Ulubione
  1. Strona główna
  2. OGÓLNA TEORIA DŹWIGNI FINANSOWEJ

OGÓLNA TEORIA DŹWIGNI FINANSOWEJ

autor : Tomasz Berent
55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Autor: Tomasz Berent
Kod produktu: 978-83-7378-858-9
55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
OGÓLNA TEORIA DŹWIGNI FINANSOWEJ
OGÓLNA TEORIA DŹWIGNI FINANSOWEJ
[[[separator]]]

Oczekuje się, iż stworzenie nowej teorii dźwigni finansowej wymagać będzie stworzenia nowych narzędzi analitycznych. Przy budowie systemu planuje się zastosowanie podejścia konstruktywistycznego. Polega ono na zaproponowaniu na początku pracy wstępnej definicji dźwigni finansowej, a następnie konstruowaniu różnorakich mierników, które - jeśli tylko spełnią warunki zawarte w definicji - należy uznać za mierniki diagnozujące obecność dźwigni finansowej. Krytyczna analiza tak diagnozowanych dźwigni powinna doprowadzić do coraz precyzyjniejszego rozumienia pojęcia dźwigni finansowej, wiodąc w efekcie do doprecyzowania trwałego rdzenia tworzonej tu teorii. Rdzeń taki powinien oferować czytelne połączenie teorii dźwigni finansowej z szerszą od niej teorią finansów i inwestycji.

Warto podkreślić, iż tematem pracy jest dźwignia finansowa przedsiębiorstw i podmiotów angażujących własny kapitał, a nie problematyka zadłużenia jako takiego. Po pierwsze, problem zadłużenia jest niezwykle szeroki, dotyczy pojedynczych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, całych krajów i w konsekwencji całej gospodarki światowej. Dźwignia finansowa, bardziej niż do zjawiska samego zadłużenia, odnosi się do wspomagania długiem kapitału własnego. Po drugie, badanie dźwigni finansowej ogranicza się do analizy zjawiska potęgowania wyników finansowych przez podejmowaną przez firmę działalność finansową i nie oznacza całościowej analizy wpływu zadłużenia na funkcjonowanie firmy. Jako że badanie takie możliwe jest w sytuacji, w której działalność finansowa nie wpływa na działalność operacyjną i wycenę firmy, preferowane jest podejście zakładające niezależność wartości firmy od jej struktury kapitału.

Praca podzielona jest na cztery części. Część pierwsza, niezbędna przy próbach konfirmacji tezy pomocniczej mówiącej o chaosie pojęciowym, to składająca się z trzech rozdziałów analiza wstępna. Rozdział 1, poświęcony przeglądowi literatury i zawierający opis wyników pilotażowego badania ankietowego, ma na celu pokazanie, jak dźwignia rozumiana jest przez różne grupy użytkowników tego pojęcia. Rozdział 2 prezentuje przyjętą w pracy metodę badawczą, opisuje prosty model ROE-ROIC i podaje definicje podstawowe. W rozdziale tym sformułowano m.in. wstępną (deterministyczną) definicję dźwigni finansowej. Rozdział 3 opisuje wyniki symulacji, której zadaniem jest numeryczna ilustracja różnorodności możliwych ujęć dźwigni finansowej.

Część druga, zatytułowana "Rachunek dźwigniowy", obejmująca rozdziały 4-7, poświęcona jest analizie przedstawionego w części pierwszej modelu oraz konstrukcji i pomiarowi różnorakich obiektów dźwigniowych, diagnozowaniu różnorakich dźwigni, ustalaniu analitycznych zależności między nimi. W rozdziale 4 pokazano, w jaki sposób można skonstruować kilkadziesiąt różnych równań dźwigniowych, uwzględniających specyfikę zarówno rekapitalizacji, jak i wynikającego z zaciągnięcia długu wzrostu skali. W rozdziale 5 zdefiniowano efekt finansowy, jego znak i wartość dźwigniową. Działalność finansowa może bowiem prowadzić do polepszenia lub pogorszenia wyników finansowych (znak) lub do ich lewarowania (wartość dźwigniowa efektu). W rozdziale 6 zaprezentowano dekompozycję efektu finansowego na efekt dźwigni prostej, zależny od ilości zaciągniętego długu, oraz efekt kosztowy, zależny od poziomu ponoszonych kosztów finansowych. Rozdział 7 przedstawia całą gamę autorskich narzędzi analizy dźwigniowej, takich jak tożsamość dźwigniowa, kwadrat dźwigniowy, wielki mnożnik dźwigniowy, które pozwalają na identyfikację różnych dźwigni finansowych, analizę ich istoty i wzajemnych zależności.

Część trzecia, na którą składają się rozdziały 8-11, zatytułowana "Modyfikacje", to próba uogólnienia wniosków wypływających z analizy modelu ROE-ROIC. W rozdziale 8, poza trzema miarami dźwigniowymi, zaprezentowano trzy różne ujęcia zyskowności, w tym dwa inne niż stosowana do tej pory rentowność kapitału (U-ROE) oraz trzy perspektywy interpretacyjne, w tym dwie inne niż stosowana do tej pory perspektywy jednej firmy GF. Wskazano na zalety perspektywy inwestorskiej GUI, która oprócz korzyści interpretacyjnych rozwiązuje tzw. problem skali. W rozdziale 9 przedstawiono wszystkie dotychczasowe wyniki analizy dochodowej w ujęciu kapitałowym. W rozdziale 10 dokonano syntezy analizy dochodowej i kapitałowej. W rozdziale 11 wyniki odnoszące się do tej pory do wartości księgowych zaprezentowano w ujęciu rynkowym. W rozdziale tym porównano też wnioski i charakter analizy księgowej z wnioskami analizy rynkowej.

Część czwarta (rozdziały 12-13), zatytułowana zbiorczo "Ogólna teoria dźwigni finansowej", prezentuje autorską teorię dźwigni i wynikający z niej system pojęć, będące podsumowaniem przeprowadzonej w rozprawie analizy. W rozdziale 12, poświęconym ryzyku wynikającemu z dźwigni, przedstawiono nową (probabilistyczną) definicję dźwigni finansowej, wykorzystującą autorską koncepcję zmodyfikowanej dystrybuanty stóp zwrotu. Porównano też dwie konkurencyjne miary ryzyka finansowego, jakimi są współczynnik wrażliwości i współczynnik elastyczności. W rozdziale 13 zebrano wszystkie dotychczasowe wnioski w postaci ogólnej teorii dźwigni finansowej, na którą składają się założenia, podstawowe definicje, główne prawa dźwigniowe oraz różnorakie klasy dźwigni finansowych. W wersji dynamicznej ogólna teoria dźwigni finansowej przedstawia ciąg następujących po sobie teorii cząstkowych, w wersji statycznej pokazuje mapę dźwigni i definiuje twardy rdzeń teorii i jej heurystyczny pas ochronny.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Część pierwsza. Analiza wstępna

Rozdział 1. Przegląd literatury

1.1. Monografie i inne pozycje książkowe

1.1.1. Definicje dźwigni finansowej

1.1.2. Definicje ryzyka finansowego

1.1.3. Definicje efektu dźwigni finansowej

1.2. Prace, w których przedmiotem badań jest dźwignia finansowa

1.3. Po przeglądzie literatury - więcej pytań niż odpowiedzi

1.4. Dźwignia finansowa w badaniach empirycznych

1.4.1. Dźwignia finansowa w czasopismach finansowych

1.4.2. Dźwignia finansowa w czasopismach z dziedziny rachunkowości

1.4.3. Dźwignia finansowa w czasopismach naukowych - podsumowanie

1.5. Chaos wśród użytkowników - wyniki badania ankietowego

1.6. Przegląd literatury - podsumowanie

 

Rozdział 2. Model i jego założenia

2.1. Podejście metodologiczne

2.1.1. Podejście normatywne

2.1.2. Podejście konstruktywistyczne

2.1.3. Podejście pragmatyczne

2.1.4. Wybór podejścia metodologicznego

2.2. Wstępna (deterministyczna) definicja dźwigni finansowej i jej elementy składowe

2.2.1. Wstępna (deterministyczna) definicja dźwigni finansowej

2.2.2. Działalność finansowa

2.2.3. Dźwignia finansowa a wybór zmiennej podlegającej lewarowaniu

2.3. Model ROE-ROIC i jego założenia

2.3.1. Model ROE-ROIC

2.3.2. Założenia modelu ROE-ROIC

2.4. Diagnozowanie dźwigni finansowej

2.4.1. Dźwignia finansowa dla poziomów rentowności i odległości pomiędzy nimi

2.4.2. Kryteria dźwigniowe do diagnozowania dźwigni finansowej

2.5. Model i jego założenia - podsumowanie

 

Rozdział 3. Diagnozowanie dźwigni - badanie symulacyjne

3.1. Symulacja dla przedsiębiorstwa bez działalności finansowej (D = 0, KF = 0)

3.2. Symulacja dla przedsiębiorstwa z długiem (D > 0) i kosztami finansowymi (KF > 0)

3.2.1. Analiza dźwigniowa dla poziomów rentowności

3.2.2. Analiza dźwigniowa dla odległości bezwzględnych

3.2.3. Analiza dźwigniowa dla odległości względnych

3.3. Symulacja dla przedsiębiorstwa z długiem (D > 0) bez kosztów finansowych (KF = 0)

3.4. Symulacja dla przedsiębiorstwa z kosztami finansowymi (KF > 0) bez długu (D = 0)

3.5. Badanie symulacyjne - wnioski

 

Część druga. Rachunek dźwigniowy

Rozdział 4. Równania dźwigniowe

4.1. Konstrukcja ekonomiczna równań dźwigniowych

4.1.1. Równania dźwigniowe dla przypadku rekapitalizacji

4.1.2. Równania dźwigniowe dla przypadku wzrostu skali

4.1.3. Równania dźwigniowe z mnożnikami zmodyfikowanymi

4.1.4. Konstrukcja ekonomiczna - podsumowanie

4.2. Konstrukcja matematyczna równań dźwigniowych

4.2.1. Równania składnikowe

4.2.2. Równania mnożnikowe

4.2.3. Równania portfelowe

4.2.4. Równania wrażliwościowe

4.2.5. Równania elastycznościowe

4.3. Równania dźwigniowe - podsumowanie

 

Rozdział 5. Efekt finansowy

5.1. Efekt finansowy dla poziomów rentowności ROIC i ROE

5.1.1. Znak efektu finansowego i składnik finansowy SF

5.1.2. Wartość dźwigniowa efektu finansowego i mnożnik finansowy MF

5.1.3. Efekt finansowy dla poziomów rentowności - podsumowanie

5.2. Efekt finansowy dla odległości pomiędzy rentownościami

5.2.1. Efekt finansowy dla odległości bezwzględnych ?ROIC i ?ROE

5.2.2. Efekt finansowy dla odległości względnych ?%ROIC i ?%ROE

5.3. Efekt finansowy - wnioski

5.3.1. Efekt finansowy dla poziomów rentowności

5.3.2. Efekt finansowy dla odległości bezwzględnych

5.3.3. Efekt finansowy dla odległości względnych

5.3.4. Porównanie mnożników dla poziomów i odległości

 

Rozdział 6. Dekompozycja efektu finansowego. Dźwignie główne i cząstkowe

6.1. Propozycje dekompozycji efektu finansowego dla poziomów rentowności

6.1.1. Składniki niezmodyfikowane sD oraz sK i zmodyfikowane sD' oraz sK'

6.1.2. Mnożniki niezmodyfikowane mD oraz mK i zmodyfikowane mD' oraz mK'

6.2. Dekompozycja efektu finansowego na efekt dźwigni prostej i efekt kosztowy

6.2.1. Efekt dźwigni prostej i efekt kosztowy dla poziomów rentowności

6.2.2. Efekt dźwigni prostej i efekt kosztowy dla odległości pomiędzy rentownościami

6.2.3. Efekt dźwigni prostej i efekt kosztowy - podsumowanie

6.3. Dźwignie główne i cząstkowe

6.4. Grupy dźwigniowe

6.5. Dekompozycja efektu finansowego - wnioski

 

Rozdział 7. Rachunek dźwigniowy. Dźwignie bazowe i niebazowe. DFL jako konwencja językowa

7.1. Tożsamość dźwigniowa i kwadrat dźwigniowy

7.2. Bazowe i niebazowe dźwignie finansowe

7.2.1. Wielki mnożnik finansowy

7.2.2. Grupy dźwigniowe 10 dźwigni bazowych i niebazowych

7.3. DFL - miara ryzyka finansowego czy konwencja językowa

7.3.1. Wskaźnik DFL jako funkcja wartości bazowej ROICB

7.3.2. Zmiana bazy w analizie elastyczności

7.3.3. DFL jako miara ryzyka - przegląd argumentacji

7.3.4. DFL jako konwencja językowa

7.4. Rachunek dźwigniowy - podsumowanie

 

Część trzecia. Modyfikacje

Rozdział 8. Trzy ujęcia zyskowności. Perspektywa inwestorska w analizie dźwigniowej

8.1. Trzy perspektywy interpretacyjne w analizie dźwigniowej

8.1.1. Perspektywa jednej firmy GF, dwóch firm GUF i dwóch inwestorów GUI

8.1.1. Równania dźwigniowe i efekt finansowy w trzech perspektywach

8.2. Trzy ujęcia zyskowności

8.2.1. Analiza dźwigniowa dla zyskowności w ujęciu U-ROE

8.2.2. Analiza dźwigniowa dla zyskowności w ujęciu U-EAT

8.2.2.1. Perspektywy GUFWS oraz GUI

8.2.2.2. Perspektywy GF oraz GUFR

8.2.3. Analiza dźwigniowa dla zyskowności w ujęciu U-EPS

8.3. Trzy mierniki dźwigniowe a perspektywa interpretacyjna i ujęcie zyskowności

8.4. Dźwignia finansowa a problem skali

8.4.1. Trzy rodzaje problemu skali w analizie dźwigniowej

8.4.2. Próby rozwiązania problemu skali

8.4.2.1. Ujęcie U-ROE jako rozwiązanie problemu skali

8.4.2.2. Analiza elastyczności jako rozwiązanie problemu skali

8.4.2.3. Perspektywa inwestorska jako rozwiązanie problemu skali

8.5. Perspektywa inwestorska w analizie dźwigniowej - podsumowanie

 

Rozdział 9. Podejście kapitałowe w analizie dźwigniowej

9.1. Równania dźwigniowe w analizie kapitałowej

9.2. Efekt finansowy w analizie kapitałowej

9.2.1. Efekt finansowy dla poziomów kapitału własnego

9.2.2. Efekt finansowy dla odchyleń bezwzględnych

9.2.3. Efekt finansowy dla odchyleń względnych

9.3. Rachunek dźwigniowy w analizie kapitałowej

9.3.1. Tożsamość dźwigniowa i kwadrat dźwigniowy w analizie kapitałowej

9.3.2. Sześć dźwigni bazowych w analizie kapitałowej

9.4. Grupy dźwigniowe w analizie kapitałowej

9.5. Wielki mnożnik finansowy i dźwignie niebazowe w analizie kapitałowej

9.6. Współczynnik elastyczności w analizie kapitałowej jako konwencja językowa

9.7. Podejście kapitałowe - podsumowanie

 

Rozdział 10. Podejście dochodowo-kapitałowe w analizie dźwigniowej

10.1. Mierniki dźwigniowe w analizie dochodowo-kapitałowej

10.1.1. Mnożnik kapitałowy MW a mnożnik dochodowy MZ

10.1.2. Kapitałowy i dochodowy współczynnik wrażliwości WRA

10.1.3. Kapitałowy i dochodowy współczynnik elastyczności ELA

10.2. Analiza dźwigniowa a przeszacowanie wartości kapitału własnego

10.3. Tablica mierników dźwigniowych

10.4. Wielki mnożnik finansowy w analizie dochodowo-kapitałowej

10.5. Grupy dźwigniowe 18 dźwigni finansowych w analizie dochodowo-kapitałowej

10.6. Podejście dochodowo-kapitałowe - podsumowanie

 

Rozdział 11. Analiza dźwigniowa dla wartości rynkowych

11.1. Analiza rynkowa i księgowa - uwagi wstępne

11.2. Równania dźwigniowe dla wartości rynkowych

11.2.1. Równania dźwigniowe dla dowolnej realizacji rynkowych stop zwrotu

11.2.2. Równania dźwigniowe dla wymaganych stop zwrotu

11.3. Efekt finansowy dla wymaganych stop zwrotu

11.3.1. Efekt finansowy dla poziomów wymaganych stop zwrotu

11.3.2. Efekt finansowy dla odchyleń bezwzględnych od wymaganych stóp zwrotu

11.3.3. Efekt finansowy dla odchyleń względnych od wymaganych stop zwrotu

11.4. Tożsamość dźwigniowa i kwadrat dźwigniowy dla wartości rynkowych

11.5. Grupy dźwigniowe dla 12 bazowych dźwigni rynkowych

11.6. Tablica mierników dźwigniowych dla bazowych dźwigni rynkowych

11.7. Wielki mnożnik finansowy w analizie rynkowej

11.7.1. Efekt finansowy dla niebazowych rynkowych stop zwrotu

11.7.2. Wielki mnożnik finansowy dla wartości rynkowych

11.7.3. Grupy dźwigniowe dla 17 dźwigni bazowych i niebazowych

11.8. Zalety analizy rynkowej

11.8.1. Analiza dźwigniowa a rzeczywista sytuacja majątkowa inwestora

11.8.2. Jednoznaczność interpretacyjna analizy rynkowej

11.8.3. Uproszczenie analizy dźwigniowej dla wartości rynkowych

11.9. Analiza rynkowa a analiza księgowa - podsumowanie

11.10. Analiza księgowa jako przybliżenie analizy rynkowej

11.11. Analiza rynkowa - podsumowanie

 

Część czwarta. Ogólna teoria dźwigni finansowej

Rozdział 12. Probabilistyczna definicja dźwigni finansowej. Pomiar ryzyka finansowego

12.1. Probabilistyczna definicja dźwigni finansowej

12.1.1. Rola kosztów finansowych oraz długu w generowaniu dźwigni finansowej

12.1.2. Zmodyfikowana dystrybuanta rozkładu stop zwrotu

12.1.3. Definicja

12.1.4. Definicja probabilistyczna dźwigni - wyniki badania symulacyjnego

12.2. Współczynnik wrażliwości WRA jako poprawna miara ryzyka finansowego

12.2.1. Współczynnik wrażliwości WRA a wariancja

12.2.2. Współczynnik wrażliwości WRA a współczynnik beta

12.2.3. Współczynnik wrażliwości WRA a dyskontowanie

12.3. Współczynnik elastyczności ELA jako błędna miara ryzyka finansowego - krytyka wskaźnika DFL

12.3.1. Definicja wskaźnika DFL

12.3.1.1. Wersja dynamiczna wskaźnika DFL

12.3.1.2. Wersja statyczna wskaźnika DFL

12.3.1.3. Wskaźnik DFL w perspektywie inwestorskiej GUI

12.3.2. Wielowartościowość wskaźnika DFL

12.3.3. Modyfikacje wskaźnika DFL

12.3.4. DFL jako obciążony estymator współczynnika wrażliwości

12.4. Pomiar ryzyka finansowego - podsumowanie

 

Rozdział 13. Ogólna teoria dźwigni finansowej

13.1. Podejście metodologiczne do analizy dźwigniowej

13.2. Definicje podstawowe

13.3. Założenia ogólnej teorii dźwigni finansowej

13.4. Prawa dźwigniowe i twierdzenia główne

13.4.1. Znak i wartość dźwigniowa efektu finansowego

13.4.2. Dźwignie główne i cząstkowe

13.4.3. Dźwignie dla poziomów, odległości bezwzględnych i względnych

13.4.4. Ujęcie zyskowności i perspektywa interpretacyjna

13.4.5. Prawa dźwigniowe - podsumowanie

13.5. Ogólna teoria dźwigni finansowej - wersja dynamiczna

13.5.1. T1 - dochodowa teoria księgowa w ujęciu U-ROE i perspektywie GF

13.5.2. T2 - kapitałowa teoria księgowa w ujęciu U-EAT i perspektywie GUI

13.5.3. T3 - dochodowo-kapitałowa teoria księgowa w ujęciu U-EAT i perspektywie GUI

13.5.4. T4 - dochodowa teoria rynkowa w ujęciu U-ROE i perspektywie GUI

13.5.5. T5 - kapitałowa teoria rynkowa w ujęciu U-EAT i perspektywie GUI

13.5.6. T6 - dochodowo-kapitałowa teoria rynkowa w ujęciu U-EAT i perspektywie GUI

13.5.7. Ogólna teoria dźwigni finansowej w wersji dynamicznej - podsumowanie

13.6. Ogólna teoria dźwigni finansowej - wersja statyczna

13.6.1. Mapa dźwigni finansowych

13.6.2. Twardy rdzeń ogólnej teorii dźwigni finansowej w wersji statycznej

13.6.3. Pas ochronny ogólnej teorii dźwigni finansowej w wersji statycznej

13.7. Dźwignia finansowa a korzyści dla inwestora

13.7.1. Korzyści z dźwigni finansowej a microforcasting

13.7.2. Korzyści z dźwigni finansowej a macroforcasting

13.8. Ogólna teoria dźwigni finansowej - podsumowanie

 

Uwagi końcowe

 

Literatura

 

Spis tabel

Spis rysunków

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 442

Wstęp

Oczekuje się, iż stworzenie nowej teorii dźwigni finansowej wymagać będzie stworzenia nowych narzędzi analitycznych. Przy budowie systemu planuje się zastosowanie podejścia konstruktywistycznego. Polega ono na zaproponowaniu na początku pracy wstępnej definicji dźwigni finansowej, a następnie konstruowaniu różnorakich mierników, które - jeśli tylko spełnią warunki zawarte w definicji - należy uznać za mierniki diagnozujące obecność dźwigni finansowej. Krytyczna analiza tak diagnozowanych dźwigni powinna doprowadzić do coraz precyzyjniejszego rozumienia pojęcia dźwigni finansowej, wiodąc w efekcie do doprecyzowania trwałego rdzenia tworzonej tu teorii. Rdzeń taki powinien oferować czytelne połączenie teorii dźwigni finansowej z szerszą od niej teorią finansów i inwestycji.

Warto podkreślić, iż tematem pracy jest dźwignia finansowa przedsiębiorstw i podmiotów angażujących własny kapitał, a nie problematyka zadłużenia jako takiego. Po pierwsze, problem zadłużenia jest niezwykle szeroki, dotyczy pojedynczych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, całych krajów i w konsekwencji całej gospodarki światowej. Dźwignia finansowa, bardziej niż do zjawiska samego zadłużenia, odnosi się do wspomagania długiem kapitału własnego. Po drugie, badanie dźwigni finansowej ogranicza się do analizy zjawiska potęgowania wyników finansowych przez podejmowaną przez firmę działalność finansową i nie oznacza całościowej analizy wpływu zadłużenia na funkcjonowanie firmy. Jako że badanie takie możliwe jest w sytuacji, w której działalność finansowa nie wpływa na działalność operacyjną i wycenę firmy, preferowane jest podejście zakładające niezależność wartości firmy od jej struktury kapitału.

Praca podzielona jest na cztery części. Część pierwsza, niezbędna przy próbach konfirmacji tezy pomocniczej mówiącej o chaosie pojęciowym, to składająca się z trzech rozdziałów analiza wstępna. Rozdział 1, poświęcony przeglądowi literatury i zawierający opis wyników pilotażowego badania ankietowego, ma na celu pokazanie, jak dźwignia rozumiana jest przez różne grupy użytkowników tego pojęcia. Rozdział 2 prezentuje przyjętą w pracy metodę badawczą, opisuje prosty model ROE-ROIC i podaje definicje podstawowe. W rozdziale tym sformułowano m.in. wstępną (deterministyczną) definicję dźwigni finansowej. Rozdział 3 opisuje wyniki symulacji, której zadaniem jest numeryczna ilustracja różnorodności możliwych ujęć dźwigni finansowej.

Część druga, zatytułowana "Rachunek dźwigniowy", obejmująca rozdziały 4-7, poświęcona jest analizie przedstawionego w części pierwszej modelu oraz konstrukcji i pomiarowi różnorakich obiektów dźwigniowych, diagnozowaniu różnorakich dźwigni, ustalaniu analitycznych zależności między nimi. W rozdziale 4 pokazano, w jaki sposób można skonstruować kilkadziesiąt różnych równań dźwigniowych, uwzględniających specyfikę zarówno rekapitalizacji, jak i wynikającego z zaciągnięcia długu wzrostu skali. W rozdziale 5 zdefiniowano efekt finansowy, jego znak i wartość dźwigniową. Działalność finansowa może bowiem prowadzić do polepszenia lub pogorszenia wyników finansowych (znak) lub do ich lewarowania (wartość dźwigniowa efektu). W rozdziale 6 zaprezentowano dekompozycję efektu finansowego na efekt dźwigni prostej, zależny od ilości zaciągniętego długu, oraz efekt kosztowy, zależny od poziomu ponoszonych kosztów finansowych. Rozdział 7 przedstawia całą gamę autorskich narzędzi analizy dźwigniowej, takich jak tożsamość dźwigniowa, kwadrat dźwigniowy, wielki mnożnik dźwigniowy, które pozwalają na identyfikację różnych dźwigni finansowych, analizę ich istoty i wzajemnych zależności.

Część trzecia, na którą składają się rozdziały 8-11, zatytułowana "Modyfikacje", to próba uogólnienia wniosków wypływających z analizy modelu ROE-ROIC. W rozdziale 8, poza trzema miarami dźwigniowymi, zaprezentowano trzy różne ujęcia zyskowności, w tym dwa inne niż stosowana do tej pory rentowność kapitału (U-ROE) oraz trzy perspektywy interpretacyjne, w tym dwie inne niż stosowana do tej pory perspektywy jednej firmy GF. Wskazano na zalety perspektywy inwestorskiej GUI, która oprócz korzyści interpretacyjnych rozwiązuje tzw. problem skali. W rozdziale 9 przedstawiono wszystkie dotychczasowe wyniki analizy dochodowej w ujęciu kapitałowym. W rozdziale 10 dokonano syntezy analizy dochodowej i kapitałowej. W rozdziale 11 wyniki odnoszące się do tej pory do wartości księgowych zaprezentowano w ujęciu rynkowym. W rozdziale tym porównano też wnioski i charakter analizy księgowej z wnioskami analizy rynkowej.

Część czwarta (rozdziały 12-13), zatytułowana zbiorczo "Ogólna teoria dźwigni finansowej", prezentuje autorską teorię dźwigni i wynikający z niej system pojęć, będące podsumowaniem przeprowadzonej w rozprawie analizy. W rozdziale 12, poświęconym ryzyku wynikającemu z dźwigni, przedstawiono nową (probabilistyczną) definicję dźwigni finansowej, wykorzystującą autorską koncepcję zmodyfikowanej dystrybuanty stóp zwrotu. Porównano też dwie konkurencyjne miary ryzyka finansowego, jakimi są współczynnik wrażliwości i współczynnik elastyczności. W rozdziale 13 zebrano wszystkie dotychczasowe wnioski w postaci ogólnej teorii dźwigni finansowej, na którą składają się założenia, podstawowe definicje, główne prawa dźwigniowe oraz różnorakie klasy dźwigni finansowych. W wersji dynamicznej ogólna teoria dźwigni finansowej przedstawia ciąg następujących po sobie teorii cząstkowych, w wersji statycznej pokazuje mapę dźwigni i definiuje twardy rdzeń teorii i jej heurystyczny pas ochronny.

Spis treści

Wstęp

 

Część pierwsza. Analiza wstępna

Rozdział 1. Przegląd literatury

1.1. Monografie i inne pozycje książkowe

1.1.1. Definicje dźwigni finansowej

1.1.2. Definicje ryzyka finansowego

1.1.3. Definicje efektu dźwigni finansowej

1.2. Prace, w których przedmiotem badań jest dźwignia finansowa

1.3. Po przeglądzie literatury - więcej pytań niż odpowiedzi

1.4. Dźwignia finansowa w badaniach empirycznych

1.4.1. Dźwignia finansowa w czasopismach finansowych

1.4.2. Dźwignia finansowa w czasopismach z dziedziny rachunkowości

1.4.3. Dźwignia finansowa w czasopismach naukowych - podsumowanie

1.5. Chaos wśród użytkowników - wyniki badania ankietowego

1.6. Przegląd literatury - podsumowanie

 

Rozdział 2. Model i jego założenia

2.1. Podejście metodologiczne

2.1.1. Podejście normatywne

2.1.2. Podejście konstruktywistyczne

2.1.3. Podejście pragmatyczne

2.1.4. Wybór podejścia metodologicznego

2.2. Wstępna (deterministyczna) definicja dźwigni finansowej i jej elementy składowe

2.2.1. Wstępna (deterministyczna) definicja dźwigni finansowej

2.2.2. Działalność finansowa

2.2.3. Dźwignia finansowa a wybór zmiennej podlegającej lewarowaniu

2.3. Model ROE-ROIC i jego założenia

2.3.1. Model ROE-ROIC

2.3.2. Założenia modelu ROE-ROIC

2.4. Diagnozowanie dźwigni finansowej

2.4.1. Dźwignia finansowa dla poziomów rentowności i odległości pomiędzy nimi

2.4.2. Kryteria dźwigniowe do diagnozowania dźwigni finansowej

2.5. Model i jego założenia - podsumowanie

 

Rozdział 3. Diagnozowanie dźwigni - badanie symulacyjne

3.1. Symulacja dla przedsiębiorstwa bez działalności finansowej (D = 0, KF = 0)

3.2. Symulacja dla przedsiębiorstwa z długiem (D > 0) i kosztami finansowymi (KF > 0)

3.2.1. Analiza dźwigniowa dla poziomów rentowności

3.2.2. Analiza dźwigniowa dla odległości bezwzględnych

3.2.3. Analiza dźwigniowa dla odległości względnych

3.3. Symulacja dla przedsiębiorstwa z długiem (D > 0) bez kosztów finansowych (KF = 0)

3.4. Symulacja dla przedsiębiorstwa z kosztami finansowymi (KF > 0) bez długu (D = 0)

3.5. Badanie symulacyjne - wnioski

 

Część druga. Rachunek dźwigniowy

Rozdział 4. Równania dźwigniowe

4.1. Konstrukcja ekonomiczna równań dźwigniowych

4.1.1. Równania dźwigniowe dla przypadku rekapitalizacji

4.1.2. Równania dźwigniowe dla przypadku wzrostu skali

4.1.3. Równania dźwigniowe z mnożnikami zmodyfikowanymi

4.1.4. Konstrukcja ekonomiczna - podsumowanie

4.2. Konstrukcja matematyczna równań dźwigniowych

4.2.1. Równania składnikowe

4.2.2. Równania mnożnikowe

4.2.3. Równania portfelowe

4.2.4. Równania wrażliwościowe

4.2.5. Równania elastycznościowe

4.3. Równania dźwigniowe - podsumowanie

 

Rozdział 5. Efekt finansowy

5.1. Efekt finansowy dla poziomów rentowności ROIC i ROE

5.1.1. Znak efektu finansowego i składnik finansowy SF

5.1.2. Wartość dźwigniowa efektu finansowego i mnożnik finansowy MF

5.1.3. Efekt finansowy dla poziomów rentowności - podsumowanie

5.2. Efekt finansowy dla odległości pomiędzy rentownościami

5.2.1. Efekt finansowy dla odległości bezwzględnych ?ROIC i ?ROE

5.2.2. Efekt finansowy dla odległości względnych ?%ROIC i ?%ROE

5.3. Efekt finansowy - wnioski

5.3.1. Efekt finansowy dla poziomów rentowności

5.3.2. Efekt finansowy dla odległości bezwzględnych

5.3.3. Efekt finansowy dla odległości względnych

5.3.4. Porównanie mnożników dla poziomów i odległości

 

Rozdział 6. Dekompozycja efektu finansowego. Dźwignie główne i cząstkowe

6.1. Propozycje dekompozycji efektu finansowego dla poziomów rentowności

6.1.1. Składniki niezmodyfikowane sD oraz sK i zmodyfikowane sD' oraz sK'

6.1.2. Mnożniki niezmodyfikowane mD oraz mK i zmodyfikowane mD' oraz mK'

6.2. Dekompozycja efektu finansowego na efekt dźwigni prostej i efekt kosztowy

6.2.1. Efekt dźwigni prostej i efekt kosztowy dla poziomów rentowności

6.2.2. Efekt dźwigni prostej i efekt kosztowy dla odległości pomiędzy rentownościami

6.2.3. Efekt dźwigni prostej i efekt kosztowy - podsumowanie

6.3. Dźwignie główne i cząstkowe

6.4. Grupy dźwigniowe

6.5. Dekompozycja efektu finansowego - wnioski

 

Rozdział 7. Rachunek dźwigniowy. Dźwignie bazowe i niebazowe. DFL jako konwencja językowa

7.1. Tożsamość dźwigniowa i kwadrat dźwigniowy

7.2. Bazowe i niebazowe dźwignie finansowe

7.2.1. Wielki mnożnik finansowy

7.2.2. Grupy dźwigniowe 10 dźwigni bazowych i niebazowych

7.3. DFL - miara ryzyka finansowego czy konwencja językowa

7.3.1. Wskaźnik DFL jako funkcja wartości bazowej ROICB

7.3.2. Zmiana bazy w analizie elastyczności

7.3.3. DFL jako miara ryzyka - przegląd argumentacji

7.3.4. DFL jako konwencja językowa

7.4. Rachunek dźwigniowy - podsumowanie

 

Część trzecia. Modyfikacje

Rozdział 8. Trzy ujęcia zyskowności. Perspektywa inwestorska w analizie dźwigniowej

8.1. Trzy perspektywy interpretacyjne w analizie dźwigniowej

8.1.1. Perspektywa jednej firmy GF, dwóch firm GUF i dwóch inwestorów GUI

8.1.1. Równania dźwigniowe i efekt finansowy w trzech perspektywach

8.2. Trzy ujęcia zyskowności

8.2.1. Analiza dźwigniowa dla zyskowności w ujęciu U-ROE

8.2.2. Analiza dźwigniowa dla zyskowności w ujęciu U-EAT

8.2.2.1. Perspektywy GUFWS oraz GUI

8.2.2.2. Perspektywy GF oraz GUFR

8.2.3. Analiza dźwigniowa dla zyskowności w ujęciu U-EPS

8.3. Trzy mierniki dźwigniowe a perspektywa interpretacyjna i ujęcie zyskowności

8.4. Dźwignia finansowa a problem skali

8.4.1. Trzy rodzaje problemu skali w analizie dźwigniowej

8.4.2. Próby rozwiązania problemu skali

8.4.2.1. Ujęcie U-ROE jako rozwiązanie problemu skali

8.4.2.2. Analiza elastyczności jako rozwiązanie problemu skali

8.4.2.3. Perspektywa inwestorska jako rozwiązanie problemu skali

8.5. Perspektywa inwestorska w analizie dźwigniowej - podsumowanie

 

Rozdział 9. Podejście kapitałowe w analizie dźwigniowej

9.1. Równania dźwigniowe w analizie kapitałowej

9.2. Efekt finansowy w analizie kapitałowej

9.2.1. Efekt finansowy dla poziomów kapitału własnego

9.2.2. Efekt finansowy dla odchyleń bezwzględnych

9.2.3. Efekt finansowy dla odchyleń względnych

9.3. Rachunek dźwigniowy w analizie kapitałowej

9.3.1. Tożsamość dźwigniowa i kwadrat dźwigniowy w analizie kapitałowej

9.3.2. Sześć dźwigni bazowych w analizie kapitałowej

9.4. Grupy dźwigniowe w analizie kapitałowej

9.5. Wielki mnożnik finansowy i dźwignie niebazowe w analizie kapitałowej

9.6. Współczynnik elastyczności w analizie kapitałowej jako konwencja językowa

9.7. Podejście kapitałowe - podsumowanie

 

Rozdział 10. Podejście dochodowo-kapitałowe w analizie dźwigniowej

10.1. Mierniki dźwigniowe w analizie dochodowo-kapitałowej

10.1.1. Mnożnik kapitałowy MW a mnożnik dochodowy MZ

10.1.2. Kapitałowy i dochodowy współczynnik wrażliwości WRA

10.1.3. Kapitałowy i dochodowy współczynnik elastyczności ELA

10.2. Analiza dźwigniowa a przeszacowanie wartości kapitału własnego

10.3. Tablica mierników dźwigniowych

10.4. Wielki mnożnik finansowy w analizie dochodowo-kapitałowej

10.5. Grupy dźwigniowe 18 dźwigni finansowych w analizie dochodowo-kapitałowej

10.6. Podejście dochodowo-kapitałowe - podsumowanie

 

Rozdział 11. Analiza dźwigniowa dla wartości rynkowych

11.1. Analiza rynkowa i księgowa - uwagi wstępne

11.2. Równania dźwigniowe dla wartości rynkowych

11.2.1. Równania dźwigniowe dla dowolnej realizacji rynkowych stop zwrotu

11.2.2. Równania dźwigniowe dla wymaganych stop zwrotu

11.3. Efekt finansowy dla wymaganych stop zwrotu

11.3.1. Efekt finansowy dla poziomów wymaganych stop zwrotu

11.3.2. Efekt finansowy dla odchyleń bezwzględnych od wymaganych stóp zwrotu

11.3.3. Efekt finansowy dla odchyleń względnych od wymaganych stop zwrotu

11.4. Tożsamość dźwigniowa i kwadrat dźwigniowy dla wartości rynkowych

11.5. Grupy dźwigniowe dla 12 bazowych dźwigni rynkowych

11.6. Tablica mierników dźwigniowych dla bazowych dźwigni rynkowych

11.7. Wielki mnożnik finansowy w analizie rynkowej

11.7.1. Efekt finansowy dla niebazowych rynkowych stop zwrotu

11.7.2. Wielki mnożnik finansowy dla wartości rynkowych

11.7.3. Grupy dźwigniowe dla 17 dźwigni bazowych i niebazowych

11.8. Zalety analizy rynkowej

11.8.1. Analiza dźwigniowa a rzeczywista sytuacja majątkowa inwestora

11.8.2. Jednoznaczność interpretacyjna analizy rynkowej

11.8.3. Uproszczenie analizy dźwigniowej dla wartości rynkowych

11.9. Analiza rynkowa a analiza księgowa - podsumowanie

11.10. Analiza księgowa jako przybliżenie analizy rynkowej

11.11. Analiza rynkowa - podsumowanie

 

Część czwarta. Ogólna teoria dźwigni finansowej

Rozdział 12. Probabilistyczna definicja dźwigni finansowej. Pomiar ryzyka finansowego

12.1. Probabilistyczna definicja dźwigni finansowej

12.1.1. Rola kosztów finansowych oraz długu w generowaniu dźwigni finansowej

12.1.2. Zmodyfikowana dystrybuanta rozkładu stop zwrotu

12.1.3. Definicja

12.1.4. Definicja probabilistyczna dźwigni - wyniki badania symulacyjnego

12.2. Współczynnik wrażliwości WRA jako poprawna miara ryzyka finansowego

12.2.1. Współczynnik wrażliwości WRA a wariancja

12.2.2. Współczynnik wrażliwości WRA a współczynnik beta

12.2.3. Współczynnik wrażliwości WRA a dyskontowanie

12.3. Współczynnik elastyczności ELA jako błędna miara ryzyka finansowego - krytyka wskaźnika DFL

12.3.1. Definicja wskaźnika DFL

12.3.1.1. Wersja dynamiczna wskaźnika DFL

12.3.1.2. Wersja statyczna wskaźnika DFL

12.3.1.3. Wskaźnik DFL w perspektywie inwestorskiej GUI

12.3.2. Wielowartościowość wskaźnika DFL

12.3.3. Modyfikacje wskaźnika DFL

12.3.4. DFL jako obciążony estymator współczynnika wrażliwości

12.4. Pomiar ryzyka finansowego - podsumowanie

 

Rozdział 13. Ogólna teoria dźwigni finansowej

13.1. Podejście metodologiczne do analizy dźwigniowej

13.2. Definicje podstawowe

13.3. Założenia ogólnej teorii dźwigni finansowej

13.4. Prawa dźwigniowe i twierdzenia główne

13.4.1. Znak i wartość dźwigniowa efektu finansowego

13.4.2. Dźwignie główne i cząstkowe

13.4.3. Dźwignie dla poziomów, odległości bezwzględnych i względnych

13.4.4. Ujęcie zyskowności i perspektywa interpretacyjna

13.4.5. Prawa dźwigniowe - podsumowanie

13.5. Ogólna teoria dźwigni finansowej - wersja dynamiczna

13.5.1. T1 - dochodowa teoria księgowa w ujęciu U-ROE i perspektywie GF

13.5.2. T2 - kapitałowa teoria księgowa w ujęciu U-EAT i perspektywie GUI

13.5.3. T3 - dochodowo-kapitałowa teoria księgowa w ujęciu U-EAT i perspektywie GUI

13.5.4. T4 - dochodowa teoria rynkowa w ujęciu U-ROE i perspektywie GUI

13.5.5. T5 - kapitałowa teoria rynkowa w ujęciu U-EAT i perspektywie GUI

13.5.6. T6 - dochodowo-kapitałowa teoria rynkowa w ujęciu U-EAT i perspektywie GUI

13.5.7. Ogólna teoria dźwigni finansowej w wersji dynamicznej - podsumowanie

13.6. Ogólna teoria dźwigni finansowej - wersja statyczna

13.6.1. Mapa dźwigni finansowych

13.6.2. Twardy rdzeń ogólnej teorii dźwigni finansowej w wersji statycznej

13.6.3. Pas ochronny ogólnej teorii dźwigni finansowej w wersji statycznej

13.7. Dźwignia finansowa a korzyści dla inwestora

13.7.1. Korzyści z dźwigni finansowej a microforcasting

13.7.2. Korzyści z dźwigni finansowej a macroforcasting

13.8. Ogólna teoria dźwigni finansowej - podsumowanie

 

Uwagi końcowe

 

Literatura

 

Spis tabel

Spis rysunków

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 442

Oczekuje się, iż stworzenie nowej teorii dźwigni finansowej wymagać będzie stworzenia nowych narzędzi analitycznych. Przy budowie systemu planuje się zastosowanie podejścia konstruktywistycznego. Polega ono na zaproponowaniu na początku pracy wstępnej definicji dźwigni finansowej, a następnie konstruowaniu różnorakich mierników, które - jeśli tylko spełnią warunki zawarte w definicji - należy uznać za mierniki diagnozujące obecność dźwigni finansowej. Krytyczna analiza tak diagnozowanych dźwigni powinna doprowadzić do coraz precyzyjniejszego rozumienia pojęcia dźwigni finansowej, wiodąc w efekcie do doprecyzowania trwałego rdzenia tworzonej tu teorii. Rdzeń taki powinien oferować czytelne połączenie teorii dźwigni finansowej z szerszą od niej teorią finansów i inwestycji.

Warto podkreślić, iż tematem pracy jest dźwignia finansowa przedsiębiorstw i podmiotów angażujących własny kapitał, a nie problematyka zadłużenia jako takiego. Po pierwsze, problem zadłużenia jest niezwykle szeroki, dotyczy pojedynczych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, całych krajów i w konsekwencji całej gospodarki światowej. Dźwignia finansowa, bardziej niż do zjawiska samego zadłużenia, odnosi się do wspomagania długiem kapitału własnego. Po drugie, badanie dźwigni finansowej ogranicza się do analizy zjawiska potęgowania wyników finansowych przez podejmowaną przez firmę działalność finansową i nie oznacza całościowej analizy wpływu zadłużenia na funkcjonowanie firmy. Jako że badanie takie możliwe jest w sytuacji, w której działalność finansowa nie wpływa na działalność operacyjną i wycenę firmy, preferowane jest podejście zakładające niezależność wartości firmy od jej struktury kapitału.

Praca podzielona jest na cztery części. Część pierwsza, niezbędna przy próbach konfirmacji tezy pomocniczej mówiącej o chaosie pojęciowym, to składająca się z trzech rozdziałów analiza wstępna. Rozdział 1, poświęcony przeglądowi literatury i zawierający opis wyników pilotażowego badania ankietowego, ma na celu pokazanie, jak dźwignia rozumiana jest przez różne grupy użytkowników tego pojęcia. Rozdział 2 prezentuje przyjętą w pracy metodę badawczą, opisuje prosty model ROE-ROIC i podaje definicje podstawowe. W rozdziale tym sformułowano m.in. wstępną (deterministyczną) definicję dźwigni finansowej. Rozdział 3 opisuje wyniki symulacji, której zadaniem jest numeryczna ilustracja różnorodności możliwych ujęć dźwigni finansowej.

Część druga, zatytułowana "Rachunek dźwigniowy", obejmująca rozdziały 4-7, poświęcona jest analizie przedstawionego w części pierwszej modelu oraz konstrukcji i pomiarowi różnorakich obiektów dźwigniowych, diagnozowaniu różnorakich dźwigni, ustalaniu analitycznych zależności między nimi. W rozdziale 4 pokazano, w jaki sposób można skonstruować kilkadziesiąt różnych równań dźwigniowych, uwzględniających specyfikę zarówno rekapitalizacji, jak i wynikającego z zaciągnięcia długu wzrostu skali. W rozdziale 5 zdefiniowano efekt finansowy, jego znak i wartość dźwigniową. Działalność finansowa może bowiem prowadzić do polepszenia lub pogorszenia wyników finansowych (znak) lub do ich lewarowania (wartość dźwigniowa efektu). W rozdziale 6 zaprezentowano dekompozycję efektu finansowego na efekt dźwigni prostej, zależny od ilości zaciągniętego długu, oraz efekt kosztowy, zależny od poziomu ponoszonych kosztów finansowych. Rozdział 7 przedstawia całą gamę autorskich narzędzi analizy dźwigniowej, takich jak tożsamość dźwigniowa, kwadrat dźwigniowy, wielki mnożnik dźwigniowy, które pozwalają na identyfikację różnych dźwigni finansowych, analizę ich istoty i wzajemnych zależności.

Część trzecia, na którą składają się rozdziały 8-11, zatytułowana "Modyfikacje", to próba uogólnienia wniosków wypływających z analizy modelu ROE-ROIC. W rozdziale 8, poza trzema miarami dźwigniowymi, zaprezentowano trzy różne ujęcia zyskowności, w tym dwa inne niż stosowana do tej pory rentowność kapitału (U-ROE) oraz trzy perspektywy interpretacyjne, w tym dwie inne niż stosowana do tej pory perspektywy jednej firmy GF. Wskazano na zalety perspektywy inwestorskiej GUI, która oprócz korzyści interpretacyjnych rozwiązuje tzw. problem skali. W rozdziale 9 przedstawiono wszystkie dotychczasowe wyniki analizy dochodowej w ujęciu kapitałowym. W rozdziale 10 dokonano syntezy analizy dochodowej i kapitałowej. W rozdziale 11 wyniki odnoszące się do tej pory do wartości księgowych zaprezentowano w ujęciu rynkowym. W rozdziale tym porównano też wnioski i charakter analizy księgowej z wnioskami analizy rynkowej.

Część czwarta (rozdziały 12-13), zatytułowana zbiorczo "Ogólna teoria dźwigni finansowej", prezentuje autorską teorię dźwigni i wynikający z niej system pojęć, będące podsumowaniem przeprowadzonej w rozprawie analizy. W rozdziale 12, poświęconym ryzyku wynikającemu z dźwigni, przedstawiono nową (probabilistyczną) definicję dźwigni finansowej, wykorzystującą autorską koncepcję zmodyfikowanej dystrybuanty stóp zwrotu. Porównano też dwie konkurencyjne miary ryzyka finansowego, jakimi są współczynnik wrażliwości i współczynnik elastyczności. W rozdziale 13 zebrano wszystkie dotychczasowe wnioski w postaci ogólnej teorii dźwigni finansowej, na którą składają się założenia, podstawowe definicje, główne prawa dźwigniowe oraz różnorakie klasy dźwigni finansowych. W wersji dynamicznej ogólna teoria dźwigni finansowej przedstawia ciąg następujących po sobie teorii cząstkowych, w wersji statycznej pokazuje mapę dźwigni i definiuje twardy rdzeń teorii i jej heurystyczny pas ochronny.

Wstęp

 

Część pierwsza. Analiza wstępna

Rozdział 1. Przegląd literatury

1.1. Monografie i inne pozycje książkowe

1.1.1. Definicje dźwigni finansowej

1.1.2. Definicje ryzyka finansowego

1.1.3. Definicje efektu dźwigni finansowej

1.2. Prace, w których przedmiotem badań jest dźwignia finansowa

1.3. Po przeglądzie literatury - więcej pytań niż odpowiedzi

1.4. Dźwignia finansowa w badaniach empirycznych

1.4.1. Dźwignia finansowa w czasopismach finansowych

1.4.2. Dźwignia finansowa w czasopismach z dziedziny rachunkowości

1.4.3. Dźwignia finansowa w czasopismach naukowych - podsumowanie

1.5. Chaos wśród użytkowników - wyniki badania ankietowego

1.6. Przegląd literatury - podsumowanie

 

Rozdział 2. Model i jego założenia

2.1. Podejście metodologiczne

2.1.1. Podejście normatywne

2.1.2. Podejście konstruktywistyczne

2.1.3. Podejście pragmatyczne

2.1.4. Wybór podejścia metodologicznego

2.2. Wstępna (deterministyczna) definicja dźwigni finansowej i jej elementy składowe

2.2.1. Wstępna (deterministyczna) definicja dźwigni finansowej

2.2.2. Działalność finansowa

2.2.3. Dźwignia finansowa a wybór zmiennej podlegającej lewarowaniu

2.3. Model ROE-ROIC i jego założenia

2.3.1. Model ROE-ROIC

2.3.2. Założenia modelu ROE-ROIC

2.4. Diagnozowanie dźwigni finansowej

2.4.1. Dźwignia finansowa dla poziomów rentowności i odległości pomiędzy nimi

2.4.2. Kryteria dźwigniowe do diagnozowania dźwigni finansowej

2.5. Model i jego założenia - podsumowanie

 

Rozdział 3. Diagnozowanie dźwigni - badanie symulacyjne

3.1. Symulacja dla przedsiębiorstwa bez działalności finansowej (D = 0, KF = 0)

3.2. Symulacja dla przedsiębiorstwa z długiem (D > 0) i kosztami finansowymi (KF > 0)

3.2.1. Analiza dźwigniowa dla poziomów rentowności

3.2.2. Analiza dźwigniowa dla odległości bezwzględnych

3.2.3. Analiza dźwigniowa dla odległości względnych

3.3. Symulacja dla przedsiębiorstwa z długiem (D > 0) bez kosztów finansowych (KF = 0)

3.4. Symulacja dla przedsiębiorstwa z kosztami finansowymi (KF > 0) bez długu (D = 0)

3.5. Badanie symulacyjne - wnioski

 

Część druga. Rachunek dźwigniowy

Rozdział 4. Równania dźwigniowe

4.1. Konstrukcja ekonomiczna równań dźwigniowych

4.1.1. Równania dźwigniowe dla przypadku rekapitalizacji

4.1.2. Równania dźwigniowe dla przypadku wzrostu skali

4.1.3. Równania dźwigniowe z mnożnikami zmodyfikowanymi

4.1.4. Konstrukcja ekonomiczna - podsumowanie

4.2. Konstrukcja matematyczna równań dźwigniowych

4.2.1. Równania składnikowe

4.2.2. Równania mnożnikowe

4.2.3. Równania portfelowe

4.2.4. Równania wrażliwościowe

4.2.5. Równania elastycznościowe

4.3. Równania dźwigniowe - podsumowanie

 

Rozdział 5. Efekt finansowy

5.1. Efekt finansowy dla poziomów rentowności ROIC i ROE

5.1.1. Znak efektu finansowego i składnik finansowy SF

5.1.2. Wartość dźwigniowa efektu finansowego i mnożnik finansowy MF

5.1.3. Efekt finansowy dla poziomów rentowności - podsumowanie

5.2. Efekt finansowy dla odległości pomiędzy rentownościami

5.2.1. Efekt finansowy dla odległości bezwzględnych ?ROIC i ?ROE

5.2.2. Efekt finansowy dla odległości względnych ?%ROIC i ?%ROE

5.3. Efekt finansowy - wnioski

5.3.1. Efekt finansowy dla poziomów rentowności

5.3.2. Efekt finansowy dla odległości bezwzględnych

5.3.3. Efekt finansowy dla odległości względnych

5.3.4. Porównanie mnożników dla poziomów i odległości

 

Rozdział 6. Dekompozycja efektu finansowego. Dźwignie główne i cząstkowe

6.1. Propozycje dekompozycji efektu finansowego dla poziomów rentowności

6.1.1. Składniki niezmodyfikowane sD oraz sK i zmodyfikowane sD' oraz sK'

6.1.2. Mnożniki niezmodyfikowane mD oraz mK i zmodyfikowane mD' oraz mK'

6.2. Dekompozycja efektu finansowego na efekt dźwigni prostej i efekt kosztowy

6.2.1. Efekt dźwigni prostej i efekt kosztowy dla poziomów rentowności

6.2.2. Efekt dźwigni prostej i efekt kosztowy dla odległości pomiędzy rentownościami

6.2.3. Efekt dźwigni prostej i efekt kosztowy - podsumowanie

6.3. Dźwignie główne i cząstkowe

6.4. Grupy dźwigniowe

6.5. Dekompozycja efektu finansowego - wnioski

 

Rozdział 7. Rachunek dźwigniowy. Dźwignie bazowe i niebazowe. DFL jako konwencja językowa

7.1. Tożsamość dźwigniowa i kwadrat dźwigniowy

7.2. Bazowe i niebazowe dźwignie finansowe

7.2.1. Wielki mnożnik finansowy

7.2.2. Grupy dźwigniowe 10 dźwigni bazowych i niebazowych

7.3. DFL - miara ryzyka finansowego czy konwencja językowa

7.3.1. Wskaźnik DFL jako funkcja wartości bazowej ROICB

7.3.2. Zmiana bazy w analizie elastyczności

7.3.3. DFL jako miara ryzyka - przegląd argumentacji

7.3.4. DFL jako konwencja językowa

7.4. Rachunek dźwigniowy - podsumowanie

 

Część trzecia. Modyfikacje

Rozdział 8. Trzy ujęcia zyskowności. Perspektywa inwestorska w analizie dźwigniowej

8.1. Trzy perspektywy interpretacyjne w analizie dźwigniowej

8.1.1. Perspektywa jednej firmy GF, dwóch firm GUF i dwóch inwestorów GUI

8.1.1. Równania dźwigniowe i efekt finansowy w trzech perspektywach

8.2. Trzy ujęcia zyskowności

8.2.1. Analiza dźwigniowa dla zyskowności w ujęciu U-ROE

8.2.2. Analiza dźwigniowa dla zyskowności w ujęciu U-EAT

8.2.2.1. Perspektywy GUFWS oraz GUI

8.2.2.2. Perspektywy GF oraz GUFR

8.2.3. Analiza dźwigniowa dla zyskowności w ujęciu U-EPS

8.3. Trzy mierniki dźwigniowe a perspektywa interpretacyjna i ujęcie zyskowności

8.4. Dźwignia finansowa a problem skali

8.4.1. Trzy rodzaje problemu skali w analizie dźwigniowej

8.4.2. Próby rozwiązania problemu skali

8.4.2.1. Ujęcie U-ROE jako rozwiązanie problemu skali

8.4.2.2. Analiza elastyczności jako rozwiązanie problemu skali

8.4.2.3. Perspektywa inwestorska jako rozwiązanie problemu skali

8.5. Perspektywa inwestorska w analizie dźwigniowej - podsumowanie

 

Rozdział 9. Podejście kapitałowe w analizie dźwigniowej

9.1. Równania dźwigniowe w analizie kapitałowej

9.2. Efekt finansowy w analizie kapitałowej

9.2.1. Efekt finansowy dla poziomów kapitału własnego

9.2.2. Efekt finansowy dla odchyleń bezwzględnych

9.2.3. Efekt finansowy dla odchyleń względnych

9.3. Rachunek dźwigniowy w analizie kapitałowej

9.3.1. Tożsamość dźwigniowa i kwadrat dźwigniowy w analizie kapitałowej

9.3.2. Sześć dźwigni bazowych w analizie kapitałowej

9.4. Grupy dźwigniowe w analizie kapitałowej

9.5. Wielki mnożnik finansowy i dźwignie niebazowe w analizie kapitałowej

9.6. Współczynnik elastyczności w analizie kapitałowej jako konwencja językowa

9.7. Podejście kapitałowe - podsumowanie

 

Rozdział 10. Podejście dochodowo-kapitałowe w analizie dźwigniowej

10.1. Mierniki dźwigniowe w analizie dochodowo-kapitałowej

10.1.1. Mnożnik kapitałowy MW a mnożnik dochodowy MZ

10.1.2. Kapitałowy i dochodowy współczynnik wrażliwości WRA

10.1.3. Kapitałowy i dochodowy współczynnik elastyczności ELA

10.2. Analiza dźwigniowa a przeszacowanie wartości kapitału własnego

10.3. Tablica mierników dźwigniowych

10.4. Wielki mnożnik finansowy w analizie dochodowo-kapitałowej

10.5. Grupy dźwigniowe 18 dźwigni finansowych w analizie dochodowo-kapitałowej

10.6. Podejście dochodowo-kapitałowe - podsumowanie

 

Rozdział 11. Analiza dźwigniowa dla wartości rynkowych

11.1. Analiza rynkowa i księgowa - uwagi wstępne

11.2. Równania dźwigniowe dla wartości rynkowych

11.2.1. Równania dźwigniowe dla dowolnej realizacji rynkowych stop zwrotu

11.2.2. Równania dźwigniowe dla wymaganych stop zwrotu

11.3. Efekt finansowy dla wymaganych stop zwrotu

11.3.1. Efekt finansowy dla poziomów wymaganych stop zwrotu

11.3.2. Efekt finansowy dla odchyleń bezwzględnych od wymaganych stóp zwrotu

11.3.3. Efekt finansowy dla odchyleń względnych od wymaganych stop zwrotu

11.4. Tożsamość dźwigniowa i kwadrat dźwigniowy dla wartości rynkowych

11.5. Grupy dźwigniowe dla 12 bazowych dźwigni rynkowych

11.6. Tablica mierników dźwigniowych dla bazowych dźwigni rynkowych

11.7. Wielki mnożnik finansowy w analizie rynkowej

11.7.1. Efekt finansowy dla niebazowych rynkowych stop zwrotu

11.7.2. Wielki mnożnik finansowy dla wartości rynkowych

11.7.3. Grupy dźwigniowe dla 17 dźwigni bazowych i niebazowych

11.8. Zalety analizy rynkowej

11.8.1. Analiza dźwigniowa a rzeczywista sytuacja majątkowa inwestora

11.8.2. Jednoznaczność interpretacyjna analizy rynkowej

11.8.3. Uproszczenie analizy dźwigniowej dla wartości rynkowych

11.9. Analiza rynkowa a analiza księgowa - podsumowanie

11.10. Analiza księgowa jako przybliżenie analizy rynkowej

11.11. Analiza rynkowa - podsumowanie

 

Część czwarta. Ogólna teoria dźwigni finansowej

Rozdział 12. Probabilistyczna definicja dźwigni finansowej. Pomiar ryzyka finansowego

12.1. Probabilistyczna definicja dźwigni finansowej

12.1.1. Rola kosztów finansowych oraz długu w generowaniu dźwigni finansowej

12.1.2. Zmodyfikowana dystrybuanta rozkładu stop zwrotu

12.1.3. Definicja

12.1.4. Definicja probabilistyczna dźwigni - wyniki badania symulacyjnego

12.2. Współczynnik wrażliwości WRA jako poprawna miara ryzyka finansowego

12.2.1. Współczynnik wrażliwości WRA a wariancja

12.2.2. Współczynnik wrażliwości WRA a współczynnik beta

12.2.3. Współczynnik wrażliwości WRA a dyskontowanie

12.3. Współczynnik elastyczności ELA jako błędna miara ryzyka finansowego - krytyka wskaźnika DFL

12.3.1. Definicja wskaźnika DFL

12.3.1.1. Wersja dynamiczna wskaźnika DFL

12.3.1.2. Wersja statyczna wskaźnika DFL

12.3.1.3. Wskaźnik DFL w perspektywie inwestorskiej GUI

12.3.2. Wielowartościowość wskaźnika DFL

12.3.3. Modyfikacje wskaźnika DFL

12.3.4. DFL jako obciążony estymator współczynnika wrażliwości

12.4. Pomiar ryzyka finansowego - podsumowanie

 

Rozdział 13. Ogólna teoria dźwigni finansowej

13.1. Podejście metodologiczne do analizy dźwigniowej

13.2. Definicje podstawowe

13.3. Założenia ogólnej teorii dźwigni finansowej

13.4. Prawa dźwigniowe i twierdzenia główne

13.4.1. Znak i wartość dźwigniowa efektu finansowego

13.4.2. Dźwignie główne i cząstkowe

13.4.3. Dźwignie dla poziomów, odległości bezwzględnych i względnych

13.4.4. Ujęcie zyskowności i perspektywa interpretacyjna

13.4.5. Prawa dźwigniowe - podsumowanie

13.5. Ogólna teoria dźwigni finansowej - wersja dynamiczna

13.5.1. T1 - dochodowa teoria księgowa w ujęciu U-ROE i perspektywie GF

13.5.2. T2 - kapitałowa teoria księgowa w ujęciu U-EAT i perspektywie GUI

13.5.3. T3 - dochodowo-kapitałowa teoria księgowa w ujęciu U-EAT i perspektywie GUI

13.5.4. T4 - dochodowa teoria rynkowa w ujęciu U-ROE i perspektywie GUI

13.5.5. T5 - kapitałowa teoria rynkowa w ujęciu U-EAT i perspektywie GUI

13.5.6. T6 - dochodowo-kapitałowa teoria rynkowa w ujęciu U-EAT i perspektywie GUI

13.5.7. Ogólna teoria dźwigni finansowej w wersji dynamicznej - podsumowanie

13.6. Ogólna teoria dźwigni finansowej - wersja statyczna

13.6.1. Mapa dźwigni finansowych

13.6.2. Twardy rdzeń ogólnej teorii dźwigni finansowej w wersji statycznej

13.6.3. Pas ochronny ogólnej teorii dźwigni finansowej w wersji statycznej

13.7. Dźwignia finansowa a korzyści dla inwestora

13.7.1. Korzyści z dźwigni finansowej a microforcasting

13.7.2. Korzyści z dźwigni finansowej a macroforcasting

13.8. Ogólna teoria dźwigni finansowej - podsumowanie

 

Uwagi końcowe

 

Literatura

 

Spis tabel

Spis rysunków

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel