geneza, ewolucja, zasady funkcjonowania (Małgorzata Jaszkiewicz, Ewa Latoszek)

5.1. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej w perspektywie historycznej

5.2. Zasady funkcjonowania polityki rozwojowej

5.3. Pomoc humanitarna Unii Europejskiej

5.4. Inne instrumenty polityki rozwojowej Unii Europejskiej

Bibliografia

 

Rozdział 6. Bilateralna pomoc rozwojowa na przykładzie USA (Andrzej Rusiniak)

6.1. Geneza i ewolucja polityki rozwojowej USA

6.2. Struktura i kierunki pomocy rozwojowej USA

6.3. Problemy i reforma polityki rozwojowej USA

Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 7. Polska pomoc na rzecz rozwoju (Magdalena Proczek)

7.1. Ewolucja polskiej współpracy na rzecz rozwoju

7.2. Zobowiązania międzynarodowe Polski w zakresie pomocy na rzecz rozwoju

7.3. Podmioty uczestniczące w przekazywaniu polskiej pomocy rozwojowej i mechanizm jej funkcjonowania

7.4. Cele, zasady, formy oraz obszary pomocy rozwojowej udzielanej przez Polskę

Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 8. Afryka Subsaharyjska - najbiedniejszy i najbardziej zacofany gospodarczo region świata. Finansowanie rozwoju gospodarczego kontynentu afrykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia projektów infrastrukturalnych (Anna Frydrych)

8.1. Wprowadzenie do problematyki ubóstwa w Afryce Subsaharyjskiej

8.2. Ubóstwo i problemy ekonomiczne kontynentu afrykańskiego - diagnoza przyczyn

8.3. Organizacje finansujące rozwój krajów afrykańskich

8.4. Finansowanie rozwoju infrastruktury w regionie Afryki Subsaharyjskiej

Wnioski

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 345

Wstęp

Na początku XXI w. wyzwaniem szczególnie ważnym dla ludzkości wciąż pozostaje walka z ubóstwem. Prawie 3 mld ludzi żyje za nie więcej niż 2 dolary amerykańskie dziennie, a w wielu regionach świata odsetek ludności żyjącej poniżej progu ubóstwa stale wzrasta. Kontynentem wymagającym największego wsparcia ze strony krajów rozwiniętych w dalszym ciągu jest Afryka, a w szczególności region subsaharyjski.

Problem ubóstwa jest wynikiem splotu różnorakich czynników: zarówno ekonomicznych, społecznych, jak i klimatycznych. W rozwiązaniu tego problemu może pomóc tylko rozwój społeczny i ekonomiczny.

Jednym z czynników, które przyczyniły się do pogorszenia i tak trudnej sytuacji w najbiedniejszych krajach, był postępujący proces globalizacji. Sytuację tę można zmienić jedynie wspólnym wysiłkiem, przez zwiększenie efektywności programów pomocowych oraz kwot przekazywanych środków, a także wspieranie rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. Państwa nie zawsze jednak potrafią i są w stanie zadbać o swój rozwój gospodarczy. Rządom często brakuje woli, wiedzy i zasobów - w tym wykwalifikowanej kadry i odpowiednich środków finansowych - do przeprowadzenia niezbędnych działań mających na celu poprawę sytuacji. Jednym z rozwiązań, jakże ważnym i istotnym, staje się współpraca międzynarodowa, pomoc rozwojowa i współpraca na rzecz rozwoju między krajami lepiej i słabiej rozwiniętymi.

Zagraniczna pomoc rozwojowa jest metodą równoważenia niedoskonałości oddziaływania wewnętrznej polityki społeczno-gospodarczej w krajach rozwijających się na ich pozycję gospodarczą w świecie. Oficjalna Pomoc Rozwojowa (Official Development Assistance - ODA) w wielu najbiedniejszych państwach stanowi znaczną część rocznego budżetu centralnego. Skutkiem tego jest duże uzależnienie od hojności donatorów. Na forum międzynarodowym toczy się dyskusja na temat skuteczności pomocy jako metody przyśpieszenia wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-ekonomicznego w najbiedniejszych krajach. Wskazuje się również na konieczność zwiększenia środków finansowych kierowanych na działania pomocowe. Sam wzrost wielkości zewnętrznego finansowania nie przesądza jednak o możliwości redukcji ubóstwa na świecie, a także realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Motywacją do działania zmierzającego do poprawy sytuacji ekonomicznej i gospodarczej krajów rozwijających się powinna być chęć życia w stabilnym i wolnym od konfliktów świecie, w którym każdy człowiek, niezależnie od statusu majątkowego, płci, rasy, wyznania, orientacji czy wieku, ma prawo do rozwoju zgodnie z potrzebami własnymi i innych ludzi, kryterium zaś przy podejmowaniu decyzji jest sprawiedliwość. Wydaje się, że pierwszym krokiem do osiągnięcia tak zdefiniowanego celu jest rozpoczęcie globalnej współpracy na rzecz wyrównania poziomu życia ludzi z różnych regionów świata. Bez wątpienia oznacza to wsparcie rozwoju najuboższych przez najbogatszych.

W latach 80. XX w. powstała koncepcja zrównoważonego rozwoju (sustainable development) - jedna z najnowszych koncepcji rozwoju gospodarczego. Niekiedy w literaturze przedmiotu koncepcję tę nazywa się także ekorozwojem i określa przez 3xP, od angielskich wyrazów planet (Ziemia), people (ludzie), profit (zysk). Zawarta jest w tym swoista gradacja, która kładzie nacisk przede wszystkim na zachowanie zasobów Ziemi, niezagrażanie środowisku, a dopiero na samym końcu dostrzega się zysk. Twórcami tej koncepcji rozwoju gospodarczego są D. Pearce, E. Barbier, A. Markandya i R. Tumer.

Dyskusje dotyczące powiązania kwestii rozwoju ekonomiczno-społecznego z ochroną środowiska naturalnego trwają już od lat 60. XX w. Konferencja sztokholmska Organizacji Narodów Zjednoczonych obradująca w 1972 r. pod hasłem ?Mamy tylko jedną Ziemię" przedstawiła problem środowiska przyrodniczego jako kluczowy w funkcjonowaniu państwa.

Aktualny międzynarodowy dialog w kwestii powiązania środowiska przyrodniczego i rozwoju społeczno-gospodarczego został zapoczątkowany przez opublikowany w 1987 r. raport Komisji Środowiska i Rozwoju pt. Nasza wspólna przyszłość. Właśnie w tym raporcie, zwanym raportem Brundtland została sformułowana definicja zrównoważonego rozwoju; nadano również tej przełomowej wizji rozwoju międzynarodowy charakter.

Jednym z istotniejszych międzynarodowych porozumień w kwestii zrównoważonego rozwoju była Agenda 21 - dokument podpisany w 1992 r. w wyniku postanowień Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Agenda 21 wyznacza globalny plan działań dla wszystkich podmiotów międzynarodowych na XXI w. Kolejnym dokumentem ratyfikowanym na szczycie ONZ były Milenijne Cele Rozwoju.

Skutki trwającego od 2008 r. kryzysu gospodarczego w różnym stopniu dotknęły wszystkie gospodarki narodowe. Kryzys odsłonił postępujący proces ubożenia grup społecznych i zawodowych, który związany jest z intensywnym wzrostem bezrobocia w krajach najbardziej dotkniętych dekoniunkturą gospodarczą.

Kwestie rozwojowe zostały ponownie poruszone w 2012 r. w Rio de Janeiro na konferencji Rio+20, która została zwołana w celu wypracowania nowych priorytetów zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji szczytu Rio+20 przedstawiciele państw i rządów zobowiązali się do 2015 r. ustalić nowe założenia polityki zrównoważonego rozwoju. Dotrzymanie tego terminu jest istotne, ponieważ w 2015 r. wygasają postanowienia Milenijnych Celów Rozwoju. W deklaracji zwrócono uwagę na sposób finansowania całego procesu realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Kraje wysoko rozwinięte zobowiązały się do przeznaczania na rzecz pomocy rozwojowej dla krajów słabo rozwiniętych wpłat w wysokości 0,7% PNB do 2015 r. W podobnym okresie kraje o niższym poziomie rozwoju gospodarczego przeznaczą kwoty w przedziale od 0,15% do 0,20% wysokości PNB. W deklaracji zwrócono uwagę na kwestie dotyczące transferu nowoczesnych technologii do krajów rozwijających się - powinien on przebiegać w taki sposób, by każdy podmiot międzynarodowy miał dostęp do technologii przyjaznych środowisku. Ważnym aspektem współpracy międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju jest ścisła współpraca naukowo-techniczna oraz intensywny rozwój kapitału ludzkiego w ramach szkoleń oraz wymiany zdobytych doświadczeń.

Analiza wszystkich dotychczasowych porozumień międzynarodowych w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju wskazuje na wagę problemu, co jest stale potwierdzane przez poziom, na jakim toczą się dyskusje w tym zakresie.

Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie roli organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie w efekcie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz miejsca Polski w systemie pomocy rozwojowej na rzecz państw ubogich.

Struktura pracy została podporządkowana zakresowi przedmiotowemu zrealizowanego badania.

W rozdziale pierwszym pokazano specyfikę współczesnego etapu globalizacji. Punktem wyjścia jest ukazanie różnic między pierwszym a drugim etapem globalizacji; następnie przedstawiono konsekwencje połączenia globalizacji z rewolucją informacyjną i wreszcie wskazano głębokie sprzeczności systemowe, jakie ze szczególna siłą ujawnił kryzys globalny.

W drugim rozdziale zbadano klasyczne oraz współczesne teorie ubóstwa, jego ekonomiczne i społeczne aspekty, a także metody pomiaru i porównywania tego zjawiska w badanym regionie. Zostały w nim również poddane analizie wszystkie kluczowe zagadnienia bezpośrednio związane z dalszą częścią książki. Do najważniejszych należy pojęcie zrównoważonego wzrostu i rozwoju gospodarczego, pomocy i współpracy rozwojowej.

Analiza kwestii pomocy i polityki rozwojowej wymaga podejścia do tego tematu nie tylko od strony przedmiotowej, ale również podmiotowej - przedstawienia roli najważniejszych instytucji działających w obszarze pomocy rozwojowej. Rozdział trzeci skupia się na zbadaniu roli najważniejszych organizacji międzyrządowych w tym procesie. Naświetlony został aspekt pomocy rozwojowej w działalności takich organizacji i instytucji międzynarodowych, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, w tym jej agenda UNDP, Grupa Banku Światowego oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Współpraca rozwojowa jest jednym z 26 obszarów tematycznych działalności OECD. Analiza działalności tej organizacji w obszarze pomocy na rzecz zwalczania ubóstwa stała się przedmiotem rozdziału czwartego. Przeanalizowano w nim ramy instytucjonalne realizacji przez OECD zadań z zakresu współpracy rozwojowej, a także prześledzono podstawowe obszary tematyczne prac OECD w tej dziedzinie oraz osiągnięcia organizacji w międzynarodowej współpracy rozwojowej. W następnej kolejności zidentyfikowano przy pomocy strategii rozwojowej OECD aktualne wyzwania rozwojowe organizacji.

W rozdziale piątym poddano analizie genezę polityki rozwojowej Unii Europejskiej, proces jej instytucjonalizacji oraz rosnącego znaczenia w budżecie UE. Polityka rozwojowa Unii funkcjonuje dopiero od dnia wejścia w życie traktatu z Maastricht, tj. od 1 listopada 1993 r. De facto jest ona jedną z najstarszych polityk unijnych, stąd też poświęcono jej znaczną część tego rozdziału. W dalszej części zbadano genezę, założenia, zasady i źródła finansowania pomocy humanitarnej jako specyficznej formy wsparcia o charakterze rozwojowym. W części końcowej rozdziału ukazano inne formy pomocy rozwojowej, takie jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka.

W rozdziale szóstym na przykładzie Stanów Zjednoczonych ukazano rolę państw wysoko rozwiniętych w kształtowaniu pomocy rozwojowej na rzecz zwalczania ubóstwa. Nowoczesne programy pomocy rozwojowej Stanów Zjednoczonych wywodzą się z okresu bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej i z zaangażowania USA w odbudowę zniszczonej Europy. W dzisiejszym mocno zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym USA powinny podjąć szeroko zakrojoną reformę swojej polityki rozwojowej, tym bardziej że jest to jedyna skuteczna forma walki o utrzymanie dotychczasowych wpływów tego państwa w krajach słabo rozwiniętych.

Rozdział siódmy stanowi analizę uwarunkowań międzynarodowych polskiej współpracy na rzecz rozwoju od momentu zainicjowania w naszym państwie procesu transformacji systemowej do chwili obecnej. Ukazano założenia, priorytety, organizację, a także formy oraz wielkość polskiej pomocy rozwojowej w ostatnich latach.

W rozdziale ósmym ukazano najczęściej wymieniane przez społeczność międzynarodową źródła sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu Afryki Subsaharyjskiej oraz podjęto próbę zdiagnozowania głębszych przyczyn niskiego poziomu rozwoju gospodarki regionu, przy czym skupiono się na warunkach geograficznych, kryzysie instytucji oraz niedostatecznym rozwoju infrastruktury.

W dalszej części scharakteryzowano efekty działalności afrykańskich organizacji integracyjnych zajmujących się wspieraniem ekonomicznego rozwoju kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Afrykańskiej oraz Afrykańskiego Banku Rozwoju. Ostatnia część rozdziału stanowi ilustrację tego, w jaki sposób rozwój gospodarczy na kontynencie jest wspierany przez inwestycje w dziedzinie infrastruktury. Zaprezentowano zatem problemy pojawiające się w Afryce w tym sektorze. Wyszczególniono międzynarodowych inwestorów afrykańskich i pozaafrykańskich oraz inwestorów prywatnych, a także scharakteryzowano ich strategie zaangażowania w rozbudowę infrastruktury na kontynencie. Na koniec rozdziału przeanalizowano dwa przykłady inicjatyw rozwojowych w dziedzinie infrastruktury.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat tematyka pomocy rozwojowej i zrównoważonego rozwoju na stałe weszła do zakresu badań nauk ekonomicznych i społecznych w państwach rozwiniętych i rozwijających się. Wraz z postępującą globalizacją pojawiają się bowiem problemy, z którymi pojedyncze państwa nie są w stanie sobie poradzić, a ich występowanie, na skutek narosłych współzależności, jest odczuwalne w większości naszego globu. Problemy nabierają charakteru globalnego i wymagają ustawicznego szukania rozwiązań narastających trudności. W procesie tym szczególna rola przypada organizacjom międzynarodowym, stąd też niniejsza praca, będąca kontynuacją tematyki pomocy rozwojowej zawartej w książce pt. Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku (red. nauk. E. Latoszek), w przeważającej części została poświęcona roli organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie.

 

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział 1. Specyfika współczesnego etapu globalizacji (Jerzy Kleer)

 

Wstęp

1.1. Podstawowe cechy II etapu globalizacji

1.2. Specyficzne problemy bieżącego etapu globalizacji

1.3. Charakter zagrożeń globalnych

1.4. Zmienność paradygmatów

1.5. Paradygmat jednej trajektorii

1.6. Paradygmat rynku doskonałego

1.7. Rola państwa w warunkach globalizacji

1.8. Zróżnicowanie dochodowe i wykluczenie społeczne

1.9. Kilka uwag końcowych

Wybrana literatura

 

Rozdział 2. Oficjalna pomoc rozwojowa jako czynnik eliminujący skalę ubóstwa w państwach Trzeciego Świata (Magdalena Mirkowska-Ostatek)

Wstęp

2.1. Ubóstwo w teorii ekonomii

2.2. Współczesne definicje ubóstwa

2.3. Metody badania skali ubóstwa

2.4. Wzrost gospodarczy i rozwój społeczno-gospodarczy w procesie ograniczania skali ubóstwa w państwach rozwijających się

2.5. Pomoc rozwojowa jako czynnik poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej państw rozwijających się

Bibliografia

 

Rozdział 3. Działalność organizacji międzynarodowych na rzecz rozwoju (Ewa Latoszek, Swietłana Sosnowska)

Wstęp

3.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Osiągnięcia i wyzwania wobec współczesności

3.2. Główne założenia pomocy rozwojowej ONZ

3.3. Rola Grupy Banku Światowego w działaniach na rzecz rozwoju

3.4. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w międzynarodowej działalności na rzecz rozwoju

3.5. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju a Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Bibliografia

 

Rozdział 4. Rola OECD w międzynarodowej współpracy rozwojowej (Katarzyna Kot-Majewska)

Wstęp

4.1. Ramy instytucjonalne współpracy rozwojowej w OECD

4.2. Wkład OECD do systemu międzynarodowej współpracy rozwojowej

4.3. Aktualne wyzwania rozwojowe dla OECD - Strategia rozwojowa OECD 2012

Wnioski

Aneks. Dawcy i biorcy pomocy

Bibliografia

 

Rozdział 5. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej. Geneza, ewolucja, zasady funkcjonowania (Małgorzata Jaszkiewicz, Ewa Latoszek)

5.1. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej w perspektywie historycznej

5.2. Zasady funkcjonowania polityki rozwojowej

5.3. Pomoc humanitarna Unii Europejskiej

5.4. Inne instrumenty polityki rozwojowej Unii Europejskiej

Bibliografia

 

Rozdział 6. Bilateralna pomoc rozwojowa na przykładzie USA (Andrzej Rusiniak)

6.1. Geneza i ewolucja polityki rozwojowej USA

6.2. Struktura i kierunki pomocy rozwojowej USA

6.3. Problemy i reforma polityki rozwojowej USA

Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 7. Polska pomoc na rzecz rozwoju (Magdalena Proczek)

7.1. Ewolucja polskiej współpracy na rzecz rozwoju

7.2. Zobowiązania międzynarodowe Polski w zakresie pomocy na rzecz rozwoju

7.3. Podmioty uczestniczące w przekazywaniu polskiej pomocy rozwojowej i mechanizm jej funkcjonowania

7.4. Cele, zasady, formy oraz obszary pomocy rozwojowej udzielanej przez Polskę

Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 8. Afryka Subsaharyjska - najbiedniejszy i najbardziej zacofany gospodarczo region świata. Finansowanie rozwoju gospodarczego kontynentu afrykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia projektów infrastrukturalnych (Anna Frydrych)

8.1. Wprowadzenie do problematyki ubóstwa w Afryce Subsaharyjskiej

8.2. Ubóstwo i problemy ekonomiczne kontynentu afrykańskiego - diagnoza przyczyn

8.3. Organizacje finansujące rozwój krajów afrykańskich

8.4. Finansowanie rozwoju infrastruktury w regionie Afryki Subsaharyjskiej

Wnioski

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 345

Na początku XXI w. wyzwaniem szczególnie ważnym dla ludzkości wciąż pozostaje walka z ubóstwem. Prawie 3 mld ludzi żyje za nie więcej niż 2 dolary amerykańskie dziennie, a w wielu regionach świata odsetek ludności żyjącej poniżej progu ubóstwa stale wzrasta. Kontynentem wymagającym największego wsparcia ze strony krajów rozwiniętych w dalszym ciągu jest Afryka, a w szczególności region subsaharyjski.

Problem ubóstwa jest wynikiem splotu różnorakich czynników: zarówno ekonomicznych, społecznych, jak i klimatycznych. W rozwiązaniu tego problemu może pomóc tylko rozwój społeczny i ekonomiczny.

Jednym z czynników, które przyczyniły się do pogorszenia i tak trudnej sytuacji w najbiedniejszych krajach, był postępujący proces globalizacji. Sytuację tę można zmienić jedynie wspólnym wysiłkiem, przez zwiększenie efektywności programów pomocowych oraz kwot przekazywanych środków, a także wspieranie rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. Państwa nie zawsze jednak potrafią i są w stanie zadbać o swój rozwój gospodarczy. Rządom często brakuje woli, wiedzy i zasobów - w tym wykwalifikowanej kadry i odpowiednich środków finansowych - do przeprowadzenia niezbędnych działań mających na celu poprawę sytuacji. Jednym z rozwiązań, jakże ważnym i istotnym, staje się współpraca międzynarodowa, pomoc rozwojowa i współpraca na rzecz rozwoju między krajami lepiej i słabiej rozwiniętymi.

Zagraniczna pomoc rozwojowa jest metodą równoważenia niedoskonałości oddziaływania wewnętrznej polityki społeczno-gospodarczej w krajach rozwijających się na ich pozycję gospodarczą w świecie. Oficjalna Pomoc Rozwojowa (Official Development Assistance - ODA) w wielu najbiedniejszych państwach stanowi znaczną część rocznego budżetu centralnego. Skutkiem tego jest duże uzależnienie od hojności donatorów. Na forum międzynarodowym toczy się dyskusja na temat skuteczności pomocy jako metody przyśpieszenia wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-ekonomicznego w najbiedniejszych krajach. Wskazuje się również na konieczność zwiększenia środków finansowych kierowanych na działania pomocowe. Sam wzrost wielkości zewnętrznego finansowania nie przesądza jednak o możliwości redukcji ubóstwa na świecie, a także realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Motywacją do działania zmierzającego do poprawy sytuacji ekonomicznej i gospodarczej krajów rozwijających się powinna być chęć życia w stabilnym i wolnym od konfliktów świecie, w którym każdy człowiek, niezależnie od statusu majątkowego, płci, rasy, wyznania, orientacji czy wieku, ma prawo do rozwoju zgodnie z potrzebami własnymi i innych ludzi, kryterium zaś przy podejmowaniu decyzji jest sprawiedliwość. Wydaje się, że pierwszym krokiem do osiągnięcia tak zdefiniowanego celu jest rozpoczęcie globalnej współpracy na rzecz wyrównania poziomu życia ludzi z różnych regionów świata. Bez wątpienia oznacza to wsparcie rozwoju najuboższych przez najbogatszych.

W latach 80. XX w. powstała koncepcja zrównoważonego rozwoju (sustainable development) - jedna z najnowszych koncepcji rozwoju gospodarczego. Niekiedy w literaturze przedmiotu koncepcję tę nazywa się także ekorozwojem i określa przez 3xP, od angielskich wyrazów planet (Ziemia), people (ludzie), profit (zysk). Zawarta jest w tym swoista gradacja, która kładzie nacisk przede wszystkim na zachowanie zasobów Ziemi, niezagrażanie środowisku, a dopiero na samym końcu dostrzega się zysk. Twórcami tej koncepcji rozwoju gospodarczego są D. Pearce, E. Barbier, A. Markandya i R. Tumer.

Dyskusje dotyczące powiązania kwestii rozwoju ekonomiczno-społecznego z ochroną środowiska naturalnego trwają już od lat 60. XX w. Konferencja sztokholmska Organizacji Narodów Zjednoczonych obradująca w 1972 r. pod hasłem ?Mamy tylko jedną Ziemię" przedstawiła problem środowiska przyrodniczego jako kluczowy w funkcjonowaniu państwa.

Aktualny międzynarodowy dialog w kwestii powiązania środowiska przyrodniczego i rozwoju społeczno-gospodarczego został zapoczątkowany przez opublikowany w 1987 r. raport Komisji Środowiska i Rozwoju pt. Nasza wspólna przyszłość. Właśnie w tym raporcie, zwanym raportem Brundtland została sformułowana definicja zrównoważonego rozwoju; nadano również tej przełomowej wizji rozwoju międzynarodowy charakter.

Jednym z istotniejszych międzynarodowych porozumień w kwestii zrównoważonego rozwoju była Agenda 21 - dokument podpisany w 1992 r. w wyniku postanowień Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Agenda 21 wyznacza globalny plan działań dla wszystkich podmiotów międzynarodowych na XXI w. Kolejnym dokumentem ratyfikowanym na szczycie ONZ były Milenijne Cele Rozwoju.

Skutki trwającego od 2008 r. kryzysu gospodarczego w różnym stopniu dotknęły wszystkie gospodarki narodowe. Kryzys odsłonił postępujący proces ubożenia grup społecznych i zawodowych, który związany jest z intensywnym wzrostem bezrobocia w krajach najbardziej dotkniętych dekoniunkturą gospodarczą.

Kwestie rozwojowe zostały ponownie poruszone w 2012 r. w Rio de Janeiro na konferencji Rio+20, która została zwołana w celu wypracowania nowych priorytetów zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji szczytu Rio+20 przedstawiciele państw i rządów zobowiązali się do 2015 r. ustalić nowe założenia polityki zrównoważonego rozwoju. Dotrzymanie tego terminu jest istotne, ponieważ w 2015 r. wygasają postanowienia Milenijnych Celów Rozwoju. W deklaracji zwrócono uwagę na sposób finansowania całego procesu realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Kraje wysoko rozwinięte zobowiązały się do przeznaczania na rzecz pomocy rozwojowej dla krajów słabo rozwiniętych wpłat w wysokości 0,7% PNB do 2015 r. W podobnym okresie kraje o niższym poziomie rozwoju gospodarczego przeznaczą kwoty w przedziale od 0,15% do 0,20% wysokości PNB. W deklaracji zwrócono uwagę na kwestie dotyczące transferu nowoczesnych technologii do krajów rozwijających się - powinien on przebiegać w taki sposób, by każdy podmiot międzynarodowy miał dostęp do technologii przyjaznych środowisku. Ważnym aspektem współpracy międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju jest ścisła współpraca naukowo-techniczna oraz intensywny rozwój kapitału ludzkiego w ramach szkoleń oraz wymiany zdobytych doświadczeń.

Analiza wszystkich dotychczasowych porozumień międzynarodowych w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju wskazuje na wagę problemu, co jest stale potwierdzane przez poziom, na jakim toczą się dyskusje w tym zakresie.

Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie roli organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie w efekcie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz miejsca Polski w systemie pomocy rozwojowej na rzecz państw ubogich.

Struktura pracy została podporządkowana zakresowi przedmiotowemu zrealizowanego badania.

W rozdziale pierwszym pokazano specyfikę współczesnego etapu globalizacji. Punktem wyjścia jest ukazanie różnic między pierwszym a drugim etapem globalizacji; następnie przedstawiono konsekwencje połączenia globalizacji z rewolucją informacyjną i wreszcie wskazano głębokie sprzeczności systemowe, jakie ze szczególna siłą ujawnił kryzys globalny.

W drugim rozdziale zbadano klasyczne oraz współczesne teorie ubóstwa, jego ekonomiczne i społeczne aspekty, a także metody pomiaru i porównywania tego zjawiska w badanym regionie. Zostały w nim również poddane analizie wszystkie kluczowe zagadnienia bezpośrednio związane z dalszą częścią książki. Do najważniejszych należy pojęcie zrównoważonego wzrostu i rozwoju gospodarczego, pomocy i współpracy rozwojowej.

Analiza kwestii pomocy i polityki rozwojowej wymaga podejścia do tego tematu nie tylko od strony przedmiotowej, ale również podmiotowej - przedstawienia roli najważniejszych instytucji działających w obszarze pomocy rozwojowej. Rozdział trzeci skupia się na zbadaniu roli najważniejszych organizacji międzyrządowych w tym procesie. Naświetlony został aspekt pomocy rozwojowej w działalności takich organizacji i instytucji międzynarodowych, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, w tym jej agenda UNDP, Grupa Banku Światowego oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Współpraca rozwojowa jest jednym z 26 obszarów tematycznych działalności OECD. Analiza działalności tej organizacji w obszarze pomocy na rzecz zwalczania ubóstwa stała się przedmiotem rozdziału czwartego. Przeanalizowano w nim ramy instytucjonalne realizacji przez OECD zadań z zakresu współpracy rozwojowej, a także prześledzono podstawowe obszary tematyczne prac OECD w tej dziedzinie oraz osiągnięcia organizacji w międzynarodowej współpracy rozwojowej. W następnej kolejności zidentyfikowano przy pomocy strategii rozwojowej OECD aktualne wyzwania rozwojowe organizacji.

W rozdziale piątym poddano analizie genezę polityki rozwojowej Unii Europejskiej, proces jej instytucjonalizacji oraz rosnącego znaczenia w budżecie UE. Polityka rozwojowa Unii funkcjonuje dopiero od dnia wejścia w życie traktatu z Maastricht, tj. od 1 listopada 1993 r. De facto jest ona jedną z najstarszych polityk unijnych, stąd też poświęcono jej znaczną część tego rozdziału. W dalszej części zbadano genezę, założenia, zasady i źródła finansowania pomocy humanitarnej jako specyficznej formy wsparcia o charakterze rozwojowym. W części końcowej rozdziału ukazano inne formy pomocy rozwojowej, takie jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka.

W rozdziale szóstym na przykładzie Stanów Zjednoczonych ukazano rolę państw wysoko rozwiniętych w kształtowaniu pomocy rozwojowej na rzecz zwalczania ubóstwa. Nowoczesne programy pomocy rozwojowej Stanów Zjednoczonych wywodzą się z okresu bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej i z zaangażowania USA w odbudowę zniszczonej Europy. W dzisiejszym mocno zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym USA powinny podjąć szeroko zakrojoną reformę swojej polityki rozwojowej, tym bardziej że jest to jedyna skuteczna forma walki o utrzymanie dotychczasowych wpływów tego państwa w krajach słabo rozwiniętych.

Rozdział siódmy stanowi analizę uwarunkowań międzynarodowych polskiej współpracy na rzecz rozwoju od momentu zainicjowania w naszym państwie procesu transformacji systemowej do chwili obecnej. Ukazano założenia, priorytety, organizację, a także formy oraz wielkość polskiej pomocy rozwojowej w ostatnich latach.

W rozdziale ósmym ukazano najczęściej wymieniane przez społeczność międzynarodową źródła sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu Afryki Subsaharyjskiej oraz podjęto próbę zdiagnozowania głębszych przyczyn niskiego poziomu rozwoju gospodarki regionu, przy czym skupiono się na warunkach geograficznych, kryzysie instytucji oraz niedostatecznym rozwoju infrastruktury.

W dalszej części scharakteryzowano efekty działalności afrykańskich organizacji integracyjnych zajmujących się wspieraniem ekonomicznego rozwoju kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Afrykańskiej oraz Afrykańskiego Banku Rozwoju. Ostatnia część rozdziału stanowi ilustrację tego, w jaki sposób rozwój gospodarczy na kontynencie jest wspierany przez inwestycje w dziedzinie infrastruktury. Zaprezentowano zatem problemy pojawiające się w Afryce w tym sektorze. Wyszczególniono międzynarodowych inwestorów afrykańskich i pozaafrykańskich oraz inwestorów prywatnych, a także scharakteryzowano ich strategie zaangażowania w rozbudowę infrastruktury na kontynencie. Na koniec rozdziału przeanalizowano dwa przykłady inicjatyw rozwojowych w dziedzinie infrastruktury.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat tematyka pomocy rozwojowej i zrównoważonego rozwoju na stałe weszła do zakresu badań nauk ekonomicznych i społecznych w państwach rozwiniętych i rozwijających się. Wraz z postępującą globalizacją pojawiają się bowiem problemy, z którymi pojedyncze państwa nie są w stanie sobie poradzić, a ich występowanie, na skutek narosłych współzależności, jest odczuwalne w większości naszego globu. Problemy nabierają charakteru globalnego i wymagają ustawicznego szukania rozwiązań narastających trudności. W procesie tym szczególna rola przypada organizacjom międzynarodowym, stąd też niniejsza praca, będąca kontynuacją tematyki pomocy rozwojowej zawartej w książce pt. Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku (red. nauk. E. Latoszek), w przeważającej części została poświęcona roli organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie.

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Specyfika współczesnego etapu globalizacji (Jerzy Kleer)

 

Wstęp

1.1. Podstawowe cechy II etapu globalizacji

1.2. Specyficzne problemy bieżącego etapu globalizacji

1.3. Charakter zagrożeń globalnych

1.4. Zmienność paradygmatów

1.5. Paradygmat jednej trajektorii

1.6. Paradygmat rynku doskonałego

1.7. Rola państwa w warunkach globalizacji

1.8. Zróżnicowanie dochodowe i wykluczenie społeczne

1.9. Kilka uwag końcowych

Wybrana literatura

 

Rozdział 2. Oficjalna pomoc rozwojowa jako czynnik eliminujący skalę ubóstwa w państwach Trzeciego Świata (Magdalena Mirkowska-Ostatek)

Wstęp

2.1. Ubóstwo w teorii ekonomii

2.2. Współczesne definicje ubóstwa

2.3. Metody badania skali ubóstwa

2.4. Wzrost gospodarczy i rozwój społeczno-gospodarczy w procesie ograniczania skali ubóstwa w państwach rozwijających się

2.5. Pomoc rozwojowa jako czynnik poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej państw rozwijających się

Bibliografia

 

Rozdział 3. Działalność organizacji międzynarodowych na rzecz rozwoju (Ewa Latoszek, Swietłana Sosnowska)

Wstęp

3.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Osiągnięcia i wyzwania wobec współczesności

3.2. Główne założenia pomocy rozwojowej ONZ

3.3. Rola Grupy Banku Światowego w działaniach na rzecz rozwoju

3.4. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w międzynarodowej działalności na rzecz rozwoju

3.5. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju a Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Bibliografia

 

Rozdział 4. Rola OECD w międzynarodowej współpracy rozwojowej (Katarzyna Kot-Majewska)

Wstęp

4.1. Ramy instytucjonalne współpracy rozwojowej w OECD

4.2. Wkład OECD do systemu międzynarodowej współpracy rozwojowej

4.3. Aktualne wyzwania rozwojowe dla OECD - Strategia rozwojowa OECD 2012

Wnioski

Aneks. Dawcy i biorcy pomocy

Bibliografia

 

Rozdział 5. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej. Geneza, ewolucja, zasady funkcjonowania (Małgorzata Jaszkiewicz, Ewa Latoszek)

5.1. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej w perspektywie historycznej

5.2. Zasady funkcjonowania polityki rozwojowej

5.3. Pomoc humanitarna Unii Europejskiej

5.4. Inne instrumenty polityki rozwojowej Unii Europejskiej

Bibliografia

 

Rozdział 6. Bilateralna pomoc rozwojowa na przykładzie USA (Andrzej Rusiniak)

6.1. Geneza i ewolucja polityki rozwojowej USA

6.2. Struktura i kierunki pomocy rozwojowej USA

6.3. Problemy i reforma polityki rozwojowej USA

Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 7. Polska pomoc na rzecz rozwoju (Magdalena Proczek)

7.1. Ewolucja polskiej współpracy na rzecz rozwoju

7.2. Zobowiązania międzynarodowe Polski w zakresie pomocy na rzecz rozwoju

7.3. Podmioty uczestniczące w przekazywaniu polskiej pomocy rozwojowej i mechanizm jej funkcjonowania

7.4. Cele, zasady, formy oraz obszary pomocy rozwojowej udzielanej przez Polskę

Wnioski

Bibliografia

 

Rozdział 8. Afryka Subsaharyjska - najbiedniejszy i najbardziej zacofany gospodarczo region świata. Finansowanie rozwoju gospodarczego kontynentu afrykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia projektów infrastrukturalnych (Anna Frydrych)

8.1. Wprowadzenie do problematyki ubóstwa w Afryce Subsaharyjskiej

8.2. Ubóstwo i problemy ekonomiczne kontynentu afrykańskiego - diagnoza przyczyn

8.3. Organizacje finansujące rozwój krajów afrykańskich

8.4. Finansowanie rozwoju infrastruktury w regionie Afryki Subsaharyjskiej

Wnioski

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel