Ulubione
  1. Strona główna
  2. PODATKI. SKŁADKI. OPŁATY Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej

PODATKI. SKŁADKI. OPŁATY Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej

45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Autor: Janina Ickiewicz
Kod produktu: 978-83-7378-898-5
45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PODATKI. SKŁADKI. OPŁATY Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej
PODATKI. SKŁADKI. OPŁATY Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej
[[[separator]]]

System fiskalnych obciążeń działalności gospodarczej obejmuje dwie podstawowe grupy instrumentów. Są to instrumenty podatkowe i niepodatkowe, nazywane także parapodatkowymi. Do instrumentów o niepodatkowym charakterze zalicza się w szczególności składki na fundusze celowe oraz opłaty. W pracy poddano analizie przepisy prawne dotyczące tych instrumentów według stanu w 2013 r. i na początek 2014 r. głownie z punktu widzenia przedsiębiorców. Podstawowym celem tej analizy i w konsekwencji pracy jest kompleksowe ujęcie aktualnych rozwiązań prawnych związanych z obciążeniami fiskalnymi działalności gospodarczej. Szczegółowa analiza konstrukcji poszczególnych instrumentów umożliwiała także wskazanie na możliwości obniżenia obciążeń fiskalnych zarówno o charakterze podatkowym, jak i parapodatkowym. Obniżenie tych obciążeń jest możliwe w wyniku stosowania strategii podatkowych i parapodatkowych czy podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych.

Z punktu widzenia przedsiębiorców te dwie grupy instrumentów niewiele różni.Jedne i drugie powodują określone obciążenia fiskalne. Istotna jest jednak różnica między tymi instrumentami z punktu widzenia makroekonomicznego.

Podatki są podstawowymi instrumentami dochodów budżetu państwa i w części jednostek samorządu terytorialnego. Ogólnie środki zgromadzone z poboru podatków są przeznaczane na finansowane zadań publicznych. Instrumenty finansowe w formie składek są podstawą tworzenia funduszy celowych. Fundusze te powinny być źródłem finansowania konkretnych celów, które stanowiły powód (przesłanki) ich tworzenia. Cele te mają mniej ogólny charakter, jak np. wypłaty świadczeń emerytalnych, lub są szczegółowo określone, jak w przypadku wykorzystania środków Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Istotne jest także to, że ze środków tych funduszy niejednokrotnie korzystają płacący na nie składki. Z kolei opłaty od przedsiębiorców pobierane są w zależności od zaistnienia danego zdarzenia, np. zanieczyszczania środowiska czy korzystania z usług jednostek samorządu terytorialnego. Niektóre opłaty są w pełni dochodem jednostek samorządu terytorialnego (np. opłata adiacencka) lub budżetu państwa (opłata z tytułu emisji dwutlenku węgla), albo w części jednostek samorządu terytorialnego i centralnych funduszy celowych (np. opłata eksploatacyjna).

W związku z wyodrębnieniem dwu podstawowych grup instrumentów konstrukcja książki jest dwuczęściowa.

Część pierwsza jest poświęcona obciążeniom z tytułu podatków, jakie obowiązani są płacić przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Przed zaprezentowaniem rozważań dotyczących poszczególnych podatków skrótowo nawiązano do kilku kwestii dotyczących systemu podatkowego w teorii i praktyce (rozdział I). Przedmiotem rozważań w kolejnych rozdziałach (II-XIV) są poszczególne podatki, a przede wszystkim zmiany w ich konstrukcjach i wpływ tych zmian na wysokość obciążeń podatkowych. Analizując te zmiany, zwrócono uwagę zarówno na dostosowanie przepisów prawa podatkowego do rozwiązań obowiązujących w UE, jak i skutki tych zmian w rozwoju przedsiębiorstw, podejmowaniu przez nie działalności w innych państwach członkowskich UE i krajach trzecich. Szczególnej analizie poddano skutki zmian w konstrukcjach podatków dochodowych, korzystając z informacji dotyczących rozliczenia podatków za lata 2009-2012, opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Za ważny aspekt podatków dochodowych uznano strategie umożliwiające obniżenie obciążeń podatkowych. Przedstawiono aktualne rozwiązania w preferencjach podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Zaprezentowano efekty ekonomiczne przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie stref od początku ich tworzenia do końca 2012 r. Podjęto też problemy opodatkowania dochodów osiąganych poza krajem, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z tytułu dywidend, opłat licencyjnych oraz z tytułu zatrudnienia w innych krajach UE i tzw. krajach trzecich. Przedmiotem rozważań są także podatki pośrednie oraz podatki majątkowe. Zaprezentowano szczególną konstrukcję podatku tonażowego oraz podatku od gier hazardowych.

Przedmiotem rozważań w części drugiej książki są składki i opłaty pobierane od przedsiębiorców w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Podstawowe znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorców i obciążeń fiskalnych mają instrumenty wpływające na koszty pracy. Z tego zakresu analizie poddane zostały przepisy dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obowiązek opłacania składek na te fundusze centralne dotyczy prawie wszystkich pracodawców, w tym przedsiębiorców. Zaprezentowano sytuacje i przypadki umożliwiające uniknięcie zapłaty składek od niektórych przychodów oraz strategie prowadzące do płacenia niższych składek ubezpieczeniowych. Wskazano na zależności między minimalnym wynagrodzeniem a koniecznością opłacania składek ubezpieczeniowych oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wskazano też na obciążenia, które dotyczą przedsiębiorstw spełniających szczególne warunki, wynikające z przepisów. Do takich instrumentów zalicza się składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłaty związane z ochroną środowiska. Znaczenie tych ostatnich instrumentów w aspekcie obciążeń finansowych przedsiębiorstw z roku na rok wzrasta. Chodzi głownie o opłatę produktową, recyklingową i opłaty za emisje gazów do środowiska. W niedługim czasie istotnym źródłem dochodów zarówno budżetu państwa, jak i jednostek samorządów terytorialnych może być eksploatacja gazu łupkowego. W związku z tym przedsiębiorcy podejmujący poszukiwanie i penetrację złóż wnoszą najpierw opłatę koncesyjną, a gdy zaczną wydobycie gazu, będą wnosić opłatę eksploatacyjną oraz podatek od wydobytego gazu.

Przedsiębiorstwa ponoszą także opłaty lokalne, które są dochodami budżetów gminnych. Pobierane są jednak w zależności od zaistnienia zdarzenia podlegającego danej opłacie.

Instrumenty podatkowe i parapodatkowe mają często bardzo skomplikowaną konstrukcję, a dotyczące ich przepisy nie są sformułowane jasno i w sposób jednoznaczny. W związku z tym rozważania w pracy nie mają wyłącznie charakteru deskryptywnego, lecz dokonana analiza aktualnego stanu zapisów prawnych poparta została wieloma przykładami liczbowymi z praktyki gospodarczej, interpretacjami urzędów skarbowych oraz decyzjami sądów administracyjnych.

[[[separator]]]

Ważniejsze skróty

 

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA

PODATKI OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW

 

Rozdział I. Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce

1. Systemy podatkowe a udział państwa w kierowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi

2. Systemy podatkowe w praktyce gospodarczej

3. Niektóre cechy i czynniki determinujące konstrukcję systemu podatkowego w Polsce

4. Przesłanki i sposoby "ucieczki" od podatków

 

Rozdział II. Podatek dochodowy od osób prawnych

1. Uwagi ogólne

2. Podatnicy podatku

3. Przedmiot opodatkowania

4. Koszty uzyskania przychodów

5. Dochód (strata) i odliczenia od dochodu oraz zwolnienia przedmiotowe

6. Ustalenie podatku i formy jego poboru

7. Dochód a zysk brutto

8. Podsumowanie

 

Rozdział III. Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach specjalnych stref ekonomicznych

1. Specjalne strefy ekonomiczne i cele ich tworzenia

2. Zasady udzielania preferencji podatkowych dla przedsiębiorców działających na terenie SSE na podstawie zezwolenia

3. Ustalanie wysokości korzyści podatkowych

4. Efekty ekonomiczne przedsiębiorców w SSE

5. Podsumowanie

 

Rozdział IV. Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Uwagi ogólne

2. Podatnicy podatku

3. Przedmiot opodatkowania

4. Dochód wolny od opodatkowania

5. Podstawa opodatkowania i odliczenia od podstawy opodatkowania

6. Opodatkowanie dochodów według skali progresywnej

7. Opodatkowanie dochodu według skali proporcjonalnej

8. Ryczałtowe opodatkowanie niektórych przychodów/dochodów

9. Obniżki podatku i pozostałe preferencje podatkowe

10. Formy poboru podatku

11. Podsumowanie

 

Rozdział V. Strategie w podatkach dochodowych

1. Uwagi ogólne

2. Strategie przychodowe

3. Strategie kosztowe

3.1. Strategia polegająca na maksymalizacji kosztów uzyskania przychodów

3.2. Strategia polegająca na odroczeniu kosztów uzyskania przychodów

3.3. Strategie kosztowe a wielkość przedsiębiorstwa

4. Strategie dochodowe

4.1. Strategia dochodowa polegająca na minimalizacji dochodu do opodatkowania

4.2. Strategia dochodowa polegająca na maksymalizacji dochodu do opodatkowania

4.3. Strategia uproszczonej wpłaty zaliczki na podatek

5. Strategia wykorzystania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i dyrektyw Unii Europejskiej

5.1. Uwagi ogólne

5.2. Metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu

5.3. Opodatkowanie przychodów/dochodów z tytułu niektórych usług i świadczeń

5.4. Opodatkowanie dywidend według przepisów (dyrektyw) UE

5.5. Opodatkowanie należności licencyjnych według przepisów (dyrektyw) UE

6. Podsumowanie

 

Rozdział VI. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

1. Podatnicy podatku

2. Przedmiot i podstawa opodatkowania

3. Stawki podatku i ustalanie kwoty ryczałtu

4. Podsumowanie

 

Rozdział VII. Karta podatkowa

1. Cechy karty podatkowej jako formy opodatkowania

2. Podatnicy podatku

3. Przedmioty opodatkowania i stawki podatku

4. Ulgi podatkowe

5. Podwyżki podatku

6. Podsumowanie

 

Rozdział VIII. Podatek tonażowy

1. Podatnicy podatku

2. Przedmiot, podstawa opodatkowania i ustalanie podatku

3. Podsumowanie

 

Rozdział IX. Podatek od nieruchomości

1. Podatnicy podatku od nieruchomości

2. Przedmioty opodatkowania

3. Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe

4. Podstawy opodatkowania

5. Stawki podatku i jego pobór

6. Argumenty za i przeciw zmianom w konstrukcji podatku od nieruchomości

7. Podsumowanie

 

Rozdział X. Podatek od środków transportowych

1. Podmioty i przedmioty podatku

2. Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe

3. Podstawy opodatkowania i stawki podatku

4. Powstanie obowiązku podatkowego i pobór podatku

5. Podsumowanie

 

Rozdział XI. Podatek od czynności cywilnoprawnych

1. Podmioty i przedmioty opodatkowania oraz zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe

2. Podstawy opodatkowania i stawki podatku

3. Obowiązek podatkowy i zapłata podatku

 

Rozdział XII. Podatek od towarów i usług

1. Uwagi ogólne

2. Podmioty podatku i zwolnienia podmiotowe

3. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

4. Podstawa opodatkowania i stawki podatku

4.1. Podstawa opodatkowania

4.2. Stawki podatku

5. Powstanie obowiązku podatkowego

6. Podatek naliczony i podatek należny

7. Opodatkowanie przychodów z działalności rolniczej

8. Mechanizm odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności podatkowej nabywcy

9. Podsumowanie

 

Rozdział XIII. Podatek akcyzowy

1. Podmioty i przedmioty opodatkowania

2. Podstawy opodatkowania i stawki akcyzy

3. Powstanie obowiązku podatkowego i terminy płatności akcyzy

4. Procedura zawieszenia poboru akcyzy

5. Podsumowanie

 

Rozdział XIV. Podatek od gier hazardowych

1. Podatnicy podatku

2. Przedmioty, podstawy opodatkowania, stawki i terminy wpłaty podatku

3. Opłaty i dopłaty

4. Podsumowanie

CZĘŚĆ DRUGA

SKŁADKI I OPŁATY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Rozdział XV. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

1. Uwagi ogólne

2. Podstawowe zasady systemu ubezpieczeń społecznych obowiązujące od 1999 r.

3. Podmioty (osoby fizyczne) podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

4. Podstawy wymiaru i stawki procentowe składek

5. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

6. Składki na ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą

7. Składki od przedsiębiorcy na FUS czy na KRUS

8. Samozatrudnienie jako sposób na obniżenie obciążeń parapodatkowych

9. Składki ubezpieczeniowe w okresie zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej

10. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

11. Podsumowanie

 

Rozdział XVI. Składka na Fundusz Pracy

1. Podmioty obowiązane do płacenia składki na Fundusz Pracy

2. Przychody i wydatki Funduszu Pracy

3. Niektóre formy i zakres wspomagania finansowego pracodawców i bezrobotnych

4. Podsumowanie

 

Rozdział XVII. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

1. Podmioty objęte składką na FGŚP

2. Cele tworzenia i tytuły do korzystania ze środków FGŚP

3. Podsumowanie

 

Rozdział XVIII. Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1. Podmioty obowiązane do opłacania składki na PFRON

2. Przychody PFRON

3. Podstawowe formy wspierania finansowego w procesach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

3.1. Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych osób niepełnosprawnych

3.2. Formy wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą

3.3. Inne formy wsparcia finansowego pracodawców i osób niepełnosprawnych

4. Zakład pracy chronionej

5. Podsumowanie

 

Rozdział XIX. Opłaty związane z ochroną środowiska

1. Uwagi ogólne

2. Opłata produktowa z tytułu wprowadzania na rynek wyrobów w opakowaniach i niektórych produktów

3. Opłata produktowa od wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny

4. Opłata recyklingowa od pojazdów wycofanych z eksploatacji

5. Opłata z tytułu praw do emisji gazów cieplarnianych

6. Opłaty za korzystanie ze środowiska

7. Podsumowanie

 

Rozdział XX. Opłaty lokalne

1. Opłata skarbowa i notarialna

2. Opłata adiacencka i renta planistyczna

3. Opłata eksploatacyjna

 

Rozdział XXI. Wpłata z zysku do budżetu przez przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

 

Rozdział XXII. Klin podatkowy

1. Pojęcie i czynniki wpływające na klin podatkowy

2. Metodologia ustalania klina podatkowego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tablic

Spis rysunków

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 407

Wstęp

System fiskalnych obciążeń działalności gospodarczej obejmuje dwie podstawowe grupy instrumentów. Są to instrumenty podatkowe i niepodatkowe, nazywane także parapodatkowymi. Do instrumentów o niepodatkowym charakterze zalicza się w szczególności składki na fundusze celowe oraz opłaty. W pracy poddano analizie przepisy prawne dotyczące tych instrumentów według stanu w 2013 r. i na początek 2014 r. głownie z punktu widzenia przedsiębiorców. Podstawowym celem tej analizy i w konsekwencji pracy jest kompleksowe ujęcie aktualnych rozwiązań prawnych związanych z obciążeniami fiskalnymi działalności gospodarczej. Szczegółowa analiza konstrukcji poszczególnych instrumentów umożliwiała także wskazanie na możliwości obniżenia obciążeń fiskalnych zarówno o charakterze podatkowym, jak i parapodatkowym. Obniżenie tych obciążeń jest możliwe w wyniku stosowania strategii podatkowych i parapodatkowych czy podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych.

Z punktu widzenia przedsiębiorców te dwie grupy instrumentów niewiele różni.Jedne i drugie powodują określone obciążenia fiskalne. Istotna jest jednak różnica między tymi instrumentami z punktu widzenia makroekonomicznego.

Podatki są podstawowymi instrumentami dochodów budżetu państwa i w części jednostek samorządu terytorialnego. Ogólnie środki zgromadzone z poboru podatków są przeznaczane na finansowane zadań publicznych. Instrumenty finansowe w formie składek są podstawą tworzenia funduszy celowych. Fundusze te powinny być źródłem finansowania konkretnych celów, które stanowiły powód (przesłanki) ich tworzenia. Cele te mają mniej ogólny charakter, jak np. wypłaty świadczeń emerytalnych, lub są szczegółowo określone, jak w przypadku wykorzystania środków Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Istotne jest także to, że ze środków tych funduszy niejednokrotnie korzystają płacący na nie składki. Z kolei opłaty od przedsiębiorców pobierane są w zależności od zaistnienia danego zdarzenia, np. zanieczyszczania środowiska czy korzystania z usług jednostek samorządu terytorialnego. Niektóre opłaty są w pełni dochodem jednostek samorządu terytorialnego (np. opłata adiacencka) lub budżetu państwa (opłata z tytułu emisji dwutlenku węgla), albo w części jednostek samorządu terytorialnego i centralnych funduszy celowych (np. opłata eksploatacyjna).

W związku z wyodrębnieniem dwu podstawowych grup instrumentów konstrukcja książki jest dwuczęściowa.

Część pierwsza jest poświęcona obciążeniom z tytułu podatków, jakie obowiązani są płacić przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Przed zaprezentowaniem rozważań dotyczących poszczególnych podatków skrótowo nawiązano do kilku kwestii dotyczących systemu podatkowego w teorii i praktyce (rozdział I). Przedmiotem rozważań w kolejnych rozdziałach (II-XIV) są poszczególne podatki, a przede wszystkim zmiany w ich konstrukcjach i wpływ tych zmian na wysokość obciążeń podatkowych. Analizując te zmiany, zwrócono uwagę zarówno na dostosowanie przepisów prawa podatkowego do rozwiązań obowiązujących w UE, jak i skutki tych zmian w rozwoju przedsiębiorstw, podejmowaniu przez nie działalności w innych państwach członkowskich UE i krajach trzecich. Szczególnej analizie poddano skutki zmian w konstrukcjach podatków dochodowych, korzystając z informacji dotyczących rozliczenia podatków za lata 2009-2012, opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Za ważny aspekt podatków dochodowych uznano strategie umożliwiające obniżenie obciążeń podatkowych. Przedstawiono aktualne rozwiązania w preferencjach podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Zaprezentowano efekty ekonomiczne przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie stref od początku ich tworzenia do końca 2012 r. Podjęto też problemy opodatkowania dochodów osiąganych poza krajem, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z tytułu dywidend, opłat licencyjnych oraz z tytułu zatrudnienia w innych krajach UE i tzw. krajach trzecich. Przedmiotem rozważań są także podatki pośrednie oraz podatki majątkowe. Zaprezentowano szczególną konstrukcję podatku tonażowego oraz podatku od gier hazardowych.

Przedmiotem rozważań w części drugiej książki są składki i opłaty pobierane od przedsiębiorców w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Podstawowe znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorców i obciążeń fiskalnych mają instrumenty wpływające na koszty pracy. Z tego zakresu analizie poddane zostały przepisy dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obowiązek opłacania składek na te fundusze centralne dotyczy prawie wszystkich pracodawców, w tym przedsiębiorców. Zaprezentowano sytuacje i przypadki umożliwiające uniknięcie zapłaty składek od niektórych przychodów oraz strategie prowadzące do płacenia niższych składek ubezpieczeniowych. Wskazano na zależności między minimalnym wynagrodzeniem a koniecznością opłacania składek ubezpieczeniowych oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wskazano też na obciążenia, które dotyczą przedsiębiorstw spełniających szczególne warunki, wynikające z przepisów. Do takich instrumentów zalicza się składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłaty związane z ochroną środowiska. Znaczenie tych ostatnich instrumentów w aspekcie obciążeń finansowych przedsiębiorstw z roku na rok wzrasta. Chodzi głownie o opłatę produktową, recyklingową i opłaty za emisje gazów do środowiska. W niedługim czasie istotnym źródłem dochodów zarówno budżetu państwa, jak i jednostek samorządów terytorialnych może być eksploatacja gazu łupkowego. W związku z tym przedsiębiorcy podejmujący poszukiwanie i penetrację złóż wnoszą najpierw opłatę koncesyjną, a gdy zaczną wydobycie gazu, będą wnosić opłatę eksploatacyjną oraz podatek od wydobytego gazu.

Przedsiębiorstwa ponoszą także opłaty lokalne, które są dochodami budżetów gminnych. Pobierane są jednak w zależności od zaistnienia zdarzenia podlegającego danej opłacie.

Instrumenty podatkowe i parapodatkowe mają często bardzo skomplikowaną konstrukcję, a dotyczące ich przepisy nie są sformułowane jasno i w sposób jednoznaczny. W związku z tym rozważania w pracy nie mają wyłącznie charakteru deskryptywnego, lecz dokonana analiza aktualnego stanu zapisów prawnych poparta została wieloma przykładami liczbowymi z praktyki gospodarczej, interpretacjami urzędów skarbowych oraz decyzjami sądów administracyjnych.

Spis treści

Ważniejsze skróty

 

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA

PODATKI OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW

 

Rozdział I. Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce

1. Systemy podatkowe a udział państwa w kierowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi

2. Systemy podatkowe w praktyce gospodarczej

3. Niektóre cechy i czynniki determinujące konstrukcję systemu podatkowego w Polsce

4. Przesłanki i sposoby "ucieczki" od podatków

 

Rozdział II. Podatek dochodowy od osób prawnych

1. Uwagi ogólne

2. Podatnicy podatku

3. Przedmiot opodatkowania

4. Koszty uzyskania przychodów

5. Dochód (strata) i odliczenia od dochodu oraz zwolnienia przedmiotowe

6. Ustalenie podatku i formy jego poboru

7. Dochód a zysk brutto

8. Podsumowanie

 

Rozdział III. Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach specjalnych stref ekonomicznych

1. Specjalne strefy ekonomiczne i cele ich tworzenia

2. Zasady udzielania preferencji podatkowych dla przedsiębiorców działających na terenie SSE na podstawie zezwolenia

3. Ustalanie wysokości korzyści podatkowych

4. Efekty ekonomiczne przedsiębiorców w SSE

5. Podsumowanie

 

Rozdział IV. Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Uwagi ogólne

2. Podatnicy podatku

3. Przedmiot opodatkowania

4. Dochód wolny od opodatkowania

5. Podstawa opodatkowania i odliczenia od podstawy opodatkowania

6. Opodatkowanie dochodów według skali progresywnej

7. Opodatkowanie dochodu według skali proporcjonalnej

8. Ryczałtowe opodatkowanie niektórych przychodów/dochodów

9. Obniżki podatku i pozostałe preferencje podatkowe

10. Formy poboru podatku

11. Podsumowanie

 

Rozdział V. Strategie w podatkach dochodowych

1. Uwagi ogólne

2. Strategie przychodowe

3. Strategie kosztowe

3.1. Strategia polegająca na maksymalizacji kosztów uzyskania przychodów

3.2. Strategia polegająca na odroczeniu kosztów uzyskania przychodów

3.3. Strategie kosztowe a wielkość przedsiębiorstwa

4. Strategie dochodowe

4.1. Strategia dochodowa polegająca na minimalizacji dochodu do opodatkowania

4.2. Strategia dochodowa polegająca na maksymalizacji dochodu do opodatkowania

4.3. Strategia uproszczonej wpłaty zaliczki na podatek

5. Strategia wykorzystania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i dyrektyw Unii Europejskiej

5.1. Uwagi ogólne

5.2. Metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu

5.3. Opodatkowanie przychodów/dochodów z tytułu niektórych usług i świadczeń

5.4. Opodatkowanie dywidend według przepisów (dyrektyw) UE

5.5. Opodatkowanie należności licencyjnych według przepisów (dyrektyw) UE

6. Podsumowanie

 

Rozdział VI. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

1. Podatnicy podatku

2. Przedmiot i podstawa opodatkowania

3. Stawki podatku i ustalanie kwoty ryczałtu

4. Podsumowanie

 

Rozdział VII. Karta podatkowa

1. Cechy karty podatkowej jako formy opodatkowania

2. Podatnicy podatku

3. Przedmioty opodatkowania i stawki podatku

4. Ulgi podatkowe

5. Podwyżki podatku

6. Podsumowanie

 

Rozdział VIII. Podatek tonażowy

1. Podatnicy podatku

2. Przedmiot, podstawa opodatkowania i ustalanie podatku

3. Podsumowanie

 

Rozdział IX. Podatek od nieruchomości

1. Podatnicy podatku od nieruchomości

2. Przedmioty opodatkowania

3. Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe

4. Podstawy opodatkowania

5. Stawki podatku i jego pobór

6. Argumenty za i przeciw zmianom w konstrukcji podatku od nieruchomości

7. Podsumowanie

 

Rozdział X. Podatek od środków transportowych

1. Podmioty i przedmioty podatku

2. Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe

3. Podstawy opodatkowania i stawki podatku

4. Powstanie obowiązku podatkowego i pobór podatku

5. Podsumowanie

 

Rozdział XI. Podatek od czynności cywilnoprawnych

1. Podmioty i przedmioty opodatkowania oraz zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe

2. Podstawy opodatkowania i stawki podatku

3. Obowiązek podatkowy i zapłata podatku

 

Rozdział XII. Podatek od towarów i usług

1. Uwagi ogólne

2. Podmioty podatku i zwolnienia podmiotowe

3. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

4. Podstawa opodatkowania i stawki podatku

4.1. Podstawa opodatkowania

4.2. Stawki podatku

5. Powstanie obowiązku podatkowego

6. Podatek naliczony i podatek należny

7. Opodatkowanie przychodów z działalności rolniczej

8. Mechanizm odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności podatkowej nabywcy

9. Podsumowanie

 

Rozdział XIII. Podatek akcyzowy

1. Podmioty i przedmioty opodatkowania

2. Podstawy opodatkowania i stawki akcyzy

3. Powstanie obowiązku podatkowego i terminy płatności akcyzy

4. Procedura zawieszenia poboru akcyzy

5. Podsumowanie

 

Rozdział XIV. Podatek od gier hazardowych

1. Podatnicy podatku

2. Przedmioty, podstawy opodatkowania, stawki i terminy wpłaty podatku

3. Opłaty i dopłaty

4. Podsumowanie

CZĘŚĆ DRUGA

SKŁADKI I OPŁATY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Rozdział XV. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

1. Uwagi ogólne

2. Podstawowe zasady systemu ubezpieczeń społecznych obowiązujące od 1999 r.

3. Podmioty (osoby fizyczne) podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

4. Podstawy wymiaru i stawki procentowe składek

5. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

6. Składki na ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą

7. Składki od przedsiębiorcy na FUS czy na KRUS

8. Samozatrudnienie jako sposób na obniżenie obciążeń parapodatkowych

9. Składki ubezpieczeniowe w okresie zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej

10. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

11. Podsumowanie

 

Rozdział XVI. Składka na Fundusz Pracy

1. Podmioty obowiązane do płacenia składki na Fundusz Pracy

2. Przychody i wydatki Funduszu Pracy

3. Niektóre formy i zakres wspomagania finansowego pracodawców i bezrobotnych

4. Podsumowanie

 

Rozdział XVII. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

1. Podmioty objęte składką na FGŚP

2. Cele tworzenia i tytuły do korzystania ze środków FGŚP

3. Podsumowanie

 

Rozdział XVIII. Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1. Podmioty obowiązane do opłacania składki na PFRON

2. Przychody PFRON

3. Podstawowe formy wspierania finansowego w procesach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

3.1. Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych osób niepełnosprawnych

3.2. Formy wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą

3.3. Inne formy wsparcia finansowego pracodawców i osób niepełnosprawnych

4. Zakład pracy chronionej

5. Podsumowanie

 

Rozdział XIX. Opłaty związane z ochroną środowiska

1. Uwagi ogólne

2. Opłata produktowa z tytułu wprowadzania na rynek wyrobów w opakowaniach i niektórych produktów

3. Opłata produktowa od wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny

4. Opłata recyklingowa od pojazdów wycofanych z eksploatacji

5. Opłata z tytułu praw do emisji gazów cieplarnianych

6. Opłaty za korzystanie ze środowiska

7. Podsumowanie

 

Rozdział XX. Opłaty lokalne

1. Opłata skarbowa i notarialna

2. Opłata adiacencka i renta planistyczna

3. Opłata eksploatacyjna

 

Rozdział XXI. Wpłata z zysku do budżetu przez przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

 

Rozdział XXII. Klin podatkowy

1. Pojęcie i czynniki wpływające na klin podatkowy

2. Metodologia ustalania klina podatkowego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tablic

Spis rysunków

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 407

System fiskalnych obciążeń działalności gospodarczej obejmuje dwie podstawowe grupy instrumentów. Są to instrumenty podatkowe i niepodatkowe, nazywane także parapodatkowymi. Do instrumentów o niepodatkowym charakterze zalicza się w szczególności składki na fundusze celowe oraz opłaty. W pracy poddano analizie przepisy prawne dotyczące tych instrumentów według stanu w 2013 r. i na początek 2014 r. głownie z punktu widzenia przedsiębiorców. Podstawowym celem tej analizy i w konsekwencji pracy jest kompleksowe ujęcie aktualnych rozwiązań prawnych związanych z obciążeniami fiskalnymi działalności gospodarczej. Szczegółowa analiza konstrukcji poszczególnych instrumentów umożliwiała także wskazanie na możliwości obniżenia obciążeń fiskalnych zarówno o charakterze podatkowym, jak i parapodatkowym. Obniżenie tych obciążeń jest możliwe w wyniku stosowania strategii podatkowych i parapodatkowych czy podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych.

Z punktu widzenia przedsiębiorców te dwie grupy instrumentów niewiele różni.Jedne i drugie powodują określone obciążenia fiskalne. Istotna jest jednak różnica między tymi instrumentami z punktu widzenia makroekonomicznego.

Podatki są podstawowymi instrumentami dochodów budżetu państwa i w części jednostek samorządu terytorialnego. Ogólnie środki zgromadzone z poboru podatków są przeznaczane na finansowane zadań publicznych. Instrumenty finansowe w formie składek są podstawą tworzenia funduszy celowych. Fundusze te powinny być źródłem finansowania konkretnych celów, które stanowiły powód (przesłanki) ich tworzenia. Cele te mają mniej ogólny charakter, jak np. wypłaty świadczeń emerytalnych, lub są szczegółowo określone, jak w przypadku wykorzystania środków Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Istotne jest także to, że ze środków tych funduszy niejednokrotnie korzystają płacący na nie składki. Z kolei opłaty od przedsiębiorców pobierane są w zależności od zaistnienia danego zdarzenia, np. zanieczyszczania środowiska czy korzystania z usług jednostek samorządu terytorialnego. Niektóre opłaty są w pełni dochodem jednostek samorządu terytorialnego (np. opłata adiacencka) lub budżetu państwa (opłata z tytułu emisji dwutlenku węgla), albo w części jednostek samorządu terytorialnego i centralnych funduszy celowych (np. opłata eksploatacyjna).

W związku z wyodrębnieniem dwu podstawowych grup instrumentów konstrukcja książki jest dwuczęściowa.

Część pierwsza jest poświęcona obciążeniom z tytułu podatków, jakie obowiązani są płacić przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Przed zaprezentowaniem rozważań dotyczących poszczególnych podatków skrótowo nawiązano do kilku kwestii dotyczących systemu podatkowego w teorii i praktyce (rozdział I). Przedmiotem rozważań w kolejnych rozdziałach (II-XIV) są poszczególne podatki, a przede wszystkim zmiany w ich konstrukcjach i wpływ tych zmian na wysokość obciążeń podatkowych. Analizując te zmiany, zwrócono uwagę zarówno na dostosowanie przepisów prawa podatkowego do rozwiązań obowiązujących w UE, jak i skutki tych zmian w rozwoju przedsiębiorstw, podejmowaniu przez nie działalności w innych państwach członkowskich UE i krajach trzecich. Szczególnej analizie poddano skutki zmian w konstrukcjach podatków dochodowych, korzystając z informacji dotyczących rozliczenia podatków za lata 2009-2012, opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Za ważny aspekt podatków dochodowych uznano strategie umożliwiające obniżenie obciążeń podatkowych. Przedstawiono aktualne rozwiązania w preferencjach podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Zaprezentowano efekty ekonomiczne przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie stref od początku ich tworzenia do końca 2012 r. Podjęto też problemy opodatkowania dochodów osiąganych poza krajem, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z tytułu dywidend, opłat licencyjnych oraz z tytułu zatrudnienia w innych krajach UE i tzw. krajach trzecich. Przedmiotem rozważań są także podatki pośrednie oraz podatki majątkowe. Zaprezentowano szczególną konstrukcję podatku tonażowego oraz podatku od gier hazardowych.

Przedmiotem rozważań w części drugiej książki są składki i opłaty pobierane od przedsiębiorców w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Podstawowe znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorców i obciążeń fiskalnych mają instrumenty wpływające na koszty pracy. Z tego zakresu analizie poddane zostały przepisy dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obowiązek opłacania składek na te fundusze centralne dotyczy prawie wszystkich pracodawców, w tym przedsiębiorców. Zaprezentowano sytuacje i przypadki umożliwiające uniknięcie zapłaty składek od niektórych przychodów oraz strategie prowadzące do płacenia niższych składek ubezpieczeniowych. Wskazano na zależności między minimalnym wynagrodzeniem a koniecznością opłacania składek ubezpieczeniowych oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wskazano też na obciążenia, które dotyczą przedsiębiorstw spełniających szczególne warunki, wynikające z przepisów. Do takich instrumentów zalicza się składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłaty związane z ochroną środowiska. Znaczenie tych ostatnich instrumentów w aspekcie obciążeń finansowych przedsiębiorstw z roku na rok wzrasta. Chodzi głownie o opłatę produktową, recyklingową i opłaty za emisje gazów do środowiska. W niedługim czasie istotnym źródłem dochodów zarówno budżetu państwa, jak i jednostek samorządów terytorialnych może być eksploatacja gazu łupkowego. W związku z tym przedsiębiorcy podejmujący poszukiwanie i penetrację złóż wnoszą najpierw opłatę koncesyjną, a gdy zaczną wydobycie gazu, będą wnosić opłatę eksploatacyjną oraz podatek od wydobytego gazu.

Przedsiębiorstwa ponoszą także opłaty lokalne, które są dochodami budżetów gminnych. Pobierane są jednak w zależności od zaistnienia zdarzenia podlegającego danej opłacie.

Instrumenty podatkowe i parapodatkowe mają często bardzo skomplikowaną konstrukcję, a dotyczące ich przepisy nie są sformułowane jasno i w sposób jednoznaczny. W związku z tym rozważania w pracy nie mają wyłącznie charakteru deskryptywnego, lecz dokonana analiza aktualnego stanu zapisów prawnych poparta została wieloma przykładami liczbowymi z praktyki gospodarczej, interpretacjami urzędów skarbowych oraz decyzjami sądów administracyjnych.

Ważniejsze skróty

 

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA

PODATKI OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW

 

Rozdział I. Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce

1. Systemy podatkowe a udział państwa w kierowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi

2. Systemy podatkowe w praktyce gospodarczej

3. Niektóre cechy i czynniki determinujące konstrukcję systemu podatkowego w Polsce

4. Przesłanki i sposoby "ucieczki" od podatków

 

Rozdział II. Podatek dochodowy od osób prawnych

1. Uwagi ogólne

2. Podatnicy podatku

3. Przedmiot opodatkowania

4. Koszty uzyskania przychodów

5. Dochód (strata) i odliczenia od dochodu oraz zwolnienia przedmiotowe

6. Ustalenie podatku i formy jego poboru

7. Dochód a zysk brutto

8. Podsumowanie

 

Rozdział III. Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach specjalnych stref ekonomicznych

1. Specjalne strefy ekonomiczne i cele ich tworzenia

2. Zasady udzielania preferencji podatkowych dla przedsiębiorców działających na terenie SSE na podstawie zezwolenia

3. Ustalanie wysokości korzyści podatkowych

4. Efekty ekonomiczne przedsiębiorców w SSE

5. Podsumowanie

 

Rozdział IV. Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Uwagi ogólne

2. Podatnicy podatku

3. Przedmiot opodatkowania

4. Dochód wolny od opodatkowania

5. Podstawa opodatkowania i odliczenia od podstawy opodatkowania

6. Opodatkowanie dochodów według skali progresywnej

7. Opodatkowanie dochodu według skali proporcjonalnej

8. Ryczałtowe opodatkowanie niektórych przychodów/dochodów

9. Obniżki podatku i pozostałe preferencje podatkowe

10. Formy poboru podatku

11. Podsumowanie

 

Rozdział V. Strategie w podatkach dochodowych

1. Uwagi ogólne

2. Strategie przychodowe

3. Strategie kosztowe

3.1. Strategia polegająca na maksymalizacji kosztów uzyskania przychodów

3.2. Strategia polegająca na odroczeniu kosztów uzyskania przychodów

3.3. Strategie kosztowe a wielkość przedsiębiorstwa

4. Strategie dochodowe

4.1. Strategia dochodowa polegająca na minimalizacji dochodu do opodatkowania

4.2. Strategia dochodowa polegająca na maksymalizacji dochodu do opodatkowania

4.3. Strategia uproszczonej wpłaty zaliczki na podatek

5. Strategia wykorzystania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i dyrektyw Unii Europejskiej

5.1. Uwagi ogólne

5.2. Metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu

5.3. Opodatkowanie przychodów/dochodów z tytułu niektórych usług i świadczeń

5.4. Opodatkowanie dywidend według przepisów (dyrektyw) UE

5.5. Opodatkowanie należności licencyjnych według przepisów (dyrektyw) UE

6. Podsumowanie

 

Rozdział VI. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

1. Podatnicy podatku

2. Przedmiot i podstawa opodatkowania

3. Stawki podatku i ustalanie kwoty ryczałtu

4. Podsumowanie

 

Rozdział VII. Karta podatkowa

1. Cechy karty podatkowej jako formy opodatkowania

2. Podatnicy podatku

3. Przedmioty opodatkowania i stawki podatku

4. Ulgi podatkowe

5. Podwyżki podatku

6. Podsumowanie

 

Rozdział VIII. Podatek tonażowy

1. Podatnicy podatku

2. Przedmiot, podstawa opodatkowania i ustalanie podatku

3. Podsumowanie

 

Rozdział IX. Podatek od nieruchomości

1. Podatnicy podatku od nieruchomości

2. Przedmioty opodatkowania

3. Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe

4. Podstawy opodatkowania

5. Stawki podatku i jego pobór

6. Argumenty za i przeciw zmianom w konstrukcji podatku od nieruchomości

7. Podsumowanie

 

Rozdział X. Podatek od środków transportowych

1. Podmioty i przedmioty podatku

2. Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe

3. Podstawy opodatkowania i stawki podatku

4. Powstanie obowiązku podatkowego i pobór podatku

5. Podsumowanie

 

Rozdział XI. Podatek od czynności cywilnoprawnych

1. Podmioty i przedmioty opodatkowania oraz zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe

2. Podstawy opodatkowania i stawki podatku

3. Obowiązek podatkowy i zapłata podatku

 

Rozdział XII. Podatek od towarów i usług

1. Uwagi ogólne

2. Podmioty podatku i zwolnienia podmiotowe

3. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

4. Podstawa opodatkowania i stawki podatku

4.1. Podstawa opodatkowania

4.2. Stawki podatku

5. Powstanie obowiązku podatkowego

6. Podatek naliczony i podatek należny

7. Opodatkowanie przychodów z działalności rolniczej

8. Mechanizm odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności podatkowej nabywcy

9. Podsumowanie

 

Rozdział XIII. Podatek akcyzowy

1. Podmioty i przedmioty opodatkowania

2. Podstawy opodatkowania i stawki akcyzy

3. Powstanie obowiązku podatkowego i terminy płatności akcyzy

4. Procedura zawieszenia poboru akcyzy

5. Podsumowanie

 

Rozdział XIV. Podatek od gier hazardowych

1. Podatnicy podatku

2. Przedmioty, podstawy opodatkowania, stawki i terminy wpłaty podatku

3. Opłaty i dopłaty

4. Podsumowanie

CZĘŚĆ DRUGA

SKŁADKI I OPŁATY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Rozdział XV. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

1. Uwagi ogólne

2. Podstawowe zasady systemu ubezpieczeń społecznych obowiązujące od 1999 r.

3. Podmioty (osoby fizyczne) podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

4. Podstawy wymiaru i stawki procentowe składek

5. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

6. Składki na ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą

7. Składki od przedsiębiorcy na FUS czy na KRUS

8. Samozatrudnienie jako sposób na obniżenie obciążeń parapodatkowych

9. Składki ubezpieczeniowe w okresie zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej

10. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

11. Podsumowanie

 

Rozdział XVI. Składka na Fundusz Pracy

1. Podmioty obowiązane do płacenia składki na Fundusz Pracy

2. Przychody i wydatki Funduszu Pracy

3. Niektóre formy i zakres wspomagania finansowego pracodawców i bezrobotnych

4. Podsumowanie

 

Rozdział XVII. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

1. Podmioty objęte składką na FGŚP

2. Cele tworzenia i tytuły do korzystania ze środków FGŚP

3. Podsumowanie

 

Rozdział XVIII. Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1. Podmioty obowiązane do opłacania składki na PFRON

2. Przychody PFRON

3. Podstawowe formy wspierania finansowego w procesach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

3.1. Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych osób niepełnosprawnych

3.2. Formy wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą

3.3. Inne formy wsparcia finansowego pracodawców i osób niepełnosprawnych

4. Zakład pracy chronionej

5. Podsumowanie

 

Rozdział XIX. Opłaty związane z ochroną środowiska

1. Uwagi ogólne

2. Opłata produktowa z tytułu wprowadzania na rynek wyrobów w opakowaniach i niektórych produktów

3. Opłata produktowa od wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny

4. Opłata recyklingowa od pojazdów wycofanych z eksploatacji

5. Opłata z tytułu praw do emisji gazów cieplarnianych

6. Opłaty za korzystanie ze środowiska

7. Podsumowanie

 

Rozdział XX. Opłaty lokalne

1. Opłata skarbowa i notarialna

2. Opłata adiacencka i renta planistyczna

3. Opłata eksploatacyjna

 

Rozdział XXI. Wpłata z zysku do budżetu przez przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

 

Rozdział XXII. Klin podatkowy

1. Pojęcie i czynniki wpływające na klin podatkowy

2. Metodologia ustalania klina podatkowego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tablic

Spis rysunków

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel