Ulubione
  1. Strona główna
  2. INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACJI SIECIOWYCH W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACJI SIECIOWYCH W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

60,00 zł
54,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,00 zł).
Autor: red. Barbara Bojewska
Kod produktu: 978-83-7378-948-7
60,00 zł
54,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,00 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACJI SIECIOWYCH W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY
INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACJI SIECIOWYCH W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY
[[[separator]]]

W monografii zostały wyodrębnione dwie części obejmujące dziewięć rozdziałów W kolejnych rozdziałach zawarta jest analiza literatury przedmiotu, której rezultatem są sformułowane pytania badawcze oraz wyniki badań odnoszące się do określenia uwarunkowań innowacyjności organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności organizacji sieciowych, takich jak: klastry, sieci franczyzowe i organizacje wirtualne.

Część pierwsza "Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy" składa się z sześciu rozdziałów.

W rozdziale pierwszym "Istota i uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" przedstawiono genezę, cechy i uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Omawiając istotę GOW, wskazano na ważną rolę innowacyjności we współczesnej gospodarce. Zaznaczono, iż badania naukowe i rozwój, inwestycje w kapitał ludzki oraz poziom wiedzy (np. ekologicznej) warunkują rozwój współczesnej gospodarki, a szczególną rolę odgrywają tu wiedza i innowacje. Gospodarka oparta na wiedzy najczęściej kojarzona jest z technologiami informatyczno­komunikacyjnymi, postępem technicznym i innowacyjnością W rozdziale tym rozważania dotyczą również uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw i organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie cech otoczenia oraz wynikające stąd wyzwania zarządcze dla współczesnych przedsiębiorstw i organizacji sieciowych.

Rozważania nad istotą gospodarki opartej na wiedzy w rozdziale pierwszym stanowią punkt wyjścia do omówienia istoty, znaczenia i uwarunkowań rozwoju organizacji sieciowych, które są charakterystyczne dla gospodarki opartej na wiedzy i są źródłem innowacyjnych rozwiązań.

Istota organizacji sieciowych, charakterystycznych dla gospodarki opartej na wiedzy, stanowi przedmiot rozważań w kolejnym, tj. drugim rozdziale ?Istota organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy". Wskazano tu na genezę, cechy, rodzaje i problemy zarządcze dotyczące organizacji sieciowych. Podkreślono, iż osiąganie przewagi konkurencyjnej, jak również utrzymanie się na rynku i rozwój są możliwe dzięki wykorzystywaniu szeroko rozumianej współpracy z innymi podmiotami na rynku, aby w ten sposób wyzyskać pojawiające się możliwości rozwojowe, wspólny potencjał, zasoby oraz umiejętności. Wskazano na różnorodne formy tej współpracy. Oparcie rozwoju przedsiębiorstwa na współdziałaniu, współpracy może przyczynić się do tworzenia przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów, pozwalającej osiągać określone efekty ekonomiczne, elastycznie i szybko dostosowując działania przedsiębiorstwa do sytuacji rynkowej Przyjęto, iż połączenie przedsiębiorstw w ramach organizacji sieciowej sprzyja przede wszystkim zwiększeniu ich potencjału innowacyjnego, możliwości wdrażania różnorodnych innowacji. Wykorzystanie możliwości tkwiących w działaniach organizacji sieciowych do zwiększania poziomu konkurencyjności ich uczestników zależy od stanu wiedzy w tym zakresie, skłonności do współdziałania oraz partnerskiego podejścia.

W rozdziale trzecim "Znaczenie i uwarunkowania innowacji w organizacjach sieciowych" przyjęto, iż innowacje stały się kluczowym zagadnieniem w organizacjach sieciowych. Wskazano na rodzaje innowacji, ich uwarunkowania oraz miary innowacyjności w organizacjach sieciowych Innowacje prowadzą do pojawiania się na rynku nie tylko produktów i usług, ale także przyczyniają się do poprawy jakości i obniżenia cen. Gospodarki świata, które cechują się wysokim stopniem innowacyjności, wykazują wyższe poziomy wzrostu gospodarczego. Co się z tym wiąże, także przedsiębiorstwa wdrażające innowacje uzyskują w ten sposób przewagę konkurencyjną i wzrost wartości firmy Dotyczy to przede wszystkim organizacji sieciowych. Omówiono zatem uwarunkowania innowacyjności organizacji sieciowych. Wskazano tu na motywy wdrażania innowacji, źródła, rodzaje wdrażanych innowacji i ich korzyści.

W rozdziale czwartym "Znaczenie i uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych" ukazano znaczenie i złożoność procesów zarządzania wiedzą w organizacji sieciowej oraz wskazano na związek między zarządzaniem wiedzą a innowacyjnością organizacji sieciowej. Przyjęto, iż wiedza pełni szczególną rolę w organizacji sieciowej, gdyż jest zarówno jednym z powodów tworzenia tych struktur, jak i efektem ich funkcjonowania. Kreacja i dyfuzja wiedzy w organizacji sieciowej pozwala zwiększyć innowacyjność sieci, a w konsekwencji jej konkurencyjność.

W rozdziale piątym "Znaczenie organizacji sieciowych jako organizacji uczących się" przyjęto, iż o przetrwaniu i sukcesie przedsiębiorstwa decyduje to, czy rozwinęło ono zdolność ciągłego uczenia się. Organizacja ucząca się to taka, która swoją przewagę konkurencyjną opiera na wiedzy, umiejętnościach, kreatywności, wyobraźni, inteligencji, doświadczeniu, intuicji, motywacji i systemie wartości pracujących tam ludzi W warunkach globalizacji, która oznacza zaostrzenie się konkurencji, a co za tym idzie - przyspieszenie tempa postępu cywilizacyjnego, przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na ciągłe zmiany, do ciągłego uczenia się. W związku z powyższym przedmiotem rozważań w tym rozdziale jest problematyka dotycząca istoty i znaczenia organizacji uczących się, ich cech, uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem diagnozy zdolności organizacji sieciowych do uczenia się. Koncepcje organizacji uczącej się i zarządzania wiedzą (rozdział czwarty) nie są już traktowane jako nowoczesne trendy, stosowane jedynie przez międzynarodowe korporacje, lecz konieczność każdego przedsiębiorstwa, które chce przetrwać i rozwijać się na wymagającym rynku. Podkreślono znaczenie cech organizacji uczącej się dla organizacji sieciowych i ich innowacyjności oraz podjęto próbę oceny organizacji sieciowych pod tym względem.

Ukazano zależności występujące między uczeniem się organizacji oraz innowacyjnością, które ujęto następująco: organizacyjne uczenie się jest procesem, poprzez który pojawia się innowacja w działaniu organizacji, a zatem poziom uczenia się może stać się dla przedsiębiorstw głównym źródłem przewagi konkurencyjnej. Uczenie się może bowiem dotyczyć zarówno aspektu doskonalenia istniejących kompetencji organizacji - rozwoju istniejącej wiedzy w zakresie posiadanych produktów, technologii itp., jak i rozwoju wiedzy, kreowania nowych kompetencji - tworzenia nowej wiedzy opartej na nowych zasadach i regułach Zdolność do kreowania własnej, oryginalnej wiedzy odnosi się w największym stopniu do organizacji sieciowych, które przede wszystkim w ten sposób budują swój sukces rynkowy.

Rozdział szósty "Efektywność organizacji sieciowych a ich innowacyjność" dotyczy istoty i pomiaru efektywności organizacji sieciowych w ścisłym związku z ich innowacyjnością. W sposób syntetyczny scharakteryzowano wybrane i jak się wydaje użyteczne podejścia do analiz efektywności organizacji sieciowych. Zaproponowano podział efektywności organizacji sieciowych na efektywność ekonomiczno-finansową oraz efektywność organizacyjną. Takie rozróżnienie uwzględnia z jednej strony efekty ekonomiczno-finansowe, czyli efekty o charakterze namacalnym, mierzalnym, z drugiej zaś obejmuje takie ich rodzaje, które nie poddają się łatwej kwantyfikacji, jednak ich rola we współczesnym zarządzaniu szybko i gwałtownie wzrasta. Przyjęto, iż każda organizacja sieciowa jest inna, specyficzna, a to wymaga indywidualnego podejścia do dokonywania oceny efektywności jej funkcjonowania. Zaznaczono, iż nawiązywanie współpracy z innymi przedsiębiorstwami, tworzenie z nimi wspólnie organizacji sieciowych może sprzyjać poprawie konkurencyjności danego podmiotu gospodarczego. Do korzyści zaliczono przede wszystkim zwiększenie potencjału innowacyjnego oraz uzyskanie możliwości wdrażania różnorodnych innowacji.

W części drugiej monografii "Innowacyjność organizacji sieciowych na przykładzie wybranych rodzajów sieci" rozważania dotyczą znaczenia i uwarunkowań innowacyjności w odniesieniu do wybranych rodzajów organizacji sieciowych, a mianowicie: przedsiębiorstw działających w sferze usług w formie klastrów, organizacji wirtualnych i sieci franczyzowych. Na tę część opracowania składają się trzy kolejne rozdziały.

W rozdziale siódmym "Innowacyjność klastrów" wskazano na istotną rolę klastrów jako sieci w pobudzaniu działań innowacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedsiębiorstwa usługowe. Zdefiniowano klastry jako naturalne środowiska innowacyjności. Podkreślono, iż aby mogły pełnić funkcję kreatora i dystrybutora innowacji, muszą pozostawać w stałym kontakcie z sektorem B+R. Klastry są platformą dla wielu branż, zwłaszcza tych wysokich technologii, bliskiej współpracy biznesu i nauki, które są fundamentem istnienia i najważniejszym czynnikiem rozwoju. Przyjęto, iż rozwój klastrów skupiających firmy usługowe może stymulować innowacyjność i przedsiębiorczość w tym sektorze.

Przedmiotem rozważań w rozdziale ósmym "Innowacyjność sieci franczyzowych" są powiązania franczyzowe (istota, znaczenie, korzyści, bariery rozwoju) oraz innowacje związane z tym rodzajem organizacji sieciowych. W globalnej gospodarce powiązania franczyzowe rozwijają się dynamicznie, pozwalając osiągać przewagi konkurencyjne. Innowacje w kontekście franczyzowym określono jako stopniowe innowacje lub regularne innowacje polegające głównie na ulepszeniach istniejących procesów, codziennych operacji, programów redukujących koszty, efektywniejszych procesów logistycznych. Zaznaczono, iż innowacje w powiązaniach franczyzowych związane są z implementowaniem nowego konceptu, produktu bądź usługi i mają na celu poprawienie relacji systemu franczyzowego z jego ostatecznymi klientami Natomiast innowacje związane z organizacją sieci służą poprawianiu relacji: franczyzodawca - franczyzobiorcy Jest to podejście mające podwójny charakter w odniesieniu do konsumentów oraz biorców, ponieważ franczyzodawca posiada dwa rodzaje klientów: ostatecznych konsumentów i franczyzobiorców systemu. Przyjęto, iż tworząc kompleksowe, innowacyjne rozwiązania, przedsiębiorstwa franczyzowe mogą osiągnąć możliwość kreowania potrzeb i preferencji klientów, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu ich przewagi konkurencyjnej.

Rozdział dziewiąty "Innowacyjność organizacji wirtualnych" dotyczy zarówno uwarunkowań funkcjonowania, jak i rodzajów innowacji odnoszących się do organizacji wirtualnych. podkreślono, iż organizacje wirtualne opierają się na współpracy międzyorganizacyjnej (sieciowej) i są dziś uznawane za jedną z bardziej kluczowych form organizacji współpracy XXI w. Przyjęto, iż wirtualna organizacja współpracy może przynieść większe rezultaty w odniesieniu do innowacyjności organizacji działających w oparciu o ten model niż o model tradycyjny.

Każdy z rozdziałów kończy podsumowanie wyników badań.

Ze względu na zakres tematyczny monografia może stanowić materiał do studiowania dla badaczy tematyki gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności i organizacji sieciowych oraz przede wszystkim dla przedsiębiorców i menedżerów, którzy uznają jego przydatność w praktyce gospodarczej. Należy podkreślić, iż badania bezpośrednio odnoszące się do organizacji sieciowych, szczególnie jeśli chodzi o uwzględnienie kryterium wielkości sieci mierzonej liczbą uczestników oraz kryterium rodzajów organizacji sieciowych, są stosunkowo nieliczne. Podkreśla to znaczenie podjętego tematu badawczego odnoszącego się do organizacji sieciowych i ich innowacyjności oraz niniejszej publikacji poświęconej innowacyjności organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy.

[[[separator]]]

Wstęp

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

ZNACZENIE I UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI SIECIOWYCH

W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

 

Rozdział 1. Istota i uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - Barbara Bojewska

1.1. Wprowadzenie

1.2. Geneza gospodarki opartej na wiedzy

1.3. Cechy gospodarki opartej na wiedzy

1.4. Uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

1.5. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy - cechy otoczenia a wyzwania zarządcze

1.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 2. Istota organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy - Anna Skowronek-Mielczarek

2.1. Wprowadzenie

2.2. Istota i cechy organizacji sieciowych

2.3. Rodzaje organizacji sieciowych

2.4. Uwarunkowania powstawania organizacji sieciowych

2.5. Bariery w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy w ramach organizacji

2.6. Problemy zarządcze w organizacjach sieciowych

2.7.?Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 3. Znaczenie i uwarunkowania innowacji w organizacjach sieciowych - Marta Ziółkowska

3.1.Wprowadzenie

3.2. Istota i przesłanki wprowadzania innowacji w organizacjach sieciowych

3.3. Rodzaje innowacji w organizacjach sieciowych

3.4. Aktywność innowacyjna i źródła innowacji organizacji sieciowych

3.5. Uwarunkowania innowacji w powiązaniach sieciowych

3.6. Miary innowacyjności w organizacjach sieciowych

3.7. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 4. Znaczenie i uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych - Agnieszka Sopińska

4.1. Wprowadzenie

4.2. Zasoby wiedzy w organizacji sieciowej

4.3. Zarządzanie wiedzą w organizacjach sieciowych - model teoretyczny

4.4. Zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych - model badawczy

4.5. Sposób pozyskiwania i wykorzystania wiedzy w organizacjach sieciowych oraz ich uwarunkowania

4.6. Charakterystyka procesu wymiany wiedzy w organizacjach sieciowych i jego uwarunkowania

4.7. Strategie zarządzania wiedzą stosowane w organizacjach sieciowych i ich uwarunkowania

4.8. Stopień zaawansowania budowy systemu zarządzania wiedzą i jego uwarunkowania

4.9. Zarządzanie wiedzą a innowacyjność organizacji sieciowych

4.10. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 5. Znaczenie organizacji sieciowych jako organizacji uczących się - Barbara Bojewska

5.1. Wprowadzenie

5.2. Diagnoza organizacji sieciowych jako organizacji opartych na wiedzy

5.3. Definicje organizacji uczącej się

5.4. Uwarunkowania i cechy organizacji uczącej się

5.5. Diagnoza organizacji sieciowych jako organizacji uczących się

5.6. Instrumenty wspomagające rozwój organizacji sieciowych jako organizacji uczących się

5.7. Znaczenie projektów w rozwoju organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy

5.8. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 6. Efektywność organizacji sieciowych a ich innowacyjność - Anna Skowronek-Mielczarek

6.1. Wprowadzenie

6.2. Efektywność a konkurencyjność organizacji sieciowych

6.3. Efektywność ekonomiczno-finansowa organizacji sieciowych

6.4. Efektywność organizacyjna w procesach zarządzania organizacją sieciową

6.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

CZĘŚĆ DRUGA

INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACJI SIECIOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH RODZAJÓW SIECI

Rozdział 7. Innowacyjność klastrów - Anna Dąbrowska

7.1. Wprowadzenie

7.2. Skłonność firm usługowych do wprowadzania innowacji w świetle badań GUS

7.3. Klaster jako katalizator procesów innowacyjnych

7.4. Przesłanki wprowadzania innowacji w klastrach

7.5. Aktywność innowacyjna klastrów

7.6. Rodzaje innowacji w klastrach

7.7. Źródła innowacji w klastrach

7.8. Korzyści z wdrażania innowacji w klastrach

7.9. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 8. Innowacyjność sieci franczyzowych - Marta Ziółkowska

8.1. Wprowadzenie

8.2. Istota i znaczenie powiązań franczyzowych

8.3. Charakterystyka powiązań franczyzowych w Polsce

8.4. Innowacje w powiązaniach franczyzowych

8.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 9. Innowacyjność organizacji wirtualnych - Agata Rundo

9.1. Wprowadzenie

9.2. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji wirtualnych

9.3. Rodzaje innowacji w organizacjach wirtualnych

9.4. Innowacyjność w kształtowaniu wartości przez organizacje wirtualne

9.5. Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Zakończenie

 

Spis tabel

Spis rysunków

 

Załączniki

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 436

Wstęp

W monografii zostały wyodrębnione dwie części obejmujące dziewięć rozdziałów W kolejnych rozdziałach zawarta jest analiza literatury przedmiotu, której rezultatem są sformułowane pytania badawcze oraz wyniki badań odnoszące się do określenia uwarunkowań innowacyjności organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności organizacji sieciowych, takich jak: klastry, sieci franczyzowe i organizacje wirtualne.

Część pierwsza "Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy" składa się z sześciu rozdziałów.

W rozdziale pierwszym "Istota i uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" przedstawiono genezę, cechy i uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Omawiając istotę GOW, wskazano na ważną rolę innowacyjności we współczesnej gospodarce. Zaznaczono, iż badania naukowe i rozwój, inwestycje w kapitał ludzki oraz poziom wiedzy (np. ekologicznej) warunkują rozwój współczesnej gospodarki, a szczególną rolę odgrywają tu wiedza i innowacje. Gospodarka oparta na wiedzy najczęściej kojarzona jest z technologiami informatyczno­komunikacyjnymi, postępem technicznym i innowacyjnością W rozdziale tym rozważania dotyczą również uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw i organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie cech otoczenia oraz wynikające stąd wyzwania zarządcze dla współczesnych przedsiębiorstw i organizacji sieciowych.

Rozważania nad istotą gospodarki opartej na wiedzy w rozdziale pierwszym stanowią punkt wyjścia do omówienia istoty, znaczenia i uwarunkowań rozwoju organizacji sieciowych, które są charakterystyczne dla gospodarki opartej na wiedzy i są źródłem innowacyjnych rozwiązań.

Istota organizacji sieciowych, charakterystycznych dla gospodarki opartej na wiedzy, stanowi przedmiot rozważań w kolejnym, tj. drugim rozdziale ?Istota organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy". Wskazano tu na genezę, cechy, rodzaje i problemy zarządcze dotyczące organizacji sieciowych. Podkreślono, iż osiąganie przewagi konkurencyjnej, jak również utrzymanie się na rynku i rozwój są możliwe dzięki wykorzystywaniu szeroko rozumianej współpracy z innymi podmiotami na rynku, aby w ten sposób wyzyskać pojawiające się możliwości rozwojowe, wspólny potencjał, zasoby oraz umiejętności. Wskazano na różnorodne formy tej współpracy. Oparcie rozwoju przedsiębiorstwa na współdziałaniu, współpracy może przyczynić się do tworzenia przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów, pozwalającej osiągać określone efekty ekonomiczne, elastycznie i szybko dostosowując działania przedsiębiorstwa do sytuacji rynkowej Przyjęto, iż połączenie przedsiębiorstw w ramach organizacji sieciowej sprzyja przede wszystkim zwiększeniu ich potencjału innowacyjnego, możliwości wdrażania różnorodnych innowacji. Wykorzystanie możliwości tkwiących w działaniach organizacji sieciowych do zwiększania poziomu konkurencyjności ich uczestników zależy od stanu wiedzy w tym zakresie, skłonności do współdziałania oraz partnerskiego podejścia.

W rozdziale trzecim "Znaczenie i uwarunkowania innowacji w organizacjach sieciowych" przyjęto, iż innowacje stały się kluczowym zagadnieniem w organizacjach sieciowych. Wskazano na rodzaje innowacji, ich uwarunkowania oraz miary innowacyjności w organizacjach sieciowych Innowacje prowadzą do pojawiania się na rynku nie tylko produktów i usług, ale także przyczyniają się do poprawy jakości i obniżenia cen. Gospodarki świata, które cechują się wysokim stopniem innowacyjności, wykazują wyższe poziomy wzrostu gospodarczego. Co się z tym wiąże, także przedsiębiorstwa wdrażające innowacje uzyskują w ten sposób przewagę konkurencyjną i wzrost wartości firmy Dotyczy to przede wszystkim organizacji sieciowych. Omówiono zatem uwarunkowania innowacyjności organizacji sieciowych. Wskazano tu na motywy wdrażania innowacji, źródła, rodzaje wdrażanych innowacji i ich korzyści.

W rozdziale czwartym "Znaczenie i uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych" ukazano znaczenie i złożoność procesów zarządzania wiedzą w organizacji sieciowej oraz wskazano na związek między zarządzaniem wiedzą a innowacyjnością organizacji sieciowej. Przyjęto, iż wiedza pełni szczególną rolę w organizacji sieciowej, gdyż jest zarówno jednym z powodów tworzenia tych struktur, jak i efektem ich funkcjonowania. Kreacja i dyfuzja wiedzy w organizacji sieciowej pozwala zwiększyć innowacyjność sieci, a w konsekwencji jej konkurencyjność.

W rozdziale piątym "Znaczenie organizacji sieciowych jako organizacji uczących się" przyjęto, iż o przetrwaniu i sukcesie przedsiębiorstwa decyduje to, czy rozwinęło ono zdolność ciągłego uczenia się. Organizacja ucząca się to taka, która swoją przewagę konkurencyjną opiera na wiedzy, umiejętnościach, kreatywności, wyobraźni, inteligencji, doświadczeniu, intuicji, motywacji i systemie wartości pracujących tam ludzi W warunkach globalizacji, która oznacza zaostrzenie się konkurencji, a co za tym idzie - przyspieszenie tempa postępu cywilizacyjnego, przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na ciągłe zmiany, do ciągłego uczenia się. W związku z powyższym przedmiotem rozważań w tym rozdziale jest problematyka dotycząca istoty i znaczenia organizacji uczących się, ich cech, uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem diagnozy zdolności organizacji sieciowych do uczenia się. Koncepcje organizacji uczącej się i zarządzania wiedzą (rozdział czwarty) nie są już traktowane jako nowoczesne trendy, stosowane jedynie przez międzynarodowe korporacje, lecz konieczność każdego przedsiębiorstwa, które chce przetrwać i rozwijać się na wymagającym rynku. Podkreślono znaczenie cech organizacji uczącej się dla organizacji sieciowych i ich innowacyjności oraz podjęto próbę oceny organizacji sieciowych pod tym względem.

Ukazano zależności występujące między uczeniem się organizacji oraz innowacyjnością, które ujęto następująco: organizacyjne uczenie się jest procesem, poprzez który pojawia się innowacja w działaniu organizacji, a zatem poziom uczenia się może stać się dla przedsiębiorstw głównym źródłem przewagi konkurencyjnej. Uczenie się może bowiem dotyczyć zarówno aspektu doskonalenia istniejących kompetencji organizacji - rozwoju istniejącej wiedzy w zakresie posiadanych produktów, technologii itp., jak i rozwoju wiedzy, kreowania nowych kompetencji - tworzenia nowej wiedzy opartej na nowych zasadach i regułach Zdolność do kreowania własnej, oryginalnej wiedzy odnosi się w największym stopniu do organizacji sieciowych, które przede wszystkim w ten sposób budują swój sukces rynkowy.

Rozdział szósty "Efektywność organizacji sieciowych a ich innowacyjność" dotyczy istoty i pomiaru efektywności organizacji sieciowych w ścisłym związku z ich innowacyjnością. W sposób syntetyczny scharakteryzowano wybrane i jak się wydaje użyteczne podejścia do analiz efektywności organizacji sieciowych. Zaproponowano podział efektywności organizacji sieciowych na efektywność ekonomiczno-finansową oraz efektywność organizacyjną. Takie rozróżnienie uwzględnia z jednej strony efekty ekonomiczno-finansowe, czyli efekty o charakterze namacalnym, mierzalnym, z drugiej zaś obejmuje takie ich rodzaje, które nie poddają się łatwej kwantyfikacji, jednak ich rola we współczesnym zarządzaniu szybko i gwałtownie wzrasta. Przyjęto, iż każda organizacja sieciowa jest inna, specyficzna, a to wymaga indywidualnego podejścia do dokonywania oceny efektywności jej funkcjonowania. Zaznaczono, iż nawiązywanie współpracy z innymi przedsiębiorstwami, tworzenie z nimi wspólnie organizacji sieciowych może sprzyjać poprawie konkurencyjności danego podmiotu gospodarczego. Do korzyści zaliczono przede wszystkim zwiększenie potencjału innowacyjnego oraz uzyskanie możliwości wdrażania różnorodnych innowacji.

W części drugiej monografii "Innowacyjność organizacji sieciowych na przykładzie wybranych rodzajów sieci" rozważania dotyczą znaczenia i uwarunkowań innowacyjności w odniesieniu do wybranych rodzajów organizacji sieciowych, a mianowicie: przedsiębiorstw działających w sferze usług w formie klastrów, organizacji wirtualnych i sieci franczyzowych. Na tę część opracowania składają się trzy kolejne rozdziały.

W rozdziale siódmym "Innowacyjność klastrów" wskazano na istotną rolę klastrów jako sieci w pobudzaniu działań innowacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedsiębiorstwa usługowe. Zdefiniowano klastry jako naturalne środowiska innowacyjności. Podkreślono, iż aby mogły pełnić funkcję kreatora i dystrybutora innowacji, muszą pozostawać w stałym kontakcie z sektorem B+R. Klastry są platformą dla wielu branż, zwłaszcza tych wysokich technologii, bliskiej współpracy biznesu i nauki, które są fundamentem istnienia i najważniejszym czynnikiem rozwoju. Przyjęto, iż rozwój klastrów skupiających firmy usługowe może stymulować innowacyjność i przedsiębiorczość w tym sektorze.

Przedmiotem rozważań w rozdziale ósmym "Innowacyjność sieci franczyzowych" są powiązania franczyzowe (istota, znaczenie, korzyści, bariery rozwoju) oraz innowacje związane z tym rodzajem organizacji sieciowych. W globalnej gospodarce powiązania franczyzowe rozwijają się dynamicznie, pozwalając osiągać przewagi konkurencyjne. Innowacje w kontekście franczyzowym określono jako stopniowe innowacje lub regularne innowacje polegające głównie na ulepszeniach istniejących procesów, codziennych operacji, programów redukujących koszty, efektywniejszych procesów logistycznych. Zaznaczono, iż innowacje w powiązaniach franczyzowych związane są z implementowaniem nowego konceptu, produktu bądź usługi i mają na celu poprawienie relacji systemu franczyzowego z jego ostatecznymi klientami Natomiast innowacje związane z organizacją sieci służą poprawianiu relacji: franczyzodawca - franczyzobiorcy Jest to podejście mające podwójny charakter w odniesieniu do konsumentów oraz biorców, ponieważ franczyzodawca posiada dwa rodzaje klientów: ostatecznych konsumentów i franczyzobiorców systemu. Przyjęto, iż tworząc kompleksowe, innowacyjne rozwiązania, przedsiębiorstwa franczyzowe mogą osiągnąć możliwość kreowania potrzeb i preferencji klientów, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu ich przewagi konkurencyjnej.

Rozdział dziewiąty "Innowacyjność organizacji wirtualnych" dotyczy zarówno uwarunkowań funkcjonowania, jak i rodzajów innowacji odnoszących się do organizacji wirtualnych. podkreślono, iż organizacje wirtualne opierają się na współpracy międzyorganizacyjnej (sieciowej) i są dziś uznawane za jedną z bardziej kluczowych form organizacji współpracy XXI w. Przyjęto, iż wirtualna organizacja współpracy może przynieść większe rezultaty w odniesieniu do innowacyjności organizacji działających w oparciu o ten model niż o model tradycyjny.

Każdy z rozdziałów kończy podsumowanie wyników badań.

Ze względu na zakres tematyczny monografia może stanowić materiał do studiowania dla badaczy tematyki gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności i organizacji sieciowych oraz przede wszystkim dla przedsiębiorców i menedżerów, którzy uznają jego przydatność w praktyce gospodarczej. Należy podkreślić, iż badania bezpośrednio odnoszące się do organizacji sieciowych, szczególnie jeśli chodzi o uwzględnienie kryterium wielkości sieci mierzonej liczbą uczestników oraz kryterium rodzajów organizacji sieciowych, są stosunkowo nieliczne. Podkreśla to znaczenie podjętego tematu badawczego odnoszącego się do organizacji sieciowych i ich innowacyjności oraz niniejszej publikacji poświęconej innowacyjności organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy.

Spis treści

Wstęp

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

ZNACZENIE I UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI SIECIOWYCH

W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

 

Rozdział 1. Istota i uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - Barbara Bojewska

1.1. Wprowadzenie

1.2. Geneza gospodarki opartej na wiedzy

1.3. Cechy gospodarki opartej na wiedzy

1.4. Uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

1.5. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy - cechy otoczenia a wyzwania zarządcze

1.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 2. Istota organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy - Anna Skowronek-Mielczarek

2.1. Wprowadzenie

2.2. Istota i cechy organizacji sieciowych

2.3. Rodzaje organizacji sieciowych

2.4. Uwarunkowania powstawania organizacji sieciowych

2.5. Bariery w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy w ramach organizacji

2.6. Problemy zarządcze w organizacjach sieciowych

2.7.?Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 3. Znaczenie i uwarunkowania innowacji w organizacjach sieciowych - Marta Ziółkowska

3.1.Wprowadzenie

3.2. Istota i przesłanki wprowadzania innowacji w organizacjach sieciowych

3.3. Rodzaje innowacji w organizacjach sieciowych

3.4. Aktywność innowacyjna i źródła innowacji organizacji sieciowych

3.5. Uwarunkowania innowacji w powiązaniach sieciowych

3.6. Miary innowacyjności w organizacjach sieciowych

3.7. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 4. Znaczenie i uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych - Agnieszka Sopińska

4.1. Wprowadzenie

4.2. Zasoby wiedzy w organizacji sieciowej

4.3. Zarządzanie wiedzą w organizacjach sieciowych - model teoretyczny

4.4. Zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych - model badawczy

4.5. Sposób pozyskiwania i wykorzystania wiedzy w organizacjach sieciowych oraz ich uwarunkowania

4.6. Charakterystyka procesu wymiany wiedzy w organizacjach sieciowych i jego uwarunkowania

4.7. Strategie zarządzania wiedzą stosowane w organizacjach sieciowych i ich uwarunkowania

4.8. Stopień zaawansowania budowy systemu zarządzania wiedzą i jego uwarunkowania

4.9. Zarządzanie wiedzą a innowacyjność organizacji sieciowych

4.10. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 5. Znaczenie organizacji sieciowych jako organizacji uczących się - Barbara Bojewska

5.1. Wprowadzenie

5.2. Diagnoza organizacji sieciowych jako organizacji opartych na wiedzy

5.3. Definicje organizacji uczącej się

5.4. Uwarunkowania i cechy organizacji uczącej się

5.5. Diagnoza organizacji sieciowych jako organizacji uczących się

5.6. Instrumenty wspomagające rozwój organizacji sieciowych jako organizacji uczących się

5.7. Znaczenie projektów w rozwoju organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy

5.8. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 6. Efektywność organizacji sieciowych a ich innowacyjność - Anna Skowronek-Mielczarek

6.1. Wprowadzenie

6.2. Efektywność a konkurencyjność organizacji sieciowych

6.3. Efektywność ekonomiczno-finansowa organizacji sieciowych

6.4. Efektywność organizacyjna w procesach zarządzania organizacją sieciową

6.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

CZĘŚĆ DRUGA

INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACJI SIECIOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH RODZAJÓW SIECI

Rozdział 7. Innowacyjność klastrów - Anna Dąbrowska

7.1. Wprowadzenie

7.2. Skłonność firm usługowych do wprowadzania innowacji w świetle badań GUS

7.3. Klaster jako katalizator procesów innowacyjnych

7.4. Przesłanki wprowadzania innowacji w klastrach

7.5. Aktywność innowacyjna klastrów

7.6. Rodzaje innowacji w klastrach

7.7. Źródła innowacji w klastrach

7.8. Korzyści z wdrażania innowacji w klastrach

7.9. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 8. Innowacyjność sieci franczyzowych - Marta Ziółkowska

8.1. Wprowadzenie

8.2. Istota i znaczenie powiązań franczyzowych

8.3. Charakterystyka powiązań franczyzowych w Polsce

8.4. Innowacje w powiązaniach franczyzowych

8.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 9. Innowacyjność organizacji wirtualnych - Agata Rundo

9.1. Wprowadzenie

9.2. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji wirtualnych

9.3. Rodzaje innowacji w organizacjach wirtualnych

9.4. Innowacyjność w kształtowaniu wartości przez organizacje wirtualne

9.5. Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Zakończenie

 

Spis tabel

Spis rysunków

 

Załączniki

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 436

W monografii zostały wyodrębnione dwie części obejmujące dziewięć rozdziałów W kolejnych rozdziałach zawarta jest analiza literatury przedmiotu, której rezultatem są sformułowane pytania badawcze oraz wyniki badań odnoszące się do określenia uwarunkowań innowacyjności organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności organizacji sieciowych, takich jak: klastry, sieci franczyzowe i organizacje wirtualne.

Część pierwsza "Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy" składa się z sześciu rozdziałów.

W rozdziale pierwszym "Istota i uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" przedstawiono genezę, cechy i uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Omawiając istotę GOW, wskazano na ważną rolę innowacyjności we współczesnej gospodarce. Zaznaczono, iż badania naukowe i rozwój, inwestycje w kapitał ludzki oraz poziom wiedzy (np. ekologicznej) warunkują rozwój współczesnej gospodarki, a szczególną rolę odgrywają tu wiedza i innowacje. Gospodarka oparta na wiedzy najczęściej kojarzona jest z technologiami informatyczno­komunikacyjnymi, postępem technicznym i innowacyjnością W rozdziale tym rozważania dotyczą również uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw i organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie cech otoczenia oraz wynikające stąd wyzwania zarządcze dla współczesnych przedsiębiorstw i organizacji sieciowych.

Rozważania nad istotą gospodarki opartej na wiedzy w rozdziale pierwszym stanowią punkt wyjścia do omówienia istoty, znaczenia i uwarunkowań rozwoju organizacji sieciowych, które są charakterystyczne dla gospodarki opartej na wiedzy i są źródłem innowacyjnych rozwiązań.

Istota organizacji sieciowych, charakterystycznych dla gospodarki opartej na wiedzy, stanowi przedmiot rozważań w kolejnym, tj. drugim rozdziale ?Istota organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy". Wskazano tu na genezę, cechy, rodzaje i problemy zarządcze dotyczące organizacji sieciowych. Podkreślono, iż osiąganie przewagi konkurencyjnej, jak również utrzymanie się na rynku i rozwój są możliwe dzięki wykorzystywaniu szeroko rozumianej współpracy z innymi podmiotami na rynku, aby w ten sposób wyzyskać pojawiające się możliwości rozwojowe, wspólny potencjał, zasoby oraz umiejętności. Wskazano na różnorodne formy tej współpracy. Oparcie rozwoju przedsiębiorstwa na współdziałaniu, współpracy może przyczynić się do tworzenia przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów, pozwalającej osiągać określone efekty ekonomiczne, elastycznie i szybko dostosowując działania przedsiębiorstwa do sytuacji rynkowej Przyjęto, iż połączenie przedsiębiorstw w ramach organizacji sieciowej sprzyja przede wszystkim zwiększeniu ich potencjału innowacyjnego, możliwości wdrażania różnorodnych innowacji. Wykorzystanie możliwości tkwiących w działaniach organizacji sieciowych do zwiększania poziomu konkurencyjności ich uczestników zależy od stanu wiedzy w tym zakresie, skłonności do współdziałania oraz partnerskiego podejścia.

W rozdziale trzecim "Znaczenie i uwarunkowania innowacji w organizacjach sieciowych" przyjęto, iż innowacje stały się kluczowym zagadnieniem w organizacjach sieciowych. Wskazano na rodzaje innowacji, ich uwarunkowania oraz miary innowacyjności w organizacjach sieciowych Innowacje prowadzą do pojawiania się na rynku nie tylko produktów i usług, ale także przyczyniają się do poprawy jakości i obniżenia cen. Gospodarki świata, które cechują się wysokim stopniem innowacyjności, wykazują wyższe poziomy wzrostu gospodarczego. Co się z tym wiąże, także przedsiębiorstwa wdrażające innowacje uzyskują w ten sposób przewagę konkurencyjną i wzrost wartości firmy Dotyczy to przede wszystkim organizacji sieciowych. Omówiono zatem uwarunkowania innowacyjności organizacji sieciowych. Wskazano tu na motywy wdrażania innowacji, źródła, rodzaje wdrażanych innowacji i ich korzyści.

W rozdziale czwartym "Znaczenie i uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych" ukazano znaczenie i złożoność procesów zarządzania wiedzą w organizacji sieciowej oraz wskazano na związek między zarządzaniem wiedzą a innowacyjnością organizacji sieciowej. Przyjęto, iż wiedza pełni szczególną rolę w organizacji sieciowej, gdyż jest zarówno jednym z powodów tworzenia tych struktur, jak i efektem ich funkcjonowania. Kreacja i dyfuzja wiedzy w organizacji sieciowej pozwala zwiększyć innowacyjność sieci, a w konsekwencji jej konkurencyjność.

W rozdziale piątym "Znaczenie organizacji sieciowych jako organizacji uczących się" przyjęto, iż o przetrwaniu i sukcesie przedsiębiorstwa decyduje to, czy rozwinęło ono zdolność ciągłego uczenia się. Organizacja ucząca się to taka, która swoją przewagę konkurencyjną opiera na wiedzy, umiejętnościach, kreatywności, wyobraźni, inteligencji, doświadczeniu, intuicji, motywacji i systemie wartości pracujących tam ludzi W warunkach globalizacji, która oznacza zaostrzenie się konkurencji, a co za tym idzie - przyspieszenie tempa postępu cywilizacyjnego, przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na ciągłe zmiany, do ciągłego uczenia się. W związku z powyższym przedmiotem rozważań w tym rozdziale jest problematyka dotycząca istoty i znaczenia organizacji uczących się, ich cech, uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem diagnozy zdolności organizacji sieciowych do uczenia się. Koncepcje organizacji uczącej się i zarządzania wiedzą (rozdział czwarty) nie są już traktowane jako nowoczesne trendy, stosowane jedynie przez międzynarodowe korporacje, lecz konieczność każdego przedsiębiorstwa, które chce przetrwać i rozwijać się na wymagającym rynku. Podkreślono znaczenie cech organizacji uczącej się dla organizacji sieciowych i ich innowacyjności oraz podjęto próbę oceny organizacji sieciowych pod tym względem.

Ukazano zależności występujące między uczeniem się organizacji oraz innowacyjnością, które ujęto następująco: organizacyjne uczenie się jest procesem, poprzez który pojawia się innowacja w działaniu organizacji, a zatem poziom uczenia się może stać się dla przedsiębiorstw głównym źródłem przewagi konkurencyjnej. Uczenie się może bowiem dotyczyć zarówno aspektu doskonalenia istniejących kompetencji organizacji - rozwoju istniejącej wiedzy w zakresie posiadanych produktów, technologii itp., jak i rozwoju wiedzy, kreowania nowych kompetencji - tworzenia nowej wiedzy opartej na nowych zasadach i regułach Zdolność do kreowania własnej, oryginalnej wiedzy odnosi się w największym stopniu do organizacji sieciowych, które przede wszystkim w ten sposób budują swój sukces rynkowy.

Rozdział szósty "Efektywność organizacji sieciowych a ich innowacyjność" dotyczy istoty i pomiaru efektywności organizacji sieciowych w ścisłym związku z ich innowacyjnością. W sposób syntetyczny scharakteryzowano wybrane i jak się wydaje użyteczne podejścia do analiz efektywności organizacji sieciowych. Zaproponowano podział efektywności organizacji sieciowych na efektywność ekonomiczno-finansową oraz efektywność organizacyjną. Takie rozróżnienie uwzględnia z jednej strony efekty ekonomiczno-finansowe, czyli efekty o charakterze namacalnym, mierzalnym, z drugiej zaś obejmuje takie ich rodzaje, które nie poddają się łatwej kwantyfikacji, jednak ich rola we współczesnym zarządzaniu szybko i gwałtownie wzrasta. Przyjęto, iż każda organizacja sieciowa jest inna, specyficzna, a to wymaga indywidualnego podejścia do dokonywania oceny efektywności jej funkcjonowania. Zaznaczono, iż nawiązywanie współpracy z innymi przedsiębiorstwami, tworzenie z nimi wspólnie organizacji sieciowych może sprzyjać poprawie konkurencyjności danego podmiotu gospodarczego. Do korzyści zaliczono przede wszystkim zwiększenie potencjału innowacyjnego oraz uzyskanie możliwości wdrażania różnorodnych innowacji.

W części drugiej monografii "Innowacyjność organizacji sieciowych na przykładzie wybranych rodzajów sieci" rozważania dotyczą znaczenia i uwarunkowań innowacyjności w odniesieniu do wybranych rodzajów organizacji sieciowych, a mianowicie: przedsiębiorstw działających w sferze usług w formie klastrów, organizacji wirtualnych i sieci franczyzowych. Na tę część opracowania składają się trzy kolejne rozdziały.

W rozdziale siódmym "Innowacyjność klastrów" wskazano na istotną rolę klastrów jako sieci w pobudzaniu działań innowacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedsiębiorstwa usługowe. Zdefiniowano klastry jako naturalne środowiska innowacyjności. Podkreślono, iż aby mogły pełnić funkcję kreatora i dystrybutora innowacji, muszą pozostawać w stałym kontakcie z sektorem B+R. Klastry są platformą dla wielu branż, zwłaszcza tych wysokich technologii, bliskiej współpracy biznesu i nauki, które są fundamentem istnienia i najważniejszym czynnikiem rozwoju. Przyjęto, iż rozwój klastrów skupiających firmy usługowe może stymulować innowacyjność i przedsiębiorczość w tym sektorze.

Przedmiotem rozważań w rozdziale ósmym "Innowacyjność sieci franczyzowych" są powiązania franczyzowe (istota, znaczenie, korzyści, bariery rozwoju) oraz innowacje związane z tym rodzajem organizacji sieciowych. W globalnej gospodarce powiązania franczyzowe rozwijają się dynamicznie, pozwalając osiągać przewagi konkurencyjne. Innowacje w kontekście franczyzowym określono jako stopniowe innowacje lub regularne innowacje polegające głównie na ulepszeniach istniejących procesów, codziennych operacji, programów redukujących koszty, efektywniejszych procesów logistycznych. Zaznaczono, iż innowacje w powiązaniach franczyzowych związane są z implementowaniem nowego konceptu, produktu bądź usługi i mają na celu poprawienie relacji systemu franczyzowego z jego ostatecznymi klientami Natomiast innowacje związane z organizacją sieci służą poprawianiu relacji: franczyzodawca - franczyzobiorcy Jest to podejście mające podwójny charakter w odniesieniu do konsumentów oraz biorców, ponieważ franczyzodawca posiada dwa rodzaje klientów: ostatecznych konsumentów i franczyzobiorców systemu. Przyjęto, iż tworząc kompleksowe, innowacyjne rozwiązania, przedsiębiorstwa franczyzowe mogą osiągnąć możliwość kreowania potrzeb i preferencji klientów, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu ich przewagi konkurencyjnej.

Rozdział dziewiąty "Innowacyjność organizacji wirtualnych" dotyczy zarówno uwarunkowań funkcjonowania, jak i rodzajów innowacji odnoszących się do organizacji wirtualnych. podkreślono, iż organizacje wirtualne opierają się na współpracy międzyorganizacyjnej (sieciowej) i są dziś uznawane za jedną z bardziej kluczowych form organizacji współpracy XXI w. Przyjęto, iż wirtualna organizacja współpracy może przynieść większe rezultaty w odniesieniu do innowacyjności organizacji działających w oparciu o ten model niż o model tradycyjny.

Każdy z rozdziałów kończy podsumowanie wyników badań.

Ze względu na zakres tematyczny monografia może stanowić materiał do studiowania dla badaczy tematyki gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności i organizacji sieciowych oraz przede wszystkim dla przedsiębiorców i menedżerów, którzy uznają jego przydatność w praktyce gospodarczej. Należy podkreślić, iż badania bezpośrednio odnoszące się do organizacji sieciowych, szczególnie jeśli chodzi o uwzględnienie kryterium wielkości sieci mierzonej liczbą uczestników oraz kryterium rodzajów organizacji sieciowych, są stosunkowo nieliczne. Podkreśla to znaczenie podjętego tematu badawczego odnoszącego się do organizacji sieciowych i ich innowacyjności oraz niniejszej publikacji poświęconej innowacyjności organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy.

Wstęp

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

ZNACZENIE I UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI SIECIOWYCH

W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

 

Rozdział 1. Istota i uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - Barbara Bojewska

1.1. Wprowadzenie

1.2. Geneza gospodarki opartej na wiedzy

1.3. Cechy gospodarki opartej na wiedzy

1.4. Uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

1.5. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy - cechy otoczenia a wyzwania zarządcze

1.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 2. Istota organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy - Anna Skowronek-Mielczarek

2.1. Wprowadzenie

2.2. Istota i cechy organizacji sieciowych

2.3. Rodzaje organizacji sieciowych

2.4. Uwarunkowania powstawania organizacji sieciowych

2.5. Bariery w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy w ramach organizacji

2.6. Problemy zarządcze w organizacjach sieciowych

2.7.?Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 3. Znaczenie i uwarunkowania innowacji w organizacjach sieciowych - Marta Ziółkowska

3.1.Wprowadzenie

3.2. Istota i przesłanki wprowadzania innowacji w organizacjach sieciowych

3.3. Rodzaje innowacji w organizacjach sieciowych

3.4. Aktywność innowacyjna i źródła innowacji organizacji sieciowych

3.5. Uwarunkowania innowacji w powiązaniach sieciowych

3.6. Miary innowacyjności w organizacjach sieciowych

3.7. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 4. Znaczenie i uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych - Agnieszka Sopińska

4.1. Wprowadzenie

4.2. Zasoby wiedzy w organizacji sieciowej

4.3. Zarządzanie wiedzą w organizacjach sieciowych - model teoretyczny

4.4. Zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych - model badawczy

4.5. Sposób pozyskiwania i wykorzystania wiedzy w organizacjach sieciowych oraz ich uwarunkowania

4.6. Charakterystyka procesu wymiany wiedzy w organizacjach sieciowych i jego uwarunkowania

4.7. Strategie zarządzania wiedzą stosowane w organizacjach sieciowych i ich uwarunkowania

4.8. Stopień zaawansowania budowy systemu zarządzania wiedzą i jego uwarunkowania

4.9. Zarządzanie wiedzą a innowacyjność organizacji sieciowych

4.10. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 5. Znaczenie organizacji sieciowych jako organizacji uczących się - Barbara Bojewska

5.1. Wprowadzenie

5.2. Diagnoza organizacji sieciowych jako organizacji opartych na wiedzy

5.3. Definicje organizacji uczącej się

5.4. Uwarunkowania i cechy organizacji uczącej się

5.5. Diagnoza organizacji sieciowych jako organizacji uczących się

5.6. Instrumenty wspomagające rozwój organizacji sieciowych jako organizacji uczących się

5.7. Znaczenie projektów w rozwoju organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy

5.8. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 6. Efektywność organizacji sieciowych a ich innowacyjność - Anna Skowronek-Mielczarek

6.1. Wprowadzenie

6.2. Efektywność a konkurencyjność organizacji sieciowych

6.3. Efektywność ekonomiczno-finansowa organizacji sieciowych

6.4. Efektywność organizacyjna w procesach zarządzania organizacją sieciową

6.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

CZĘŚĆ DRUGA

INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACJI SIECIOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH RODZAJÓW SIECI

Rozdział 7. Innowacyjność klastrów - Anna Dąbrowska

7.1. Wprowadzenie

7.2. Skłonność firm usługowych do wprowadzania innowacji w świetle badań GUS

7.3. Klaster jako katalizator procesów innowacyjnych

7.4. Przesłanki wprowadzania innowacji w klastrach

7.5. Aktywność innowacyjna klastrów

7.6. Rodzaje innowacji w klastrach

7.7. Źródła innowacji w klastrach

7.8. Korzyści z wdrażania innowacji w klastrach

7.9. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 8. Innowacyjność sieci franczyzowych - Marta Ziółkowska

8.1. Wprowadzenie

8.2. Istota i znaczenie powiązań franczyzowych

8.3. Charakterystyka powiązań franczyzowych w Polsce

8.4. Innowacje w powiązaniach franczyzowych

8.5. Podsumowanie

Bibliografia

 

Rozdział 9. Innowacyjność organizacji wirtualnych - Agata Rundo

9.1. Wprowadzenie

9.2. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji wirtualnych

9.3. Rodzaje innowacji w organizacjach wirtualnych

9.4. Innowacyjność w kształtowaniu wartości przez organizacje wirtualne

9.5. Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Zakończenie

 

Spis tabel

Spis rysunków

 

Załączniki

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel