Ulubione
  1. Strona główna
  2. KONTROLA I KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - WYBRANE ASPEKTY I PRZYKŁADY

KONTROLA I KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - WYBRANE ASPEKTY I PRZYKŁADY

36,00 zł
32,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 32,40 zł
Autor: Redakcja naukowa: Paweł Dec
Kod produktu: 978-83-8030-327-0
Cena regularna:
36,00 zł
32,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 32,40 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
KONTROLA I KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - WYBRANE ASPEKTY I PRZYKŁADY
KONTROLA I KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - WYBRANE ASPEKTY I PRZYKŁADY

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

 

 

Kontrola wykonywanych czynności odbywa się praktycznie we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka, instytucji czy przedsiębiorstw. Trudno sobie wyobrazić brak procedur sprawdzania efektów, stanu czy zmian wprowadzanych w podmiotach gospodarczych. Tym bardziej tak istotna jest potrzeba kontrolowania działalności jednostek sektora finansów publicznych, wobec których oczekiwania do ich poprawnego wykonywania obowiązków i nałożonych zadań są szczególnie duże. Zwłaszcza, że konsekwencje braku prawidłowego funkcjonowania określonych instytucji ponoszą bezpośrednio ich kierownicy, a pośrednio politycy sprawujący władzę w danym okresie. Stąd niezwykle ważne jest wdrażanie i przestrzeganie procedur oraz zasad prowadzenia kontroli w tego typu podmiotach.

Głównym celem niniejszej monografii jest próba przedstawienia różnych aspektów dotyczących kontroli, zwłaszcza kontroli zarządczej w określonych jednostkach sektora finansów publicznych. Przy czym jest to ujęcie wieloautorskie, stąd czasami odmiennie akcentowane są określone problemy. Wartością dodaną publikacji jest również połączenie wiedzy teoretycznej z bogatym doświadczeniem zawodowym większości autorów, pracujących w sektorze finansów publicznych.

Monografia składa się z trzynastu rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorstwa Doroty Kubiś przedstawiono kontrolę zarządczą jako instrument zapewniający dyscyplinę finansów publicznych. Autorka opisała podstawowe obowiązki osób bezpośrednio zaangażowanych w proces kontroli zarządczej oraz kwestie odpowiedzialności w tym zakresie.

Rozdział drugi napisany przez Barbarę Majewską dotyczy teoretycznego i praktycznego ujęcia problematyki systemu kontroli wewnętrznej. W tym celu przeanalizowany został taki system w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

W rozdziale trzecim Angelika Rejmanowska dokonała charakterystyki kwestii związanych z brakiem lub niepoprawnym wykonaniem obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przedstawiono również wybrane problemy orzecznicze dotyczące tego obszaru.

Autor czwartego rozdziału, Cezary Liberadzki, opisał zadania Najwyższej Izby Kontroli w systemie kontroli państwowej, a także jej wpływ na instytucje państwa.

Zaprezentowane zostały również zasady postępowania kontrolnego prowadzonego przez NIK oraz zawarto wyniki takiej kontroli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Starostwie Powiatowym w Płońsku.

W rozdziale piątym Monika Barszczewska przeanalizowała najczęstsze uchybienia procedur zamówień publicznych oraz możliwość ich identyfikacji zwłaszcza w procesach kontroli zarządczej. Temat niezwykle istotny z uwagi na wysoki stopień skomplikowania przepisów prawnych w zakresie zamówień publicznych i ich interpretacji przez różne instytucje i organy.

Rozdział szósty dotyczy funkcjonowania kontroli zarządczej w Biurze Polonijnym Kancelarii Senatu. Jego autorka Agata Domańska przedstawiła główne teoretyczne i praktyczne aspekty związane z tym obszarem oraz dokonała oceny stosowanych tam rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej.

Autorka siódmego rozdziału, Anna Szelka, scharakteryzowała działanie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miasta Żory. Opisany został również aspekt samooceny kontroli zarządczej, która funkcjonuje w tym mieście.

Ósmy rozdział autorstwa Marty Pikulińskiej zawiera analizę rozwiązań w zakresie kontroli wewnętrznej, które obowiązują i są stosowane w jednostkach szkolnictwa wyższego. Badania przeprowadzono w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W dziewiątym rozdziale Sylwia Baer przedstawiła wybrane aspekty kontroli celno-skarbowej w Polsce, uwzględniając przekształcenia dokonywane w organizacji służb skarbowych. Wskazano niektóre nowe regulacje obowiązujące w przepisach prawnych o Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozdział dziesiąty dotyczy kontrolowania wykorzystywania środków unijnych. Badania w tym obszarze przeprowadził Krzysztof Szydłak, na przykładzie Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Kontrola funduszy unijnych jest o tyle istotna, gdyż nieprawidłowe ich wydatkowanie, oznacza niesfinalizowanie projektu, a tym samym zwrot takich środków.

W rozdziale jedenastym Marcin Warda przedstawił wybrane kwestie dotyczące prowadzenia kontroli wykonywania zadań w Ministerstwie Obrony Narodowej i jednostkach mu podległych. Temat interesujący z uwagi na specyfikę działań podejmowanych w tym obszarze i konieczność silnego sformalizowania procedur.

Rozdział dwunasty autorstwa Jakuba Jamki zawiera analizę kontroli w kontekście sprawowanego nadzoru ministrów nad fundacjami w Polsce. Poruszono w nim również kwestie kontrolowania fundacji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Ostatni, trzynasty rozdział, którego autorką jest Agata Kosowska, dotyczy charakterystyki funkcjonowania i kontroli agencji wykonawczych. Temat ważny z uwagi na wymóg transparentności w działaniu takich podmiotów w kraju.

Zawarte w monografii tematy badawcze oczywiście nie wyczerpują problematyki różnego rodzaju kontroli w finansach publicznych, ale są niewątpliwie próbą ukazania obecnego podejścia do tych kwestii w różnych podmiotach i obszarach. Przestawione mocne strony, ale i liczne słabości w postępowaniach kontrolnych wpisują się w nurt doskonalenia tych procesów. Stąd zdobycie wiedzy na temat aktualnych trendów w tym obszarze popartych ciekawymi badaniami jest mocną stroną prezentowanej monografii.

Pragnę serdecznie podziękować Dziekanom Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, dr. hab. Romanowi Sobieckiemu, prof. SGH i dr. hab. Gabrielowi Główce, prof. SGH za przychylność i pomoc w wydaniu niniejszej monografii.

Paweł Dec

[[[separator]]]

 

Wstęp

 

 

Dorota Kubiś

Rozdział I. Kontrola zarządcza jako instrument zapewniający dyscyplinę finansów publicznyc

Wprowadzenie

1. Pojęcie i istota kontroli zarządczej

2. Standardy kontroli zarządczej

3. Obowiązki i odpowiedzialność wskazanych osób w zakresie kontroli zarządczej

4. Adekwatność uregulowań w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

5. Realizacja standardów kontroli zarządczej

6. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych - ujęcie statystyczne

Zakończenie

 

Barbara Majewska

Rozdział II. System kontroli wewnętrznej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie

Wprowadzenie

1.  Istota i rola kontroli oraz audytu wewnętrznego - wybrane aspekty teoretyczne

2. Istota i elementy systemu kontroli wewnętrznej

3. System kontroli wewnętrznej stosowany w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie

Zakończenie

 

Angelika Rejmanowska

Rozdział III. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

Wprowadzenie

1. Kontrola - wybrane aspekty

2. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3. Wybrane problemy orzecznicze

Zakończenie

 

 

Cezary Liberadzki

Rozdział IV. Najwyższa Izba Kontroli w systemie kontroli państwowej

Wprowadzenie

1. Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ państwa

2. Zasady przeprowadzania kontroli NIK

3. Postępowanie kontrolne Najwyższej Izby Kontroli

4. Kontrola NIK w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

5. Kontrola NIK w Starostwie Powiatowym w Płońsku

Zakończenie

 

Monika Barszczewska

Rozdział V. Najczęstsze uchybienia procedur zamówień publicznych i możliwość ich identyfikacji

Wprowadzenie

1. Zamówienia publiczne - wybrane aspekty

2. Uchybienia związane z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

3. Uchybienia związane z ustaleniami wartości i opisem przedmiotu zamówienia

4. Uchybienia związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

5. Najczęściej popełniane uchybienia po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakończenie

 

Agata Domańska

Rozdział VI. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Biurze Polonijnym Kancelarii Senatu

Wprowadzenie

1. Cele i mierniki osiągania celów jako element kontroli zarządczej

2. Samoocena kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Biurze Polonijnym Kancelarii Senatu

4. Ocena rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej w Biurze Polonijnym Kancelarii Senatu

Zakończenie

 

 

Anna Szelka

Rozdział VII. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Żory

Wprowadzenie

1.  Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych w kontroli zarządczej

2. Podstawy prawne kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Żory

3. Organizacyjne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Żory

4. Samoocena kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Żory w 2018 roku

Zakończenie

 

Marta Pikulińska

Rozdział VIII. Specyfika kontroli wewnętrznej w jednostkach szkolnictwa wyższego na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wprowadzenie

1. Działalność kontrolna w UWM w Olsztynie - procedury i regulacje

2. Działalność kontrolna Biura Kontroli Wewnętrznej UWM w Olsztynie w latach 2016-2018

3. Wyniki i oceny zrealizowanych w UWM w Olsztynie kontroli wewnętrznych

Zakończenie

 

Sylwia Baer

Rozdział IX. Aspekty kontroli celno-skarbowej w Polsce w kontekście przekształceń organizacji służb skarbowych

Wprowadzenie

1. Administracja skarbowa - organizacja i zadania

2. Funkcje, zadania i zakres kontroli celno-skarbowej

3. Uprawnienia kontrolujących i obowiązki podmiotów kontrolowanych

4. Zakończenie kontroli celno-skarbowej

5. Ewolucja organizacji i uprawnień służb celno-skarbowych w Polsce

Zakończenie

 

Krzysztof Szydłak

Rozdział X. System kontroli programów europejskich na podstawie Programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska

Wprowadzenie

1. Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

2. System kontroli w Programie Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

3. Wyniki kontroli w programie

Zakończenie

 

Marcin Warda

Rozdział XI. Specyfika kontroli wykonania zadań w Ministerstwie Obrony Narodowej

Wprowadzenie

1. Kontrola w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

2. Przeprowadzenie kontroli

3. Kontrola wykonania zadania w jednostce wojskowej

4. Kontrola jako ostatnia faza procesu dowodzenia

Zakończenie

 

Jakub Jamka

Rozdział XII. Kontrola jako element systemu nadzoru ministrów nad fundacjami

Wprowadzenie

1. Ogólne podstawy prawne nadzoru ministrów nad fundacjami

2. Kompetencje kontrolne ministrów względem fundacji

3. Kompetencje kontrolne wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

4. Procedura kontroli fundacji jako instytucji obowiązanych przez ministra nadzorującego

Zakończenie

 

Agata Kosowska

Rozdział XIII. Agencja wykonawcza - zagadnienia funkcjonowania i kontroli

Wprowadzenie

1. Aspekty prawne regulujące działalność i funkcjonowanie agencji wykonawczych

2. Istota i podstawy gospodarki finansowej agencji wykonawczych

3. Mechanizmy kontroli finansowej agencji wykonawczych

4. Zakres i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Zakończenie

Bibliografia

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 149

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

 

 

Kontrola wykonywanych czynności odbywa się praktycznie we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka, instytucji czy przedsiębiorstw. Trudno sobie wyobrazić brak procedur sprawdzania efektów, stanu czy zmian wprowadzanych w podmiotach gospodarczych. Tym bardziej tak istotna jest potrzeba kontrolowania działalności jednostek sektora finansów publicznych, wobec których oczekiwania do ich poprawnego wykonywania obowiązków i nałożonych zadań są szczególnie duże. Zwłaszcza, że konsekwencje braku prawidłowego funkcjonowania określonych instytucji ponoszą bezpośrednio ich kierownicy, a pośrednio politycy sprawujący władzę w danym okresie. Stąd niezwykle ważne jest wdrażanie i przestrzeganie procedur oraz zasad prowadzenia kontroli w tego typu podmiotach.

Głównym celem niniejszej monografii jest próba przedstawienia różnych aspektów dotyczących kontroli, zwłaszcza kontroli zarządczej w określonych jednostkach sektora finansów publicznych. Przy czym jest to ujęcie wieloautorskie, stąd czasami odmiennie akcentowane są określone problemy. Wartością dodaną publikacji jest również połączenie wiedzy teoretycznej z bogatym doświadczeniem zawodowym większości autorów, pracujących w sektorze finansów publicznych.

Monografia składa się z trzynastu rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorstwa Doroty Kubiś przedstawiono kontrolę zarządczą jako instrument zapewniający dyscyplinę finansów publicznych. Autorka opisała podstawowe obowiązki osób bezpośrednio zaangażowanych w proces kontroli zarządczej oraz kwestie odpowiedzialności w tym zakresie.

Rozdział drugi napisany przez Barbarę Majewską dotyczy teoretycznego i praktycznego ujęcia problematyki systemu kontroli wewnętrznej. W tym celu przeanalizowany został taki system w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

W rozdziale trzecim Angelika Rejmanowska dokonała charakterystyki kwestii związanych z brakiem lub niepoprawnym wykonaniem obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przedstawiono również wybrane problemy orzecznicze dotyczące tego obszaru.

Autor czwartego rozdziału, Cezary Liberadzki, opisał zadania Najwyższej Izby Kontroli w systemie kontroli państwowej, a także jej wpływ na instytucje państwa.

Zaprezentowane zostały również zasady postępowania kontrolnego prowadzonego przez NIK oraz zawarto wyniki takiej kontroli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Starostwie Powiatowym w Płońsku.

W rozdziale piątym Monika Barszczewska przeanalizowała najczęstsze uchybienia procedur zamówień publicznych oraz możliwość ich identyfikacji zwłaszcza w procesach kontroli zarządczej. Temat niezwykle istotny z uwagi na wysoki stopień skomplikowania przepisów prawnych w zakresie zamówień publicznych i ich interpretacji przez różne instytucje i organy.

Rozdział szósty dotyczy funkcjonowania kontroli zarządczej w Biurze Polonijnym Kancelarii Senatu. Jego autorka Agata Domańska przedstawiła główne teoretyczne i praktyczne aspekty związane z tym obszarem oraz dokonała oceny stosowanych tam rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej.

Autorka siódmego rozdziału, Anna Szelka, scharakteryzowała działanie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miasta Żory. Opisany został również aspekt samooceny kontroli zarządczej, która funkcjonuje w tym mieście.

Ósmy rozdział autorstwa Marty Pikulińskiej zawiera analizę rozwiązań w zakresie kontroli wewnętrznej, które obowiązują i są stosowane w jednostkach szkolnictwa wyższego. Badania przeprowadzono w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W dziewiątym rozdziale Sylwia Baer przedstawiła wybrane aspekty kontroli celno-skarbowej w Polsce, uwzględniając przekształcenia dokonywane w organizacji służb skarbowych. Wskazano niektóre nowe regulacje obowiązujące w przepisach prawnych o Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozdział dziesiąty dotyczy kontrolowania wykorzystywania środków unijnych. Badania w tym obszarze przeprowadził Krzysztof Szydłak, na przykładzie Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Kontrola funduszy unijnych jest o tyle istotna, gdyż nieprawidłowe ich wydatkowanie, oznacza niesfinalizowanie projektu, a tym samym zwrot takich środków.

W rozdziale jedenastym Marcin Warda przedstawił wybrane kwestie dotyczące prowadzenia kontroli wykonywania zadań w Ministerstwie Obrony Narodowej i jednostkach mu podległych. Temat interesujący z uwagi na specyfikę działań podejmowanych w tym obszarze i konieczność silnego sformalizowania procedur.

Rozdział dwunasty autorstwa Jakuba Jamki zawiera analizę kontroli w kontekście sprawowanego nadzoru ministrów nad fundacjami w Polsce. Poruszono w nim również kwestie kontrolowania fundacji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Ostatni, trzynasty rozdział, którego autorką jest Agata Kosowska, dotyczy charakterystyki funkcjonowania i kontroli agencji wykonawczych. Temat ważny z uwagi na wymóg transparentności w działaniu takich podmiotów w kraju.

Zawarte w monografii tematy badawcze oczywiście nie wyczerpują problematyki różnego rodzaju kontroli w finansach publicznych, ale są niewątpliwie próbą ukazania obecnego podejścia do tych kwestii w różnych podmiotach i obszarach. Przestawione mocne strony, ale i liczne słabości w postępowaniach kontrolnych wpisują się w nurt doskonalenia tych procesów. Stąd zdobycie wiedzy na temat aktualnych trendów w tym obszarze popartych ciekawymi badaniami jest mocną stroną prezentowanej monografii.

Pragnę serdecznie podziękować Dziekanom Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, dr. hab. Romanowi Sobieckiemu, prof. SGH i dr. hab. Gabrielowi Główce, prof. SGH za przychylność i pomoc w wydaniu niniejszej monografii.

Paweł Dec

Spis treści

 

Wstęp

 

 

Dorota Kubiś

Rozdział I. Kontrola zarządcza jako instrument zapewniający dyscyplinę finansów publicznyc

Wprowadzenie

1. Pojęcie i istota kontroli zarządczej

2. Standardy kontroli zarządczej

3. Obowiązki i odpowiedzialność wskazanych osób w zakresie kontroli zarządczej

4. Adekwatność uregulowań w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

5. Realizacja standardów kontroli zarządczej

6. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych - ujęcie statystyczne

Zakończenie

 

Barbara Majewska

Rozdział II. System kontroli wewnętrznej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie

Wprowadzenie

1.  Istota i rola kontroli oraz audytu wewnętrznego - wybrane aspekty teoretyczne

2. Istota i elementy systemu kontroli wewnętrznej

3. System kontroli wewnętrznej stosowany w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie

Zakończenie

 

Angelika Rejmanowska

Rozdział III. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

Wprowadzenie

1. Kontrola - wybrane aspekty

2. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3. Wybrane problemy orzecznicze

Zakończenie

 

 

Cezary Liberadzki

Rozdział IV. Najwyższa Izba Kontroli w systemie kontroli państwowej

Wprowadzenie

1. Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ państwa

2. Zasady przeprowadzania kontroli NIK

3. Postępowanie kontrolne Najwyższej Izby Kontroli

4. Kontrola NIK w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

5. Kontrola NIK w Starostwie Powiatowym w Płońsku

Zakończenie

 

Monika Barszczewska

Rozdział V. Najczęstsze uchybienia procedur zamówień publicznych i możliwość ich identyfikacji

Wprowadzenie

1. Zamówienia publiczne - wybrane aspekty

2. Uchybienia związane z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

3. Uchybienia związane z ustaleniami wartości i opisem przedmiotu zamówienia

4. Uchybienia związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

5. Najczęściej popełniane uchybienia po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakończenie

 

Agata Domańska

Rozdział VI. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Biurze Polonijnym Kancelarii Senatu

Wprowadzenie

1. Cele i mierniki osiągania celów jako element kontroli zarządczej

2. Samoocena kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Biurze Polonijnym Kancelarii Senatu

4. Ocena rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej w Biurze Polonijnym Kancelarii Senatu

Zakończenie

 

 

Anna Szelka

Rozdział VII. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Żory

Wprowadzenie

1.  Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych w kontroli zarządczej

2. Podstawy prawne kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Żory

3. Organizacyjne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Żory

4. Samoocena kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Żory w 2018 roku

Zakończenie

 

Marta Pikulińska

Rozdział VIII. Specyfika kontroli wewnętrznej w jednostkach szkolnictwa wyższego na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wprowadzenie

1. Działalność kontrolna w UWM w Olsztynie - procedury i regulacje

2. Działalność kontrolna Biura Kontroli Wewnętrznej UWM w Olsztynie w latach 2016-2018

3. Wyniki i oceny zrealizowanych w UWM w Olsztynie kontroli wewnętrznych

Zakończenie

 

Sylwia Baer

Rozdział IX. Aspekty kontroli celno-skarbowej w Polsce w kontekście przekształceń organizacji służb skarbowych

Wprowadzenie

1. Administracja skarbowa - organizacja i zadania

2. Funkcje, zadania i zakres kontroli celno-skarbowej

3. Uprawnienia kontrolujących i obowiązki podmiotów kontrolowanych

4. Zakończenie kontroli celno-skarbowej

5. Ewolucja organizacji i uprawnień służb celno-skarbowych w Polsce

Zakończenie

 

Krzysztof Szydłak

Rozdział X. System kontroli programów europejskich na podstawie Programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska

Wprowadzenie

1. Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

2. System kontroli w Programie Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

3. Wyniki kontroli w programie

Zakończenie

 

Marcin Warda

Rozdział XI. Specyfika kontroli wykonania zadań w Ministerstwie Obrony Narodowej

Wprowadzenie

1. Kontrola w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

2. Przeprowadzenie kontroli

3. Kontrola wykonania zadania w jednostce wojskowej

4. Kontrola jako ostatnia faza procesu dowodzenia

Zakończenie

 

Jakub Jamka

Rozdział XII. Kontrola jako element systemu nadzoru ministrów nad fundacjami

Wprowadzenie

1. Ogólne podstawy prawne nadzoru ministrów nad fundacjami

2. Kompetencje kontrolne ministrów względem fundacji

3. Kompetencje kontrolne wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

4. Procedura kontroli fundacji jako instytucji obowiązanych przez ministra nadzorującego

Zakończenie

 

Agata Kosowska

Rozdział XIII. Agencja wykonawcza - zagadnienia funkcjonowania i kontroli

Wprowadzenie

1. Aspekty prawne regulujące działalność i funkcjonowanie agencji wykonawczych

2. Istota i podstawy gospodarki finansowej agencji wykonawczych

3. Mechanizmy kontroli finansowej agencji wykonawczych

4. Zakres i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Zakończenie

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 149

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

 

Kontrola wykonywanych czynności odbywa się praktycznie we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka, instytucji czy przedsiębiorstw. Trudno sobie wyobrazić brak procedur sprawdzania efektów, stanu czy zmian wprowadzanych w podmiotach gospodarczych. Tym bardziej tak istotna jest potrzeba kontrolowania działalności jednostek sektora finansów publicznych, wobec których oczekiwania do ich poprawnego wykonywania obowiązków i nałożonych zadań są szczególnie duże. Zwłaszcza, że konsekwencje braku prawidłowego funkcjonowania określonych instytucji ponoszą bezpośrednio ich kierownicy, a pośrednio politycy sprawujący władzę w danym okresie. Stąd niezwykle ważne jest wdrażanie i przestrzeganie procedur oraz zasad prowadzenia kontroli w tego typu podmiotach.

Głównym celem niniejszej monografii jest próba przedstawienia różnych aspektów dotyczących kontroli, zwłaszcza kontroli zarządczej w określonych jednostkach sektora finansów publicznych. Przy czym jest to ujęcie wieloautorskie, stąd czasami odmiennie akcentowane są określone problemy. Wartością dodaną publikacji jest również połączenie wiedzy teoretycznej z bogatym doświadczeniem zawodowym większości autorów, pracujących w sektorze finansów publicznych.

Monografia składa się z trzynastu rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorstwa Doroty Kubiś przedstawiono kontrolę zarządczą jako instrument zapewniający dyscyplinę finansów publicznych. Autorka opisała podstawowe obowiązki osób bezpośrednio zaangażowanych w proces kontroli zarządczej oraz kwestie odpowiedzialności w tym zakresie.

Rozdział drugi napisany przez Barbarę Majewską dotyczy teoretycznego i praktycznego ujęcia problematyki systemu kontroli wewnętrznej. W tym celu przeanalizowany został taki system w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

W rozdziale trzecim Angelika Rejmanowska dokonała charakterystyki kwestii związanych z brakiem lub niepoprawnym wykonaniem obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przedstawiono również wybrane problemy orzecznicze dotyczące tego obszaru.

Autor czwartego rozdziału, Cezary Liberadzki, opisał zadania Najwyższej Izby Kontroli w systemie kontroli państwowej, a także jej wpływ na instytucje państwa.

Zaprezentowane zostały również zasady postępowania kontrolnego prowadzonego przez NIK oraz zawarto wyniki takiej kontroli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Starostwie Powiatowym w Płońsku.

W rozdziale piątym Monika Barszczewska przeanalizowała najczęstsze uchybienia procedur zamówień publicznych oraz możliwość ich identyfikacji zwłaszcza w procesach kontroli zarządczej. Temat niezwykle istotny z uwagi na wysoki stopień skomplikowania przepisów prawnych w zakresie zamówień publicznych i ich interpretacji przez różne instytucje i organy.

Rozdział szósty dotyczy funkcjonowania kontroli zarządczej w Biurze Polonijnym Kancelarii Senatu. Jego autorka Agata Domańska przedstawiła główne teoretyczne i praktyczne aspekty związane z tym obszarem oraz dokonała oceny stosowanych tam rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej.

Autorka siódmego rozdziału, Anna Szelka, scharakteryzowała działanie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miasta Żory. Opisany został również aspekt samooceny kontroli zarządczej, która funkcjonuje w tym mieście.

Ósmy rozdział autorstwa Marty Pikulińskiej zawiera analizę rozwiązań w zakresie kontroli wewnętrznej, które obowiązują i są stosowane w jednostkach szkolnictwa wyższego. Badania przeprowadzono w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W dziewiątym rozdziale Sylwia Baer przedstawiła wybrane aspekty kontroli celno-skarbowej w Polsce, uwzględniając przekształcenia dokonywane w organizacji służb skarbowych. Wskazano niektóre nowe regulacje obowiązujące w przepisach prawnych o Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozdział dziesiąty dotyczy kontrolowania wykorzystywania środków unijnych. Badania w tym obszarze przeprowadził Krzysztof Szydłak, na przykładzie Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Kontrola funduszy unijnych jest o tyle istotna, gdyż nieprawidłowe ich wydatkowanie, oznacza niesfinalizowanie projektu, a tym samym zwrot takich środków.

W rozdziale jedenastym Marcin Warda przedstawił wybrane kwestie dotyczące prowadzenia kontroli wykonywania zadań w Ministerstwie Obrony Narodowej i jednostkach mu podległych. Temat interesujący z uwagi na specyfikę działań podejmowanych w tym obszarze i konieczność silnego sformalizowania procedur.

Rozdział dwunasty autorstwa Jakuba Jamki zawiera analizę kontroli w kontekście sprawowanego nadzoru ministrów nad fundacjami w Polsce. Poruszono w nim również kwestie kontrolowania fundacji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Ostatni, trzynasty rozdział, którego autorką jest Agata Kosowska, dotyczy charakterystyki funkcjonowania i kontroli agencji wykonawczych. Temat ważny z uwagi na wymóg transparentności w działaniu takich podmiotów w kraju.

Zawarte w monografii tematy badawcze oczywiście nie wyczerpują problematyki różnego rodzaju kontroli w finansach publicznych, ale są niewątpliwie próbą ukazania obecnego podejścia do tych kwestii w różnych podmiotach i obszarach. Przestawione mocne strony, ale i liczne słabości w postępowaniach kontrolnych wpisują się w nurt doskonalenia tych procesów. Stąd zdobycie wiedzy na temat aktualnych trendów w tym obszarze popartych ciekawymi badaniami jest mocną stroną prezentowanej monografii.

Pragnę serdecznie podziękować Dziekanom Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, dr. hab. Romanowi Sobieckiemu, prof. SGH i dr. hab. Gabrielowi Główce, prof. SGH za przychylność i pomoc w wydaniu niniejszej monografii.

Paweł Dec

 

Wstęp

 

 

Dorota Kubiś

Rozdział I. Kontrola zarządcza jako instrument zapewniający dyscyplinę finansów publicznyc

Wprowadzenie

1. Pojęcie i istota kontroli zarządczej

2. Standardy kontroli zarządczej

3. Obowiązki i odpowiedzialność wskazanych osób w zakresie kontroli zarządczej

4. Adekwatność uregulowań w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

5. Realizacja standardów kontroli zarządczej

6. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych - ujęcie statystyczne

Zakończenie

 

Barbara Majewska

Rozdział II. System kontroli wewnętrznej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie

Wprowadzenie

1.  Istota i rola kontroli oraz audytu wewnętrznego - wybrane aspekty teoretyczne

2. Istota i elementy systemu kontroli wewnętrznej

3. System kontroli wewnętrznej stosowany w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie

Zakończenie

 

Angelika Rejmanowska

Rozdział III. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

Wprowadzenie

1. Kontrola - wybrane aspekty

2. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3. Wybrane problemy orzecznicze

Zakończenie

 

 

Cezary Liberadzki

Rozdział IV. Najwyższa Izba Kontroli w systemie kontroli państwowej

Wprowadzenie

1. Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ państwa

2. Zasady przeprowadzania kontroli NIK

3. Postępowanie kontrolne Najwyższej Izby Kontroli

4. Kontrola NIK w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

5. Kontrola NIK w Starostwie Powiatowym w Płońsku

Zakończenie

 

Monika Barszczewska

Rozdział V. Najczęstsze uchybienia procedur zamówień publicznych i możliwość ich identyfikacji

Wprowadzenie

1. Zamówienia publiczne - wybrane aspekty

2. Uchybienia związane z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

3. Uchybienia związane z ustaleniami wartości i opisem przedmiotu zamówienia

4. Uchybienia związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

5. Najczęściej popełniane uchybienia po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakończenie

 

Agata Domańska

Rozdział VI. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Biurze Polonijnym Kancelarii Senatu

Wprowadzenie

1. Cele i mierniki osiągania celów jako element kontroli zarządczej

2. Samoocena kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Biurze Polonijnym Kancelarii Senatu

4. Ocena rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej w Biurze Polonijnym Kancelarii Senatu

Zakończenie

 

 

Anna Szelka

Rozdział VII. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Żory

Wprowadzenie

1.  Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych w kontroli zarządczej

2. Podstawy prawne kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Żory

3. Organizacyjne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Żory

4. Samoocena kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Żory w 2018 roku

Zakończenie

 

Marta Pikulińska

Rozdział VIII. Specyfika kontroli wewnętrznej w jednostkach szkolnictwa wyższego na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wprowadzenie

1. Działalność kontrolna w UWM w Olsztynie - procedury i regulacje

2. Działalność kontrolna Biura Kontroli Wewnętrznej UWM w Olsztynie w latach 2016-2018

3. Wyniki i oceny zrealizowanych w UWM w Olsztynie kontroli wewnętrznych

Zakończenie

 

Sylwia Baer

Rozdział IX. Aspekty kontroli celno-skarbowej w Polsce w kontekście przekształceń organizacji służb skarbowych

Wprowadzenie

1. Administracja skarbowa - organizacja i zadania

2. Funkcje, zadania i zakres kontroli celno-skarbowej

3. Uprawnienia kontrolujących i obowiązki podmiotów kontrolowanych

4. Zakończenie kontroli celno-skarbowej

5. Ewolucja organizacji i uprawnień służb celno-skarbowych w Polsce

Zakończenie

 

Krzysztof Szydłak

Rozdział X. System kontroli programów europejskich na podstawie Programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska

Wprowadzenie

1. Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

2. System kontroli w Programie Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

3. Wyniki kontroli w programie

Zakończenie

 

Marcin Warda

Rozdział XI. Specyfika kontroli wykonania zadań w Ministerstwie Obrony Narodowej

Wprowadzenie

1. Kontrola w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

2. Przeprowadzenie kontroli

3. Kontrola wykonania zadania w jednostce wojskowej

4. Kontrola jako ostatnia faza procesu dowodzenia

Zakończenie

 

Jakub Jamka

Rozdział XII. Kontrola jako element systemu nadzoru ministrów nad fundacjami

Wprowadzenie

1. Ogólne podstawy prawne nadzoru ministrów nad fundacjami

2. Kompetencje kontrolne ministrów względem fundacji

3. Kompetencje kontrolne wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

4. Procedura kontroli fundacji jako instytucji obowiązanych przez ministra nadzorującego

Zakończenie

 

Agata Kosowska

Rozdział XIII. Agencja wykonawcza - zagadnienia funkcjonowania i kontroli

Wprowadzenie

1. Aspekty prawne regulujące działalność i funkcjonowanie agencji wykonawczych

2. Istota i podstawy gospodarki finansowej agencji wykonawczych

3. Mechanizmy kontroli finansowej agencji wykonawczych

4. Zakres i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Zakończenie

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel