Ulubione
  1. Strona główna
  2. AKUMULACJA REZERW DEWIZOWYCH WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

AKUMULACJA REZERW DEWIZOWYCH WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

25,00 zł
22,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 22,50 zł
Autor: Dominik A. Skopiec
Kod produktu: 978-83-8030-187-0
Cena regularna:
25,00 zł
22,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 22,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
AKUMULACJA REZERW DEWIZOWYCH WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
AKUMULACJA REZERW DEWIZOWYCH WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

 

Bezprecedensowa akumulacja rezerw walutowych stanowi jedną z najważ­niejszych cech charakteryzujących współczesną gospodarkę światową. Wzrost glo­balnych rezerw był szczególnie dynamiczny od początku XXI w., wskutek czego rezerwy te wzrosły z poziomu 6% światowego produktu brutto w 2000 r. do prawie 16% w 2016 r. Tak dynamiczny wzrost światowych rezerw rodzi pytania o przyczyny oraz następstwa tego zjawiska.

Dynamiczna akumulacja rezerw walutowych we współczesnej gospodarce światowej jest w dużym stopniu konsekwencją dysfunkcjonalności międzynarodo­wego systemu walutowego, a nie jedynie następstwem charakterystyki gospodarek krajów akumulujących rezerwy oraz prowadzonej przez nie polityki makroekono­micznej. Ponadto koszty i ryzyko związane z gromadzeniem ogromnych rezerw nie dotyczą wyłącznie krajów akumulujących rezerwy, lecz prowadzą również do zaburzeń w funkcjonowaniu międzynarodowego systemu walutowego, które stwa­rzają zagrożenie w postaci kolejnego globalnego kryzysu finansowego.

Celem niniejszej monografii jest zbadanie skali, struktury i cech charaktery­stycznych zjawiska akumulacji rezerw dewizowych, a także przyczyn i skutków tego zjawiska. Analiza akumulacji rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce świa­towej została przeprowadzona w kontekście funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego. Dysfunkcjonalność tego systemu stanowi istotną przyczynę gromadzenia przez wiele krajów rozwijających się i wschodzących rezerw dewizo­wych, których zasób przekracza poziom uznawany za optymalny. Z drugiej strony nadmierna akumulacja rezerw przez te kraje generuje znaczące koszty i ryzyko dla międzynarodowego systemu walutowego oraz gospodarki światowej jako całości.

Książka ta stanowi uzupełnienie literatury na temat zjawiska akumulacji ofi­cjalnych rezerw dewizowych. Warto podkreślić, że znaczna część opublikowanych dotychczas badań koncentruje się na poszczególnych krajach gromadzących rezerwy. Badania te dotyczą przede wszystkim przyczyn akumulacji rezerw dewizowych związanych z charakterystyką gospodarek poszczególnych krajów oraz prowadzonej przez nie polityki makroekonomicznej, jak również skutków gromadzenia znaczących rezerw dla tych krajów. Przeważająca część literatury to analizy adekwatności poziomu rezerw dewizowych, tj. ich rzeczywistego poziomu w poszczególnych krajach w odniesieniu do przyjętych wartości progowych, co pozwala na stwier­dzenie, czy poziom ten może być uznany za optymalny. Znacznie mniejsza część literatury dotyczy natomiast kwestii związanych z funkcjonowaniem międzyna­rodowego systemu walutowego, przyczyniających się do dynamicznej akumulacji rezerw dewizowych i następstw szybkiego wzrostu rezerw światowych dla tego systemu oraz gospodarki światowej jako całości.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym zostały przeanalizowane kwestie definicyjne i teoretyczne związane z rezerwami dewizowymi. Przedstawiono klasyfikację rezerw dewizowych oraz ich kategorie. Scharakteryzowano cztery kate­gorie aktywów tworzących strukturę światowych rezerw - złoto, rezerwy w walutach wymienialnych, specjalne prawa ciągnienia oraz pozycję rezerwową w Międzyna­rodowym Funduszu Walutowym. We wspomnianym rozdziale zawarto również zasady zarządzania rezerwami dewizowymi, a także miary ich adekwatności.

W rozdziale drugim zamieszczono analizę wielkości i struktury światowych rezerw dewizowych w latach 1996-2015. Zostały zbadane wszystkie cztery grupy aktywów tworzących ich strukturę. Szczególną uwagę poświęcono rezerwom w walutach wymienialnych, gdyż stanowiły przeważającą część światowych rezerw w całym badanym okresie. Przeprowadzono również analizę adekwatności poziomu rezerw dewizowych w tych krajach rozwiniętych i wschodzących, które utrzymują najwyższy poziom rezerw. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące cech charakterystycznych współczesnej akumulacji rezerw dewizowych.

W rozdziale trzecim opisano przyczyny i skutki zjawiska akumulacji rezerw dewizowych. Poszczególne przyczyny zostały przeanalizowane w ramach dwóch najważniejszych ich grup, a mianowicie determinant leżących po stronie gospodarek i polityki makroekonomicznej poszczególnych państw akumulujących rezerwy (czynniki wewnętrzne), a także determinant związanych z funkcjonowaniem współ­czesnego międzynarodowego systemu walutowego (czynniki zewnętrzne, syste­mowe). Skutki akumulacji rezerw dewizowych przedstawiono w podziale na korzyści zarówno dla krajów gromadzących rezerwy, jak i dla całej gospodarki światowej (korzyści systemowe). Pokazano również negatywne następstwa tego zjawiska, obej­mujące koszty dla krajów prowadzących akumulację oraz koszty dla gospodarki światowej (koszty systemowe). Badany okres objął lata 1996-2015.

 

 

[[[separator]]]

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Pojęcie, struktura i funkcje rezerw dewizowych

1.1. Pojęcie rezerw dewizowych

1.2. Struktura rezerw dewizowych

1.2.1. Złoto

1.2.2. Rezerwy w walutach wymienialnych

1.2.3. Specjalne prawa ciągnienia

1.2.4. Pozycja rezerwowa w MFW

1.3. Motywy akumulacji rezerw dewizowych

1.4. Zasady zarządzania rezerwami dewizowymi

1.5. Miary adekwatności poziomu rezerw dewizowych

 

Rozdział 2. Ewolucja wielkości i struktury światowych rezerw dewizowych

2.1. Ewolucja wielkości światowych rezerw dewizowych

2.2. Rezerwy w walutach wymienialnych

2.3. Specjalne prawa ciągnienia

2.4. Złoto

2.5. Adekwatność poziomu rezerw dewizowych w krajach rozwiniętych

utrzymujących najwyższy poziom rezerw

2.6. Adekwatność poziomu rezerw dewizowych w krajach wschodzących

utrzymujących najwyższy poziom rezerw

2.7. Cechy współczesnej akumulacji rezerw dewizowych

 

Rozdział 3. Przyczyny i skutki współczesnej akumulacji rezerw dewizowych

3.1. Przyczyny współczesnej akumulacji rezerw dewizowych

3.1.1. Czynniki wewnętrzne

3.1.2. Czynniki zewnętrzne (systemowe)

3.2. Skutki współczesnej akumulacji rezerw dewizowych

3.2.1. Pozytywne skutki akumulacji rezerw dewizowych

3.2.2. Negatywne skutki akumulacji rezerw dewizowych

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis rysunków

 

Spis tabel

 

Załączniki

 

Summary and conclusions

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 146

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

 

Bezprecedensowa akumulacja rezerw walutowych stanowi jedną z najważ­niejszych cech charakteryzujących współczesną gospodarkę światową. Wzrost glo­balnych rezerw był szczególnie dynamiczny od początku XXI w., wskutek czego rezerwy te wzrosły z poziomu 6% światowego produktu brutto w 2000 r. do prawie 16% w 2016 r. Tak dynamiczny wzrost światowych rezerw rodzi pytania o przyczyny oraz następstwa tego zjawiska.

Dynamiczna akumulacja rezerw walutowych we współczesnej gospodarce światowej jest w dużym stopniu konsekwencją dysfunkcjonalności międzynarodo­wego systemu walutowego, a nie jedynie następstwem charakterystyki gospodarek krajów akumulujących rezerwy oraz prowadzonej przez nie polityki makroekono­micznej. Ponadto koszty i ryzyko związane z gromadzeniem ogromnych rezerw nie dotyczą wyłącznie krajów akumulujących rezerwy, lecz prowadzą również do zaburzeń w funkcjonowaniu międzynarodowego systemu walutowego, które stwa­rzają zagrożenie w postaci kolejnego globalnego kryzysu finansowego.

Celem niniejszej monografii jest zbadanie skali, struktury i cech charaktery­stycznych zjawiska akumulacji rezerw dewizowych, a także przyczyn i skutków tego zjawiska. Analiza akumulacji rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce świa­towej została przeprowadzona w kontekście funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego. Dysfunkcjonalność tego systemu stanowi istotną przyczynę gromadzenia przez wiele krajów rozwijających się i wschodzących rezerw dewizo­wych, których zasób przekracza poziom uznawany za optymalny. Z drugiej strony nadmierna akumulacja rezerw przez te kraje generuje znaczące koszty i ryzyko dla międzynarodowego systemu walutowego oraz gospodarki światowej jako całości.

Książka ta stanowi uzupełnienie literatury na temat zjawiska akumulacji ofi­cjalnych rezerw dewizowych. Warto podkreślić, że znaczna część opublikowanych dotychczas badań koncentruje się na poszczególnych krajach gromadzących rezerwy. Badania te dotyczą przede wszystkim przyczyn akumulacji rezerw dewizowych związanych z charakterystyką gospodarek poszczególnych krajów oraz prowadzonej przez nie polityki makroekonomicznej, jak również skutków gromadzenia znaczących rezerw dla tych krajów. Przeważająca część literatury to analizy adekwatności poziomu rezerw dewizowych, tj. ich rzeczywistego poziomu w poszczególnych krajach w odniesieniu do przyjętych wartości progowych, co pozwala na stwier­dzenie, czy poziom ten może być uznany za optymalny. Znacznie mniejsza część literatury dotyczy natomiast kwestii związanych z funkcjonowaniem międzyna­rodowego systemu walutowego, przyczyniających się do dynamicznej akumulacji rezerw dewizowych i następstw szybkiego wzrostu rezerw światowych dla tego systemu oraz gospodarki światowej jako całości.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym zostały przeanalizowane kwestie definicyjne i teoretyczne związane z rezerwami dewizowymi. Przedstawiono klasyfikację rezerw dewizowych oraz ich kategorie. Scharakteryzowano cztery kate­gorie aktywów tworzących strukturę światowych rezerw - złoto, rezerwy w walutach wymienialnych, specjalne prawa ciągnienia oraz pozycję rezerwową w Międzyna­rodowym Funduszu Walutowym. We wspomnianym rozdziale zawarto również zasady zarządzania rezerwami dewizowymi, a także miary ich adekwatności.

W rozdziale drugim zamieszczono analizę wielkości i struktury światowych rezerw dewizowych w latach 1996-2015. Zostały zbadane wszystkie cztery grupy aktywów tworzących ich strukturę. Szczególną uwagę poświęcono rezerwom w walutach wymienialnych, gdyż stanowiły przeważającą część światowych rezerw w całym badanym okresie. Przeprowadzono również analizę adekwatności poziomu rezerw dewizowych w tych krajach rozwiniętych i wschodzących, które utrzymują najwyższy poziom rezerw. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące cech charakterystycznych współczesnej akumulacji rezerw dewizowych.

W rozdziale trzecim opisano przyczyny i skutki zjawiska akumulacji rezerw dewizowych. Poszczególne przyczyny zostały przeanalizowane w ramach dwóch najważniejszych ich grup, a mianowicie determinant leżących po stronie gospodarek i polityki makroekonomicznej poszczególnych państw akumulujących rezerwy (czynniki wewnętrzne), a także determinant związanych z funkcjonowaniem współ­czesnego międzynarodowego systemu walutowego (czynniki zewnętrzne, syste­mowe). Skutki akumulacji rezerw dewizowych przedstawiono w podziale na korzyści zarówno dla krajów gromadzących rezerwy, jak i dla całej gospodarki światowej (korzyści systemowe). Pokazano również negatywne następstwa tego zjawiska, obej­mujące koszty dla krajów prowadzących akumulację oraz koszty dla gospodarki światowej (koszty systemowe). Badany okres objął lata 1996-2015.

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Pojęcie, struktura i funkcje rezerw dewizowych

1.1. Pojęcie rezerw dewizowych

1.2. Struktura rezerw dewizowych

1.2.1. Złoto

1.2.2. Rezerwy w walutach wymienialnych

1.2.3. Specjalne prawa ciągnienia

1.2.4. Pozycja rezerwowa w MFW

1.3. Motywy akumulacji rezerw dewizowych

1.4. Zasady zarządzania rezerwami dewizowymi

1.5. Miary adekwatności poziomu rezerw dewizowych

 

Rozdział 2. Ewolucja wielkości i struktury światowych rezerw dewizowych

2.1. Ewolucja wielkości światowych rezerw dewizowych

2.2. Rezerwy w walutach wymienialnych

2.3. Specjalne prawa ciągnienia

2.4. Złoto

2.5. Adekwatność poziomu rezerw dewizowych w krajach rozwiniętych

utrzymujących najwyższy poziom rezerw

2.6. Adekwatność poziomu rezerw dewizowych w krajach wschodzących

utrzymujących najwyższy poziom rezerw

2.7. Cechy współczesnej akumulacji rezerw dewizowych

 

Rozdział 3. Przyczyny i skutki współczesnej akumulacji rezerw dewizowych

3.1. Przyczyny współczesnej akumulacji rezerw dewizowych

3.1.1. Czynniki wewnętrzne

3.1.2. Czynniki zewnętrzne (systemowe)

3.2. Skutki współczesnej akumulacji rezerw dewizowych

3.2.1. Pozytywne skutki akumulacji rezerw dewizowych

3.2.2. Negatywne skutki akumulacji rezerw dewizowych

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis rysunków

 

Spis tabel

 

Załączniki

 

Summary and conclusions

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 146

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie: 

https://www.ibuk.pl

 

 

Bezprecedensowa akumulacja rezerw walutowych stanowi jedną z najważ­niejszych cech charakteryzujących współczesną gospodarkę światową. Wzrost glo­balnych rezerw był szczególnie dynamiczny od początku XXI w., wskutek czego rezerwy te wzrosły z poziomu 6% światowego produktu brutto w 2000 r. do prawie 16% w 2016 r. Tak dynamiczny wzrost światowych rezerw rodzi pytania o przyczyny oraz następstwa tego zjawiska.

Dynamiczna akumulacja rezerw walutowych we współczesnej gospodarce światowej jest w dużym stopniu konsekwencją dysfunkcjonalności międzynarodo­wego systemu walutowego, a nie jedynie następstwem charakterystyki gospodarek krajów akumulujących rezerwy oraz prowadzonej przez nie polityki makroekono­micznej. Ponadto koszty i ryzyko związane z gromadzeniem ogromnych rezerw nie dotyczą wyłącznie krajów akumulujących rezerwy, lecz prowadzą również do zaburzeń w funkcjonowaniu międzynarodowego systemu walutowego, które stwa­rzają zagrożenie w postaci kolejnego globalnego kryzysu finansowego.

Celem niniejszej monografii jest zbadanie skali, struktury i cech charaktery­stycznych zjawiska akumulacji rezerw dewizowych, a także przyczyn i skutków tego zjawiska. Analiza akumulacji rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce świa­towej została przeprowadzona w kontekście funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego. Dysfunkcjonalność tego systemu stanowi istotną przyczynę gromadzenia przez wiele krajów rozwijających się i wschodzących rezerw dewizo­wych, których zasób przekracza poziom uznawany za optymalny. Z drugiej strony nadmierna akumulacja rezerw przez te kraje generuje znaczące koszty i ryzyko dla międzynarodowego systemu walutowego oraz gospodarki światowej jako całości.

Książka ta stanowi uzupełnienie literatury na temat zjawiska akumulacji ofi­cjalnych rezerw dewizowych. Warto podkreślić, że znaczna część opublikowanych dotychczas badań koncentruje się na poszczególnych krajach gromadzących rezerwy. Badania te dotyczą przede wszystkim przyczyn akumulacji rezerw dewizowych związanych z charakterystyką gospodarek poszczególnych krajów oraz prowadzonej przez nie polityki makroekonomicznej, jak również skutków gromadzenia znaczących rezerw dla tych krajów. Przeważająca część literatury to analizy adekwatności poziomu rezerw dewizowych, tj. ich rzeczywistego poziomu w poszczególnych krajach w odniesieniu do przyjętych wartości progowych, co pozwala na stwier­dzenie, czy poziom ten może być uznany za optymalny. Znacznie mniejsza część literatury dotyczy natomiast kwestii związanych z funkcjonowaniem międzyna­rodowego systemu walutowego, przyczyniających się do dynamicznej akumulacji rezerw dewizowych i następstw szybkiego wzrostu rezerw światowych dla tego systemu oraz gospodarki światowej jako całości.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym zostały przeanalizowane kwestie definicyjne i teoretyczne związane z rezerwami dewizowymi. Przedstawiono klasyfikację rezerw dewizowych oraz ich kategorie. Scharakteryzowano cztery kate­gorie aktywów tworzących strukturę światowych rezerw - złoto, rezerwy w walutach wymienialnych, specjalne prawa ciągnienia oraz pozycję rezerwową w Międzyna­rodowym Funduszu Walutowym. We wspomnianym rozdziale zawarto również zasady zarządzania rezerwami dewizowymi, a także miary ich adekwatności.

W rozdziale drugim zamieszczono analizę wielkości i struktury światowych rezerw dewizowych w latach 1996-2015. Zostały zbadane wszystkie cztery grupy aktywów tworzących ich strukturę. Szczególną uwagę poświęcono rezerwom w walutach wymienialnych, gdyż stanowiły przeważającą część światowych rezerw w całym badanym okresie. Przeprowadzono również analizę adekwatności poziomu rezerw dewizowych w tych krajach rozwiniętych i wschodzących, które utrzymują najwyższy poziom rezerw. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące cech charakterystycznych współczesnej akumulacji rezerw dewizowych.

W rozdziale trzecim opisano przyczyny i skutki zjawiska akumulacji rezerw dewizowych. Poszczególne przyczyny zostały przeanalizowane w ramach dwóch najważniejszych ich grup, a mianowicie determinant leżących po stronie gospodarek i polityki makroekonomicznej poszczególnych państw akumulujących rezerwy (czynniki wewnętrzne), a także determinant związanych z funkcjonowaniem współ­czesnego międzynarodowego systemu walutowego (czynniki zewnętrzne, syste­mowe). Skutki akumulacji rezerw dewizowych przedstawiono w podziale na korzyści zarówno dla krajów gromadzących rezerwy, jak i dla całej gospodarki światowej (korzyści systemowe). Pokazano również negatywne następstwa tego zjawiska, obej­mujące koszty dla krajów prowadzących akumulację oraz koszty dla gospodarki światowej (koszty systemowe). Badany okres objął lata 1996-2015.

 

 

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Pojęcie, struktura i funkcje rezerw dewizowych

1.1. Pojęcie rezerw dewizowych

1.2. Struktura rezerw dewizowych

1.2.1. Złoto

1.2.2. Rezerwy w walutach wymienialnych

1.2.3. Specjalne prawa ciągnienia

1.2.4. Pozycja rezerwowa w MFW

1.3. Motywy akumulacji rezerw dewizowych

1.4. Zasady zarządzania rezerwami dewizowymi

1.5. Miary adekwatności poziomu rezerw dewizowych

 

Rozdział 2. Ewolucja wielkości i struktury światowych rezerw dewizowych

2.1. Ewolucja wielkości światowych rezerw dewizowych

2.2. Rezerwy w walutach wymienialnych

2.3. Specjalne prawa ciągnienia

2.4. Złoto

2.5. Adekwatność poziomu rezerw dewizowych w krajach rozwiniętych

utrzymujących najwyższy poziom rezerw

2.6. Adekwatność poziomu rezerw dewizowych w krajach wschodzących

utrzymujących najwyższy poziom rezerw

2.7. Cechy współczesnej akumulacji rezerw dewizowych

 

Rozdział 3. Przyczyny i skutki współczesnej akumulacji rezerw dewizowych

3.1. Przyczyny współczesnej akumulacji rezerw dewizowych

3.1.1. Czynniki wewnętrzne

3.1.2. Czynniki zewnętrzne (systemowe)

3.2. Skutki współczesnej akumulacji rezerw dewizowych

3.2.1. Pozytywne skutki akumulacji rezerw dewizowych

3.2.2. Negatywne skutki akumulacji rezerw dewizowych

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis rysunków

 

Spis tabel

 

Załączniki

 

Summary and conclusions

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel