Ulubione
 1. Strona główna
 2. BIZNES CYFROWY Technologie modele regulacje

BIZNES CYFROWY Technologie modele regulacje

44,00 zł
39,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,40 zł).
Autor: red. Katarzyna Nowicka Stanisław Łobejko Włodzimierz Szpringer
Kod produktu: 978-83-8030-249-5
44,00 zł
39,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,40 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
BIZNES CYFROWY Technologie modele regulacje
BIZNES CYFROWY Technologie modele regulacje

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

Cyfryzacja i problematyka jej wpływu na przedsiębiorstwo są przedmiotem ożywionych debat zarówno w obszarze strategicznych oraz taktycznych, jak i operacyjnych decyzji w przedsiębiorstwach. Obecnie jest również przedmiotem dyskusji podczas konferencji naukowych bądź branżowych organizowanych z myślą o przedstawicielach różnorodnych sektorów gospodarki. Prezentowane podejścia mają odmienną perspektywę i posługują się różnymi skalami oceny wpływu cyfryzacji na prowadzenie działalności gospodarczej. Niewątpliwie wspólnym mianownikiem dla owych debat są technologie, szczególnie technologie cyfrowe - traktowane jako kombinacja informacji, przetwarzania, komunikacji i technologii. Ich zastosowanie (bądź zaniechanie zastosowania) wpływa bowiem na podmioty gospodarcze z różnym natężeniem i skutkiem, zmieniając na naszych oczach współczesny wymiar zarządzania przedsiębiorstwem. Fakt ten rzutuje jednocześnie na potrzebę rewizji dotychczasowego podejścia do sposobu i zakresu poszerzania wiedzy w ramach nauk o przedsiębiorstwie.
Należy podkreślić, że technologie informatyczne (information technology, IT) wywierają wpływ na zarządzanie podmiotami już od około sześćdziesięciu lat. Na początku ich wykorzystanie było bardzo kosztowne i w związku z tym dostępne tylko niewielkiej grupie firm. Stopniowo zastosowanie technologii informatycznych upowszechniło się również w małych i średnich przedsiębiorstwach. W latach 80. XX wieku komputery osobiste były już dostępne niemal we wszystkich z nich. Szybko zaczęto je wykorzystywać również w gospodarstwach domowych, co wiązało się z początkiem demokratyzacji dostępu do technologii informatycznych .
Kolejnym ważnym krokiem był dostęp do internetu i usieciowienie przedsiębiorstw, które zyskały możliwość łatwego wejścia na nowe rynki zbytu czy pozyskania nowych segmentów klientów. W dalszym etapie wywierania wpływu technologii informatycznych na zarządzanie przedsiębiorstwem istotne stało się pojawienie się i powszechne używanie telefonów komórkowych. Pozwoliło to klientom i firmom na bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym bez względu na miejsce przebywania.
Na strukturę dzisiejszego rynku technologii informatycznych i komunikacyjnych (Information and Communication Technology, ICT) znaczący wpływ miało sześć technologicznych zmian, tj.:

 • zastąpienie technologii analogowych - cyfrowymi (cyfryzacja),
 • zastąpienie głosu - danymi,
 • zastąpienie komutacji obwodów - komutacją pakietów,
 • zastąpienie łączy wąskopasmowych - szerokopasmowymi,
 • migracja inteligencji od rdzenia do krawędzi sieci,
 • rosnąca rola łączy bezprzewodowych.

W efekcie rozwoju wykorzystywania możliwości ICT powstały i błyskawicznie upowszechniły się rozwiązania wspomagające zarówno obszar zarządzania podmiotami gospodarczymi, sektorem publicznym, jak również życiem prywatnym. Do najważniejszych w tej sferze należą sieci społecznościowe (social media), usługi mobilne (mobile), zaawansowana analityka biznesowa (Big Data Analitics) i chmura obliczeniowa (cloud computing)4. Te cztery filary cyfrowych technologii (social, moblie, analitics, cloud - SMAC) stały się punktem odniesienia do rozwoju biznesu opartego o cyfryzację .
Technologie informatyczne są stałym elementem realizacji procesów biznesowych i w zasadzie niemożliwym jest oddzielenie od nich IT . Jednakże obecnie rozwijające się technologie cyfrowe pozwalają przedsiębiorstwom na zupełnie inny wymiar realizacji owych procesów biznesowych. Umożliwiają one organizacjom ?towarzyszenie" konsumentowi w zasadzie w każdym obszarze jego życia, coraz częściej bez jego wiedzy czy wręcz w ogóle bez zaangażowania ludzi. Dzięki postępowi technologicznemu przedsiębiorcy zyskują zasoby o niedostępnym dotychczas potencjale. Unikatową kompetencją staje się zatem umiejętność zbudowania takiej konfiguracji tych zasobów, która pozwoli na utrzymanie przewagi konkurencyjnej najdłużej jak to możliwe.
Kumulacja zjawisk w otoczeniu gospodarczym związanych z dostępnością ICT prowadzi do rozwoju tzw. czwartej ery zmian. Jest ona napędzana wzrostem potrzeby łączności, orientacją na usługi, wykorzystywaniem zaawansowanych technologii w materiałach i procesach bizesowych, rozwojem zaawansowanych sieci współpracy oraz rozwojem sieci połączonych zaawansowanych urządzeń produkcyjnych sterowanych przez komputery, które łączą środowisko cyfrowe z fizycznym (tworząc systemy cyber-fizyczne). Zmiany te obejmują całe sieci popytu, od producentów surowców po konsumentów we wszystkich kierunkach przepływu towarów (jak również informacji i pieniędzy), wpływając na każdą sferę prowadzenia działalności gospodarczej .
Elementem należącym do tzw. czwartej rewolucji przemysłowej (Fourth Industrial Revolution) jest koncepcja Przemysłu 4.0, która wiąże się z następującymi trzema zjawiskami silnie wpływającymi na współczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem :

 • powszechną cyfryzacją i zapewnieniem stałego porozumiewania się między sobą osób, osób z urządzeniami oraz urządzeń między sobą (machine-to-ma- chine, M2M),
 • wzrostem wdrażanych innowacji o wywrotowym charakterze (disruptive innovations) pozwalających na skokowe zwiększanie efektywności funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego,
 • rozwojem maszyn zdolnych do autonomicznego funkcjonowania dzięki wykorzystywaniu sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI).

Wyniki analiz OECD pokazują, że nowe technologie cyfrowe wpływają na wydajność prowadzenia działalności w zróżnicowany sposób. Na przykład w obrębie działań produkcyjnych zauważono, że :

 • Roboty znacznie zwiększyły produktywność linii montażowych w przemyśle motoryzacyjnym (jak również w innych sektorach gospodarki). Jest to efekt większej prędkości, siły, precyzji i konsekwencji w porównaniu z jakością pracy pracowników.
 • Połączenie czujników, analityka Big Data (dużych zbiorów danych), przetwarzanie w chmurze i Internet rzeczy (Internet of Things, IoT) umożliwiają wprowadzanie samosterujących maszyn zwiększających wydajność organizacji. Takie rozwiązania funkcjonują jako systemy inteligentne i coraz rzadziej wymagają stałej kontroli pracownika.
 • Czujniki, sztuczna inteligencja i komunikacja typu M2M ograniczyły liczbę kosztownych przestoi, a w przyszłości zmniejszy liczbę zakłoceń w ciągłości produkcji spowodowanych awariami.
 • Drukowanie 3D i 4D eliminuje potrzebę montażu na niektórych etapach produkcji poprzez drukowanie już zmontowanych elementów.
 • Postępy w dziedzinie nauki o materiałach i technologii informatycznej pozwolą na opracowywanie nowych rozwiązań materiałów w oparciu o symulacje. Skróci to czas i koszty, ponieważ firmy nie będą musiały wykonywać kilkukrotnie testów i analiz.

Technologie informacyjne i komunikacyjne zyskały nowe funkcjonalności umożliwiające osiąganie wydajności z działalności prowadzonej na poziomie dotychczas trudnym do uzyskania przy jednoczesnym znacznym obniżeniu poziomu kosztów. Przedsiębiorcy otrzymali narzędzia stanowiące potencjał do kreowania nowych rozwiązań biznesowych - technologie cyfrowe. Technologie cyfrowe pozwalają, w przeciwieństwie do analogowych, na zapis i odczyt informacji identycznych z oryginałem, ułatwiają ?porozumiewanie się" maszyn między sobą, przekazywanie precyzyjnych danych i w zasadzie wszechobecny dostęp do nich. Według Światowego Forum Ekonomicznego (WorldEconomicForum) pięcioma najważniejszymi technologiami o wywrotowym charakterze dla zmian w sposobie prowadzenia światowego handlu są: technologia blockchain, sztuczna inteligencja i nauczanie maszynowe (machine learning), platformy cyfrowe, druk 3D i płatności mobilne . Warto zauważyć, że większość tych rozwiązań technologicznych jest de facto kompilacją kilku technologii cyfrowych, czyli ekosystemu IT.
W efekcie wprowadzania przez organizacje technologii cyfrowych na coraz większą skalę można wskazać zróżnicowane zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym, np. powstawanie nowych startupów (np. Uber, Airbnb), które wchodzą na tradycyjnie funkcjonujące rynki i oferują nową propozycję wartości klientom; budowanie nowych modeli biznesu wdrażanych równolegle wobec dotychczasowych rozwiązań lub zmieniających je na nowe rozwiązania (migrujące aktywa materialne w niematerialne, działania skoncentrowane na dostarczaniu produktu w działania dostarczające usługę i zmieniające podejście, skoncentrowane na sprzedaży skierowanej do klienta, w kształtowanie doświadczenia klienta, które wynosi ze współpracy z firmą) i modele przechodzące w poprzek granic sektorów przecinając tradycyjne bariery wejścia . Technologie cyfrowe mogą zatem usprawniać istniejący biznes, dokonywać jego cyfrowej transformacji bądź stanowić punkt wyjścia do budowy całkowicie nowego rozwiązania.
Dyskusja na temat ewolucyjnych lub rewolucyjnych zmian wynikających z wpływu technologii cyfrowych na biznes staje się bardziej ożywiona podczas diagnozy sektora usług. Wynika to z faktu charakterystyki produktu, jakim jest usługa, i możliwości jej cyfryzacji w procesie dostarczania oraz konsumpcji. Zmiany te są szczególnie dobrze widoczne w sektorze finansowym, gdzie mają one nie tylko przyrostowy, lecz także przełomowy charakter. Rozwijają się parabanki i fintechy. Powstaje pytanie, czy banki - cieszące się największym zaufaniem jako podmioty bezpieczne, które podlegają regulacji oraz nadzorowi ze strony państwa - są dostatecznie zwinne, elastyczne i konkurencyjne. W jakiej mierze będą skłonne do współpracy z nowymi konkurentami, którzy wykorzystują technologię do świadczenia usług finansowych zarówno komplementarnych, jak i substytucyjnych względem usług bankowych? Rekonfiguracja modeli biznesu powinna zatem uwzględniać nie tylko rozwój technologii i regulacji, lecz także mocne i słabe strony oraz kluczowe kompetencje obu stron, tj. banków i fintechów, jak również wyzwania, szanse i zagrożenia pojawiające się w otoczeniu, które skłaniają do nadania silnego priorytetu kooperacji kosztem konkurencji. Innowacje finansowe pochodzą bowiem nie tylko od instytucji finansowych, lecz także od firm technologicznych świadczących usługi finansowe, a nawet od zwykłych spółek działających np. w sferze produkcji czy dystrybucji. Można zatem mówić o dwóch głównych źródłach innowacji finansowych: regulacji oraz technologii. Kluczowym przykładem źródła istotnych zmian na tym rynku (ale także w innych sektorach) jest koncepcja blockchain, która sprzyja przekształcaniu Internetu informacji (Internet of Information) w Internet wartości (Internet of Yalue).
Powyższe przykłady pokazują, że proces postępu technologicznego w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem powoduje, iż technologia odgrywa szczególną rolę w rekonstrukcji modeli biznesu. Jednocześnie sama koncepcja modelu biznesu nie została jednoznacznie zdefiniowana. W literaturze przedmiotu można wyróżnić kilka ujęć analizujących różną perspektywę rozumienia istoty modelu biznesu. Klasyfikacje podejść opisujących model biznesu mogą być analizowane na przykład w ujęciu taksonomicznym, rozmytym, w pryzmacie komponentów, wartości, zależności, podmiotowym oraz utrzymane w nurcie teorii systemów i cybernetyki . W ujęciu taksonomicznym modele biznesu są klasyfikowane według ich cech. W rozmytym ujęciu zostaje nakreślony zarys ogólnych zasad funkcjonowania firmy, przybliżacjący do odpowiedzi na pytanie jak działa firma? Model biznesu analizowany przez pryzmat komponentów wskazuje na jego elementy, do których mogą należeć: segmenty klientów, propozycja wartości, kanały komunikacji, dystrybucji i sprzedaży, relacje z klientami, strumienie przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe działania, kluczowi partnerzy i struktura kosztów  bądź: wartość dla klienta, źródła przychodów, docelowi klienci, strategia lub jej elementy, zasoby, relacje z partnerami i oferowane produkty  czy też propozycja wartości, segment rynku, struktura łańcucha wartości, tworzenie przychodów i osiąganie zysków, pozycja w łańcuchu wartości i konkurencyjna strategia . Model biznesu, definiowany poprzez pojęcie wartości, odnosi się do założenia, że służy on ?stworzeniu i przechwyceniu wartości" czy też ?tworzeniu wartość dla klienta i jednoczesnym budowaniu wartości dla samej siebie" . W ujęciu zależności model biznesu obejmuje ogół wyborów i wynikających z nich konsekwencji . Natomiast w podejściu podmiotowym zwraca się uwagę na opis ról i relacje pomiędzy interesariuszami wraz z przepływami informacji, towarów i pieniędzy oraz istotnych korzyści . Taką perspektywę można przyrównać do istoty zarządzania łańcuchem dostaw (wartości), w którym koordynowane są wskazane przepływy pomiędzy zaangażowanymi partnerami . W nurcie teorii systemów i cybernetyki, model biznesu określany jest mianem systemu złożonego z wzajemnie ze sobą powiązanych elementów oddziałujących na siebie w czasie .
W niniejszym opracowaniu przyjmuje się, że model biznesu opisuje wartość, jaką organizacja oferuje klientom. Ilustruje on zdolności i zasoby potrzebne do tworzenia, wprowadzania na rynek oraz dostarczania tej wartości i generowania trwałych strumieni przychodów . Niewątpliwie punktem odniesienia do decyzji zmianach w obrębie modelu biznesu jest przyjęta strategia. Określa ona bowiem sposób prowadzenia biznesu. Stanowi odpowiedź na zmiany potrzeb i preferencji konsumentów oraz użytkowników produktu; określa wielkość geograficzną rynku powinna być odpowiedzią na powstanie nowych rynków, kanałów dystrybucji czy też warunków konkurowania .
Na realizację zadań biznesowych zdefiniowanych w modelu biznesu ma także wpływ otoczenie społeczno-gospodarcze. Do najważniejszych czynników tego otoczenia można zaliczyć: aspekty techniczne (infrastrukturę telekomunikacyjną, infrastrukturę bezpieczeństwa, dostępność technologii), kwestie standaryzacji (technologii informatycznych i komunikacyjnych, dokumentów gospodarczych i procesów wymiany handlowej), aspekty prawne (uregulowania dotyczące handlu elektronicznego, podpisu elektronicznego, praw autorskich, obrót międzynarodowy, podatki i cła), aspekty społeczno-ekonomiczne (natura produktów i usług, relacje firm z pracownikami, klientami, partnerami, administracją itp.), aspekty polityczne (jakość stanowionych rozwiązań prawnych i administracyjnych wspierających lub ograniczających rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw wirtualnych), aspekty edukacyjne (szkoleniowe, rozwój społeczeństwa informacyjnego).
Cyfryzacja bezsprzecznie wpływa na sposób zarządzania przedsiębiorstwem, jego strategię i modele biznesu, przesuwając granice organizacji . Dyfuzja nowych technologii cyfrowych w zarządzaniu postępuje w szybkim tempie, wprowadzając zmiany w szerokim zakresie i o głębokim charakterze. Na naszych oczach rodzi się i bardzo szybko rozwija się koncepcja biznesu cyfrowego (digital business, d-bu- siness), czyli prowadzenia działalności gospodarczej w świecie cyber-fizycznym, w którym procesy biznesowe są realizowane w sposób zdalny z wykorzystaniem ekosystemu nowych technologii cyfrowych. Dzieje się to częstokroć bez konieczności posiadania aktywów trwałych związanych z infrastrukturą IT przez przedsiębiorstwa, jak również bez potrzeby dogłębnej znajomości właściwości poszczególnych technologii wykorzystywanych w procesie tworzenia i dostarczania wartości przez przedsiębiorstwo działające w modelu biznesu cyfrowego. W efekcie budowany jest elastyczny i dynamiczny model biznesu oparty o technologie umożliwiające natychmiastową reakcję na zmiany w otoczeniu w celu zapewnienia maksymalizacji zysku. Biznes cyfrowy kształtuje nowe, elastyczne granice oddziaływania organizacji, jednocześnie współtworząc rynek o takiej charakterystyce. Warto nadmienić, że cyfryzacja i zasadnicza zmiana w sposobie tworzenia oraz dostarczania wartości w modelu biznesu cyfrowego jest możliwa nie tylko w sektorach wywodzących się z IT czy startupach. Dyfuzja cyfryzacji i postępująca dostępność (kosztowa, geograficzna i czasowa) technologii pozwala na wykorzystanie tego rozwiązania przez każde przedsiębiorstwo, dla którego przyjęta strategia biznesowa zakłada potrzebę konkurowania przez wdrażanie innowacji zmierzających do osiągnięcia trwałych przewag rynkowych. Dodatkowo, według wyników analiz Gartnera, do 2020 roku cyfrowy biznes będzie stanowił 75% prowadzonej działalności gospodarczej . Warto zatem zwrócić uwagę na to, jakie aspekty łączą się z tym zjawiskiem, szczególnie ze względu na fakt relatywnie niewielu dostępnych opracowań koncentrujących się na problematyce biznesu cyfrowego.
Wobec powyższego celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu technologii cyfrowych na zmiany w modelach biznesu. Celem teoretycznym i poznawczym jest zdefiniowanie istoty biznesu cyfrowego, wskazanie zmian w obrębie elementów jego modelu wywoływanych przez technologie cyfrowe, jak również analiza procesu transformacji cyfrowej. Celem pracy jest także diagnoza uwarunkowań cyfryzacji gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem problemu regulacji, stanowiących kluczowe warunki ramowe dla ewolucji modeli biznesu w kierunku uzyskania przewagi konkurencyjnej w innowacyjny sposób. Głównym punktem odniesienia analizowanym w niniejszym opracowaniu są zatem czynniki technologiczne i insytucjonalo-prawne kształtujące nowe modele biznesu w dobie cyfryzacji gospodarki. W badaniu analizowano także, choć w nieco mniejszym stopniu, czynniki o charakterze społeczno-kulturowym.
W opracowaniu autorzy odnieśli się do dyskusji dotyczącej pytania, czy obserwowany kierunek rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, zmierzający ku cyfryzacji biznesu, jest alternatywą wobec dotychczasowych rozwiązań, czy stanowi raczej konieczność dla możliwości dalszego rozwoju organizacji? Ze względu na różny poziom zaawansowania technologicznego i rolę cyfryzacji w kształtowaniu wyborów strategicznych przedsiębiorstw w Polsce należy spróbować na nie odpowiedzieć. Nakreślona w niniejszym opracowaniu ścieżka transformacji cyfrowej, zakres wpływu technologii na model biznesu oraz uwarunkowania instytucjonalno-prawne gospodarki cyfrowej stanowią jednak - w odczuciu autorów - jeden z najważniejszych trendów zmian w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Tym samym opracowanie może być przydatne dla przedstawicieli praktyki gospodarczej, studentów kierunków ekonomii i zarządzania, zarówno politechnik, jak i uniwersytetów, bądź jako literatura do zajęć związanych z innowacjami i ich wypływem na przemiany gospodarcze. Aspekty te stanowią cel praktyczny pracy.
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszej części - autorstwa Katarzyny Nowickiej - skoncentrowano się na analizie istoty znaczenia koncepcji cyfrowego biznesu. Jest ona badana na tle rozwoju technologii informatycznych i ich roli w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Poza genezą tego pojęcia, w kontekście znaczenia e-biznesu oraz kwestii strategicznego podejścia do tej koncepcji, omówiony został proces cyfrowej transformacji biznesu oraz czynniki ograniczające możliwość sprawnej implementacji tego rozwiązania w organizacji.
Drugi rozdział, którego autorem jest Stanisław Łobejko, analizuje proces cyfryzacji gospodarki oraz jej wpływu na nowe modele biznesu. Wykazano, że proces cyfryzacji gospodarki - jako rezultat postępu naukowo-technicznego tworzącego podstawę dla rewolucji przemysłowej 4.0 oraz towarzyszących jej technologii cyfrowych takich jak: chmura obliczeniowa, Big Data, Internet rzeczy, druk 3D czy rozszerzona rzeczywistość - już się rozpoczął i nabiera coraz większego tempa, wywierając coraz większy wpływ na metody, sposoby oraz modele prowadzenia biznesu. Podjęto tu dyskusję nad problemem, czy cyfryzacja jest dla przedsiębiorstw zagrożeniem, czy szansą na sukces. Jednocześnie przeprowadzono analizę podejścia biznesowego opartego na koncepcji Business Intelligence, diagnozując jego miejsce w przedsiębiorstwie w odniesieniu do samego biznesu, zarządzania i IT. Zbadano także rolę szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji - będącej jedną z kluczowych technologii kształtujących rozwój biznesu cyfrowego - w zarządzaniu organizacją.
Trzeci rozdział, opracowany przez Włodzimierza Szpringera, koncentruje się na problematyce roli regulacji - czynników instytucjonalno-prawnych - wobec przemian następujących pod wpływem technologii w modelach biznesu banków. Analizę podjęto w kontekście dążenia do uzyskania przewagi konkurencyjnej. W tej części badania skupiono się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy uwarunkowania instytucjonalne mają znaczenie - i, jeśli tak, to jakie? - dla przekształceń modeli biznesowych w kierunku biznesu cyfrowego. Szerokie spektrum poruszonej problematyki dotyczy przemian na rynku usług finansowych wynikających z procesów globalizacji, rozwoju technologii i cyfryzacji mających charakter nie tylko przyrostowy, ale i przełomowy. Pod wpływem innowacji finansowych zmienia się bowiem struktura rynku i pojawiają się nowe wyzwania wobec kształtowania kierunków rozwoju modeli biznesu na tym rynku.
Czwarty rozdział, którego autorem jest również Włodzimierz Szpringer, diagnozuje istotę technologii blockchain jako kolejnej głównej technologii zmieniającej w innowacyjny sposób nie tylko zasady przepływu informacji, lecz także całe łańcuchy wartości firm pośredniczących w tych przepływach. Blockchain jest relatywnie nowym rozwiązaniem, jednak jego potencjał jest w stanie znacząco zaburzyć dotychczasowe działanie organizacji, całych łańcuchów dostaw, jak również zasady funkcjonowania sektora publicznego. Zmiany te zachodzą w wymiarze globalnym w bardzo szybkim tempie.
Ostatni rozdział, autorstwa Katarzyny Nowickiej, przedstawia wyniki pilotażowego badania empirycznego przeprowadzonego w celu poznania opinii osób zarządzających przedsiębiorstwami należącymi do różnych branż na temat wpływu technologii cyfrowych na prowadzoną działalność gospodarczą. Respondenci definiowali koncepcję biznesu cyfrowego, znaczenie cyfryzacji, a także wskazywali ograniczenia jej wdrażania. W badaniu posłużono się w metodą wirtualnych grupowych wywiadów zogniskowanych (Virtual Focused Group Interviews, VFGI) przeprowadzonych w formie forum internetowego wśród przedsiębiorstw należących do liderów rynkowych w swoich branżach, które były dodatkowo wsparte wywiadami bezpośrednimi. Badanie wykonano we współpracy z firmą CBM INDICATOR sp. z o.o. w drugiej połowie 2017 roku.
Podczas przygotowania opracowania autorzy w sposób świadomy posłużyli się literaturą pochodzącą z różnych źródeł - analizowano zarówno publikacje o charakterze naukowym, tj. dostępne przez bazy danych Ebsco, Emerald, ProQuest i Scopus oraz Web of Science, jak również wyniki badań prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy konsultingowe, tj. McKinsey, Gartner czy Boston Consulting Group. Dobór literatury był podyktowany z jednej strony potrzebą zachowania naukowego charakteru publikacji, z drugiej natomiast koniecznością wskazania jak najbardziej aktualnych obszarów zainteresowania biznesu w kontekście wyboru technologii cyfrowych. Wynika to zatem ze specyfiki wybranego tematu badawczego, którego przedmiotem są technologie cyfrowe o relatywnie krótkim cyklu życia, ale jednocześnie znaczącym wpływie na rekonfigurację modeli biznesu oraz otaczających je instytucji formalnych i nieformalnych. Tym samym wybrane dwa źródła literatury wykorzystane przy analizie badanego zjawiska uzupełniają się.
Niniejsze opracowanie jest wynikiem badań nad zadaniem badawczym pt. ?Digital business - alternatywa czy konieczność?". Zadanie to zostało zrealizowane w ramach badań statutowych pt. ?Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji" prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2017 roku pod kierownictwem prof. dr. hab. Romana Sobieckiego.
Autorzy składają podziękowania recenzentom pracy - Dziekanowi Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie panu prof. dr. hab. Zbigniewowi Stańkowi oraz Kierownikowi Katedry Systemów Informacyjnych Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego panu prof. dr. hab. Witoldowi Chmielarzowi - za bardzo wartościowe uwagi, które wpłynęły na aktualny kształt niniejszego opracowania.

Katarzyna Nowicka

[[[separator]]]

 

Wprowadzenie

 

1. Biznes cyfrowy (Katarzyna Nowicka)

1.1. Wstęp

1.2. Technologie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1.3. Ekosytem technologii cyfrowych

1.4.  E-biznes - w kierunku cyfrowego modelu biznesu

1.5. Koncepcja biznesu cyfrowego

1.6. Model biznesu cyfrowego

1.7. Cyfrowa transformacja biznesu

1.8. Wnioski

 

2. Cyfryzacja gospodarki a modele biznesowe (Stanisław Łobejko)

2.1. Istota i uwarunkowania cyfryzacji gospodarki

2.2. Cyfrowa transformacja gospodarki

2.3. Podejście biznesowe oparte na Business Intelligence

2.4. Sztuczna inteligencja i jej wpływ na przedsiębiorstwo

2.5. Modele biznesowe przemysłu 4.0

2.6. Nowe modele w erze cyfryzacji

2.7. Wnioski

 

3. Regulacja a technologia. Przemiany modeli biznesowych banków w dążeniu

do uzyskania przewagi konkurencyjnej (Włodzimierz Szpringer)

3.1.Wstęp

3.2. Kierunki regulacji Internetu, technologii i innowacji - warunki ramowe

ewolucji modeli biznesowych

3.2.1. Problem regulacji Internetu

3.2.2. Regulacja jako software

3.2.3. Innowacje - katalizatorem zmian modeli biznesowych

3.2.4. Przemysł 4. 0 - kontekst rozwoju modeli biznesowych

3.3. Ochrona konkurencji, konsumenta, prywatności oraz własności

intelektualnej - kontekst rozwoju modeli biznesowych

3.3.1. Problematyka bezpieczeństwa a ochrona prywatności

3.3.2. Nowe tendencje w stosowaniu prawa konkurencji

3.3.3. Rosnąca rola współpracy między konkurentami- tendencją rozwojową

3.3.4. Bezpieczeństwo w kontekście regulacji i technologii

3.3.5. Cyfryzacja detalicznych usług finansowych - kluczowe problemy prawne

3.4. Wnioski

 

4. Blockchain jako systemowa innowacja - od Internetu informacji

do Internetu wartości (Włodzimierz Szpringer)

4.1. Wstęp

4.2. Bariery adaptacji regulacji do świata cyfrowego

4.3.  Blockchain. Teoria a praktyka

4.4. Blockchain - problemy definicyjne

4.5. Blockchain - Hyperledger i Ethereum

4.6. Blockchain na rynkach finansowych

4.7. Tokenizacja przedsiębiorstwa

4.8. Wnioski

 

5. Biznes cyfrowy w ocenie zarządzających - analiza wyników badania

empirycznego (Katarzyna Nowicka)

5.1. Wstęp

5.2.  Znaczenie biznesu cyfrowego

5.3.  Biznes cyfrowy wobec zróżnicowania branż

5.4.  Proces cyfrowej transformacji

5.5.  Zasoby, korzyści i zagrożenia cyfryzacji

5.6. Wnioski

Zakończenie

Spis tabel i rysunków

Bibliografia

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 247

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

Cyfryzacja i problematyka jej wpływu na przedsiębiorstwo są przedmiotem ożywionych debat zarówno w obszarze strategicznych oraz taktycznych, jak i operacyjnych decyzji w przedsiębiorstwach. Obecnie jest również przedmiotem dyskusji podczas konferencji naukowych bądź branżowych organizowanych z myślą o przedstawicielach różnorodnych sektorów gospodarki. Prezentowane podejścia mają odmienną perspektywę i posługują się różnymi skalami oceny wpływu cyfryzacji na prowadzenie działalności gospodarczej. Niewątpliwie wspólnym mianownikiem dla owych debat są technologie, szczególnie technologie cyfrowe - traktowane jako kombinacja informacji, przetwarzania, komunikacji i technologii. Ich zastosowanie (bądź zaniechanie zastosowania) wpływa bowiem na podmioty gospodarcze z różnym natężeniem i skutkiem, zmieniając na naszych oczach współczesny wymiar zarządzania przedsiębiorstwem. Fakt ten rzutuje jednocześnie na potrzebę rewizji dotychczasowego podejścia do sposobu i zakresu poszerzania wiedzy w ramach nauk o przedsiębiorstwie.
Należy podkreślić, że technologie informatyczne (information technology, IT) wywierają wpływ na zarządzanie podmiotami już od około sześćdziesięciu lat. Na początku ich wykorzystanie było bardzo kosztowne i w związku z tym dostępne tylko niewielkiej grupie firm. Stopniowo zastosowanie technologii informatycznych upowszechniło się również w małych i średnich przedsiębiorstwach. W latach 80. XX wieku komputery osobiste były już dostępne niemal we wszystkich z nich. Szybko zaczęto je wykorzystywać również w gospodarstwach domowych, co wiązało się z początkiem demokratyzacji dostępu do technologii informatycznych .
Kolejnym ważnym krokiem był dostęp do internetu i usieciowienie przedsiębiorstw, które zyskały możliwość łatwego wejścia na nowe rynki zbytu czy pozyskania nowych segmentów klientów. W dalszym etapie wywierania wpływu technologii informatycznych na zarządzanie przedsiębiorstwem istotne stało się pojawienie się i powszechne używanie telefonów komórkowych. Pozwoliło to klientom i firmom na bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym bez względu na miejsce przebywania.
Na strukturę dzisiejszego rynku technologii informatycznych i komunikacyjnych (Information and Communication Technology, ICT) znaczący wpływ miało sześć technologicznych zmian, tj.:

 • zastąpienie technologii analogowych - cyfrowymi (cyfryzacja),
 • zastąpienie głosu - danymi,
 • zastąpienie komutacji obwodów - komutacją pakietów,
 • zastąpienie łączy wąskopasmowych - szerokopasmowymi,
 • migracja inteligencji od rdzenia do krawędzi sieci,
 • rosnąca rola łączy bezprzewodowych.

W efekcie rozwoju wykorzystywania możliwości ICT powstały i błyskawicznie upowszechniły się rozwiązania wspomagające zarówno obszar zarządzania podmiotami gospodarczymi, sektorem publicznym, jak również życiem prywatnym. Do najważniejszych w tej sferze należą sieci społecznościowe (social media), usługi mobilne (mobile), zaawansowana analityka biznesowa (Big Data Analitics) i chmura obliczeniowa (cloud computing)4. Te cztery filary cyfrowych technologii (social, moblie, analitics, cloud - SMAC) stały się punktem odniesienia do rozwoju biznesu opartego o cyfryzację .
Technologie informatyczne są stałym elementem realizacji procesów biznesowych i w zasadzie niemożliwym jest oddzielenie od nich IT . Jednakże obecnie rozwijające się technologie cyfrowe pozwalają przedsiębiorstwom na zupełnie inny wymiar realizacji owych procesów biznesowych. Umożliwiają one organizacjom ?towarzyszenie" konsumentowi w zasadzie w każdym obszarze jego życia, coraz częściej bez jego wiedzy czy wręcz w ogóle bez zaangażowania ludzi. Dzięki postępowi technologicznemu przedsiębiorcy zyskują zasoby o niedostępnym dotychczas potencjale. Unikatową kompetencją staje się zatem umiejętność zbudowania takiej konfiguracji tych zasobów, która pozwoli na utrzymanie przewagi konkurencyjnej najdłużej jak to możliwe.
Kumulacja zjawisk w otoczeniu gospodarczym związanych z dostępnością ICT prowadzi do rozwoju tzw. czwartej ery zmian. Jest ona napędzana wzrostem potrzeby łączności, orientacją na usługi, wykorzystywaniem zaawansowanych technologii w materiałach i procesach bizesowych, rozwojem zaawansowanych sieci współpracy oraz rozwojem sieci połączonych zaawansowanych urządzeń produkcyjnych sterowanych przez komputery, które łączą środowisko cyfrowe z fizycznym (tworząc systemy cyber-fizyczne). Zmiany te obejmują całe sieci popytu, od producentów surowców po konsumentów we wszystkich kierunkach przepływu towarów (jak również informacji i pieniędzy), wpływając na każdą sferę prowadzenia działalności gospodarczej .
Elementem należącym do tzw. czwartej rewolucji przemysłowej (Fourth Industrial Revolution) jest koncepcja Przemysłu 4.0, która wiąże się z następującymi trzema zjawiskami silnie wpływającymi na współczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem :

 • powszechną cyfryzacją i zapewnieniem stałego porozumiewania się między sobą osób, osób z urządzeniami oraz urządzeń między sobą (machine-to-ma- chine, M2M),
 • wzrostem wdrażanych innowacji o wywrotowym charakterze (disruptive innovations) pozwalających na skokowe zwiększanie efektywności funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego,
 • rozwojem maszyn zdolnych do autonomicznego funkcjonowania dzięki wykorzystywaniu sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI).

Wyniki analiz OECD pokazują, że nowe technologie cyfrowe wpływają na wydajność prowadzenia działalności w zróżnicowany sposób. Na przykład w obrębie działań produkcyjnych zauważono, że :

 • Roboty znacznie zwiększyły produktywność linii montażowych w przemyśle motoryzacyjnym (jak również w innych sektorach gospodarki). Jest to efekt większej prędkości, siły, precyzji i konsekwencji w porównaniu z jakością pracy pracowników.
 • Połączenie czujników, analityka Big Data (dużych zbiorów danych), przetwarzanie w chmurze i Internet rzeczy (Internet of Things, IoT) umożliwiają wprowadzanie samosterujących maszyn zwiększających wydajność organizacji. Takie rozwiązania funkcjonują jako systemy inteligentne i coraz rzadziej wymagają stałej kontroli pracownika.
 • Czujniki, sztuczna inteligencja i komunikacja typu M2M ograniczyły liczbę kosztownych przestoi, a w przyszłości zmniejszy liczbę zakłoceń w ciągłości produkcji spowodowanych awariami.
 • Drukowanie 3D i 4D eliminuje potrzebę montażu na niektórych etapach produkcji poprzez drukowanie już zmontowanych elementów.
 • Postępy w dziedzinie nauki o materiałach i technologii informatycznej pozwolą na opracowywanie nowych rozwiązań materiałów w oparciu o symulacje. Skróci to czas i koszty, ponieważ firmy nie będą musiały wykonywać kilkukrotnie testów i analiz.

Technologie informacyjne i komunikacyjne zyskały nowe funkcjonalności umożliwiające osiąganie wydajności z działalności prowadzonej na poziomie dotychczas trudnym do uzyskania przy jednoczesnym znacznym obniżeniu poziomu kosztów. Przedsiębiorcy otrzymali narzędzia stanowiące potencjał do kreowania nowych rozwiązań biznesowych - technologie cyfrowe. Technologie cyfrowe pozwalają, w przeciwieństwie do analogowych, na zapis i odczyt informacji identycznych z oryginałem, ułatwiają ?porozumiewanie się" maszyn między sobą, przekazywanie precyzyjnych danych i w zasadzie wszechobecny dostęp do nich. Według Światowego Forum Ekonomicznego (WorldEconomicForum) pięcioma najważniejszymi technologiami o wywrotowym charakterze dla zmian w sposobie prowadzenia światowego handlu są: technologia blockchain, sztuczna inteligencja i nauczanie maszynowe (machine learning), platformy cyfrowe, druk 3D i płatności mobilne . Warto zauważyć, że większość tych rozwiązań technologicznych jest de facto kompilacją kilku technologii cyfrowych, czyli ekosystemu IT.
W efekcie wprowadzania przez organizacje technologii cyfrowych na coraz większą skalę można wskazać zróżnicowane zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym, np. powstawanie nowych startupów (np. Uber, Airbnb), które wchodzą na tradycyjnie funkcjonujące rynki i oferują nową propozycję wartości klientom; budowanie nowych modeli biznesu wdrażanych równolegle wobec dotychczasowych rozwiązań lub zmieniających je na nowe rozwiązania (migrujące aktywa materialne w niematerialne, działania skoncentrowane na dostarczaniu produktu w działania dostarczające usługę i zmieniające podejście, skoncentrowane na sprzedaży skierowanej do klienta, w kształtowanie doświadczenia klienta, które wynosi ze współpracy z firmą) i modele przechodzące w poprzek granic sektorów przecinając tradycyjne bariery wejścia . Technologie cyfrowe mogą zatem usprawniać istniejący biznes, dokonywać jego cyfrowej transformacji bądź stanowić punkt wyjścia do budowy całkowicie nowego rozwiązania.
Dyskusja na temat ewolucyjnych lub rewolucyjnych zmian wynikających z wpływu technologii cyfrowych na biznes staje się bardziej ożywiona podczas diagnozy sektora usług. Wynika to z faktu charakterystyki produktu, jakim jest usługa, i możliwości jej cyfryzacji w procesie dostarczania oraz konsumpcji. Zmiany te są szczególnie dobrze widoczne w sektorze finansowym, gdzie mają one nie tylko przyrostowy, lecz także przełomowy charakter. Rozwijają się parabanki i fintechy. Powstaje pytanie, czy banki - cieszące się największym zaufaniem jako podmioty bezpieczne, które podlegają regulacji oraz nadzorowi ze strony państwa - są dostatecznie zwinne, elastyczne i konkurencyjne. W jakiej mierze będą skłonne do współpracy z nowymi konkurentami, którzy wykorzystują technologię do świadczenia usług finansowych zarówno komplementarnych, jak i substytucyjnych względem usług bankowych? Rekonfiguracja modeli biznesu powinna zatem uwzględniać nie tylko rozwój technologii i regulacji, lecz także mocne i słabe strony oraz kluczowe kompetencje obu stron, tj. banków i fintechów, jak również wyzwania, szanse i zagrożenia pojawiające się w otoczeniu, które skłaniają do nadania silnego priorytetu kooperacji kosztem konkurencji. Innowacje finansowe pochodzą bowiem nie tylko od instytucji finansowych, lecz także od firm technologicznych świadczących usługi finansowe, a nawet od zwykłych spółek działających np. w sferze produkcji czy dystrybucji. Można zatem mówić o dwóch głównych źródłach innowacji finansowych: regulacji oraz technologii. Kluczowym przykładem źródła istotnych zmian na tym rynku (ale także w innych sektorach) jest koncepcja blockchain, która sprzyja przekształcaniu Internetu informacji (Internet of Information) w Internet wartości (Internet of Yalue).
Powyższe przykłady pokazują, że proces postępu technologicznego w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem powoduje, iż technologia odgrywa szczególną rolę w rekonstrukcji modeli biznesu. Jednocześnie sama koncepcja modelu biznesu nie została jednoznacznie zdefiniowana. W literaturze przedmiotu można wyróżnić kilka ujęć analizujących różną perspektywę rozumienia istoty modelu biznesu. Klasyfikacje podejść opisujących model biznesu mogą być analizowane na przykład w ujęciu taksonomicznym, rozmytym, w pryzmacie komponentów, wartości, zależności, podmiotowym oraz utrzymane w nurcie teorii systemów i cybernetyki . W ujęciu taksonomicznym modele biznesu są klasyfikowane według ich cech. W rozmytym ujęciu zostaje nakreślony zarys ogólnych zasad funkcjonowania firmy, przybliżacjący do odpowiedzi na pytanie jak działa firma? Model biznesu analizowany przez pryzmat komponentów wskazuje na jego elementy, do których mogą należeć: segmenty klientów, propozycja wartości, kanały komunikacji, dystrybucji i sprzedaży, relacje z klientami, strumienie przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe działania, kluczowi partnerzy i struktura kosztów  bądź: wartość dla klienta, źródła przychodów, docelowi klienci, strategia lub jej elementy, zasoby, relacje z partnerami i oferowane produkty  czy też propozycja wartości, segment rynku, struktura łańcucha wartości, tworzenie przychodów i osiąganie zysków, pozycja w łańcuchu wartości i konkurencyjna strategia . Model biznesu, definiowany poprzez pojęcie wartości, odnosi się do założenia, że służy on ?stworzeniu i przechwyceniu wartości" czy też ?tworzeniu wartość dla klienta i jednoczesnym budowaniu wartości dla samej siebie" . W ujęciu zależności model biznesu obejmuje ogół wyborów i wynikających z nich konsekwencji . Natomiast w podejściu podmiotowym zwraca się uwagę na opis ról i relacje pomiędzy interesariuszami wraz z przepływami informacji, towarów i pieniędzy oraz istotnych korzyści . Taką perspektywę można przyrównać do istoty zarządzania łańcuchem dostaw (wartości), w którym koordynowane są wskazane przepływy pomiędzy zaangażowanymi partnerami . W nurcie teorii systemów i cybernetyki, model biznesu określany jest mianem systemu złożonego z wzajemnie ze sobą powiązanych elementów oddziałujących na siebie w czasie .
W niniejszym opracowaniu przyjmuje się, że model biznesu opisuje wartość, jaką organizacja oferuje klientom. Ilustruje on zdolności i zasoby potrzebne do tworzenia, wprowadzania na rynek oraz dostarczania tej wartości i generowania trwałych strumieni przychodów . Niewątpliwie punktem odniesienia do decyzji zmianach w obrębie modelu biznesu jest przyjęta strategia. Określa ona bowiem sposób prowadzenia biznesu. Stanowi odpowiedź na zmiany potrzeb i preferencji konsumentów oraz użytkowników produktu; określa wielkość geograficzną rynku powinna być odpowiedzią na powstanie nowych rynków, kanałów dystrybucji czy też warunków konkurowania .
Na realizację zadań biznesowych zdefiniowanych w modelu biznesu ma także wpływ otoczenie społeczno-gospodarcze. Do najważniejszych czynników tego otoczenia można zaliczyć: aspekty techniczne (infrastrukturę telekomunikacyjną, infrastrukturę bezpieczeństwa, dostępność technologii), kwestie standaryzacji (technologii informatycznych i komunikacyjnych, dokumentów gospodarczych i procesów wymiany handlowej), aspekty prawne (uregulowania dotyczące handlu elektronicznego, podpisu elektronicznego, praw autorskich, obrót międzynarodowy, podatki i cła), aspekty społeczno-ekonomiczne (natura produktów i usług, relacje firm z pracownikami, klientami, partnerami, administracją itp.), aspekty polityczne (jakość stanowionych rozwiązań prawnych i administracyjnych wspierających lub ograniczających rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw wirtualnych), aspekty edukacyjne (szkoleniowe, rozwój społeczeństwa informacyjnego).
Cyfryzacja bezsprzecznie wpływa na sposób zarządzania przedsiębiorstwem, jego strategię i modele biznesu, przesuwając granice organizacji . Dyfuzja nowych technologii cyfrowych w zarządzaniu postępuje w szybkim tempie, wprowadzając zmiany w szerokim zakresie i o głębokim charakterze. Na naszych oczach rodzi się i bardzo szybko rozwija się koncepcja biznesu cyfrowego (digital business, d-bu- siness), czyli prowadzenia działalności gospodarczej w świecie cyber-fizycznym, w którym procesy biznesowe są realizowane w sposób zdalny z wykorzystaniem ekosystemu nowych technologii cyfrowych. Dzieje się to częstokroć bez konieczności posiadania aktywów trwałych związanych z infrastrukturą IT przez przedsiębiorstwa, jak również bez potrzeby dogłębnej znajomości właściwości poszczególnych technologii wykorzystywanych w procesie tworzenia i dostarczania wartości przez przedsiębiorstwo działające w modelu biznesu cyfrowego. W efekcie budowany jest elastyczny i dynamiczny model biznesu oparty o technologie umożliwiające natychmiastową reakcję na zmiany w otoczeniu w celu zapewnienia maksymalizacji zysku. Biznes cyfrowy kształtuje nowe, elastyczne granice oddziaływania organizacji, jednocześnie współtworząc rynek o takiej charakterystyce. Warto nadmienić, że cyfryzacja i zasadnicza zmiana w sposobie tworzenia oraz dostarczania wartości w modelu biznesu cyfrowego jest możliwa nie tylko w sektorach wywodzących się z IT czy startupach. Dyfuzja cyfryzacji i postępująca dostępność (kosztowa, geograficzna i czasowa) technologii pozwala na wykorzystanie tego rozwiązania przez każde przedsiębiorstwo, dla którego przyjęta strategia biznesowa zakłada potrzebę konkurowania przez wdrażanie innowacji zmierzających do osiągnięcia trwałych przewag rynkowych. Dodatkowo, według wyników analiz Gartnera, do 2020 roku cyfrowy biznes będzie stanowił 75% prowadzonej działalności gospodarczej . Warto zatem zwrócić uwagę na to, jakie aspekty łączą się z tym zjawiskiem, szczególnie ze względu na fakt relatywnie niewielu dostępnych opracowań koncentrujących się na problematyce biznesu cyfrowego.
Wobec powyższego celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu technologii cyfrowych na zmiany w modelach biznesu. Celem teoretycznym i poznawczym jest zdefiniowanie istoty biznesu cyfrowego, wskazanie zmian w obrębie elementów jego modelu wywoływanych przez technologie cyfrowe, jak również analiza procesu transformacji cyfrowej. Celem pracy jest także diagnoza uwarunkowań cyfryzacji gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem problemu regulacji, stanowiących kluczowe warunki ramowe dla ewolucji modeli biznesu w kierunku uzyskania przewagi konkurencyjnej w innowacyjny sposób. Głównym punktem odniesienia analizowanym w niniejszym opracowaniu są zatem czynniki technologiczne i insytucjonalo-prawne kształtujące nowe modele biznesu w dobie cyfryzacji gospodarki. W badaniu analizowano także, choć w nieco mniejszym stopniu, czynniki o charakterze społeczno-kulturowym.
W opracowaniu autorzy odnieśli się do dyskusji dotyczącej pytania, czy obserwowany kierunek rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, zmierzający ku cyfryzacji biznesu, jest alternatywą wobec dotychczasowych rozwiązań, czy stanowi raczej konieczność dla możliwości dalszego rozwoju organizacji? Ze względu na różny poziom zaawansowania technologicznego i rolę cyfryzacji w kształtowaniu wyborów strategicznych przedsiębiorstw w Polsce należy spróbować na nie odpowiedzieć. Nakreślona w niniejszym opracowaniu ścieżka transformacji cyfrowej, zakres wpływu technologii na model biznesu oraz uwarunkowania instytucjonalno-prawne gospodarki cyfrowej stanowią jednak - w odczuciu autorów - jeden z najważniejszych trendów zmian w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Tym samym opracowanie może być przydatne dla przedstawicieli praktyki gospodarczej, studentów kierunków ekonomii i zarządzania, zarówno politechnik, jak i uniwersytetów, bądź jako literatura do zajęć związanych z innowacjami i ich wypływem na przemiany gospodarcze. Aspekty te stanowią cel praktyczny pracy.
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszej części - autorstwa Katarzyny Nowickiej - skoncentrowano się na analizie istoty znaczenia koncepcji cyfrowego biznesu. Jest ona badana na tle rozwoju technologii informatycznych i ich roli w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Poza genezą tego pojęcia, w kontekście znaczenia e-biznesu oraz kwestii strategicznego podejścia do tej koncepcji, omówiony został proces cyfrowej transformacji biznesu oraz czynniki ograniczające możliwość sprawnej implementacji tego rozwiązania w organizacji.
Drugi rozdział, którego autorem jest Stanisław Łobejko, analizuje proces cyfryzacji gospodarki oraz jej wpływu na nowe modele biznesu. Wykazano, że proces cyfryzacji gospodarki - jako rezultat postępu naukowo-technicznego tworzącego podstawę dla rewolucji przemysłowej 4.0 oraz towarzyszących jej technologii cyfrowych takich jak: chmura obliczeniowa, Big Data, Internet rzeczy, druk 3D czy rozszerzona rzeczywistość - już się rozpoczął i nabiera coraz większego tempa, wywierając coraz większy wpływ na metody, sposoby oraz modele prowadzenia biznesu. Podjęto tu dyskusję nad problemem, czy cyfryzacja jest dla przedsiębiorstw zagrożeniem, czy szansą na sukces. Jednocześnie przeprowadzono analizę podejścia biznesowego opartego na koncepcji Business Intelligence, diagnozując jego miejsce w przedsiębiorstwie w odniesieniu do samego biznesu, zarządzania i IT. Zbadano także rolę szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji - będącej jedną z kluczowych technologii kształtujących rozwój biznesu cyfrowego - w zarządzaniu organizacją.
Trzeci rozdział, opracowany przez Włodzimierza Szpringera, koncentruje się na problematyce roli regulacji - czynników instytucjonalno-prawnych - wobec przemian następujących pod wpływem technologii w modelach biznesu banków. Analizę podjęto w kontekście dążenia do uzyskania przewagi konkurencyjnej. W tej części badania skupiono się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy uwarunkowania instytucjonalne mają znaczenie - i, jeśli tak, to jakie? - dla przekształceń modeli biznesowych w kierunku biznesu cyfrowego. Szerokie spektrum poruszonej problematyki dotyczy przemian na rynku usług finansowych wynikających z procesów globalizacji, rozwoju technologii i cyfryzacji mających charakter nie tylko przyrostowy, ale i przełomowy. Pod wpływem innowacji finansowych zmienia się bowiem struktura rynku i pojawiają się nowe wyzwania wobec kształtowania kierunków rozwoju modeli biznesu na tym rynku.
Czwarty rozdział, którego autorem jest również Włodzimierz Szpringer, diagnozuje istotę technologii blockchain jako kolejnej głównej technologii zmieniającej w innowacyjny sposób nie tylko zasady przepływu informacji, lecz także całe łańcuchy wartości firm pośredniczących w tych przepływach. Blockchain jest relatywnie nowym rozwiązaniem, jednak jego potencjał jest w stanie znacząco zaburzyć dotychczasowe działanie organizacji, całych łańcuchów dostaw, jak również zasady funkcjonowania sektora publicznego. Zmiany te zachodzą w wymiarze globalnym w bardzo szybkim tempie.
Ostatni rozdział, autorstwa Katarzyny Nowickiej, przedstawia wyniki pilotażowego badania empirycznego przeprowadzonego w celu poznania opinii osób zarządzających przedsiębiorstwami należącymi do różnych branż na temat wpływu technologii cyfrowych na prowadzoną działalność gospodarczą. Respondenci definiowali koncepcję biznesu cyfrowego, znaczenie cyfryzacji, a także wskazywali ograniczenia jej wdrażania. W badaniu posłużono się w metodą wirtualnych grupowych wywiadów zogniskowanych (Virtual Focused Group Interviews, VFGI) przeprowadzonych w formie forum internetowego wśród przedsiębiorstw należących do liderów rynkowych w swoich branżach, które były dodatkowo wsparte wywiadami bezpośrednimi. Badanie wykonano we współpracy z firmą CBM INDICATOR sp. z o.o. w drugiej połowie 2017 roku.
Podczas przygotowania opracowania autorzy w sposób świadomy posłużyli się literaturą pochodzącą z różnych źródeł - analizowano zarówno publikacje o charakterze naukowym, tj. dostępne przez bazy danych Ebsco, Emerald, ProQuest i Scopus oraz Web of Science, jak również wyniki badań prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy konsultingowe, tj. McKinsey, Gartner czy Boston Consulting Group. Dobór literatury był podyktowany z jednej strony potrzebą zachowania naukowego charakteru publikacji, z drugiej natomiast koniecznością wskazania jak najbardziej aktualnych obszarów zainteresowania biznesu w kontekście wyboru technologii cyfrowych. Wynika to zatem ze specyfiki wybranego tematu badawczego, którego przedmiotem są technologie cyfrowe o relatywnie krótkim cyklu życia, ale jednocześnie znaczącym wpływie na rekonfigurację modeli biznesu oraz otaczających je instytucji formalnych i nieformalnych. Tym samym wybrane dwa źródła literatury wykorzystane przy analizie badanego zjawiska uzupełniają się.
Niniejsze opracowanie jest wynikiem badań nad zadaniem badawczym pt. ?Digital business - alternatywa czy konieczność?". Zadanie to zostało zrealizowane w ramach badań statutowych pt. ?Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji" prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2017 roku pod kierownictwem prof. dr. hab. Romana Sobieckiego.
Autorzy składają podziękowania recenzentom pracy - Dziekanowi Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie panu prof. dr. hab. Zbigniewowi Stańkowi oraz Kierownikowi Katedry Systemów Informacyjnych Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego panu prof. dr. hab. Witoldowi Chmielarzowi - za bardzo wartościowe uwagi, które wpłynęły na aktualny kształt niniejszego opracowania.

Katarzyna Nowicka

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1. Biznes cyfrowy (Katarzyna Nowicka)

1.1. Wstęp

1.2. Technologie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1.3. Ekosytem technologii cyfrowych

1.4.  E-biznes - w kierunku cyfrowego modelu biznesu

1.5. Koncepcja biznesu cyfrowego

1.6. Model biznesu cyfrowego

1.7. Cyfrowa transformacja biznesu

1.8. Wnioski

 

2. Cyfryzacja gospodarki a modele biznesowe (Stanisław Łobejko)

2.1. Istota i uwarunkowania cyfryzacji gospodarki

2.2. Cyfrowa transformacja gospodarki

2.3. Podejście biznesowe oparte na Business Intelligence

2.4. Sztuczna inteligencja i jej wpływ na przedsiębiorstwo

2.5. Modele biznesowe przemysłu 4.0

2.6. Nowe modele w erze cyfryzacji

2.7. Wnioski

 

3. Regulacja a technologia. Przemiany modeli biznesowych banków w dążeniu

do uzyskania przewagi konkurencyjnej (Włodzimierz Szpringer)

3.1.Wstęp

3.2. Kierunki regulacji Internetu, technologii i innowacji - warunki ramowe

ewolucji modeli biznesowych

3.2.1. Problem regulacji Internetu

3.2.2. Regulacja jako software

3.2.3. Innowacje - katalizatorem zmian modeli biznesowych

3.2.4. Przemysł 4. 0 - kontekst rozwoju modeli biznesowych

3.3. Ochrona konkurencji, konsumenta, prywatności oraz własności

intelektualnej - kontekst rozwoju modeli biznesowych

3.3.1. Problematyka bezpieczeństwa a ochrona prywatności

3.3.2. Nowe tendencje w stosowaniu prawa konkurencji

3.3.3. Rosnąca rola współpracy między konkurentami- tendencją rozwojową

3.3.4. Bezpieczeństwo w kontekście regulacji i technologii

3.3.5. Cyfryzacja detalicznych usług finansowych - kluczowe problemy prawne

3.4. Wnioski

 

4. Blockchain jako systemowa innowacja - od Internetu informacji

do Internetu wartości (Włodzimierz Szpringer)

4.1. Wstęp

4.2. Bariery adaptacji regulacji do świata cyfrowego

4.3.  Blockchain. Teoria a praktyka

4.4. Blockchain - problemy definicyjne

4.5. Blockchain - Hyperledger i Ethereum

4.6. Blockchain na rynkach finansowych

4.7. Tokenizacja przedsiębiorstwa

4.8. Wnioski

 

5. Biznes cyfrowy w ocenie zarządzających - analiza wyników badania

empirycznego (Katarzyna Nowicka)

5.1. Wstęp

5.2.  Znaczenie biznesu cyfrowego

5.3.  Biznes cyfrowy wobec zróżnicowania branż

5.4.  Proces cyfrowej transformacji

5.5.  Zasoby, korzyści i zagrożenia cyfryzacji

5.6. Wnioski

Zakończenie

Spis tabel i rysunków

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 247

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

Cyfryzacja i problematyka jej wpływu na przedsiębiorstwo są przedmiotem ożywionych debat zarówno w obszarze strategicznych oraz taktycznych, jak i operacyjnych decyzji w przedsiębiorstwach. Obecnie jest również przedmiotem dyskusji podczas konferencji naukowych bądź branżowych organizowanych z myślą o przedstawicielach różnorodnych sektorów gospodarki. Prezentowane podejścia mają odmienną perspektywę i posługują się różnymi skalami oceny wpływu cyfryzacji na prowadzenie działalności gospodarczej. Niewątpliwie wspólnym mianownikiem dla owych debat są technologie, szczególnie technologie cyfrowe - traktowane jako kombinacja informacji, przetwarzania, komunikacji i technologii. Ich zastosowanie (bądź zaniechanie zastosowania) wpływa bowiem na podmioty gospodarcze z różnym natężeniem i skutkiem, zmieniając na naszych oczach współczesny wymiar zarządzania przedsiębiorstwem. Fakt ten rzutuje jednocześnie na potrzebę rewizji dotychczasowego podejścia do sposobu i zakresu poszerzania wiedzy w ramach nauk o przedsiębiorstwie.
Należy podkreślić, że technologie informatyczne (information technology, IT) wywierają wpływ na zarządzanie podmiotami już od około sześćdziesięciu lat. Na początku ich wykorzystanie było bardzo kosztowne i w związku z tym dostępne tylko niewielkiej grupie firm. Stopniowo zastosowanie technologii informatycznych upowszechniło się również w małych i średnich przedsiębiorstwach. W latach 80. XX wieku komputery osobiste były już dostępne niemal we wszystkich z nich. Szybko zaczęto je wykorzystywać również w gospodarstwach domowych, co wiązało się z początkiem demokratyzacji dostępu do technologii informatycznych .
Kolejnym ważnym krokiem był dostęp do internetu i usieciowienie przedsiębiorstw, które zyskały możliwość łatwego wejścia na nowe rynki zbytu czy pozyskania nowych segmentów klientów. W dalszym etapie wywierania wpływu technologii informatycznych na zarządzanie przedsiębiorstwem istotne stało się pojawienie się i powszechne używanie telefonów komórkowych. Pozwoliło to klientom i firmom na bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym bez względu na miejsce przebywania.
Na strukturę dzisiejszego rynku technologii informatycznych i komunikacyjnych (Information and Communication Technology, ICT) znaczący wpływ miało sześć technologicznych zmian, tj.:

 • zastąpienie technologii analogowych - cyfrowymi (cyfryzacja),
 • zastąpienie głosu - danymi,
 • zastąpienie komutacji obwodów - komutacją pakietów,
 • zastąpienie łączy wąskopasmowych - szerokopasmowymi,
 • migracja inteligencji od rdzenia do krawędzi sieci,
 • rosnąca rola łączy bezprzewodowych.

W efekcie rozwoju wykorzystywania możliwości ICT powstały i błyskawicznie upowszechniły się rozwiązania wspomagające zarówno obszar zarządzania podmiotami gospodarczymi, sektorem publicznym, jak również życiem prywatnym. Do najważniejszych w tej sferze należą sieci społecznościowe (social media), usługi mobilne (mobile), zaawansowana analityka biznesowa (Big Data Analitics) i chmura obliczeniowa (cloud computing)4. Te cztery filary cyfrowych technologii (social, moblie, analitics, cloud - SMAC) stały się punktem odniesienia do rozwoju biznesu opartego o cyfryzację .
Technologie informatyczne są stałym elementem realizacji procesów biznesowych i w zasadzie niemożliwym jest oddzielenie od nich IT . Jednakże obecnie rozwijające się technologie cyfrowe pozwalają przedsiębiorstwom na zupełnie inny wymiar realizacji owych procesów biznesowych. Umożliwiają one organizacjom ?towarzyszenie" konsumentowi w zasadzie w każdym obszarze jego życia, coraz częściej bez jego wiedzy czy wręcz w ogóle bez zaangażowania ludzi. Dzięki postępowi technologicznemu przedsiębiorcy zyskują zasoby o niedostępnym dotychczas potencjale. Unikatową kompetencją staje się zatem umiejętność zbudowania takiej konfiguracji tych zasobów, która pozwoli na utrzymanie przewagi konkurencyjnej najdłużej jak to możliwe.
Kumulacja zjawisk w otoczeniu gospodarczym związanych z dostępnością ICT prowadzi do rozwoju tzw. czwartej ery zmian. Jest ona napędzana wzrostem potrzeby łączności, orientacją na usługi, wykorzystywaniem zaawansowanych technologii w materiałach i procesach bizesowych, rozwojem zaawansowanych sieci współpracy oraz rozwojem sieci połączonych zaawansowanych urządzeń produkcyjnych sterowanych przez komputery, które łączą środowisko cyfrowe z fizycznym (tworząc systemy cyber-fizyczne). Zmiany te obejmują całe sieci popytu, od producentów surowców po konsumentów we wszystkich kierunkach przepływu towarów (jak również informacji i pieniędzy), wpływając na każdą sferę prowadzenia działalności gospodarczej .
Elementem należącym do tzw. czwartej rewolucji przemysłowej (Fourth Industrial Revolution) jest koncepcja Przemysłu 4.0, która wiąże się z następującymi trzema zjawiskami silnie wpływającymi na współczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem :

 • powszechną cyfryzacją i zapewnieniem stałego porozumiewania się między sobą osób, osób z urządzeniami oraz urządzeń między sobą (machine-to-ma- chine, M2M),
 • wzrostem wdrażanych innowacji o wywrotowym charakterze (disruptive innovations) pozwalających na skokowe zwiększanie efektywności funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego,
 • rozwojem maszyn zdolnych do autonomicznego funkcjonowania dzięki wykorzystywaniu sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI).

Wyniki analiz OECD pokazują, że nowe technologie cyfrowe wpływają na wydajność prowadzenia działalności w zróżnicowany sposób. Na przykład w obrębie działań produkcyjnych zauważono, że :

 • Roboty znacznie zwiększyły produktywność linii montażowych w przemyśle motoryzacyjnym (jak również w innych sektorach gospodarki). Jest to efekt większej prędkości, siły, precyzji i konsekwencji w porównaniu z jakością pracy pracowników.
 • Połączenie czujników, analityka Big Data (dużych zbiorów danych), przetwarzanie w chmurze i Internet rzeczy (Internet of Things, IoT) umożliwiają wprowadzanie samosterujących maszyn zwiększających wydajność organizacji. Takie rozwiązania funkcjonują jako systemy inteligentne i coraz rzadziej wymagają stałej kontroli pracownika.
 • Czujniki, sztuczna inteligencja i komunikacja typu M2M ograniczyły liczbę kosztownych przestoi, a w przyszłości zmniejszy liczbę zakłoceń w ciągłości produkcji spowodowanych awariami.
 • Drukowanie 3D i 4D eliminuje potrzebę montażu na niektórych etapach produkcji poprzez drukowanie już zmontowanych elementów.
 • Postępy w dziedzinie nauki o materiałach i technologii informatycznej pozwolą na opracowywanie nowych rozwiązań materiałów w oparciu o symulacje. Skróci to czas i koszty, ponieważ firmy nie będą musiały wykonywać kilkukrotnie testów i analiz.

Technologie informacyjne i komunikacyjne zyskały nowe funkcjonalności umożliwiające osiąganie wydajności z działalności prowadzonej na poziomie dotychczas trudnym do uzyskania przy jednoczesnym znacznym obniżeniu poziomu kosztów. Przedsiębiorcy otrzymali narzędzia stanowiące potencjał do kreowania nowych rozwiązań biznesowych - technologie cyfrowe. Technologie cyfrowe pozwalają, w przeciwieństwie do analogowych, na zapis i odczyt informacji identycznych z oryginałem, ułatwiają ?porozumiewanie się" maszyn między sobą, przekazywanie precyzyjnych danych i w zasadzie wszechobecny dostęp do nich. Według Światowego Forum Ekonomicznego (WorldEconomicForum) pięcioma najważniejszymi technologiami o wywrotowym charakterze dla zmian w sposobie prowadzenia światowego handlu są: technologia blockchain, sztuczna inteligencja i nauczanie maszynowe (machine learning), platformy cyfrowe, druk 3D i płatności mobilne . Warto zauważyć, że większość tych rozwiązań technologicznych jest de facto kompilacją kilku technologii cyfrowych, czyli ekosystemu IT.
W efekcie wprowadzania przez organizacje technologii cyfrowych na coraz większą skalę można wskazać zróżnicowane zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym, np. powstawanie nowych startupów (np. Uber, Airbnb), które wchodzą na tradycyjnie funkcjonujące rynki i oferują nową propozycję wartości klientom; budowanie nowych modeli biznesu wdrażanych równolegle wobec dotychczasowych rozwiązań lub zmieniających je na nowe rozwiązania (migrujące aktywa materialne w niematerialne, działania skoncentrowane na dostarczaniu produktu w działania dostarczające usługę i zmieniające podejście, skoncentrowane na sprzedaży skierowanej do klienta, w kształtowanie doświadczenia klienta, które wynosi ze współpracy z firmą) i modele przechodzące w poprzek granic sektorów przecinając tradycyjne bariery wejścia . Technologie cyfrowe mogą zatem usprawniać istniejący biznes, dokonywać jego cyfrowej transformacji bądź stanowić punkt wyjścia do budowy całkowicie nowego rozwiązania.
Dyskusja na temat ewolucyjnych lub rewolucyjnych zmian wynikających z wpływu technologii cyfrowych na biznes staje się bardziej ożywiona podczas diagnozy sektora usług. Wynika to z faktu charakterystyki produktu, jakim jest usługa, i możliwości jej cyfryzacji w procesie dostarczania oraz konsumpcji. Zmiany te są szczególnie dobrze widoczne w sektorze finansowym, gdzie mają one nie tylko przyrostowy, lecz także przełomowy charakter. Rozwijają się parabanki i fintechy. Powstaje pytanie, czy banki - cieszące się największym zaufaniem jako podmioty bezpieczne, które podlegają regulacji oraz nadzorowi ze strony państwa - są dostatecznie zwinne, elastyczne i konkurencyjne. W jakiej mierze będą skłonne do współpracy z nowymi konkurentami, którzy wykorzystują technologię do świadczenia usług finansowych zarówno komplementarnych, jak i substytucyjnych względem usług bankowych? Rekonfiguracja modeli biznesu powinna zatem uwzględniać nie tylko rozwój technologii i regulacji, lecz także mocne i słabe strony oraz kluczowe kompetencje obu stron, tj. banków i fintechów, jak również wyzwania, szanse i zagrożenia pojawiające się w otoczeniu, które skłaniają do nadania silnego priorytetu kooperacji kosztem konkurencji. Innowacje finansowe pochodzą bowiem nie tylko od instytucji finansowych, lecz także od firm technologicznych świadczących usługi finansowe, a nawet od zwykłych spółek działających np. w sferze produkcji czy dystrybucji. Można zatem mówić o dwóch głównych źródłach innowacji finansowych: regulacji oraz technologii. Kluczowym przykładem źródła istotnych zmian na tym rynku (ale także w innych sektorach) jest koncepcja blockchain, która sprzyja przekształcaniu Internetu informacji (Internet of Information) w Internet wartości (Internet of Yalue).
Powyższe przykłady pokazują, że proces postępu technologicznego w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem powoduje, iż technologia odgrywa szczególną rolę w rekonstrukcji modeli biznesu. Jednocześnie sama koncepcja modelu biznesu nie została jednoznacznie zdefiniowana. W literaturze przedmiotu można wyróżnić kilka ujęć analizujących różną perspektywę rozumienia istoty modelu biznesu. Klasyfikacje podejść opisujących model biznesu mogą być analizowane na przykład w ujęciu taksonomicznym, rozmytym, w pryzmacie komponentów, wartości, zależności, podmiotowym oraz utrzymane w nurcie teorii systemów i cybernetyki . W ujęciu taksonomicznym modele biznesu są klasyfikowane według ich cech. W rozmytym ujęciu zostaje nakreślony zarys ogólnych zasad funkcjonowania firmy, przybliżacjący do odpowiedzi na pytanie jak działa firma? Model biznesu analizowany przez pryzmat komponentów wskazuje na jego elementy, do których mogą należeć: segmenty klientów, propozycja wartości, kanały komunikacji, dystrybucji i sprzedaży, relacje z klientami, strumienie przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe działania, kluczowi partnerzy i struktura kosztów  bądź: wartość dla klienta, źródła przychodów, docelowi klienci, strategia lub jej elementy, zasoby, relacje z partnerami i oferowane produkty  czy też propozycja wartości, segment rynku, struktura łańcucha wartości, tworzenie przychodów i osiąganie zysków, pozycja w łańcuchu wartości i konkurencyjna strategia . Model biznesu, definiowany poprzez pojęcie wartości, odnosi się do założenia, że służy on ?stworzeniu i przechwyceniu wartości" czy też ?tworzeniu wartość dla klienta i jednoczesnym budowaniu wartości dla samej siebie" . W ujęciu zależności model biznesu obejmuje ogół wyborów i wynikających z nich konsekwencji . Natomiast w podejściu podmiotowym zwraca się uwagę na opis ról i relacje pomiędzy interesariuszami wraz z przepływami informacji, towarów i pieniędzy oraz istotnych korzyści . Taką perspektywę można przyrównać do istoty zarządzania łańcuchem dostaw (wartości), w którym koordynowane są wskazane przepływy pomiędzy zaangażowanymi partnerami . W nurcie teorii systemów i cybernetyki, model biznesu określany jest mianem systemu złożonego z wzajemnie ze sobą powiązanych elementów oddziałujących na siebie w czasie .
W niniejszym opracowaniu przyjmuje się, że model biznesu opisuje wartość, jaką organizacja oferuje klientom. Ilustruje on zdolności i zasoby potrzebne do tworzenia, wprowadzania na rynek oraz dostarczania tej wartości i generowania trwałych strumieni przychodów . Niewątpliwie punktem odniesienia do decyzji zmianach w obrębie modelu biznesu jest przyjęta strategia. Określa ona bowiem sposób prowadzenia biznesu. Stanowi odpowiedź na zmiany potrzeb i preferencji konsumentów oraz użytkowników produktu; określa wielkość geograficzną rynku powinna być odpowiedzią na powstanie nowych rynków, kanałów dystrybucji czy też warunków konkurowania .
Na realizację zadań biznesowych zdefiniowanych w modelu biznesu ma także wpływ otoczenie społeczno-gospodarcze. Do najważniejszych czynników tego otoczenia można zaliczyć: aspekty techniczne (infrastrukturę telekomunikacyjną, infrastrukturę bezpieczeństwa, dostępność technologii), kwestie standaryzacji (technologii informatycznych i komunikacyjnych, dokumentów gospodarczych i procesów wymiany handlowej), aspekty prawne (uregulowania dotyczące handlu elektronicznego, podpisu elektronicznego, praw autorskich, obrót międzynarodowy, podatki i cła), aspekty społeczno-ekonomiczne (natura produktów i usług, relacje firm z pracownikami, klientami, partnerami, administracją itp.), aspekty polityczne (jakość stanowionych rozwiązań prawnych i administracyjnych wspierających lub ograniczających rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw wirtualnych), aspekty edukacyjne (szkoleniowe, rozwój społeczeństwa informacyjnego).
Cyfryzacja bezsprzecznie wpływa na sposób zarządzania przedsiębiorstwem, jego strategię i modele biznesu, przesuwając granice organizacji . Dyfuzja nowych technologii cyfrowych w zarządzaniu postępuje w szybkim tempie, wprowadzając zmiany w szerokim zakresie i o głębokim charakterze. Na naszych oczach rodzi się i bardzo szybko rozwija się koncepcja biznesu cyfrowego (digital business, d-bu- siness), czyli prowadzenia działalności gospodarczej w świecie cyber-fizycznym, w którym procesy biznesowe są realizowane w sposób zdalny z wykorzystaniem ekosystemu nowych technologii cyfrowych. Dzieje się to częstokroć bez konieczności posiadania aktywów trwałych związanych z infrastrukturą IT przez przedsiębiorstwa, jak również bez potrzeby dogłębnej znajomości właściwości poszczególnych technologii wykorzystywanych w procesie tworzenia i dostarczania wartości przez przedsiębiorstwo działające w modelu biznesu cyfrowego. W efekcie budowany jest elastyczny i dynamiczny model biznesu oparty o technologie umożliwiające natychmiastową reakcję na zmiany w otoczeniu w celu zapewnienia maksymalizacji zysku. Biznes cyfrowy kształtuje nowe, elastyczne granice oddziaływania organizacji, jednocześnie współtworząc rynek o takiej charakterystyce. Warto nadmienić, że cyfryzacja i zasadnicza zmiana w sposobie tworzenia oraz dostarczania wartości w modelu biznesu cyfrowego jest możliwa nie tylko w sektorach wywodzących się z IT czy startupach. Dyfuzja cyfryzacji i postępująca dostępność (kosztowa, geograficzna i czasowa) technologii pozwala na wykorzystanie tego rozwiązania przez każde przedsiębiorstwo, dla którego przyjęta strategia biznesowa zakłada potrzebę konkurowania przez wdrażanie innowacji zmierzających do osiągnięcia trwałych przewag rynkowych. Dodatkowo, według wyników analiz Gartnera, do 2020 roku cyfrowy biznes będzie stanowił 75% prowadzonej działalności gospodarczej . Warto zatem zwrócić uwagę na to, jakie aspekty łączą się z tym zjawiskiem, szczególnie ze względu na fakt relatywnie niewielu dostępnych opracowań koncentrujących się na problematyce biznesu cyfrowego.
Wobec powyższego celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu technologii cyfrowych na zmiany w modelach biznesu. Celem teoretycznym i poznawczym jest zdefiniowanie istoty biznesu cyfrowego, wskazanie zmian w obrębie elementów jego modelu wywoływanych przez technologie cyfrowe, jak również analiza procesu transformacji cyfrowej. Celem pracy jest także diagnoza uwarunkowań cyfryzacji gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem problemu regulacji, stanowiących kluczowe warunki ramowe dla ewolucji modeli biznesu w kierunku uzyskania przewagi konkurencyjnej w innowacyjny sposób. Głównym punktem odniesienia analizowanym w niniejszym opracowaniu są zatem czynniki technologiczne i insytucjonalo-prawne kształtujące nowe modele biznesu w dobie cyfryzacji gospodarki. W badaniu analizowano także, choć w nieco mniejszym stopniu, czynniki o charakterze społeczno-kulturowym.
W opracowaniu autorzy odnieśli się do dyskusji dotyczącej pytania, czy obserwowany kierunek rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, zmierzający ku cyfryzacji biznesu, jest alternatywą wobec dotychczasowych rozwiązań, czy stanowi raczej konieczność dla możliwości dalszego rozwoju organizacji? Ze względu na różny poziom zaawansowania technologicznego i rolę cyfryzacji w kształtowaniu wyborów strategicznych przedsiębiorstw w Polsce należy spróbować na nie odpowiedzieć. Nakreślona w niniejszym opracowaniu ścieżka transformacji cyfrowej, zakres wpływu technologii na model biznesu oraz uwarunkowania instytucjonalno-prawne gospodarki cyfrowej stanowią jednak - w odczuciu autorów - jeden z najważniejszych trendów zmian w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Tym samym opracowanie może być przydatne dla przedstawicieli praktyki gospodarczej, studentów kierunków ekonomii i zarządzania, zarówno politechnik, jak i uniwersytetów, bądź jako literatura do zajęć związanych z innowacjami i ich wypływem na przemiany gospodarcze. Aspekty te stanowią cel praktyczny pracy.
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszej części - autorstwa Katarzyny Nowickiej - skoncentrowano się na analizie istoty znaczenia koncepcji cyfrowego biznesu. Jest ona badana na tle rozwoju technologii informatycznych i ich roli w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Poza genezą tego pojęcia, w kontekście znaczenia e-biznesu oraz kwestii strategicznego podejścia do tej koncepcji, omówiony został proces cyfrowej transformacji biznesu oraz czynniki ograniczające możliwość sprawnej implementacji tego rozwiązania w organizacji.
Drugi rozdział, którego autorem jest Stanisław Łobejko, analizuje proces cyfryzacji gospodarki oraz jej wpływu na nowe modele biznesu. Wykazano, że proces cyfryzacji gospodarki - jako rezultat postępu naukowo-technicznego tworzącego podstawę dla rewolucji przemysłowej 4.0 oraz towarzyszących jej technologii cyfrowych takich jak: chmura obliczeniowa, Big Data, Internet rzeczy, druk 3D czy rozszerzona rzeczywistość - już się rozpoczął i nabiera coraz większego tempa, wywierając coraz większy wpływ na metody, sposoby oraz modele prowadzenia biznesu. Podjęto tu dyskusję nad problemem, czy cyfryzacja jest dla przedsiębiorstw zagrożeniem, czy szansą na sukces. Jednocześnie przeprowadzono analizę podejścia biznesowego opartego na koncepcji Business Intelligence, diagnozując jego miejsce w przedsiębiorstwie w odniesieniu do samego biznesu, zarządzania i IT. Zbadano także rolę szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji - będącej jedną z kluczowych technologii kształtujących rozwój biznesu cyfrowego - w zarządzaniu organizacją.
Trzeci rozdział, opracowany przez Włodzimierza Szpringera, koncentruje się na problematyce roli regulacji - czynników instytucjonalno-prawnych - wobec przemian następujących pod wpływem technologii w modelach biznesu banków. Analizę podjęto w kontekście dążenia do uzyskania przewagi konkurencyjnej. W tej części badania skupiono się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy uwarunkowania instytucjonalne mają znaczenie - i, jeśli tak, to jakie? - dla przekształceń modeli biznesowych w kierunku biznesu cyfrowego. Szerokie spektrum poruszonej problematyki dotyczy przemian na rynku usług finansowych wynikających z procesów globalizacji, rozwoju technologii i cyfryzacji mających charakter nie tylko przyrostowy, ale i przełomowy. Pod wpływem innowacji finansowych zmienia się bowiem struktura rynku i pojawiają się nowe wyzwania wobec kształtowania kierunków rozwoju modeli biznesu na tym rynku.
Czwarty rozdział, którego autorem jest również Włodzimierz Szpringer, diagnozuje istotę technologii blockchain jako kolejnej głównej technologii zmieniającej w innowacyjny sposób nie tylko zasady przepływu informacji, lecz także całe łańcuchy wartości firm pośredniczących w tych przepływach. Blockchain jest relatywnie nowym rozwiązaniem, jednak jego potencjał jest w stanie znacząco zaburzyć dotychczasowe działanie organizacji, całych łańcuchów dostaw, jak również zasady funkcjonowania sektora publicznego. Zmiany te zachodzą w wymiarze globalnym w bardzo szybkim tempie.
Ostatni rozdział, autorstwa Katarzyny Nowickiej, przedstawia wyniki pilotażowego badania empirycznego przeprowadzonego w celu poznania opinii osób zarządzających przedsiębiorstwami należącymi do różnych branż na temat wpływu technologii cyfrowych na prowadzoną działalność gospodarczą. Respondenci definiowali koncepcję biznesu cyfrowego, znaczenie cyfryzacji, a także wskazywali ograniczenia jej wdrażania. W badaniu posłużono się w metodą wirtualnych grupowych wywiadów zogniskowanych (Virtual Focused Group Interviews, VFGI) przeprowadzonych w formie forum internetowego wśród przedsiębiorstw należących do liderów rynkowych w swoich branżach, które były dodatkowo wsparte wywiadami bezpośrednimi. Badanie wykonano we współpracy z firmą CBM INDICATOR sp. z o.o. w drugiej połowie 2017 roku.
Podczas przygotowania opracowania autorzy w sposób świadomy posłużyli się literaturą pochodzącą z różnych źródeł - analizowano zarówno publikacje o charakterze naukowym, tj. dostępne przez bazy danych Ebsco, Emerald, ProQuest i Scopus oraz Web of Science, jak również wyniki badań prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy konsultingowe, tj. McKinsey, Gartner czy Boston Consulting Group. Dobór literatury był podyktowany z jednej strony potrzebą zachowania naukowego charakteru publikacji, z drugiej natomiast koniecznością wskazania jak najbardziej aktualnych obszarów zainteresowania biznesu w kontekście wyboru technologii cyfrowych. Wynika to zatem ze specyfiki wybranego tematu badawczego, którego przedmiotem są technologie cyfrowe o relatywnie krótkim cyklu życia, ale jednocześnie znaczącym wpływie na rekonfigurację modeli biznesu oraz otaczających je instytucji formalnych i nieformalnych. Tym samym wybrane dwa źródła literatury wykorzystane przy analizie badanego zjawiska uzupełniają się.
Niniejsze opracowanie jest wynikiem badań nad zadaniem badawczym pt. ?Digital business - alternatywa czy konieczność?". Zadanie to zostało zrealizowane w ramach badań statutowych pt. ?Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji" prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2017 roku pod kierownictwem prof. dr. hab. Romana Sobieckiego.
Autorzy składają podziękowania recenzentom pracy - Dziekanowi Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie panu prof. dr. hab. Zbigniewowi Stańkowi oraz Kierownikowi Katedry Systemów Informacyjnych Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego panu prof. dr. hab. Witoldowi Chmielarzowi - za bardzo wartościowe uwagi, które wpłynęły na aktualny kształt niniejszego opracowania.

Katarzyna Nowicka

 

Wprowadzenie

 

1. Biznes cyfrowy (Katarzyna Nowicka)

1.1. Wstęp

1.2. Technologie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1.3. Ekosytem technologii cyfrowych

1.4.  E-biznes - w kierunku cyfrowego modelu biznesu

1.5. Koncepcja biznesu cyfrowego

1.6. Model biznesu cyfrowego

1.7. Cyfrowa transformacja biznesu

1.8. Wnioski

 

2. Cyfryzacja gospodarki a modele biznesowe (Stanisław Łobejko)

2.1. Istota i uwarunkowania cyfryzacji gospodarki

2.2. Cyfrowa transformacja gospodarki

2.3. Podejście biznesowe oparte na Business Intelligence

2.4. Sztuczna inteligencja i jej wpływ na przedsiębiorstwo

2.5. Modele biznesowe przemysłu 4.0

2.6. Nowe modele w erze cyfryzacji

2.7. Wnioski

 

3. Regulacja a technologia. Przemiany modeli biznesowych banków w dążeniu

do uzyskania przewagi konkurencyjnej (Włodzimierz Szpringer)

3.1.Wstęp

3.2. Kierunki regulacji Internetu, technologii i innowacji - warunki ramowe

ewolucji modeli biznesowych

3.2.1. Problem regulacji Internetu

3.2.2. Regulacja jako software

3.2.3. Innowacje - katalizatorem zmian modeli biznesowych

3.2.4. Przemysł 4. 0 - kontekst rozwoju modeli biznesowych

3.3. Ochrona konkurencji, konsumenta, prywatności oraz własności

intelektualnej - kontekst rozwoju modeli biznesowych

3.3.1. Problematyka bezpieczeństwa a ochrona prywatności

3.3.2. Nowe tendencje w stosowaniu prawa konkurencji

3.3.3. Rosnąca rola współpracy między konkurentami- tendencją rozwojową

3.3.4. Bezpieczeństwo w kontekście regulacji i technologii

3.3.5. Cyfryzacja detalicznych usług finansowych - kluczowe problemy prawne

3.4. Wnioski

 

4. Blockchain jako systemowa innowacja - od Internetu informacji

do Internetu wartości (Włodzimierz Szpringer)

4.1. Wstęp

4.2. Bariery adaptacji regulacji do świata cyfrowego

4.3.  Blockchain. Teoria a praktyka

4.4. Blockchain - problemy definicyjne

4.5. Blockchain - Hyperledger i Ethereum

4.6. Blockchain na rynkach finansowych

4.7. Tokenizacja przedsiębiorstwa

4.8. Wnioski

 

5. Biznes cyfrowy w ocenie zarządzających - analiza wyników badania

empirycznego (Katarzyna Nowicka)

5.1. Wstęp

5.2.  Znaczenie biznesu cyfrowego

5.3.  Biznes cyfrowy wobec zróżnicowania branż

5.4.  Proces cyfrowej transformacji

5.5.  Zasoby, korzyści i zagrożenia cyfryzacji

5.6. Wnioski

Zakończenie

Spis tabel i rysunków

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel